درجه بندی فرش ماشینی

قالی های تکمیل شده را می توان به روال ذیل درجه بندی نمود: قالی ای را می توان با درجه ۱ (درجه S) شناخت که دارای ویژگی های زیر باشد: تکرار ... ادامه مطلب