قالی های تکمیل شده را می توان به روال ذیل درجه بندی نمود: قالی ای را می توان با درجه ۱ (درجه S) شناخت که دارای ویژگی های زیر باشد:

 • تکرار سیلندر نداشته باشد.
 • اندازه نقشه کامل و بدون عیب باشد.
 • زیردست قالی خوب باشد.
 • اختلاف طول فرش در مقایسه با استاندارد تا ۵% ± باشد.
 • مقدار آهار مصرفی در متر مربع قالی مطابق استاندارد باشد.
 • اختلاف ارتفاع خاب تا ۱۰% ± باشد.
 • ارتفاع در سطح قالی یکسان باشد.
 • تیغ خوردگی نداشته باشد.
 • کسری خاب نداشته باشد.
 • نخ خاب اضافی نداشته باشد.
 • خاب سوختگی نداشته باشد.
 • پارگی نخ خاب سرتاسری نداشته باشد.
 • پارگی و سوراخ نداشته باشد.
 • حداکثر ۵ سانتیمتر رفوی غیر قابل رؤیت داشته باشد.
 • وصله نداشته باشد.
 • روزدگی آهار نداشته باشد.
 • پارگی تار نداشته باشد.
 • خرابی کارت ساده بافی نداشته باشد.
 • قلاب خوردگی در پشت قالی نداشته باشد.
 • ریشه و زیگزاگ بدون عیب باشد.

قالی هایی را می توان درجه یک و نیم (درجه SI) شناخت که دارای ویژگی ذیل باشد:

 • تکرار سیلندر حداکثر دو کارت یا یک سانتیمتر داشته باشد.
 • اندازه نقشه کامل باشد.
 • زیردست قالی خوب باشد.
 • اختلاف طول قالی در مقایسه با استاندارد تا ۵% باشد.
 • مقدار آهار مصرفی در متر مربع قالی مطابق استاندارد باشد.
 • اختلاف ارتفاع خاب تا ۲۰% داشته باشد.
 • ارتفاع خاب سطح قالی تا ۲۰% داشته باشد.
 • تیغ خوردگی نداشته باشد.
 • کسری خاب در زمینه ساده حداکثر ۳ میلیمتر و در زمینه طرح دار حداکثر ۵ میلیمتر داشته باشد.
 • خاب سوختگی نداشته باشد.
 • حداکثر تا ۴ ردیف پارگی نخ خاب سرتاسری داشته باشد.
 • پارگی و سوراخ نداشته باشد.
 • وصله نداشته باشد.
 • روزدگی و آهار نداشته باشد.
 • پارگی نخ تار نداشته باشد.
 • حداکثر تا ۳ ردیف اشتباه طراحی داشته باشد.
 • حداکثر تا ۳ ردیف کارت در جاهای مختلف خرابی کارت ساده بافت داشته باشد.
 • حداکثر سطح پشت قالی قلاب خوردگی داشته باشد.
 • ریشه و زیگزاگ بدون عیب باشد.

قالی هایی را می توان درجه دو (درجه S۲) شناخت که دارای ویژگی های ذیل باشد:

 • حداکثر ۵ سانتیمتر یا ۱۰ کارت تکرار سیلندر داشته باشد.
 • جابجایی نقشه خیلی کم داشته باشد.
 • زیردست قالی قابل قبول باشد.
 • اختلاف طول قالی در مقایسه با استاندارد تا ۱۰% باشد.
 • مقدار آهار مصرفی در مترمربع در مقایسه با استاندارد قابل قبول باشد.
 • حداقل ارتفاع خاب ۴ میلیمتر باشد (در صورتیکه اختلاف ارتفاع خاب داشته باشد).
 • ارتفاع خاب سطح قالی تا ۵۰% نا یکنواختی نشان بدهد.
 • تیغ خوردگی کمی داشته باشد.
 • حداکثر یک سانتیمتر در عرض کسری خاب داشته باشد.
 • حداکثر ۱۰ خط سرتاسری نخ خاب اضافی داشته باشد.
 • خاب سوختگی کم داشته باشد.
 • حداکثر ۱۵ سانتیمتر رفو داشته باشد.
 • وصله نداشته باشد.
 • روزدگی آهار کم داشته باشد.
 • حداکثر ۵ سانتیمتر پارگی نخ داشته باشد.
 • حداکثر تا ۶ کارت در جاهای مختلف خرابی کارت ساده بافت داشته باشد.
 • حداکثر پشت قالی قلاب خوردگی داشته باشد.
 • ریشه و زیگزاگ عیب کمی داشته باشد.

قالی‌هایی را می توان درجه سه (درجه S۳) شناخت که دارای ویژگی های ذیل باشد:

 • بیش از ۱۰ کارت یا ۵ سانتیمتر تکرار سیلندر داشته باشد.
 • جابجایی نقشه زیاد داشته باشد.
 • زیردست قالی قابل قبول باشد.
 • اختلاف طول در مقایسه با استاندارد تا ۳۵%± باشد.
 • مقدار آهار مصرفی در مترمربع قالی در مقایسه با استاندارد قابل قبول باشد.
 • در صورت وجود اختلاف ارتفاع خاب، حداقل ارتفاع خاب ۴ میلیمتر باشد.
 • ارتفاع خاب سطح قالی تا ۵۰% نایکنواختی نشان بدهد.
 • تیغ خوردگی کم داشته باشد.
 • بیش از یک سانتیمتر در عرض کسری خاب داشته باشد.
 • بیش از ۱۰ خط سرتاسری نخ خاب اضافی داشته باشد.
 • خاب سوختگی زیاد داشته باشد.
 • بیش از هفت ردیف پارگی نخ خاب سرتاسری داشته باشد.
 • پارگی و سوراخ نداشته باشد.
 • بیش از ۱۵ سانتیمتر رفو داشته باشد.
 • وصله کم داشته باشد.
 • روزدگی آهار داشته باشد.
 • بیش از ۵ سانتیمتر پارگی نخ تار داشته باشد.
 • بیش از ۶ ردیف اشتباه طراحی داشته باشد.
 • بیش از ۶ ردیف در جاهای مختلف خرابی کارت ساده بافت داشته باشد.
 • سرتاسر پشت قالی قلاب خوردگی داشته باشد.
 • ریشه و زیگزاگ عیب کمی داشته باشد.
 • در مورد نخ اضافی بین دو حاشیه اگر حتی با کمبود یک نخ، نقشه به هم بخورد قالی درجه یک و نیم یا دو می شود.

قالی هایی که اختلاف طول آن ها از ۲۵%± متجاوز باشد. قالی درجه ۲ شناخته شده (درجه S۴) و به صورت پادری و پشتی در ابعاد ذیل بریده می شوند:

 • ۷۰×۹۰ سانتیمتر
 • ۷۵×۷۵ سانتیمتر

پشتی در ابعاد:

 • ۷۵×۱۰۰ سانتیمتر
 • ۷۰×۷۰ سانتیمتر

قالی هایی که در عرض آن ها ۵ سانتیمتر نسبت به استاندارد، کمتر باشد، درجه ۵ (درجه S۵) شناخته شده و جزء ضایعات محسوب می گردند.

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها غیرفعال است