هفتمين مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم مهر1394


در تاریخ ۹۴/۰۹/۲۹ هفتمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (مهر ماه ۹۴) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور  نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۷۰۰۶ ۱۲۴۵۹۵۰ حسینی سید حسن ۱
۹۱۲***۹۵۰۵ ۱۲۴۵۵۱۴ کریمی سکینه ۲
۹۱۲***۰۰۸۴ ۱۲۴۶۰۶۷ قلی زاده مریم ۳
۹۱۹***۳۰۴۱ ۱۲۴۵۲۰۶ فرمان زاده سعید ۴
۹۱۲***۲۴۸۰ ۱۲۴۵۶۰۵ محمدی حسین ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۳۸۷۹ ۱۲۴۶۰۱۶ صادقی یداله ۱
۹۱۲***۹۰۵۲ ۱۲۴۵۹۳۰ اروجی فریده ۲
۹۱۲***۲۱۹۰ ۱۲۴۵۴۳۶ شعبانی محمد ۳
۹۱۲***۰۳۱۱ ۱۲۴۵۳۶۳ موسوی فرزانه ۴
۹۱۹***۲۶۸۰ ۱۲۴۵۲۸۰ کیایی شهربانو ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۰۶۷۱ ۱۲۴۵۵۳۲ عقیلی سکینه ۱
۹۱۲***۹۵۳۱ ۱۲۴۶۱۱۴ احمدیان داوود ۲
۹۱۲***۵۷۷۲ ۱۲۴۵۱۰۲ مقدم قاسم ۳
۹۱۲***۹۵۳۵ ۱۲۴۵۵۲۱ منتظری نادر ۴
۹۱۲***۹۵۵۴ ۱۲۴۵۶۷۸ تهرانی جعفر ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۶۲۰۸ ۱۲۴۵۲۳۸ قربانی طاهره ۱
۹۳۶***۱۸۳۲ ۱۲۴۵۹۲۴ ترابی حمیدرضا ۲
۹۱۲***۴۲۲۷ ۱۲۴۴۹۶۸ مدرس پرویز ۳
۹۱۲***۲۷۵۲ ۱۲۴۵۲۲۳ حسین زاده جواد ۴
۹۱۲***۴۶۳۴ ۱۲۴۵۰۶۹ صفرزاده زهرا ۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۹۲۱۷ ۱۲۴۵۷۷۰ امینی زینب ۱
۹۱۹***۳۸۷۳ ۱۲۴۶۰۵۸ حسینی مصطفی ۲
۹۳۷***۳۱۷۷ ۱۲۴۵۸۲۴ غلامیان علی نظر ۳
۹۱۲***۴۷۶۰ ۱۲۴۶۱۵۶ عبدالوند محمد ۴
۹۱۲***۵۳۱۲ ۱۲۴۵۶۹۶ شاکری صغری ۵
۹۱۲***۳۰۳۱ ۱۲۴۵۶۰۳ میرهادی فریبا ۶
۹۱۲***۰۵۷۹ ۱۲۴۵۴۹۹ خان زاده محمد ۷
۹۱۲***۴۰۴۸ ۱۲۴۵۲۶۶ ترابی مرجان ۸
۹۱۲***۷۱۹۱ ۱۲۴۵۳۶۵ محمدی علی ۹
۹۱۲***۸۶۹۳ ۱۲۴۵۸۴۳ سرلک علی محمد ۱۰
۹۱۲***۴۸۰۳ ۱۲۴۵۳۲۴ آسیابانی مریم ۱۱
۹۱۲***۲۹۳۳ ۱۲۴۶۱۱۳ سعید نیلوفر ۱۲
۹۱۲***۳۷۷۰ ۱۲۴۵۸۱۴ جلالوندی حبیب ۱۳
۹۱۹***۹۰۰۸ ۱۲۴۵۳۲۲ روستایی ندا ۱۴
۹۱۲***۵۹۷۵ ۱۲۴۵۲۱۸ باکویی ذکریا ۱۵
۹۱۲***۹۱۳۴ ۱۲۴۵۷۳۱ دُرَکی علی ۱۶
۹۱۲***۹۳۷۷ ۱۲۴۵۴۱۱ محرم زاده عاطکه ۱۷
۹۱۲***۸۳۱۵ ۱۲۴۶۰۵۶ فرهادی علی ۱۸
۹۱۲***۰۰۳۹ ۱۲۴۵۲۷۳ نجفی جمشید ۱۹
۹۱۲***۶۰۴۹ ۱۲۴۵۲۳۱ اخوی مهدی ۲۰
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۹***۹۱۴۴ ۱۲۴۵۴۳۰ علیخانی اکبر ۱
۹۱۲***۸۱۵۶ ۱۲۴۵۱۷۲ مومنی احمدرضا ۲
۹۱۲***۴۰۳۹ ۱۲۴۵۵۱۶ سلیمی پور حسین ۳
۹۱۲***۸۲۸۷ ۱۲۴۵۲۲۲ باقری لیلا ۴
۹۱۲***۸۵۱۰ ۱۲۴۵۳۷۷ نجمی امیر ۵
 – ۱۲۴۶۰۵۳ مقدم کشور ۶
۹۱۲***۳۰۶۱ ۱۲۴۶۱۳۲ صاحبی مینا ۷
۹۳۰***۲۶۶۰ ۱۲۴۵۵۹۱ مرادی منصوره ۸
۹۱۲***۵۲۰۹ ۱۲۴۵۵۸۴ بلوچی محمد ۹
۹۱۲***۵۴۶۰ ۱۲۴۵۱۹۱ رحمانی عالم تاج ۱۰
۹۱۲***۲۱۰۰ ۱۲۴۵۵۳۷ محمد پور علی ۱۱
۹۳۵***۸۸۷۱ ۱۲۴۶۰۵۵ جعفری رخشنده ۱۲
۹۱۲***۵۰۵۸ ۱۲۴۵۲۷۱ اکبری مهدی ۱۳
۹۱۲***۱۲۲۴ ۱۲۴۵۷۰۵ معجمی فرشته ۱۴
۹۱۹***۶۹۷۰ ۱۲۴۶۱۲۴ رضائیان محمد ۱۵
۹۱۲***۴۴۹۷ ۱۲۴۵۹۲۷ پنجه شاهین کیان ۱۶
۹۱۲***۲۸۸۶ ۱۲۴۵۹۳۸ خسروی بهمن ۱۷
۹۱۲***۰۶۶۳ ۱۲۴۶۰۸۳ هاشمی فرد سید جعفر ۱۸
۹۱۲***۷۷۴۵ ۱۲۴۵۲۸۳ نظری محمد ۱۹
۹۱۲***۱۶۱۴ ۱۲۴۵۶۳۰ طاهری محمد ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۳۷***۹۰۲۵ ۱۲۴۵۴۶۳ آریا پور فرامرز ۱
۹۱۲***۵۸۴۹ ۱۲۴۵۵۴۲ اکرمی فاطمه ۲
۹۱۲***۹۴۲۳ ۱۲۴۵۳۲۹ زرین فرهاد ۳
۹۱۲***۰۰۲۵ ۱۲۴۶۱۲۹ رازگردانی فرنگیس ۴
۹۱۲***۶۵۰۸ ۱۲۴۵۸۳۳ نوری عباس ۵
۹۱۹***۶۳۸۸ ۱۲۴۵۵۲۵ جعفری ندا ۶
۹۱۲***۸۴۵۰ ۱۲۴۵۵۳۰ قلی زاده علی ۷
۹۱۲***۷۰۵۵ ۱۲۴۵۸۰۵ لارینی مظاهر ۸
۹۱۲***۷۲۵۷ ۱۲۴۵۷۹۷ صادقی احمد ۹
۹۱۲***۲۴۸۱ ۱۲۴۵۲۷۷ محمدی عنایت اله ۱۰
۹۱۲***۰۰۲۴ ۱۲۴۵۴۵۹ مبارک زهره ۱۱
۹۳۵***۲۴۳۹ ۱۲۴۵۵۳۶ جعفری بهزاد ۱۲
۹۱۲***۲۰۴۶ ۱۲۴۵۶۰۶ تاج گردان رضا ۱۳
۹۱۲***۱۹۳۲ ۱۲۴۵۳۷۹ عیوضی طاهره ۱۴
۹۱۲***۵۲۰۲ ۱۲۴۵۶۷۳ ناصری مهدی ۱۵
۹۱۲***۴۷۰۹ ۱۲۴۴۹۶۶ اله یاری علی اکبر ۱۶
۹۱۲***۳۲۸۶ ۱۲۴۵۹۳۳ وفایی داوود ۱۷
۹۱۲***۷۲۴۱ ۱۲۴۵۷۲۴ حسن پور سیروس ۱۸
۹۱۲***۹۰۷۰ ۱۲۴۵۴۹۲ کسیانی جمال ۱۹
۹۱۲***۲۷۱۴ ۱۲۴۵۹۰۶ ولیحی مجید ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۶۷۳۸ ۱۲۴۵۲۶۳ علویان مهری ۱
۹۳۷***۷۳۰۷ ۱۲۴۵۱۴۵ سقازاده حسن ۲
۹۱۲***۵۴۶۰ ۱۲۴۵۳۲۱ سهرابی زهرا ۳
۹۱۲***۲۳۱۵ ۱۲۴۵۴۱۴ پورحسینی پیام ۴
۹۱۹***۹۸۲۸ ۱۲۴۵۳۳۱ رستگار فرخ ۵
۹۱۲***۷۵۵۸ ۱۲۴۵۲۲۹ میرزایی اسداله ۶
۹۱۲***۵۰۶۷ ۱۲۴۵۴۶۷ خدا بنده لو مونا ۷
۹۱۲***۸۳۵۶ ۱۲۴۵۴۶۴ قدیمی رامتین ۸
۹۱۲***۴۶۷۱ ۱۲۴۵۴۵۳ اشرفی نرگس ۹
۹۱۲***۲۴۱۸ ۱۲۴۵۳۳۳ امینیان علی ۱۰
۹۱۳***۲۶۱۰ ۱۲۴۵۸۰۸ سعیدی محمد رضا ۱۱
۹۱۲***۰۰۲۵ ۱۲۴۵۶۶۸ قاسمی هادی ۱۲
۹۱۲***۶۹۲۳ ۱۲۴۵۶۶۹ رضایی مونا ۱۳
۹۱۲***۵۹۴۸ ۱۲۴۵۷۱۱ سروش حسن ۱۴
۹۱۲***۳۲۶۴ ۱۲۴۵۷۱۴ غفوری مهدیه ۱۵
۹۱۲***۸۸۶۸ ۱۲۴۵۹۱۰ باختری زهره ۱۶
۹۱۲***۴۲۷۳ ۱۲۴۵۹۵۳ قراگزلو علی ۱۷
۹۱۲***۸۴۶۰ ۱۲۴۶۰۴۷ خسروی محمدرضا ۱۸
۹۱۲***۳۱۴۷ ۱۲۴۵۹۹۷ ابراهیمی کاوه ۱۹
۹۱۲***۲۳۸۶ ۱۲۴۶۱۴۹ بشیری توران دخت ۲۰
Call Now Button