تماس فوری

سفارش آنلاین


هفتمين مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم مهر1394


در تاریخ ۹۴/۰۹/۲۹ هفتمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (مهر ماه ۹۴) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتور نام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۷۰۰۶۱۲۴۵۹۵۰حسینیسید حسن۱
۹۱۲***۹۵۰۵۱۲۴۵۵۱۴کریمیسکینه۲
۹۱۲***۰۰۸۴۱۲۴۶۰۶۷قلی زادهمریم۳
۹۱۹***۳۰۴۱۱۲۴۵۲۰۶فرمان زادهسعید۴
۹۱۲***۲۴۸۰۱۲۴۵۶۰۵محمدیحسین۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۳۸۷۹۱۲۴۶۰۱۶صادقییداله۱
۹۱۲***۹۰۵۲۱۲۴۵۹۳۰اروجیفریده۲
۹۱۲***۲۱۹۰۱۲۴۵۴۳۶شعبانیمحمد۳
۹۱۲***۰۳۱۱۱۲۴۵۳۶۳موسویفرزانه۴
۹۱۹***۲۶۸۰۱۲۴۵۲۸۰کیاییشهربانو۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۰۶۷۱۱۲۴۵۵۳۲عقیلیسکینه۱
۹۱۲***۹۵۳۱۱۲۴۶۱۱۴احمدیانداوود۲
۹۱۲***۵۷۷۲۱۲۴۵۱۰۲مقدمقاسم۳
۹۱۲***۹۵۳۵۱۲۴۵۵۲۱منتظرینادر۴
۹۱۲***۹۵۵۴۱۲۴۵۶۷۸تهرانیجعفر۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۶۲۰۸۱۲۴۵۲۳۸قربانیطاهره۱
۹۳۶***۱۸۳۲۱۲۴۵۹۲۴ترابیحمیدرضا۲
۹۱۲***۴۲۲۷۱۲۴۴۹۶۸مدرسپرویز۳
۹۱۲***۲۷۵۲۱۲۴۵۲۲۳حسین زادهجواد۴
۹۱۲***۴۶۳۴۱۲۴۵۰۶۹صفرزادهزهرا۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۹۲۱۷۱۲۴۵۷۷۰امینیزینب۱
۹۱۹***۳۸۷۳۱۲۴۶۰۵۸حسینیمصطفی۲
۹۳۷***۳۱۷۷۱۲۴۵۸۲۴غلامیانعلی نظر۳
۹۱۲***۴۷۶۰۱۲۴۶۱۵۶عبدالوندمحمد۴
۹۱۲***۵۳۱۲۱۲۴۵۶۹۶شاکریصغری۵
۹۱۲***۳۰۳۱۱۲۴۵۶۰۳میرهادیفریبا۶
۹۱۲***۰۵۷۹۱۲۴۵۴۹۹خان زادهمحمد۷
۹۱۲***۴۰۴۸۱۲۴۵۲۶۶ترابیمرجان۸
۹۱۲***۷۱۹۱۱۲۴۵۳۶۵محمدیعلی۹
۹۱۲***۸۶۹۳۱۲۴۵۸۴۳سرلکعلی محمد۱۰
۹۱۲***۴۸۰۳۱۲۴۵۳۲۴آسیابانیمریم۱۱
۹۱۲***۲۹۳۳۱۲۴۶۱۱۳سعیدنیلوفر۱۲
۹۱۲***۳۷۷۰۱۲۴۵۸۱۴جلالوندیحبیب۱۳
۹۱۹***۹۰۰۸۱۲۴۵۳۲۲روستاییندا۱۴
۹۱۲***۵۹۷۵۱۲۴۵۲۱۸باکوییذکریا۱۵
۹۱۲***۹۱۳۴۱۲۴۵۷۳۱دُرَکیعلی۱۶
۹۱۲***۹۳۷۷۱۲۴۵۴۱۱محرم زادهعاطکه۱۷
۹۱۲***۸۳۱۵۱۲۴۶۰۵۶فرهادیعلی۱۸
۹۱۲***۰۰۳۹۱۲۴۵۲۷۳نجفیجمشید۱۹
۹۱۲***۶۰۴۹۱۲۴۵۲۳۱اخویمهدی۲۰
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۹***۹۱۴۴۱۲۴۵۴۳۰علیخانیاکبر۱
۹۱۲***۸۱۵۶۱۲۴۵۱۷۲مومنیاحمدرضا۲
۹۱۲***۴۰۳۹۱۲۴۵۵۱۶سلیمی پورحسین۳
۹۱۲***۸۲۸۷۱۲۴۵۲۲۲باقریلیلا۴
۹۱۲***۸۵۱۰۱۲۴۵۳۷۷نجمیامیر۵
 –۱۲۴۶۰۵۳مقدمکشور۶
۹۱۲***۳۰۶۱۱۲۴۶۱۳۲صاحبیمینا۷
۹۳۰***۲۶۶۰۱۲۴۵۵۹۱مرادیمنصوره۸
۹۱۲***۵۲۰۹۱۲۴۵۵۸۴بلوچیمحمد۹
۹۱۲***۵۴۶۰۱۲۴۵۱۹۱رحمانیعالم تاج۱۰
۹۱۲***۲۱۰۰۱۲۴۵۵۳۷محمد پورعلی۱۱
۹۳۵***۸۸۷۱۱۲۴۶۰۵۵جعفریرخشنده۱۲
۹۱۲***۵۰۵۸۱۲۴۵۲۷۱اکبریمهدی۱۳
۹۱۲***۱۲۲۴۱۲۴۵۷۰۵معجمیفرشته۱۴
۹۱۹***۶۹۷۰۱۲۴۶۱۲۴رضائیانمحمد۱۵
۹۱۲***۴۴۹۷۱۲۴۵۹۲۷پنجه شاهینکیان۱۶
۹۱۲***۲۸۸۶۱۲۴۵۹۳۸خسرویبهمن۱۷
۹۱۲***۰۶۶۳۱۲۴۶۰۸۳هاشمی فردسید جعفر۱۸
۹۱۲***۷۷۴۵۱۲۴۵۲۸۳نظریمحمد۱۹
۹۱۲***۱۶۱۴۱۲۴۵۶۳۰طاهریمحمد۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۳۷***۹۰۲۵۱۲۴۵۴۶۳آریا پورفرامرز۱
۹۱۲***۵۸۴۹۱۲۴۵۵۴۲اکرمیفاطمه۲
۹۱۲***۹۴۲۳۱۲۴۵۳۲۹زرینفرهاد۳
۹۱۲***۰۰۲۵۱۲۴۶۱۲۹رازگردانیفرنگیس۴
۹۱۲***۶۵۰۸۱۲۴۵۸۳۳نوریعباس۵
۹۱۹***۶۳۸۸۱۲۴۵۵۲۵جعفریندا۶
۹۱۲***۸۴۵۰۱۲۴۵۵۳۰قلی زادهعلی۷
۹۱۲***۷۰۵۵۱۲۴۵۸۰۵لارینیمظاهر۸
۹۱۲***۷۲۵۷۱۲۴۵۷۹۷صادقیاحمد۹
۹۱۲***۲۴۸۱۱۲۴۵۲۷۷محمدیعنایت اله۱۰
۹۱۲***۰۰۲۴۱۲۴۵۴۵۹مبارکزهره۱۱
۹۳۵***۲۴۳۹۱۲۴۵۵۳۶جعفریبهزاد۱۲
۹۱۲***۲۰۴۶۱۲۴۵۶۰۶تاج گردانرضا۱۳
۹۱۲***۱۹۳۲۱۲۴۵۳۷۹عیوضیطاهره۱۴
۹۱۲***۵۲۰۲۱۲۴۵۶۷۳ناصریمهدی۱۵
۹۱۲***۴۷۰۹۱۲۴۴۹۶۶اله یاریعلی اکبر۱۶
۹۱۲***۳۲۸۶۱۲۴۵۹۳۳وفاییداوود۱۷
۹۱۲***۷۲۴۱۱۲۴۵۷۲۴حسن پورسیروس۱۸
۹۱۲***۹۰۷۰۱۲۴۵۴۹۲کسیانیجمال۱۹
۹۱۲***۲۷۱۴۱۲۴۵۹۰۶ولیحیمجید۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۶۷۳۸۱۲۴۵۲۶۳علویانمهری۱
۹۳۷***۷۳۰۷۱۲۴۵۱۴۵سقازادهحسن۲
۹۱۲***۵۴۶۰۱۲۴۵۳۲۱سهرابیزهرا۳
۹۱۲***۲۳۱۵۱۲۴۵۴۱۴پورحسینیپیام۴
۹۱۹***۹۸۲۸۱۲۴۵۳۳۱رستگارفرخ۵
۹۱۲***۷۵۵۸۱۲۴۵۲۲۹میرزاییاسداله۶
۹۱۲***۵۰۶۷۱۲۴۵۴۶۷خدا بنده لومونا۷
۹۱۲***۸۳۵۶۱۲۴۵۴۶۴قدیمیرامتین۸
۹۱۲***۴۶۷۱۱۲۴۵۴۵۳اشرفینرگس۹
۹۱۲***۲۴۱۸۱۲۴۵۳۳۳امینیانعلی۱۰
۹۱۳***۲۶۱۰۱۲۴۵۸۰۸سعیدیمحمد رضا۱۱
۹۱۲***۰۰۲۵۱۲۴۵۶۶۸قاسمیهادی۱۲
۹۱۲***۶۹۲۳۱۲۴۵۶۶۹رضاییمونا۱۳
۹۱۲***۵۹۴۸۱۲۴۵۷۱۱سروشحسن۱۴
۹۱۲***۳۲۶۴۱۲۴۵۷۱۴غفوریمهدیه۱۵
۹۱۲***۸۸۶۸۱۲۴۵۹۱۰باختریزهره۱۶
۹۱۲***۴۲۷۳۱۲۴۵۹۵۳قراگزلوعلی۱۷
۹۱۲***۸۴۶۰۱۲۴۶۰۴۷خسرویمحمدرضا۱۸
۹۱۲***۳۱۴۷۱۲۴۵۹۹۷ابراهیمیکاوه۱۹
۹۱۲***۲۳۸۶۱۲۴۶۱۴۹بشیریتوران دخت۲۰