پانزدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم شهریور 1395


در تاریخ ۹۵/۰۷/۲۵ پانزدهمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (شهریور ماه ۹۵) با حضور جناب آقای میثم عزیز خانی بازرس اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

نتایج قرعه کشی ماهیانه شهریور ۹۵
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۶۰۰۶۹ ۹۱۲***۵۱۸۲ عبدالحسینی محمد ۱
۱۲۵۸۷۲۴ ۹۱۲***۴۳۳۷ یحیایی داوود ۲
۱۲۵۹۷۳۳ ۹۱۲***۶۵۱۴ اسکوئی رضا ۳
۱۲۵۹۵۹۱ ۹۳۵***۲۱۶۹ سوری حسن ۴
۱۲۵۸۸۸۲ ۹۱۰***۸۹۵۶ اسکندری علی حسین ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۹۲۱۸ ۹۱۲***۰۵۴۸ رئیسی علیرضا ۱
۱۲۵۸۷۴۶ ۹۱۲***۷۶۶۴ مهاجری علی ۲
۱۲۵۸۹۶۰ ۹۱۲***۵۷۳۰ شکاری علی ۳
۱۲۵۸۶۷۸ ۹۱۹***۱۲۸۸ دهقانی ابراهیم ۴
۱۲۵۹۷۹۲ ۹۱۲***۲۸۴۱ ثابت آزاد بهرام ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۹۵۵۶ ۹۱۲***۷۰۵۸ توسعه * ۱
۱۲۵۹۴۹۷ ۹۱۲***۹۱۸۵ سعادت صدیقه ۲
۱۲۵۹۳۶۴ ۹۱۲***۱۰۷۵ احمدی زاده جواهر ۳
۱۲۵۹۳۰۱ ۹۱۹***۹۲۷۹ باقری زهرا ۴
۱۲۵۹۴۳۶ ۹۱۹***۳۹۲۸ علیرضایی حناء ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۸۶۷۰ ۹۱۲***۸۲۵۰ حسین پور رکسانا ۱
۱۲۵۹۹۲۱ ۹۱۲***۱۱۹۲ دارویی عباس ۲
۱۲۵۹۴۴۵ ۹۱۲***۶۵۳۰ زمانی سیدعلیرضا ۳
۱۲۵۸۹۵۵ ۹۳۶***۱۹۰۲ مهربان ابوالفضل ۴
۱۲۵۹۶۰۵ ۹۱۲***۰۱۷۱ حسین زاده امیرحسین ۵
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۸۸۰۲ ۹۱۲***۰۶۵۹ صفری ناصر ۱
۱۲۵۹۱۲۵ ۹۱۲***۴۶۹۶ شیرزاد محمود ۲
۱۲۵۹۱۹۳ ۹۱۲***۳۰۴۲ نعیمی محسن ۳
۱۲۵۹۴۴۸ ۹۱۲***۰۳۸۰ باقری حجت اله ۴
۱۲۵۹۸۲۷ ۹۱۲***۶۵۵۱ یوسفی راضیه ۵
۱۲۵۹۹۰۳ ۹۱۲***۱۷۷۲ مصدق محمد کاظم ۶
۱۲۵۸۷۳۹ ۹۱۲***۴۷۸۸ جوادی سارا ۷
۱۲۵۹۱۱۵ ۹۱۲***۹۰۱۲ علی بخشی محمد ۸
۱۲۵۹۴۹۲ ۹۱۲***۴۲۲۱ بلوری حسین ۹
۱۲۵۸۸۵۸ ۹۱۲***۰۶۵۴ صفایی الهام ۱۰
۱۲۵۹۵۷۶ ۹۱۲***۸۱۲۱ نبی زاده سیروس ۱۱
۱۲۵۹۴۸۲ ۹۱۲***۲۴۵۳ نخجیری بهمن ۱۲
۱۲۵۹۱۶۵ ۹۱۲***۱۰۰۸ دقیقی جمال الدین ۱۳
۱۲۵۹۲۱۳ ۹۱۲***۸۸۳۷ کوه بر یاسر ۱۴
۱۲۵۸۸۹۴ ۸۸***۳۵۶ نژه فریده ۱۵
۱۲۵۸۶۶۵ ۹۱۲***۶۹۵۷ قطبی محمد ۱۶
۱۲۵۹۹۰۹ ۹۱۲***۲۵۸۴ رضا زاده جواد ۱۷
۱۲۵۹۹۱۱ ۹۱۲***۸۱۷۹ یوسفی محسن ۱۸
۱۲۵۹۱۸۳ ۹۱۲***۹۱۹۹ حسینی ناهید ۱۹
۱۲۵۹۰۰۸ ۹۱۲***۰۹۷۴ محمودیان سعید ۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۹۴۳۹ ۹۱۲***۳۵۰۶ شادمان جلیل ۱
۱۲۵۹۳۰۴ ۹۱۲***۳۹۹۱ نعیمی محمود ۲
۱۲۵۸۹۲۰ ۹۱۲***۵۶۴۶ سرلک علی محمد ۳
۱۲۵۹۲۱۶ ۹۱۲***۱۲۰۰ حسنی ناصر ۴
۱۲۵۹۶۲۸ ۹۱۲***۳۶۰۲ حسینی فهیمه ۵
۱۲۵۹۷۳۸ ۹۱۲***۷۲۷۶ نظری جواد ۶
۱۲۵۹۴۵۷ ۹۱۲***۸۶۱۶ رحمانی احمد ۷
۱۲۵۹۱۷۱ ۹۱۲***۹۳۷۹ فرهادی امیر ۸
۱۲۵۹۶۰۷ ۹۱۲***۵۷۵۵ طاهری علیرضا ۹
۱۲۵۹۱۸۸ ۹۱۲***۲۸۴۱ غفاری حسین علی ۱۰
۱۲۵۹۸۲۸ ۹۱۲***۰۴۴۹ پایاب محمد ۱۱
۱۲۵۹۰۲۷ ۹۱۲***۸۰۸۵ حسین زاده فهیمه ۱۲
۱۲۵۹۳۰۰ ۹۱۹***۱۲۸۴ خرسندفر زهره ۱۳
۱۲۵۸۸۹۱ ۹۱۲***۵۵۴۰ شیری ملک ۱۴
۱۲۵۹۹۲۴ ۹۱۲***۴۲۹۴ طهماسبی علی ۱۵
۱۲۵۸۶۹۲ ۹۱۲***۳۵۱۲ طاهری علی ۱۶
۱۲۵۸۷۲۸ ۹۱۲***۴۳۶۰ اثنی عشری محمدجواد ۱۷
۱۲۵۹۰۲۲ ۹۱۲***۱۷۶۸ صفوی مهناز ۱۸
۱۲۵۹۶۰۸ ۹۱۲***۴۸۷۲ کفاشیان منصور ۱۹
۱۲۵۹۲۵۰ ۹۱۲***۱۳۸۴ اردلان علی ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۸۸۹۰ ۹۱۲***۹۰۰۰ قاسم پور امیر ۱
۱۲۵۸۶۸۰ ۹۱۲***۴۲۲۹ یارمحمدی نرگس ۲
۱۲۶۰۱۸۷ ۹۱۲***۳۴۱۳ روحانی فخرالدین ۳
۱۲۵۹۱۹۹ ۹۱۲***۶۲۴۵ داوری علی ۴
۱۲۵۹۳۶۸ ۹۱۹***۱۳۱۰ ابراهیم خانی هادی ۵
۱۲۵۹۷۴۹ ۹۱۲***۱۵۱۹ اعتماد مقدم کامران ۶
۱۲۵۹۱۹۱ ۹۳۵***۸۱۲۱ نیلی نگین ۷
۱۲۵۹۷۰۵ ۹۱۲***۸۲۵۱ خوشرو مهدی ۸
۱۲۵۸۶۶۹ ۹۱۲***۹۸۲۰ سلیمان زاده مجید ۹
۱۲۵۹۱۵۷ ۹۱۲***۶۲۴۴ نوری اکرم ۱۰
۱۲۵۹۰۰۰ ۹۱۲***۶۸۷۵ رحیمی عبدالحسین ۱۱
۱۲۵۹۰۳۳ ۹۱۲***۰۳۴۶ باقری رویا ۱۲
۱۲۵۹۴۴۹ ۹۱۲***۰۱۹۲ گوهری فرامرز ۱۳
۱۲۵۹۲۲۱ ۹۱۲***۷۱۶۸ برهانی سعید ۱۴
۱۲۵۹۳۵۳ ۹۳۶***۹۰۷۲ سلطانی زهره ۱۵
۱۲۵۹۵۶۸ ۹۱۲***۰۴۱۹ صحرایی رضا ۱۶
۱۲۵۹۳۲۴ ۹۱۲***۲۸۶۰ خاکسار رضا ۱۷
۱۲۵۸۸۷۵ ۹۱۲***۵۷۲۷ یوسفی محمدمهدی ۱۸
۱۲۵۹۱۸۰ ۹۱۲***۹۱۵۱ دستجردی داود ۱۹
۱۲۵۹۵۴۹ ۹۱۲***۱۱۲۵ سلحشور معصومه ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۸۶۷۳ ۹۱۰***۰۲۱۹ زاهدی ستاره ۱
۱۲۵۸۶۶۳ ۹۱۲***۹۲۰۰ رفیعی زهرا ۲
۱۲۵۸۷۰۹ ۹۱۲***۱۴۶۹ معمار پور فرخنده ۳
۱۲۵۸۷۱۰ ۹۱۲***۲۹۶۸ غزل لو مرتضی ۴
۱۲۵۸۷۶۲ ۹۱۲***۴۲۵۹ فضلی ارشد ۵
۱۲۵۸۷۷۴ ۹۱۲***۱۳۹۱ اروان مجید ۶
۱۲۵۸۷۷۰ ۹۱۲***۰۹۸۳ اشک بوسی زیور ۷
۱۲۵۸۷۶۷ ۹۱۹***۵۷۵۳ آزاده وحید ۸
۱۲۵۸۷۸۶ ۹۱۲***۵۱۱۱ قلی زاده زهرا ۹
۱۲۵۸۹۵۸ ۹۱۲***۵۹۱۵ امیری سیاوش ۱۰
۱۲۵۹۰۵۲ ۹۱۲***۵۰۵۷ فرخی علی ۱۱
۱۲۵۸۸۹۲ ۹۱۲***۶۴۲۱ اعتماد مسعود ۱۲
۱۲۵۸۹۰۱ ۹۱۲***۰۶۶۸ تهرانی مهری ۱۳
۱۲۵۸۹۰۵ ۹۱۲***۶۵۷۳ اسلامی گل ۱۴
۱۲۵۹۰۰۲ ۹۱۲***۵۵۹۵ رحیمی نژاد احمد علی ۱۵
۱۲۵۸۹۷۷ ۹۱۰***۶۱۱۲ موسوی سید کاظم ۱۶
۱۲۵۹۰۵۵ ۹۱۲***۴۳۹۴ ملک شیبا ۱۷
۱۲۵۹۱۹۵ ۹۱۲***۱۳۵۳ پور علی محمد ۱۸
۱۲۵۹۲۰۴ ۹۱۲***۱۵۳۳ عسگریان محمد جواد ۱۹
۱۲۵۹۰۶۶ ۹۱۲***۷۶۲۴ مزلقانی علیرضا ۲۰
Call Now Button