ویژگی های فرش ماشینی پشمی

فرش ماشینی پشمی به فرش هایی گفته می شود که در ساخت آن ها به طور کلی از سه نوع نخ به شرح زیر استفاده می گردد:

 • نخ تار یا بوم فرش از جنس صددرصد پنبه باشد.
 • نخ پود از جنس صددرصد کنف یا جوت است.
 • نخ پُرز از جنس صددرصد پشم خالص نو و ضد بید شده باشد.

علاوه بر سه نوع نخی که ذکر گردید، نخ های دیگری نیز در ساخت فرش مانند نخ ریشه و نخ دوخت مصرف می شود ولی مصرف مصرف عمده را همان نخ های تار و پود و پُرز دارند.

ویژگی های بافت

از نظر شانه و تراکم ، شامل تراکم تاری و پودی می شود که باید حتماً متناسب با پرز باشد. در صورتی که تراکم تار و پودی مربوط به ماشین های با تراکم شانه ۴۰۰ یا ۵۰۰ تغییر نماید چنین فرش هایی باید دارای حداقل ویژگی های فرش تولید شده با تراکم شانه ۳۵۰ بوده و در این شرایط معادل آن محسوب می شود. همچنین در حد استاندارد نیروی (میانگین نیروی) لازم برای بیرون کشیدن پُرز از فرش ۳/۵ نیوتن است و ضخامت فرش نیز پس از وارد شدن ۱۰۰۰ ضربه بار مکانیکی نسبت به ضخامت اولیه آن حداقل ۷۰ درصد است.

ابعاد

ابعاد فرش ها به شرح زیر پیشنهاد می شود ولی حد رواداری ابعاد تعیین شده در عرض فرش ۱± و در طول آن ۱/۵± درصد می باشد.

۱۲۵×۲۰۰ سانتیمتر ۴۰۰×۳۰۰ سانتیمتر

۴۰۰×۱۰۰ سانتیمتر ۳۵۰×۲۵۰ سانتیمتر

۳۰۰×۱۰۰ سانتیمتر ۳۰۰×۲۰۰ سانتیمتر

۴۵۰×۱۵۰ سانتیمتر ۲۲۵×۱۵۰ سانتیمتر

چسب خشک

مقدار چسب خشک در سطح پشت فرش نباید از ۵ درصد وزنی تجاوز کند.

ریشه فرش

جنس ریشه از الیاف صددرصد پنبه است. طول ریشه از لبه حاشیه حداقل ۸ سانتی متر و نمره آن طبق پیشنهاد تعیین می گردد. تراکم ریشه در ۱۰ سانتیمتر حداقل ۵۰ عدد است. نخ دوخت و جنس و نمره آن نیز طبق پیشنهاد تعیین می شود و تعداد بخیه دوخت در ۱۰ سانتیمتر حداقل ۲۰ می باشد.

عیوب

در موقع بازرسی و آزمون های چشمی فرش باید عاری از عیوبی به شرح زیر باشد، در غیر این صورت فرش به عنوان درجه یک شناخته نخواهد شد:

 • رفوی قابل رویت
 • تاب خوردگی
 • شکستگی نقشه
 • پارگی نخ تار
 • پارگی نخ پود
 • تراش نایکنواخت
 • نایکنواختی و سایه روشن بودن موضعی رنگ در سطح فرش
 • سوختگی چسب در پشت سطح فرش و تغییر رنگ آن
 • پشت ریختگی
 • سرکجی کناره فرش

ثبات رنگ: درجه تغییر رنگ و درجه لکه گذاری مود رنگی در برابر عوامل مختلف طبیعی، شیمیایی و مکانیکی باید طبق جدول زیر باشد.

ردیف عوامل مختلف حداقل درجه لکه گذاری حداقل درجه تغییر رنگ
۱ نور ۵
۲ شستشو ۴ ۴
۳ مالش مرطوب ۴ ۴
۴ مالش خشک ۴ ۴
۵ حلال های آلی ۴ ۴

تهییه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها غیرفعال است