دهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم فروردین 1395


در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ دهمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (فروردین ماه ۱۳۹۵) با حضور جناب آقای خسرو ملاکریمی رئیس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزارگردید که نتایج و اسامی برندگان خوش شانس به شرح ذیل می باشد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۴۷۳۶ ۹۱۲***۷۴۱۱ ملکوتی سامان ۱
۱۲۵۴۸۷۸ ۹۱۲***۵۰۶۹ رفیعی جلال ۲
۱۲۵۴۸۵۱ ۹۱۲***۰۱۰۵ تهرانی انیسه ۳
۱۲۵۴۸۵۲ ۹۱۲***۵۰۴۷ فرخی پیمان ۴
۱۲۵۴۵۸۴ ۹۱۲***۱۳۹۴ کریمی حمید ۵
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۴۶۴۰ ۹۱۲***۳۷۸۱ مجتمع لواسان انصار ۱
۱۲۵۴۹۳۳ ۹۱۲***۷۲۹۹ خیری زیداله ۲
۱۲۵۴۷۳۷ ۹۱۲***۶۷۴۰ حاتمی غلامرضا ۳
۱۲۵۴۷۰۹ ۹۱۲***۳۲۱۶ امانی فائزه ۴
۱۲۵۴۹۰۰ ۹۱۹***۷۴۷۶ میررضایی معصومه ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۴۶۶۶ ۹۱۲***۴۹۱۷ کهن دل کبری ۱
۱۲۵۴۹۷۱ ۹۱۲***۳۹۱۳ حصیبی محسن ۲
۱۲۵۴۶۴۹ ۹۱۲***۴۸۹۷ هوشیار محمدحسن ۳
۱۲۵۴۶۵۷ ۹۱۲***۹۱۶۴ کسایی علیرضا ۴
۱۲۵۴۹۶۳ ۹۱۲***۴۱۳۰ پرهیزگاری بهروز ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۴۶۶۲ بهپور پری ۱
۱۲۵۴۹۳۱ ۹۱۲***۷۵۶۱ سامی الهه ۲
۱۲۵۴۷۹۵ ۹۱۲***۱۹۹۳ کریمی مریم ۳
۱۲۵۵۰۰۹ ۹۱۲***۳۰۳۸ راد محمدتقی ۴
۱۲۵۴۶۴۸ ۹۱۲***۳۲۸۴ صادقی مقدم اصغر ۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۴۵۴۶ ۹۱۲***۶۵۸۸ رضایی پور محمدرضا ۱
۱۲۵۴۷۸۲ ۹۱۲***۲۹۱۶ خادم علی ۲
۱۲۵۴۷۷۶ ۹۰۱***۴۸۳۰ معصومی مهرانگیز ۳
۱۲۵۴۹۶۴ ۹۱۲***۲۱۰۰ گلی پور اکرم ۴
۱۲۵۴۷۲۴ ۹۳۵***۳۸۳۱ نامی نژاد مرتضی ۵
۱۲۵۴۹۲۴ ۹۱۲***۱۸۶۱ عطرچی زهرا ۶
۱۲۵۴۷۸۱ ۹۱۲***۶۶۸۱ رازگردانی داوود ۷
۱۲۵۴۶۵۵ ۹۱۹***۰۴۱۰ گرجی حامد ۸
۱۲۵۴۶۹۶ ۹۱۲***۶۱۶۹ اوجانی سیما ۹
۱۲۵۴۶۹۶ ۹۱۲***۸۷۱۰ اصغری روحیه ۱۰
۱۲۵۴۷۳۴ ۹۱۲***۸۵۹۶ فیروز پروین ۱۱
۱۲۵۴۸۸۹ ۹۱۲***۷۲۳۷ اقتداری ساحل ۱۲
۱۲۵۴۸۰۴ ۹۱۲***۱۹۹۷ شیبانی بهنام ۱۳
۱۲۵۴۷۴۹ ۹۱۲***۱۵۳۸ قره گزلی محسن ۱۴
۱۲۵۴۷۱۵ ۹۱۲***۴۱۳۵ سلطان دوست فریبا ۱۵
۱۲۵۴۸۰۳ ۹۱۹***۷۱۷۴ نائینی علیرضا ۱۶
۱۲۵۴۸۹۹ ۹۳۰***۱۵۸۶ پرهیزگار محمد مهدی ۱۷
۱۲۵۴۶۵۴ ۹۱۲***۶۲۳۴ مرکزی انصار ۱۸
۱۲۵۴۹۰۱ ۹۱۲***۷۲۲۵ سعادت مهدی ۱۹
۱۲۵۴۵۶۹ ۹۱۲***۶۴۸۷ احمدی جمشید ۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۴۹۹۳ ۹۱۸***۵۳۴۹ قدمیان فیروزه ۱
۱۲۵۴۸۱۹ ۹۱۲***۲۲۴۵ شیراز دانشگاه ۲
۱۲۵۴۷۲۳ ۹۱۲***۹۰۶۰ شهبازی الهه ۳
۱۲۵۴۸۴۷ ۹۱۹***۰۵۸۸ نبی پور پورانداخت ۴
۱۲۵۴۹۵۵ ۹۱۲***۱۵۰۱ گل محمد علی ۵
۱۲۵۴۷۵۸ ۹۱۹***۹۶۴۰ سلطانی مریم ۶
۱۲۵۴۹۴۸ ۹۱۹***۴۳۷۱ بازرگان هادی ۷
۱۲۵۴۸۶۷ ۹۱۲***۱۰۲۶ محمدی حسین ۸
۱۲۵۵۰۰۰ ۹۱۲***۲۵۱۱ دهقان مرتضی ۹
۱۲۵۴۷۱۰ ۹۱۹***۵۴۷۵ جم احسان ۱۰
۱۲۵۴۶۹۲ ۹۱۰***۸۴۲۷ جمشیدی محمد ۱۱
۱۲۵۴۸۶۹ ۹۱۲***۱۱۴۵ تقیان علیرضا ۱۲
۱۲۵۴۹۲۷ ۹۱۲***۶۵۴۵ حصارخانی صادق ۱۳
۱۲۵۴۹۲۷ ۹۱۲***۶۵۴۵ حاج میرزایی مهین ۱۴
۱۲۵۴۵۵۵ ۹۱۲***۰۸۳۸ فیروز پور راحیل ۱۵
۱۲۵۴۵۳۸ ۹۱۲***۴۵۶۱ رخشا سیامک ۱۶
۱۲۵۴۶۵۹ ۹۱۲***۱۵۹۲ ربیعی هوشنگ ۱۷
۱۲۵۴۶۵۰ ۹۱۹***۳۶۴۲ حاجیان میثم ۱۸
۱۲۵۴۷۱۸ ۹۱۲***۳۱۲۱ نیک جو حمید رضا ۱۹
۱۲۵۴۷۷۰ ۹۱۲***۰۹۸۴ عابدی رحمت اله ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۴۵۷۴ ۹۱۲***۱۷۹۸ خلیلی حسن ۱
۱۲۵۵۰۲۶ ۹۱۹***۷۲۹۵ بهزادیان فاطمه ۲
۱۲۵۴۷۰۳ ۹۱۲***۱۰۸۹ اسدی شهناز ۳
۱۲۵۴۷۴۲ ۹۱۲۲۹۷۵۳۴۱ آبتن حسین ۴
۱۲۵۴۸۲۲ ۹۳۷***۲۹۲۹ گارابیدی مینه ۵
۱۲۵۴۹۸۶ ۹۱۲***۷۶۸۵ خلج خسرو ۶
۱۲۵۴۷۹۴ ۹۱۹***۸۷۹۷ محمود زاده فاطمه ۷
۱۲۵۵۰۰۱ ۹۳۵***۱۷۴۹ منصوری حمیده ۸
۱۲۵۴۷۹۷ ۹۱۲***۹۱۷۰ صالحی غلامرضا ۹
۱۲۵۴۹۶۰ ۹۱۲***۶۲۵۰ بوداغی سعید ۱۰
۱۲۵۴۸۴۸ ۹۱۲***۱۱۱۷ عسگری سیامک ۱۱
۱۲۵۴۶۶۳ ۹۱۲***۹۲۸۵ عیوضی زهرا ۱۲
۱۲۵۴۷۱۴ ۹۱۲***۳۷۷۸ افشار فرزانه ۱۳
۱۲۵۵۰۲۲ ۹۳۵***۴۸۵۰ صلاحی مسعود ۱۴
۱۲۵۴۸۴۴ ۹۱۲***۲۶۵۸ پیمان دار امیر ۱۵
۱۲۵۴۸۴۶ ۹۱۲***۴۴۵۰ جزایری هما ۱۶
۱۲۵۴۶۸۷ ۹۱۲***۹۸۷۳ صدیقی زینب ۱۷
۱۲۵۴۸۷۳ ۹۱۲***۵۳۷۳ اولیایی سعید ۱۸
۱۲۵۴۹۷۳ ۹۱۲***۳۵۰۰ موسوی محمد ۱۹
۱۲۵۴۹۹۸ ۹۱۲***۰۴۰۷ ملی امیر ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۴۷۰۴ ۹۱۲***۴۲۷۵ محمدی حسین ۱
۱۲۵۴۷۱۱ ۹۱۲***۲۴۴۸ شاهدی حمید ۲
۱۲۵۴۷۰۸ ۹۱۲***۳۲۱۲ رزاقی زهره ۳
۱۲۵۴۷۳۳ ۹۱۲***۵۲۴۵ اسماعیل نسب مهین ۴
۱۲۵۴۷۳۵ ۹۱۹***۹۴۳۶ نیک راه جهان ۵
۱۲۵۴۷۶۵ ۹۱۲***۹۸۲۴ مرعشی لیلا ۶
۱۲۵۴۷۹۲ ۹۳۵***۳۵۸۸ آریایی شهلا ۷
۱۲۵۴۷۹۳ ۹۱۲***۰۲۵۵ میرباقری اصغر ۸
۱۲۵۴۸۰۰ ۹۱۲***۰۰۹۱ سعیدی شهلا ۹
۱۲۵۴۸۴۵ ۹۱۲***۴۰۱۵ تابش شکوه ۱۰
۱۲۵۴۸۷۷ ۹۱۲***۸۲۹۰ مقدس زاده فریبا ۱۱
۱۲۵۴۹۲۹ ۹۱۲***۰۹۵۱ کمالی پیمان ۱۲
۱۲۵۴۹۲۶ ۹۱۲***۹۷۸۲ نظری اکبر ۱۳
۱۲۵۴۹۶۷ ۹۱۲***۴۲۵۸ نادری شهین ۱۴
۱۲۵۴۹۶۶ ۹۱۲***۵۲۸۶ طاهری نژاد شهلا ۱۵
۱۲۵۴۹۵۰ ۹۱۲***۱۹۲۲ خانگاه زاده عبدالقادر ۱۶
۱۲۵۴۹۳۰ ۹۱۲***۹۷۰۹ تهرانی مهدی ۱۷
۱۲۵۴۹۹۹ ۹۱۲***۲۰۱۳ مجتبایی پیام ۱۸
۱۲۵۵۰۰۲ ۹۱۲***۲۵۴۷ گل محمدی حمید ۱۹
۱۲۵۴۹۹۴ ۹۰۳***۴۲۰۶ فتحی پور ارسلان ۲۰
Call Now Button