اصلاح ساییدگی

آسیب دیدگی و سائیدگی قالی از پشت (در قالیهای کف ساده)

هنگامی که خامه همرنگ قالی پیدا نشده و یا در دسترس نباشد و از طرفی قالی از رو پرز داشته و از پشت سائیده داشته باشد و اگر بخواهند پرز را در آورده و گره با خامه نسبتاً همرنگ بزنند، از قسمت مرمت شده کاملاً مشخص باشد، به ناچار برای نشان دادن ظاهر قالی – بدون آنکه پرز را در آورند – در پشت قالی حالتی از گره را نشان می دهند.

وسایل مورد نیاز عبارتند از:

  • سوزن
  • خامه همرنگ و یا تا حدودی همرنگ با قالی
  • بطری

طریقه عمل: قالی را از پشت بر روی زمین پهن نموده، زیر قسمت مورد نظر برای مرمت، بطری می گذارند (علت قرار دادن سهولت حرکت سوزن می باشد). سپس سوزن را نخ نموده و از گوشت قالی حرکت داده و زیر اولین تار می برند و از آن جا خارج ساخته و تار را دور زده و از زیر همان تار و تار بعدی حرکت داده و سوزن را در می آورند. مجدداً سوزن را از روی تار دوم حرکت داده و از زیر تار دوم و سوم عبور داده و خارج می کنند و در ادامـه، این کار را تا انتها انجـام می دهند . قبـل از انجام تـارکشی و پود کشی ابتدا باید اطراف قسمت سوراخ را برید.

سفارش آنلاین خدمات اصلاح ساییدگی انواع فرش

برای ثبت سفارش آنلاین و یا تماس تلفنی و ثبت درخواست از لینک های زیر استفاده کنید

سایر خدمات ما را مشاهده کنید

Call Now Button