پنجمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم مرداد 1394


در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۹ پنجمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (مرداد ماه ۹۴) با حضور جناب آقای میثم عزیزخانی بازرس اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۷۶۷۸ ۱۲۴۲۹۷۶ شهامت محمدعلی ۱
۹۱۲***۱۲۰۱ ۱۲۴۳۱۰۹ حیدری محبوبه ۲
۹۱۲***۰۶۳۰ ۱۲۴۳۴۴۷ رستمی احمد ۳
۹۱۲***۵۱۲۰ ۱۲۴۳۵۳۱ میر مبینی نوشین ۴
۹۳۷***۰۵۹۵ ۱۲۴۲۹۳۰ مروتی مریم ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۳۹***۳۲۵ ۱۲۴۳۰۳۲ حاج سید جوادی  منصور ۱
۹۱۲***۳۹۶۶ ۱۲۴۳۲۹۴ اسدی زاده خالد ۲
۹۱۲***۵۷۷۹ ۱۲۴۳۳۶۶ میخچی مونا ۳
۹۱۲***۰۶۷۳ ۱۲۴۳۶۱۲ زمانی اصغر ۴
۹۱۲***۱۴۲۸ ۱۲۴۳۵۶۱ قهرمانی ناصر ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۲۳۶۷ ۱۲۴۳۷۱۷ اینانلو اردشیر ۱
۹۱۲***۱۸۹۵ ۱۲۴۳۲۹۶ عبدی حمید ۲
۹۱۲***۶۱۹۸ ۱۲۴۳۲۱۸ کیا فاطمه ۳
۹۱۲***۳۷۶۹ ۱۲۴۳۶۹۵ سیدمراد پور طاهره ۴
۹۱۱***۴۲۳۴ ۱۲۴۳۱۲۰ رضوانی محمد ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۶۵۵۰ ۱۲۴۳۴۱۶ احمد پور مریم ۱
۹۱۲***۸۴۰۱ ۱۲۴۳۰۴۴ اکبر زاده چنگیز ۲
۹۱۲***۸۱۷۹ ۱۲۴۳۵۸۴ مصلحی ناصر ۳
۹۱۲***۳۹۵۸ ۱۲۴۲۹۴۸ نوبخت فائزه ۴
۹۱۲***۱۷۴۰ ۱۲۴۳۰۵۳ نجفی مهدی ۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۵۹۸۵ ۱۲۴۳۶۵۶ قهستانی حماد ۱
۹۱۲***۳۵۱۲ ۱۲۴۳۹۶۳ عیسی پور محمد رضا ۲
۹۱۲***۴۳۴۱ ۱۲۴۳۳۵۹ ادیبی ستوده ۳
۹۱۲***۶۶۴۰ ۱۲۴۳۵۶۰ عراقی محمد ۴
۹۳۵***۹۱۰۷ ۱۲۴۳۷۲۶ افتخاری جمال ۵
۹۳۵***۷۱۳۶ ۱۲۴۳۴۹۲ رضوی فریده ۶
۹۱۲***۶۶۴۶ ۱۲۴۳۵۷۱ حسینی حجت ۷
۹۱۲***۹۹۱۶ ۱۲۴۳۴۴۴ ملک بیگلو ثریا ۸
۹۱۰***۵۰۹۵ ۱۲۴۳۳۲۸ مجاهدی پور الهام ۹
۹۱۲***۷۹۹۳ ۱۲۴۳۷۱۸ مجتهدی محسن ۱۰
۹۱۲***۵۸۹۲ ۱۲۴۳۶۴۹ اسفندیاری محمد ۱۱
۹۱۲***۱۶۲۱ ۱۲۴۳۳۹۶ رضایی فریبا ۱۲
۹۱۲***۱۵۸۲ ۱۲۴۳۵۲۹ اصغری ناهید ۱۳
۹۱۲***۵۵۲۷ ۱۲۴۳۳۲۶ محمدی فرزانه ۱۴
۹۱۲***۷۲۱۲ ۱۲۴۳۱۹۷ خدادادی محبوبه ۱۵
۹۱۲***۲۸۹۰ ۱۲۴۳۰۸۳ پیروزی حسن ۱۶
۹۳۵***۴۲۹۸ ۱۲۴۳۰۳۷ داننده فرد مینا ۱۷
۹۱۹***۱۲۴۴ ۱۲۴۳۳۳۱ رمضانی علی ۱۸
۹۱۲***۱۶۷۰ ۱۲۴۳۷۵۶ رضایی محمد هادی ۱۹
۹۱۲***۸۷۲۷ ۱۲۴۳۵۰۶ محبی نصراله ۲۰
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۳۷۷۶ ۱۲۴۳۶۱۴ یار محمدی حجت اله ۱
۹۱۲***۱۹۲۸ ۱۲۴۳۲۲۴ توکلی حسنعلی ۲
۹۱۲***۷۸۶۹ ۱۲۴۳۰۱۶ ورچه قربان ۳
۹۱۹***۳۱۲۹ ۱۲۴۳۷۳۱ نیک انجام مریم ۴
۹۱۲***۴۵۸۱ ۱۲۴۳۰۰۳ بی ریا ساسان ۵
۹۱۲***۸۹۰۰ ۱۲۴۳۱۲۲ خاجی حسین ۶
۹۱۲***۲۲۱۶ ۱۲۴۳۹۵۹ حسین خانی جواد ۷
۹۱۲***۱۲۹۷ ۱۲۴۳۵۶۸ سلیمان زاده نسرین ۸
۹۱۲***۶۶۴۱ ۱۲۴۳۶۸۰ صمد پور فرامرز ۹
۹۱۲***۴۴۷۰ ۱۲۴۳۲۴۸ جوادی مصطفی ۱۰
۹۱۲***۴۷۳ ۱۲۴۳۵۰۰ سعیدی فر فاطمه ۱۱
۹۱۲***۷۲۵۹ ۱۲۴۳۳۷۷ غدیری ابوالفضل ۱۲
۹۱۲***۵۹۸۳ ۱۲۴۳۸۰۴ جیرودی امیر ۱۳
۹۱۲***۶۹۱۵ ۱۲۴۳۰۴۵ هدایتی مریم ۱۴
۹۱۲***۸۸۴۴ ۱۲۴۳۵۵۶ امیرپوره امیر ۱۵
۹۱۲***۵۶۷۰ ۱۲۴۳۶۸۳ جعفر پور ایزد ۱۶
۹۱۲***۳۹۶۶ ۱۲۴۳۱۱۰ افخمی علی ۱۷
۹۳۸***۵۱۵۵ ۱۲۴۳۳۳۴ هاشمی تبار زهرا ۱۸
۹۳۹***۹۱۴۹ ۱۲۴۳۳۵۵ پیری آرین ۱۹
۹۱۹***۰۸۲۲ ۱۲۴۳۶۷۱ اشرفی ایرج ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۳۷**۴۶۴۶ ۱۲۴۳۳۵۳ نیکویی مهدی ۱
۹۱۲***۷۲۰۱ ۱۲۴۲۹۰۸ ملکی محمد ۲
۹۱۲***۳۰۲۵ ۱۲۴۳۱۱۴ صادقی فاطمه ۳
۹۱۲***۵۱۸۳ ۱۲۴۳۹۶۲ کرفسی مصطفی ۴
۹۱۲***۷۹۷۳ ۱۲۴۳۲۳۸ کاظمی بیتا ۵
۹۱۲***۴۳۰۱ ۱۲۴۳۷۴۲ مدنی فیض اله ۶
۹۱۲***۴۵۱۰ ۱۲۴۳۲۲۱ عنایتی پرویز ۷
۹۱۲***۵۳۸۱ ۱۲۴۲۹۴۲ هادیان امیر ۸
۹۱۹***۶۱۲۴ ۱۲۴۳۲۷۸ مطوایی غلامعلی ۹
۹۱۸****۳۰۱۸ ۱۲۴۳۶۰۶ صابری علی ۱۰
۹۱۲***۹۴۰۰ ۱۲۴۳۶۱۶ ارباب فضلی منصور ۱۱
۹۱۲***۶۰۷۵ ۱۲۴۳۸۷۶ کاکو طیبه ۱۲
۹۱۲***۲۸۷۵ ۱۲۴۳۳۲۷ خان آبادی جلال ۱۳
۹۱۲***۲۸۴۱ ۱۲۴۲۹۶۵ علی منش احمد ۱۴
۹۱۲***۳۲۹۹ ۱۲۴۳۴۰۰ محمدی طاهره ۱۵
۹۱۲***۰۸۸۷ ۱۲۴۳۴۴۲ پرتویی اسکویی حمید ۱۶
۹۱۲***۴۱۴۳ ۱۲۴۳۹۵۴ فیروزی حمید ۱۷
۹۱۹***۵۶۹۱ ۱۲۴۳۰۱۱ مصیب زاده علی ۱۸
۹۱۲***۲۸۰۵ ۱۲۴۳۴۸۱ جزایری مسلم ۱۹
۹۱۲***۷۵۶۷ ۱۲۴۳۶۵۷ حبیبی مهشید ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۳۶***۱۶۱۱ ۱۲۴۳۱۰۷ نصیریان نفیسه ۱
۹۱۲***۳۸۸۲ ۱۲۴۲۹۴۵ رضایی ابراهیم ۲
۹۱۲***۱۹۲۲ ۱۲۴۲۹۵۲ خانگاه زاده عبدالقادر ۳
۹۱۲***۲۱۱۶ ۱۲۴۳۰۵۲ سلطانی کامبیز ۴
۹۳۶***۱۶۲۸ ۱۲۴۳۰۴۹ لقمانی فرگل ۵
۹۱۲***۵۴۲۵ ۱۲۴۲۸۸۹ رشیدی مژده ۶
۹۱۲***۴۲۱۲ ۱۲۴۳۱۱۳ تفضلی مریم ۷
۹۱۲***۴۴۹۸ ۱۲۴۳۱۱۵ مهمان دوست پروین ۸
۹۱۲***۹۶۶۸ ۱۲۴۳۱۲۱ اوتاد شبنم ۹
۹۱۰***۲۴۳۴ ۱۲۴۳۱۰۳ مزروعی رضا ۱۰
۹۱۲***۱۵۷۸ ۱۲۴۳۲۳۶ خادم سیامک ۱۱
۹۱۲***۶۹۵۴ ۱۲۴۳۱۹۸ جلیلی رزیتا ۱۲
۹۱۲***۸۱۷۴ ۱۲۴۳۳۲۱ موسوی سعیده ۱۳
۹۱۲***۹۲۸۹ ۱۲۴۳۲۸۷ جزایری فخری ۱۴
۹۱۲***۹۹۳۴ ۱۲۴۳۳۵۷ فراهانی عباس ۱۵
۹۱۲***۵۶۷۱ ۱۲۴۳۵۲۳ ذاکری محمد رضا ۱۶
۹۱۲***۸۴۲۰ ۱۲۴۳۴۸۲ رحمانی مسعود ۱۷
۹۱۲***۵۶۴۰ ۱۲۴۳۵۲۲ موسوی امیر ۱۸
۹۱۲***۲۱۱۹ ۱۲۴۳۶۰۸ کاخی سینا ۱۹
۹۱۲***۴۴۴۸ ۱۲۴۳۶۱۱ منصوری مهسا ۲۰
Call Now Button