تماس فوری

سفارش آنلاین


اولین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم فروردین 1394


در تاریخ ۹۴/۰۲/۲۴ اولین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (فروردین ماه ۹۴) با حضور آقایان حمید محمدی رئیس اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ، مجتبی قائنی بازرس و مدیر اجرایی و مجتبی صباحتی مدیر دفتراتحادیه قالیشویی تهران به صورت کامپیوتری برگزار گردید که نتایج و اسامی برندگان خوش شانس به شرح ذیل می باشد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۱۲۴۰۳۵۰شرکتپارس کوپال۱
۹۱۲***۷۹۱۵ ۱۲۴۰۶۹۴مهردادطاهری۲
۹۱۲***۹۶۵۵ ۱۲۴۰۷۳۷فاطمهآزادی۳
 ۱۲۴۰۵۱۰زینبزنجبران۴
۹۱۲***۹۶۰۳ ۱۲۴۰۸۲۳شهلابلورچی۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۱۹۲۳۱۲۴۰۳۳۶مروهستوده۱
۹۱۹***۵۹۶۰۱۲۴۰۵۴۷هانیشجاعی۲
۱۲۴۰۵۹۱محمدرضاپناهنده۳
۹۱۲***۰۷۷۴۱۲۴۰۵۹۸عزیزهنیک پی۴
۹۱۲***۶۷۶۳۱۲۴۰۷۵۹علیغفرانی۵
موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۳۶***۲۱۱۰ ۱۲۴۰۲۴۰منصورمظلومی نژاد۱
۹۱۲***۱۷۴۱ ۱۲۴۰۳۲۳سید علیشاهرخی۲
۹۱۲***۲۱۲۷ ۱۲۴۰۴۸۶ابراهیمدرودیان۳
۹۳۶***۹۹۶۱ ۱۲۴۰۵۴۵افشینلامعی۴
  ۱۲۴۰۷۱۰داوودیعقوبی۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۲۳۰۹۱۲۴۰۲۵۰محمدبیگی۱
۹۱۲***۹۶۵۵۱۲۴۰۳۹۱اکبرزمانی۲
۹۱۲***۷۴۸۵۱۲۴۰۴۷۲افسانهحجام۳
۹۱۲***۷۴۱۸۰۱۲۴۰۵۹۳محمدرضافضلی نژاد۴
۹۱۲***۶۸۲۰۱۲۴۰۶۷۰رضاشامیر۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۱۷۹۱۱۲۴۰۳۳۰غلامحسینبابایی۱
۹۱۲***۱۲۶۹۱۲۴۰۳۴۷محمدافشاری نکو۲
۹۱۲***۱۵۵۵۱۲۴۰۴۰۰فرامرزروشنی۳
۹۱۲***۲۷۷۰۱۲۴۰۴۰۷سمیهاژدرپور۴
۹۱۲***۴۹۳۰ ۱۲۴۰۴۱۲سالومهافشاری۵
۹۱۲***۲۹۳۲ ۱۲۴۰۴۴۳ناصرقره قلی۶
۹۱۲***۹۹۳۴ ۱۲۴۰۴۶۶عباسفراهانی۷
۹۱۲***۲۴۳۷ ۱۲۴۰۴۴۸فریدصفوی۸
۹۱۲***۵۲۳۲ ۱۲۴۰۴۸۳حسینجلالی۹
۹۱۲***۸۱۴۳ ۱۲۴۰۵۳۰فراززهرایی۱۰
 ۱۲۴۰۵۴۲رحیمشفاعت طلب۱۱
۹۲۰***۴۱۹۶ ۱۲۴۰۵۴۹شبنمصوفی۱۲
۹۱۲***۳۵۴۴ ۱۲۴۰۵۵۱بهنامجامعی۱۳
۹۱۲***۵۷۳۵ ۱۲۴۰۵۵۲کسریغریبی۱۴
۹۱۲***۰۹۸۳۱۲۴۰۵۹۵زیوراشک بوسی۱۵
۹۱۲***۰۲۱۴ ۱۲۴۰۵۹۹حبیبهنصیری۱۶
۹۱۲***۰۸۴۵ ۱۲۴۰۶۰۵مسعودخرازی۱۷
۹۱۲***۵۵۵۲ ۱۲۴۰۳۴۴فخریفیروزی۱۸
۹۱۲***۰۱۳۷ ۱۲۴۰۷۰۳فوژانجلال زاده۱۹
۹۱۲***۱۱۰۵ ۱۲۴۰۶۸۸ملاحتثابت زاده۲۰
گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۷۳۴۱۱۲۴۰۳۳۸اسماعیل پورحمید۱
۹۱۲***۷۲۷۶۱۲۴۰۳۳۹جعفریرمینا۲
۹۱۲***۲۵۴۸۱۲۴۰۳۴۳کیام منشحمید۳
۹۱۹***۳۸۹۸۱۲۴۰۳۷۳شریف زادهرضا۴
۹۱۲***۱۲۷۴۱۲۴۰۳۹۸موسویالهام۵
۹۱۲***۲۷۳۲۱۲۴۰۴۴۷صناییمحمدرضا۶
۹۱۲***۱۰۷۶۱۲۴۰۵۰۶نقویانحسن۷
۹۱۲***۱۸۷۱۱۲۴۰۵۱۶فروزشفریبا۸
۹۱۲***۱۱۰۲۱۲۴۰۵۴۳معظمیطاهره۹
۹۱۹***۳۳۲۵۱۲۴۰۵۸۷قائمیفاطمه۱۰
۹۳۵***۷۶۷۴۱۲۴۰۵۹۲اسپندارمحسن۱۱
۹۱۲***۳۴۸۱۱۲۴۰۵۹۷موسی پورحبیب اله۱۲
۹۱۲***۴۰۲۱۱۲۴۰۶۰۰حسینیمجید۱۳
۹۱۲***۰۱۰۵۱۲۴۰۶۴۴احمدیحمیدرضا۱۴
۹۱۲***۱۶۵۰۱۲۴۰۶۶۶غلامینظام علی۱۵
۹۱۲***۸۰۵۹۱۲۴۰۵۴۶انسانیافسانه۱۶
۹۱۲***۷۹۵۴۱۲۴۰۶۹۲نوریامیر۱۷
۹۱۲***۲۰۴۳۱۲۴۰۷۰۴زارع پورعباس۱۸
۹۱۲***۸۷۸۴۱۲۴۰۷۴۳قلم زنفاطمه۱۹
۹۱۲***۸۱۷۵۱۲۴۰۷۴۷فیروزآبادیاسماعیل۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۹***۷۰۵۲۱۲۴۰۲۹۳بهزادهاشمی۱
۹۱۲***۴۶۸۹۱۲۴۰۳۱۳منصورظهورمند۲
۹۱۲***۳۸۳۲ ۱۲۴۰۳۴۵امیرخدایار۳
۹۳۵***۴۹۷۵ ۱۲۴۰۳۶۳بانکانصار۴
۹۱۲***۵۷۸۴ ۱۲۴۰۳۸۳مهدیهنقیبی۵
۹۳۲***۷۲۵۳ ۱۲۴۰۴۰۳یوسفمعبودی۶
۹۱۲***۷۷۴۹ ۱۲۴۰۴۴۹مهتابفضلی۷
۹۱۲***۵۷۲۸ ۱۲۴۰۴۹۳فریدهامن الهی۸
۹۱۲***۰۵۵۹ ۱۲۴۰۵۰۰صدیقهفراهانی۹
۹۱۲***۲۱۴۹ ۱۲۴۰۵۴۰سیمینمستوفی۱۰
۹۱۲***۵۶۹۷ ۱۲۴۰۵۴۱ناصراصغری۱۱
۹۱۲***۸۵۸۳ ۱۲۴۰۵۴۴شهرامپوردشت۱۲
۹۱۲***۱۴۶۰ ۱۲۴۰۵۴۸پریچهردشتی پور۱۳
۹۱۲***۴۶۸۱ ۱۲۴۰۲۴۷محبوبهفدایی۱۴
۹۱۲***۸۷۶۲ ۱۲۴۰۶۳۴ملیحهسیدآبادی۱۵
۹۱۲***۲۵۷۵ ۱۲۴۰۶۵۶عباسکمپانی۱۶
۹۱۲***۳۵۲۵ ۱۲۴۰۵۸۴صالحقلی زاده۱۷
۹۱۲***۶۲۲۰ ۱۲۴۰۶۸۷داوودداوری۱۸
۹۱۲***۴۱۰۱ ۱۲۴۰۶۹۰مهرانگیزمیری۱۹
۹۱۲***۲۸۱۵ ۱۲۴۰۶۹۱نرگسرحمتی۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۳۷۸۱۱۲۴۰۲۹۵انصاربانک۱
۹۱۲***۰۷۳۶۱۲۴۰۳۲۴خزرلوفرینا۲
۹۱۲***۴۶۸۷۱۲۴۰۳۴۹میرزاییالهام۳
۹۳۶***۸۸۵۵۱۲۴۰۳۸۴شهیدیابوالقاسم۴
۹۱۲***۶۷۲۷۱۲۴۰۴۰۶صحراییعادل۵
۹۱۰***۹۲۶۱۱۲۴۰۴۰۸محمدیآرش۶
۹۱۲***۳۴۷۳۱۲۴۰۴۷۰دمیرچیعلیرضا۷
۹۱۲***۷۴۰۲۱۲۴۰۴۸۸هاشمیانسیه۸
۹۱۲***۳۶۰۸۱۲۴۰۵۲۷عابدیحسین۹
۱۲۴۰۵۳۶نیک پاحمید۱۰
۹۱۲***۹۴۸۸۱۲۴۰۵۸۲شریفانرخشانه۱۱
۹۱۲***۶۴۴۷۱۲۴۰۵۹۰صفرنژادداوود۱۲
۹۱۲***۲۰۷۷۱۲۴۰۵۹۶علویکیوان۱۳
۹۱۲***۰۴۵۷۱۲۴۰۶۴۸طاهریانحسین۱۴
۹۱۲***۵۶۰۷۱۲۴۰۶۵۹پورقاسمیهادی۱۵
۹۳۸***۲۱۱۲۱۲۴۰۷۰۲رسولیعلیرضا۱۶
۹۱۲***۵۰۶۶۱۲۴۰۷۰۷نوذریمژگان۱۷
۹۱۲***۲۶۷۵۱۲۴۰۷۱۱افراسیابیناصر۱۸
۹۱۲***۵۶۷۹۱۲۴۰۷۴۲بیدگلیفاطمه۱۹
۹۱۲***۴۰۴۰۱۲۴۰۷۷۷باقریزیبا۲۰