Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
حاشیه فرش ها
حاشیه فرش ها
۲۴ آبان ۱۳۹۵
تفسیر نقوش فرش - سگ
تفسیر نقوش فرش – سگ
۲۵ آبان ۱۳۹۵

تفسیر نقوش فرش – طوطی

تفسیر نقوش فرش - طوطی

۰۲تفسیر نقوش فرش – طوطی

همانطور که در حاشیه فرش ها گفته شد ، فرش های ایرانی پر از نقوشی هستند که هر کدام نمادی از چیز خاصی محسوب شده و معنا و مفهوم خاص خود را داراست . در این میان ، طوطی به عنوان پرنده ای شجاع و زیبا برای فرار از خطر و حفاظت از انسان ها وارد فرش ها می شده . مردم در آن زمان بر ایت عقیده بودند که طوطی آن ها را از خطرها آگاه می سازد .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم