تماس فوری

سفارش آنلاین


پنجمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم مرداد 1394


در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۹ پنجمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (مرداد ماه ۹۴) با حضور جناب آقای میثم عزیزخانی بازرس اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۷۶۷۸۱۲۴۲۹۷۶شهامتمحمدعلی۱
۹۱۲***۱۲۰۱۱۲۴۳۱۰۹حیدریمحبوبه۲
۹۱۲***۰۶۳۰۱۲۴۳۴۴۷رستمیاحمد۳
۹۱۲***۵۱۲۰۱۲۴۳۵۳۱میر مبینینوشین۴
۹۳۷***۰۵۹۵۱۲۴۲۹۳۰مروتیمریم۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۳۹***۳۲۵۱۲۴۳۰۳۲حاج سید جوادی منصور۱
۹۱۲***۳۹۶۶۱۲۴۳۲۹۴اسدی زادهخالد۲
۹۱۲***۵۷۷۹۱۲۴۳۳۶۶میخچیمونا۳
۹۱۲***۰۶۷۳۱۲۴۳۶۱۲زمانیاصغر۴
۹۱۲***۱۴۲۸۱۲۴۳۵۶۱قهرمانیناصر۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۲۳۶۷۱۲۴۳۷۱۷اینانلواردشیر۱
۹۱۲***۱۸۹۵۱۲۴۳۲۹۶عبدیحمید۲
۹۱۲***۶۱۹۸۱۲۴۳۲۱۸کیافاطمه۳
۹۱۲***۳۷۶۹۱۲۴۳۶۹۵سیدمراد پورطاهره۴
۹۱۱***۴۲۳۴۱۲۴۳۱۲۰رضوانیمحمد۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۶۵۵۰۱۲۴۳۴۱۶احمد پورمریم۱
۹۱۲***۸۴۰۱۱۲۴۳۰۴۴اکبر زادهچنگیز۲
۹۱۲***۸۱۷۹۱۲۴۳۵۸۴مصلحیناصر۳
۹۱۲***۳۹۵۸۱۲۴۲۹۴۸نوبختفائزه۴
۹۱۲***۱۷۴۰۱۲۴۳۰۵۳نجفیمهدی۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۵۹۸۵۱۲۴۳۶۵۶قهستانیحماد۱
۹۱۲***۳۵۱۲۱۲۴۳۹۶۳عیسی پورمحمد رضا۲
۹۱۲***۴۳۴۱۱۲۴۳۳۵۹ادیبیستوده۳
۹۱۲***۶۶۴۰۱۲۴۳۵۶۰عراقیمحمد۴
۹۳۵***۹۱۰۷۱۲۴۳۷۲۶افتخاریجمال۵
۹۳۵***۷۱۳۶۱۲۴۳۴۹۲رضویفریده۶
۹۱۲***۶۶۴۶۱۲۴۳۵۷۱حسینیحجت۷
۹۱۲***۹۹۱۶۱۲۴۳۴۴۴ملک بیگلوثریا۸
۹۱۰***۵۰۹۵۱۲۴۳۳۲۸مجاهدی پورالهام۹
۹۱۲***۷۹۹۳۱۲۴۳۷۱۸مجتهدیمحسن۱۰
۹۱۲***۵۸۹۲۱۲۴۳۶۴۹اسفندیاریمحمد۱۱
۹۱۲***۱۶۲۱۱۲۴۳۳۹۶رضاییفریبا۱۲
۹۱۲***۱۵۸۲۱۲۴۳۵۲۹اصغریناهید۱۳
۹۱۲***۵۵۲۷۱۲۴۳۳۲۶محمدیفرزانه۱۴
۹۱۲***۷۲۱۲۱۲۴۳۱۹۷خدادادیمحبوبه۱۵
۹۱۲***۲۸۹۰۱۲۴۳۰۸۳پیروزیحسن۱۶
۹۳۵***۴۲۹۸۱۲۴۳۰۳۷داننده فردمینا۱۷
۹۱۹***۱۲۴۴۱۲۴۳۳۳۱رمضانیعلی۱۸
۹۱۲***۱۶۷۰۱۲۴۳۷۵۶رضاییمحمد هادی۱۹
۹۱۲***۸۷۲۷۱۲۴۳۵۰۶محبینصراله۲۰
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۳۷۷۶۱۲۴۳۶۱۴یار محمدیحجت اله۱
۹۱۲***۱۹۲۸۱۲۴۳۲۲۴توکلیحسنعلی۲
۹۱۲***۷۸۶۹۱۲۴۳۰۱۶ورچهقربان۳
۹۱۹***۳۱۲۹۱۲۴۳۷۳۱نیک انجاممریم۴
۹۱۲***۴۵۸۱۱۲۴۳۰۰۳بی ریاساسان۵
۹۱۲***۸۹۰۰۱۲۴۳۱۲۲خاجیحسین۶
۹۱۲***۲۲۱۶۱۲۴۳۹۵۹حسین خانیجواد۷
۹۱۲***۱۲۹۷۱۲۴۳۵۶۸سلیمان زادهنسرین۸
۹۱۲***۶۶۴۱۱۲۴۳۶۸۰صمد پورفرامرز۹
۹۱۲***۴۴۷۰۱۲۴۳۲۴۸جوادیمصطفی۱۰
۹۱۲***۴۷۳۱۲۴۳۵۰۰سعیدی فرفاطمه۱۱
۹۱۲***۷۲۵۹۱۲۴۳۳۷۷غدیریابوالفضل۱۲
۹۱۲***۵۹۸۳۱۲۴۳۸۰۴جیرودیامیر۱۳
۹۱۲***۶۹۱۵۱۲۴۳۰۴۵هدایتیمریم۱۴
۹۱۲***۸۸۴۴۱۲۴۳۵۵۶امیرپورهامیر۱۵
۹۱۲***۵۶۷۰۱۲۴۳۶۸۳جعفر پورایزد۱۶
۹۱۲***۳۹۶۶۱۲۴۳۱۱۰افخمیعلی۱۷
۹۳۸***۵۱۵۵۱۲۴۳۳۳۴هاشمی تبارزهرا۱۸
۹۳۹***۹۱۴۹۱۲۴۳۳۵۵پیریآرین۱۹
۹۱۹***۰۸۲۲۱۲۴۳۶۷۱اشرفیایرج۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۳۷**۴۶۴۶۱۲۴۳۳۵۳نیکوییمهدی۱
۹۱۲***۷۲۰۱۱۲۴۲۹۰۸ملکیمحمد۲
۹۱۲***۳۰۲۵۱۲۴۳۱۱۴صادقیفاطمه۳
۹۱۲***۵۱۸۳۱۲۴۳۹۶۲کرفسیمصطفی۴
۹۱۲***۷۹۷۳۱۲۴۳۲۳۸کاظمیبیتا۵
۹۱۲***۴۳۰۱۱۲۴۳۷۴۲مدنیفیض اله۶
۹۱۲***۴۵۱۰۱۲۴۳۲۲۱عنایتیپرویز۷
۹۱۲***۵۳۸۱۱۲۴۲۹۴۲هادیانامیر۸
۹۱۹***۶۱۲۴۱۲۴۳۲۷۸مطواییغلامعلی۹
۹۱۸****۳۰۱۸۱۲۴۳۶۰۶صابریعلی۱۰
۹۱۲***۹۴۰۰۱۲۴۳۶۱۶ارباب فضلیمنصور۱۱
۹۱۲***۶۰۷۵۱۲۴۳۸۷۶کاکوطیبه۱۲
۹۱۲***۲۸۷۵۱۲۴۳۳۲۷خان آبادیجلال۱۳
۹۱۲***۲۸۴۱۱۲۴۲۹۶۵علی منشاحمد۱۴
۹۱۲***۳۲۹۹۱۲۴۳۴۰۰محمدیطاهره۱۵
۹۱۲***۰۸۸۷۱۲۴۳۴۴۲پرتویی اسکوییحمید۱۶
۹۱۲***۴۱۴۳۱۲۴۳۹۵۴فیروزیحمید۱۷
۹۱۹***۵۶۹۱۱۲۴۳۰۱۱مصیب زادهعلی۱۸
۹۱۲***۲۸۰۵۱۲۴۳۴۸۱جزایریمسلم۱۹
۹۱۲***۷۵۶۷۱۲۴۳۶۵۷حبیبیمهشید۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۳۶***۱۶۱۱۱۲۴۳۱۰۷نصیریاننفیسه۱
۹۱۲***۳۸۸۲۱۲۴۲۹۴۵رضاییابراهیم۲
۹۱۲***۱۹۲۲۱۲۴۲۹۵۲خانگاه زادهعبدالقادر۳
۹۱۲***۲۱۱۶۱۲۴۳۰۵۲سلطانیکامبیز۴
۹۳۶***۱۶۲۸۱۲۴۳۰۴۹لقمانیفرگل۵
۹۱۲***۵۴۲۵۱۲۴۲۸۸۹رشیدیمژده۶
۹۱۲***۴۲۱۲۱۲۴۳۱۱۳تفضلیمریم۷
۹۱۲***۴۴۹۸۱۲۴۳۱۱۵مهمان دوستپروین۸
۹۱۲***۹۶۶۸۱۲۴۳۱۲۱اوتادشبنم۹
۹۱۰***۲۴۳۴۱۲۴۳۱۰۳مزروعیرضا۱۰
۹۱۲***۱۵۷۸۱۲۴۳۲۳۶خادمسیامک۱۱
۹۱۲***۶۹۵۴۱۲۴۳۱۹۸جلیلیرزیتا۱۲
۹۱۲***۸۱۷۴۱۲۴۳۳۲۱موسویسعیده۱۳
۹۱۲***۹۲۸۹۱۲۴۳۲۸۷جزایریفخری۱۴
۹۱۲***۹۹۳۴۱۲۴۳۳۵۷فراهانیعباس۱۵
۹۱۲***۵۶۷۱۱۲۴۳۵۲۳ذاکریمحمد رضا۱۶
۹۱۲***۸۴۲۰۱۲۴۳۴۸۲رحمانیمسعود۱۷
۹۱۲***۵۶۴۰۱۲۴۳۵۲۲موسویامیر۱۸
۹۱۲***۲۱۱۹۱۲۴۳۶۰۸کاخیسینا۱۹
۹۱۲***۴۴۴۸۱۲۴۳۶۱۱منصوریمهسا۲۰