تماس فوری

سفارش آنلاین


نوزدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم فروردین 1396


در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ نوزدهمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (فروردین ماه ۱۳۹۶) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و  برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۶۸۹۳۰۹۱۲***۳۴۴۶قربانعلی نژادبهرام۱
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۶۹۵۱۱۹۱۲***۶۴۲۹محمودیمسعود۱
۱۲۶۹۳۱۰۹۱۲***۵۲۷۶باقریمعصومه۲
۱۲۶۹۴۶۴۹۱۹***۰۶۶۴احمدیمحمدرضا۳
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۶۹۵۰۳۹۱۲***۳۱۱۷زینعلیساسان۱
۱۲۶۹۴۴۲۹۱۲***۰۶۲۴رضاییمحمدحسین۲
۱۲۶۹۱۴۶۹۱۰***۸۷۴۷جمشاسبمحمود۳
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۶۹۰۱۸۹۱۲***۴۵۵۲معینیفرهاد۱
۱۲۶۸۹۰۳۹۱۲***۲۵۱۰عسگرزادهرامتین۲
۱۲۶۹۱۷۲۹۱۲***۳۶۹۲مرادیعلی۳
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۶۹۲۰۶۹۱۲***۲۷۰۲امیریسعیده۱
۱۲۶۹۵۲۵۹۱۲***۵۴۲۱زمانیجمشید۲
۱۲۶۹۴۳۵۹۱۲***۷۷۱۳جدیمحمد۳
۱۲۶۹۰۳۶۹۱۲***۸۱۳۰قلم چیمصطفی۴
۱۲۶۸۸۹۶۹۱۲***۳۷۸۱انصاربانک۵
۱۲۶۹۱۸۷۹۱۲***۳۸۰۱دفتری منشعباس۶
۱۲۶۹۳۰۴۹۱۲***۰۶۵۰علیزادهامید۷
۱۲۶۹۳۸۶۹۱۲***۳۲۵۲جواهریانامیرهوشنگ۸
۱۲۶۹۱۶۳۹۱۲***۸۹۲۱عباسیاعظم۹
۱۲۶۹۰۲۲۹۱۲***۸۱۰۸محمدیسیما۱۰