Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
فرش پشمی
فرش پشمی
۲۶ آبان ۱۳۹۵
دقت در انتخاب شوینده
دقت در انتخاب شوینده
۱ آذر ۱۳۹۵

بیدخوردگی چیست؟

بیدخوردگی چیست

۵۵بیدخوردگی چیست؟

حشره بید در واقع پروانه کوچکی است که رنگ نسبتا زرد داشته و طول اندازه آن چیزی بین ۹ تا ۱۲ میلیمتر است ، یعنی تقریبا کمتر از یک سانتیمتر . بید ماده در طول کمتر از یک ماه می توانددر محل تاخوردگی های فرش ۱۰۰ تخم بگذارد . لارو این موجود از پشم موجود در فرش به خوبی تغذیه می کند تا مراحل رشد و نمو را طی کرده و چرخه تکرار شود . کافی است چند نسل از این حشرات داخل فرش زندگی کنند تا چندین کیلو از مواد فرش را مصرف کرده و خسارت سنگینی به آن بزنند . بهترین راه مقابله با آن هم استفاده از قرص نفتالین و یا تنباکو خانسار می باشد که با گاز ایجاد شده ، این حشرات را از فرش دور می کند .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم