آسیب دیدگی فرش

عوامل غیرزنده آسیب رسان به فرش – آلودگی جوی

 عوامل آسیب رسان به فرش – عوامل غیرزنده (آلودگی جوی) از میان عوامل غیرزنده آسیب رسان به فرش، آلودگی جوی از اهمیت خاصی برخوردارند که با توجه به وضعیت جوی این روزهای کلان شهرهای کشور، اهمیت آن دوچندان نیز خواهد شد. جو علاوه بر ... ادامه مطلب