۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
قالیشویی در غرب تهران

قالیشویی در غرب تهران

۹ مرداد ۱۳۹۸
قالیشویی در شمال تهران

قالیشویی در شمال تهران

۲۴ مرداد ۱۳۹۸
قالیشویی در شرق تهران

قالیشویی در شرق تهران

۲۶ مرداد ۱۳۹۸
قالیشویی در جنوب تهران

قالیشویی در جنوب تهران

۲۹ مرداد ۱۳۹۸
قالیشویی در مرکز تهران

قالیشویی در مرکز تهران