تماس فوری

سفارش آنلاین


چهاردهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم مرداد 1395


در تاریخ ۹۵/۰۶/۲۵ چهاردهمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (مرداد ماه ۹۵) با حضور جناب آقای میثم عزیز خانی بازرس اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

نتایج قرعه کشی ماهیانه مرداد ۹۵
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۸۲۳۱۹۱۲***۷۶۹۳ملکیقهرمان۱
۱۲۵۷۶۸۵۹۱۲***۱۹۲۹امیر خانیامیر۲
۱۲۵۸۴۷۲۹۱۲***۰۱۰۶فرهمند آزادمحمد۳
۱۲۵۷۸۷۱۹۱۲***۲۶۱۷فضلیمریم۴
۱۲۵۷۸۰۱۹۱۲***۴۶۵۱نوروزیمحمد۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۷۷۴۸۹۱۲***۶۵۴۸ارمندیفضل الله۱
۱۲۵۷۸۴۲۹۱۲***۴۳۶۳هاشمیصدیقه۲
۱۲۵۷۵۵۶۹۱۲***۹۴۱۱کوشامعصومه۳
۱۲۵۸۶۲۹۹۱۲***۳۵۳۳غفاریحمیده۴
۱۲۵۸۶۳۹۹۱۲***۸۸۶۸اقلامیمحمد علی۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۷۶۵۳۹۱۲***۷۲۸۵کرمیمحسن۱
۱۲۵۸۴۲۳۹۱۲***۷۱۰۴حسینیمحسن۲
۱۲۵۷۷۱۸۹۱۲***۷۸۲۹صادقیمریم۳
۱۲۵۸۴۴۸۹۱۲***۷۱۳۳هاشمیندا۴
۱۲۵۷۹۳۴۹۱۹***۶۹۳۵بغلانیعلی۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۸۱۶۸۹۱۲***۱۹۳۴فروتنتوران۱
۱۲۵۸۱۴۱۹۱۲***۷۲۸۱مشهدیامیر۲
۱۲۵۸۶۲۱۹۱۲***۰۹۳۸بانکیغلامرضا۳
۱۲۵۸۴۹۱۹۱۲***۲۰۳۷رویاییفاطمه۴
۱۲۵۸۴۴۶۹۱۲***۹۵۲۹شاهسوندحمیدرضا۵
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۸۲۳۳۹۱۲***۰۱۵۰جلالیمنصور۱
۱۲۵۷۸۲۸۹۱۹***۳۸۱۶نورانیکاظم۲
۱۲۵۸۳۳۸۹۱۲***۸۰۴۸رضویشبنم۳
۱۲۵۷۹۴۸۹۱۲***۴۵۵۳قویرضا۴
۱۲۵۸۰۹۰۹۱۲***۰۰۳۶محمدخانیحسن۵
۱۲۵۸۴۷۹۹۱۲***۵۷۶۹کشوریعلی۶
۱۲۵۸۱۳۸۹۱۲***۳۶۵۵خلیقسید علیرضا۷
۱۲۵۷۹۵۱۹۱۲***۲۹۸۹اعتمادیویدا۸
۱۲۵۸۲۰۲۹۱۲***۵۹۹۱جعفریفاطمه۹
۱۲۵۷۸۱۴۹۱۲***۵۳۰۳اسلامیمحمد۱۰
۱۲۵۸۴۳۶۹۱۲***۰۵۳۹بهرویانمنصور۱۱
۱۲۵۸۵۸۲۹۱۲***۱۲۱۶زندیانفرامرز۱۲
۱۲۵۷۸۱۳۲۲***۹۲۱اقبالیپوران۱۳
۱۲۵۷۷۲۹۹۱۲***۷۳۸۴سیارعلی۱۴
۱۲۵۷۹۱۹۹۳۷***۲۱۶۷خوشروعلی۱۵
۱۲۵۷۸۹۶۹۱۲***۷۲۴۹مؤدبحمید۱۶
۱۲۵۸۵۱۳۹۱۲***۹۰۶۲غلامیانعلی صفر۱۷
۱۲۵۸۵۲۷۹۱۲***۸۴۶۸زندیاکبر۱۸
۱۲۵۷۶۰۹۹۱۲***۴۳۷۴خزعلیاشرف۱۹
۱۲۵۷۸۱۱۹۱۹***۱۷۰۷حسن کاریرباب۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۸۲۶۳۹۱۲***۳۲۴۱معینیمحمد۱
۱۲۵۸۳۵۰۹۱۲***۴۶۱۱شهرستانیعلی۲
۱۲۵۸۱۲۶۹۱۶***۴۴۵۸صادقیمرضیه۳
۱۲۵۷۶۹۸۹۱۲***۸۹۰۹یغماییفرخ۴
۱۲۵۸۴۳۲۹۱۲***۵۳۵۵درویشانوجیه۵
۱۲۵۷۸۰۵۹۱۲***۲۹۵۷نریمان زادهفرهاد۶
۱۲۵۷۹۰۸۹۱۲***۱۹۴۲علیزادهرقیه۷
۱۲۵۸۶۳۲۹۱۲***۱۲۳۷برادراناحمد۸
۱۲۵۸۳۵۵۶۶***۸۱۲درخشیعلی۹
۱۲۵۷۶۰۴۹۱۲***۹۶۱۶قنبریثمین۱۰
۱۲۵۷۹۲۵۹۱۲***۷۳۹۲باقریمعصومه۱۱
۱۲۵۷۷۴۲۹۱۲***۹۰۵۰محمودیمیرزاکرم۱۲
۱۲۵۷۹۶۷۹۱۲***۳۰۳۸امینیمسعود۱۳
۱۲۵۸۴۲۹۹۱۲***۱۲۸۱کمانکشفرهاد۱۴
۱۲۵۷۷۲۶۹۱۲***۷۴۷۰دهدهیشکوفه۱۵
۱۲۵۷۶۶۹۹۱۲***۶۱۵۳داداشیمژده۱۶
۱۲۵۷۶۸۴۹۱۲***۱۳۶۰عباس پوراحسان۱۷
۱۲۵۸۵۷۸۹۱۲***۴۶۰۹فتحیانمیثم۱۸
۱۲۵۸۵۸۹۹۱۲***۷۵۷۰نعمتیمرتضی۱۹
۱۲۵۸۳۶۴۹۱۲***۸۴۰۸اکبریحامد۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
۱۲۵۸۰۶۱۹۱۹***۳۶۵۶دیدخورشیدسیدمنصور۱
۱۲۵۸۰۶۸۹۹۰۱***۴۳۷قدمیآناهیتا۲
۱۲۵۷۹۴۵۹۱۲***۵۰۲۸احیااکرم۳
۱۲۵۸۵۸۶۹۱۲***۵۷۹۱مقدسیالهام۴
۱۲۵۸۱۴۸۹۱۲***۶۴۵۴تهرانیایرج۵
۱۲۵۷۷۰۵۹۱۲***۵۱۰۱توران لوحمیدرضا۶
۱۲۵۸۵۴۲۹۱۲***۲۸۴۱فراهانیبیژن۷
۱۲۵۸۱۳۰۹۱۲***۸۵۸۹اقبالیحسین۸
۱۲۵۸۴۰۰۹۱۲***۵۸۵معمارهنگامه۹
۱۲۵۸۳۷۹۹۱۲***۷۵۲۹نعمتیفردوس۱۰
۱۲۵۸۴۴۵۹۱۲***۲۹۲۲وضعیادنان۱۱
۱۲۵۷۶۸۹۹۱۲***۳۸۱۱شفیعیصدیقه۱۲
۱۲۵۸۵۷۵۹۱۲***۸۲۰۱فراهانیحمیدرضا۱۳
۱۲۵۸۲۵۶۹۱۲***۵۸۱۸قیومیهدیه۱۴
۱۲۵۸۳۶۱۹۳۶***۴۶۶۶نیک نام مهررضا۱۵
۱۲۵۷۷۶۱۹۳۶***۹۱۶۲عزیزیانسعید۱۶
۱۲۵۸۰۷۲۹۱۲***۲۴۹۴پور محمدیمحمد۱۷
۱۲۵۸۱۳۷۹۱۲***۹۱۲۲رمضانیعلیرضا۱۸
۱۲۵۸۲۶۱۹۱۲***۱۶۵۸ذاکریهادی۱۹
۱۲۵۷۶۵۹۹۱۲***۱۸۴۷اصفهانیحبیبه۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۷۶۸۰۹۱۲***۸۹۲۷امیدوارعزیز۱
۱۲۵۷۷۳۲۹۱۲***۰۵۴۰فتاحیپری۲
۱۲۵۷۶۲۰۹۱۲***۵۱۴۳دالاییعلیرضا۳
۱۲۵۷۸۴۱۹۱۵***۴۱۸۶خزائیحسن علی۴
۱۲۵۸۳۰۴۲۲***۱۶۰ستارکوروش۵
۱۲۵۷۷۵۹۲۲***۴۲۵ضیاآیدین۶
۱۲۵۸۰۳۴۹۱۲***۸۱۳۰سید ابراهیمحسین۷
۱۲۵۷۸۷۰۹۱۲***۳۶۸۳همایونفرحسین۸
۱۲۵۷۹۷۴۹۱۲***۶۸۸۷حنیف نژادطیبه۹
۱۲۵۷۷۷۳۹۱۲***۸۷۵۶کوزه گرغلامرضا۱۰
۱۲۵۸۲۶۸۹۱۲***۵۰۷۵آهنگیانسوزان۱۱
۱۲۵۸۲۹۷۹۱۲***۸۲۰۱خیاممرتضی۱۲
۱۲۵۸۲۹۸۹۱۲***۱۶۴۳زندفاطمه۱۳
۱۲۵۸۰۳۰۹۱۲***۰۲۲۳محمودینیکو۱۴
۱۲۵۸۰۲۹۹۱۲***۹۳۳۶زاکریفرامرز۱۵
۱۲۵۷۸۴۴۹۱۲***۸۷۱۲شمامیمهدی۱۶
۱۲۵۸۰۸۵۹۱۲***۹۰۸۱علی نیا فرمعصومه۱۷
۱۲۵۸۲۱۶۹۱۲***۰۰۳۲غریبیهادی۱۸
۱۲۵۸۳۵۳۹۱۲***۵۷۰۴رضا علیمهدی۱۹
۱۲۵۸۳۱۰۹۱۲***۴۲۰۱ابراهیم زادهنازی۲۰