تماس فوری

سفارش آنلاین


دهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم فروردین 1395


در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ دهمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (فروردین ماه ۱۳۹۵) با حضور جناب آقای خسرو ملاکریمی رئیس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزارگردید که نتایج و اسامی برندگان خوش شانس به شرح ذیل می باشد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۴۷۳۶۹۱۲***۷۴۱۱ملکوتیسامان۱
۱۲۵۴۸۷۸۹۱۲***۵۰۶۹رفیعیجلال۲
۱۲۵۴۸۵۱۹۱۲***۰۱۰۵تهرانیانیسه۳
۱۲۵۴۸۵۲۹۱۲***۵۰۴۷فرخیپیمان۴
۱۲۵۴۵۸۴۹۱۲***۱۳۹۴کریمیحمید۵
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۴۶۴۰۹۱۲***۳۷۸۱مجتمع لواسانانصار۱
۱۲۵۴۹۳۳۹۱۲***۷۲۹۹خیریزیداله۲
۱۲۵۴۷۳۷۹۱۲***۶۷۴۰حاتمیغلامرضا۳
۱۲۵۴۷۰۹۹۱۲***۳۲۱۶امانیفائزه۴
۱۲۵۴۹۰۰۹۱۹***۷۴۷۶میررضاییمعصومه۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۴۶۶۶۹۱۲***۴۹۱۷کهن دلکبری۱
۱۲۵۴۹۷۱۹۱۲***۳۹۱۳حصیبیمحسن۲
۱۲۵۴۶۴۹۹۱۲***۴۸۹۷هوشیارمحمدحسن۳
۱۲۵۴۶۵۷۹۱۲***۹۱۶۴کساییعلیرضا۴
۱۲۵۴۹۶۳۹۱۲***۴۱۳۰پرهیزگاریبهروز۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۴۶۶۲بهپورپری۱
۱۲۵۴۹۳۱۹۱۲***۷۵۶۱سامیالهه۲
۱۲۵۴۷۹۵۹۱۲***۱۹۹۳کریمیمریم۳
۱۲۵۵۰۰۹۹۱۲***۳۰۳۸رادمحمدتقی۴
۱۲۵۴۶۴۸۹۱۲***۳۲۸۴صادقی مقدماصغر۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۴۵۴۶۹۱۲***۶۵۸۸رضایی پورمحمدرضا۱
۱۲۵۴۷۸۲۹۱۲***۲۹۱۶خادمعلی۲
۱۲۵۴۷۷۶۹۰۱***۴۸۳۰معصومیمهرانگیز۳
۱۲۵۴۹۶۴۹۱۲***۲۱۰۰گلی پوراکرم۴
۱۲۵۴۷۲۴۹۳۵***۳۸۳۱نامی نژادمرتضی۵
۱۲۵۴۹۲۴۹۱۲***۱۸۶۱عطرچیزهرا۶
۱۲۵۴۷۸۱۹۱۲***۶۶۸۱رازگردانیداوود۷
۱۲۵۴۶۵۵۹۱۹***۰۴۱۰گرجیحامد۸
۱۲۵۴۶۹۶۹۱۲***۶۱۶۹اوجانیسیما۹
۱۲۵۴۶۹۶۹۱۲***۸۷۱۰اصغریروحیه۱۰
۱۲۵۴۷۳۴۹۱۲***۸۵۹۶فیروزپروین۱۱
۱۲۵۴۸۸۹۹۱۲***۷۲۳۷اقتداریساحل۱۲
۱۲۵۴۸۰۴۹۱۲***۱۹۹۷شیبانیبهنام۱۳
۱۲۵۴۷۴۹۹۱۲***۱۵۳۸قره گزلیمحسن۱۴
۱۲۵۴۷۱۵۹۱۲***۴۱۳۵سلطان دوستفریبا۱۵
۱۲۵۴۸۰۳۹۱۹***۷۱۷۴نائینیعلیرضا۱۶
۱۲۵۴۸۹۹۹۳۰***۱۵۸۶پرهیزگارمحمد مهدی۱۷
۱۲۵۴۶۵۴۹۱۲***۶۲۳۴مرکزیانصار۱۸
۱۲۵۴۹۰۱۹۱۲***۷۲۲۵سعادتمهدی۱۹
۱۲۵۴۵۶۹۹۱۲***۶۴۸۷احمدیجمشید۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۴۹۹۳۹۱۸***۵۳۴۹قدمیانفیروزه۱
۱۲۵۴۸۱۹۹۱۲***۲۲۴۵شیرازدانشگاه۲
۱۲۵۴۷۲۳۹۱۲***۹۰۶۰شهبازیالهه۳
۱۲۵۴۸۴۷۹۱۹***۰۵۸۸نبی پورپورانداخت۴
۱۲۵۴۹۵۵۹۱۲***۱۵۰۱گل محمدعلی۵
۱۲۵۴۷۵۸۹۱۹***۹۶۴۰سلطانیمریم۶
۱۲۵۴۹۴۸۹۱۹***۴۳۷۱بازرگانهادی۷
۱۲۵۴۸۶۷۹۱۲***۱۰۲۶محمدیحسین۸
۱۲۵۵۰۰۰۹۱۲***۲۵۱۱دهقانمرتضی۹
۱۲۵۴۷۱۰۹۱۹***۵۴۷۵جماحسان۱۰
۱۲۵۴۶۹۲۹۱۰***۸۴۲۷جمشیدیمحمد۱۱
۱۲۵۴۸۶۹۹۱۲***۱۱۴۵تقیانعلیرضا۱۲
۱۲۵۴۹۲۷۹۱۲***۶۵۴۵حصارخانیصادق۱۳
۱۲۵۴۹۲۷۹۱۲***۶۵۴۵حاج میرزاییمهین۱۴
۱۲۵۴۵۵۵۹۱۲***۰۸۳۸فیروز پورراحیل۱۵
۱۲۵۴۵۳۸۹۱۲***۴۵۶۱رخشاسیامک۱۶
۱۲۵۴۶۵۹۹۱۲***۱۵۹۲ربیعیهوشنگ۱۷
۱۲۵۴۶۵۰۹۱۹***۳۶۴۲حاجیانمیثم۱۸
۱۲۵۴۷۱۸۹۱۲***۳۱۲۱نیک جوحمید رضا۱۹
۱۲۵۴۷۷۰۹۱۲***۰۹۸۴عابدیرحمت اله۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۴۵۷۴۹۱۲***۱۷۹۸خلیلیحسن۱
۱۲۵۵۰۲۶۹۱۹***۷۲۹۵بهزادیانفاطمه۲
۱۲۵۴۷۰۳۹۱۲***۱۰۸۹اسدیشهناز۳
۱۲۵۴۷۴۲۹۱۲۲۹۷۵۳۴۱آبتنحسین۴
۱۲۵۴۸۲۲۹۳۷***۲۹۲۹گارابیدیمینه۵
۱۲۵۴۹۸۶۹۱۲***۷۶۸۵خلجخسرو۶
۱۲۵۴۷۹۴۹۱۹***۸۷۹۷محمود زادهفاطمه۷
۱۲۵۵۰۰۱۹۳۵***۱۷۴۹منصوریحمیده۸
۱۲۵۴۷۹۷۹۱۲***۹۱۷۰صالحیغلامرضا۹
۱۲۵۴۹۶۰۹۱۲***۶۲۵۰بوداغیسعید۱۰
۱۲۵۴۸۴۸۹۱۲***۱۱۱۷عسگریسیامک۱۱
۱۲۵۴۶۶۳۹۱۲***۹۲۸۵عیوضیزهرا۱۲
۱۲۵۴۷۱۴۹۱۲***۳۷۷۸افشارفرزانه۱۳
۱۲۵۵۰۲۲۹۳۵***۴۸۵۰صلاحیمسعود۱۴
۱۲۵۴۸۴۴۹۱۲***۲۶۵۸پیمان دارامیر۱۵
۱۲۵۴۸۴۶۹۱۲***۴۴۵۰جزایریهما۱۶
۱۲۵۴۶۸۷۹۱۲***۹۸۷۳صدیقیزینب۱۷
۱۲۵۴۸۷۳۹۱۲***۵۳۷۳اولیاییسعید۱۸
۱۲۵۴۹۷۳۹۱۲***۳۵۰۰موسویمحمد۱۹
۱۲۵۴۹۹۸۹۱۲***۰۴۰۷ملیامیر۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۴۷۰۴۹۱۲***۴۲۷۵محمدیحسین۱
۱۲۵۴۷۱۱۹۱۲***۲۴۴۸شاهدیحمید۲
۱۲۵۴۷۰۸۹۱۲***۳۲۱۲رزاقیزهره۳
۱۲۵۴۷۳۳۹۱۲***۵۲۴۵اسماعیل نسبمهین۴
۱۲۵۴۷۳۵۹۱۹***۹۴۳۶نیک راهجهان۵
۱۲۵۴۷۶۵۹۱۲***۹۸۲۴مرعشیلیلا۶
۱۲۵۴۷۹۲۹۳۵***۳۵۸۸آریاییشهلا۷
۱۲۵۴۷۹۳۹۱۲***۰۲۵۵میرباقریاصغر۸
۱۲۵۴۸۰۰۹۱۲***۰۰۹۱سعیدیشهلا۹
۱۲۵۴۸۴۵۹۱۲***۴۰۱۵تابششکوه۱۰
۱۲۵۴۸۷۷۹۱۲***۸۲۹۰مقدس زادهفریبا۱۱
۱۲۵۴۹۲۹۹۱۲***۰۹۵۱کمالیپیمان۱۲
۱۲۵۴۹۲۶۹۱۲***۹۷۸۲نظریاکبر۱۳
۱۲۵۴۹۶۷۹۱۲***۴۲۵۸نادریشهین۱۴
۱۲۵۴۹۶۶۹۱۲***۵۲۸۶طاهری نژادشهلا۱۵
۱۲۵۴۹۵۰۹۱۲***۱۹۲۲خانگاه زادهعبدالقادر۱۶
۱۲۵۴۹۳۰۹۱۲***۹۷۰۹تهرانیمهدی۱۷
۱۲۵۴۹۹۹۹۱۲***۲۰۱۳مجتباییپیام۱۸
۱۲۵۵۰۰۲۹۱۲***۲۵۴۷گل محمدیحمید۱۹
۱۲۵۴۹۹۴۹۰۳***۴۲۰۶فتحی پورارسلان۲۰