رتبه بندی فرش های ایرانی

درجه بندی فرش ماشینی

قالی های تکمیل شده را می توان به روال ذیل درجه بندی نمود: قالی ای را می توان با درجه ۱ (درجه S) شناخت که دارای ویژگی های زیر باشد: تکرار سیلندر نداشته باشد. اندازه نقشه کامل و بدون عیب باشد. زیردست قالی خوب باشد. ... ادامه مطلب