اولین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم فروردین 1394


در تاریخ ۹۴/۰۲/۲۴ اولین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (فروردین ماه ۹۴) با حضور آقایان حمید محمدی رئیس اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ، مجتبی قائنی بازرس و مدیر اجرایی و مجتبی صباحتی مدیر دفتراتحادیه قالیشویی تهران به صورت کامپیوتری برگزار گردید که نتایج و اسامی برندگان خوش شانس به شرح ذیل می باشد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۴۰۳۵۰ شرکت پارس کوپال ۱
۹۱۲***۷۹۱۵  ۱۲۴۰۶۹۴ مهرداد طاهری ۲
۹۱۲***۹۶۵۵  ۱۲۴۰۷۳۷ فاطمه آزادی ۳
 ۱۲۴۰۵۱۰ زینب زنجبران ۴
۹۱۲***۹۶۰۳  ۱۲۴۰۸۲۳ شهلا بلورچی ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۱۹۲۳ ۱۲۴۰۳۳۶ مروه ستوده ۱
۹۱۹***۵۹۶۰ ۱۲۴۰۵۴۷ هانی شجاعی ۲
۱۲۴۰۵۹۱ محمدرضا پناهنده ۳
۹۱۲***۰۷۷۴ ۱۲۴۰۵۹۸ عزیزه نیک پی ۴
۹۱۲***۶۷۶۳ ۱۲۴۰۷۵۹ علی غفرانی ۵
موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۳۶***۲۱۱۰  ۱۲۴۰۲۴۰ منصور مظلومی نژاد ۱
۹۱۲***۱۷۴۱  ۱۲۴۰۳۲۳ سید علی شاهرخی ۲
۹۱۲***۲۱۲۷  ۱۲۴۰۴۸۶ ابراهیم درودیان ۳
۹۳۶***۹۹۶۱  ۱۲۴۰۵۴۵ افشین لامعی ۴
  ۱۲۴۰۷۱۰ داوود یعقوبی ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۲۳۰۹ ۱۲۴۰۲۵۰ محمد بیگی ۱
۹۱۲***۹۶۵۵ ۱۲۴۰۳۹۱ اکبر زمانی ۲
۹۱۲***۷۴۸۵ ۱۲۴۰۴۷۲ افسانه حجام ۳
۹۱۲***۷۴۱۸۰ ۱۲۴۰۵۹۳ محمدرضا فضلی نژاد ۴
۹۱۲***۶۸۲۰ ۱۲۴۰۶۷۰ رضا شامیر ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۱۷۹۱ ۱۲۴۰۳۳۰ غلامحسین بابایی ۱
۹۱۲***۱۲۶۹ ۱۲۴۰۳۴۷ محمد افشاری نکو ۲
۹۱۲***۱۵۵۵ ۱۲۴۰۴۰۰ فرامرز روشنی ۳
۹۱۲***۲۷۷۰ ۱۲۴۰۴۰۷ سمیه اژدرپور ۴
۹۱۲***۴۹۳۰  ۱۲۴۰۴۱۲ سالومه افشاری ۵
۹۱۲***۲۹۳۲  ۱۲۴۰۴۴۳ ناصر قره قلی ۶
۹۱۲***۹۹۳۴  ۱۲۴۰۴۶۶ عباس فراهانی ۷
۹۱۲***۲۴۳۷  ۱۲۴۰۴۴۸ فرید صفوی ۸
۹۱۲***۵۲۳۲  ۱۲۴۰۴۸۳ حسین جلالی ۹
۹۱۲***۸۱۴۳  ۱۲۴۰۵۳۰ فراز زهرایی ۱۰
 ۱۲۴۰۵۴۲ رحیم شفاعت طلب ۱۱
۹۲۰***۴۱۹۶  ۱۲۴۰۵۴۹ شبنم صوفی ۱۲
۹۱۲***۳۵۴۴  ۱۲۴۰۵۵۱ بهنام جامعی ۱۳
۹۱۲***۵۷۳۵  ۱۲۴۰۵۵۲ کسری غریبی ۱۴
۹۱۲***۰۹۸۳ ۱۲۴۰۵۹۵ زیور اشک بوسی ۱۵
۹۱۲***۰۲۱۴  ۱۲۴۰۵۹۹ حبیبه نصیری ۱۶
۹۱۲***۰۸۴۵  ۱۲۴۰۶۰۵ مسعود خرازی ۱۷
۹۱۲***۵۵۵۲  ۱۲۴۰۳۴۴ فخری فیروزی ۱۸
۹۱۲***۰۱۳۷  ۱۲۴۰۷۰۳ فوژان جلال زاده ۱۹
۹۱۲***۱۱۰۵  ۱۲۴۰۶۸۸ ملاحت ثابت زاده ۲۰
گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۷۳۴۱ ۱۲۴۰۳۳۸ اسماعیل پور حمید ۱
۹۱۲***۷۲۷۶ ۱۲۴۰۳۳۹ جعفری رمینا ۲
۹۱۲***۲۵۴۸ ۱۲۴۰۳۴۳ کیام منش حمید ۳
۹۱۹***۳۸۹۸ ۱۲۴۰۳۷۳ شریف زاده رضا ۴
۹۱۲***۱۲۷۴ ۱۲۴۰۳۹۸ موسوی الهام ۵
۹۱۲***۲۷۳۲ ۱۲۴۰۴۴۷ صنایی محمدرضا ۶
۹۱۲***۱۰۷۶ ۱۲۴۰۵۰۶ نقویان حسن ۷
۹۱۲***۱۸۷۱ ۱۲۴۰۵۱۶ فروزش فریبا ۸
۹۱۲***۱۱۰۲ ۱۲۴۰۵۴۳ معظمی طاهره ۹
۹۱۹***۳۳۲۵ ۱۲۴۰۵۸۷ قائمی فاطمه ۱۰
۹۳۵***۷۶۷۴ ۱۲۴۰۵۹۲ اسپندار محسن ۱۱
۹۱۲***۳۴۸۱ ۱۲۴۰۵۹۷ موسی پور حبیب اله ۱۲
۹۱۲***۴۰۲۱ ۱۲۴۰۶۰۰ حسینی مجید ۱۳
۹۱۲***۰۱۰۵ ۱۲۴۰۶۴۴ احمدی حمیدرضا ۱۴
۹۱۲***۱۶۵۰ ۱۲۴۰۶۶۶ غلامی نظام علی ۱۵
۹۱۲***۸۰۵۹ ۱۲۴۰۵۴۶ انسانی افسانه ۱۶
۹۱۲***۷۹۵۴ ۱۲۴۰۶۹۲ نوری امیر ۱۷
۹۱۲***۲۰۴۳ ۱۲۴۰۷۰۴ زارع پور عباس ۱۸
۹۱۲***۸۷۸۴ ۱۲۴۰۷۴۳ قلم زن فاطمه ۱۹
۹۱۲***۸۱۷۵ ۱۲۴۰۷۴۷ فیروزآبادی اسماعیل ۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۹***۷۰۵۲ ۱۲۴۰۲۹۳ بهزاد هاشمی ۱
۹۱۲***۴۶۸۹ ۱۲۴۰۳۱۳ منصور ظهورمند ۲
۹۱۲***۳۸۳۲  ۱۲۴۰۳۴۵ امیر خدایار ۳
۹۳۵***۴۹۷۵  ۱۲۴۰۳۶۳ بانک انصار ۴
۹۱۲***۵۷۸۴  ۱۲۴۰۳۸۳ مهدیه نقیبی ۵
۹۳۲***۷۲۵۳  ۱۲۴۰۴۰۳ یوسف معبودی ۶
۹۱۲***۷۷۴۹  ۱۲۴۰۴۴۹ مهتاب فضلی ۷
۹۱۲***۵۷۲۸  ۱۲۴۰۴۹۳ فریده امن الهی ۸
۹۱۲***۰۵۵۹  ۱۲۴۰۵۰۰ صدیقه فراهانی ۹
۹۱۲***۲۱۴۹  ۱۲۴۰۵۴۰ سیمین مستوفی ۱۰
۹۱۲***۵۶۹۷  ۱۲۴۰۵۴۱ ناصر اصغری ۱۱
۹۱۲***۸۵۸۳  ۱۲۴۰۵۴۴ شهرام پوردشت ۱۲
۹۱۲***۱۴۶۰  ۱۲۴۰۵۴۸ پریچهر دشتی پور ۱۳
۹۱۲***۴۶۸۱  ۱۲۴۰۲۴۷ محبوبه فدایی ۱۴
۹۱۲***۸۷۶۲  ۱۲۴۰۶۳۴ ملیحه سیدآبادی ۱۵
۹۱۲***۲۵۷۵  ۱۲۴۰۶۵۶ عباس کمپانی ۱۶
۹۱۲***۳۵۲۵  ۱۲۴۰۵۸۴ صالح قلی زاده ۱۷
۹۱۲***۶۲۲۰  ۱۲۴۰۶۸۷ داوود داوری ۱۸
۹۱۲***۴۱۰۱  ۱۲۴۰۶۹۰ مهرانگیز میری ۱۹
۹۱۲***۲۸۱۵  ۱۲۴۰۶۹۱ نرگس رحمتی ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۳۷۸۱ ۱۲۴۰۲۹۵ انصار بانک ۱
۹۱۲***۰۷۳۶ ۱۲۴۰۳۲۴ خزرلو فرینا ۲
۹۱۲***۴۶۸۷ ۱۲۴۰۳۴۹ میرزایی الهام ۳
۹۳۶***۸۸۵۵ ۱۲۴۰۳۸۴ شهیدی ابوالقاسم ۴
۹۱۲***۶۷۲۷ ۱۲۴۰۴۰۶ صحرایی عادل ۵
۹۱۰***۹۲۶۱ ۱۲۴۰۴۰۸ محمدی آرش ۶
۹۱۲***۳۴۷۳ ۱۲۴۰۴۷۰ دمیرچی علیرضا ۷
۹۱۲***۷۴۰۲ ۱۲۴۰۴۸۸ هاشمی انسیه ۸
۹۱۲***۳۶۰۸ ۱۲۴۰۵۲۷ عابدی حسین ۹
۱۲۴۰۵۳۶ نیک پا حمید ۱۰
۹۱۲***۹۴۸۸ ۱۲۴۰۵۸۲ شریفان رخشانه ۱۱
۹۱۲***۶۴۴۷ ۱۲۴۰۵۹۰ صفرنژاد داوود ۱۲
۹۱۲***۲۰۷۷ ۱۲۴۰۵۹۶ علوی کیوان ۱۳
۹۱۲***۰۴۵۷ ۱۲۴۰۶۴۸ طاهریان حسین ۱۴
۹۱۲***۵۶۰۷ ۱۲۴۰۶۵۹ پورقاسمی هادی ۱۵
۹۳۸***۲۱۱۲ ۱۲۴۰۷۰۲ رسولی علیرضا ۱۶
۹۱۲***۵۰۶۶ ۱۲۴۰۷۰۷ نوذری مژگان ۱۷
۹۱۲***۲۶۷۵ ۱۲۴۰۷۱۱ افراسیابی ناصر ۱۸
۹۱۲***۵۶۷۹ ۱۲۴۰۷۴۲ بیدگلی فاطمه ۱۹
۹۱۲***۴۰۴۰ ۱۲۴۰۷۷۷ باقری زیبا ۲۰
Call Now Button