تماس فوری

سفارش آنلاین


پانزدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم شهریور 1395


در تاریخ ۹۵/۰۷/۲۵ پانزدهمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (شهریور ماه ۹۵) با حضور جناب آقای میثم عزیز خانی بازرس اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

نتایج قرعه کشی ماهیانه شهریور ۹۵
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۶۰۰۶۹۹۱۲***۵۱۸۲عبدالحسینیمحمد۱
۱۲۵۸۷۲۴۹۱۲***۴۳۳۷یحیاییداوود۲
۱۲۵۹۷۳۳۹۱۲***۶۵۱۴اسکوئیرضا۳
۱۲۵۹۵۹۱۹۳۵***۲۱۶۹سوریحسن۴
۱۲۵۸۸۸۲۹۱۰***۸۹۵۶اسکندریعلی حسین۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۹۲۱۸۹۱۲***۰۵۴۸رئیسیعلیرضا۱
۱۲۵۸۷۴۶۹۱۲***۷۶۶۴مهاجریعلی۲
۱۲۵۸۹۶۰۹۱۲***۵۷۳۰شکاریعلی۳
۱۲۵۸۶۷۸۹۱۹***۱۲۸۸دهقانیابراهیم۴
۱۲۵۹۷۹۲۹۱۲***۲۸۴۱ثابت آزادبهرام۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۹۵۵۶۹۱۲***۷۰۵۸توسعه*۱
۱۲۵۹۴۹۷۹۱۲***۹۱۸۵سعادتصدیقه۲
۱۲۵۹۳۶۴۹۱۲***۱۰۷۵احمدی زادهجواهر۳
۱۲۵۹۳۰۱۹۱۹***۹۲۷۹باقریزهرا۴
۱۲۵۹۴۳۶۹۱۹***۳۹۲۸علیرضاییحناء۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۸۶۷۰۹۱۲***۸۲۵۰حسین پوررکسانا۱
۱۲۵۹۹۲۱۹۱۲***۱۱۹۲داروییعباس۲
۱۲۵۹۴۴۵۹۱۲***۶۵۳۰زمانیسیدعلیرضا۳
۱۲۵۸۹۵۵۹۳۶***۱۹۰۲مهربانابوالفضل۴
۱۲۵۹۶۰۵۹۱۲***۰۱۷۱حسین زادهامیرحسین۵
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۸۸۰۲۹۱۲***۰۶۵۹صفریناصر۱
۱۲۵۹۱۲۵۹۱۲***۴۶۹۶شیرزادمحمود۲
۱۲۵۹۱۹۳۹۱۲***۳۰۴۲نعیمیمحسن۳
۱۲۵۹۴۴۸۹۱۲***۰۳۸۰باقریحجت اله۴
۱۲۵۹۸۲۷۹۱۲***۶۵۵۱یوسفیراضیه۵
۱۲۵۹۹۰۳۹۱۲***۱۷۷۲مصدقمحمد کاظم۶
۱۲۵۸۷۳۹۹۱۲***۴۷۸۸جوادیسارا۷
۱۲۵۹۱۱۵۹۱۲***۹۰۱۲علی بخشیمحمد۸
۱۲۵۹۴۹۲۹۱۲***۴۲۲۱بلوریحسین۹
۱۲۵۸۸۵۸۹۱۲***۰۶۵۴صفاییالهام۱۰
۱۲۵۹۵۷۶۹۱۲***۸۱۲۱نبی زادهسیروس۱۱
۱۲۵۹۴۸۲۹۱۲***۲۴۵۳نخجیریبهمن۱۲
۱۲۵۹۱۶۵۹۱۲***۱۰۰۸دقیقیجمال الدین۱۳
۱۲۵۹۲۱۳۹۱۲***۸۸۳۷کوه بریاسر۱۴
۱۲۵۸۸۹۴۸۸***۳۵۶نژهفریده۱۵
۱۲۵۸۶۶۵۹۱۲***۶۹۵۷قطبیمحمد۱۶
۱۲۵۹۹۰۹۹۱۲***۲۵۸۴رضا زادهجواد۱۷
۱۲۵۹۹۱۱۹۱۲***۸۱۷۹یوسفیمحسن۱۸
۱۲۵۹۱۸۳۹۱۲***۹۱۹۹حسینیناهید۱۹
۱۲۵۹۰۰۸۹۱۲***۰۹۷۴محمودیانسعید۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۹۴۳۹۹۱۲***۳۵۰۶شادمانجلیل۱
۱۲۵۹۳۰۴۹۱۲***۳۹۹۱نعیمیمحمود۲
۱۲۵۸۹۲۰۹۱۲***۵۶۴۶سرلکعلی محمد۳
۱۲۵۹۲۱۶۹۱۲***۱۲۰۰حسنیناصر۴
۱۲۵۹۶۲۸۹۱۲***۳۶۰۲حسینیفهیمه۵
۱۲۵۹۷۳۸۹۱۲***۷۲۷۶نظریجواد۶
۱۲۵۹۴۵۷۹۱۲***۸۶۱۶رحمانیاحمد۷
۱۲۵۹۱۷۱۹۱۲***۹۳۷۹فرهادیامیر۸
۱۲۵۹۶۰۷۹۱۲***۵۷۵۵طاهریعلیرضا۹
۱۲۵۹۱۸۸۹۱۲***۲۸۴۱غفاریحسین علی۱۰
۱۲۵۹۸۲۸۹۱۲***۰۴۴۹پایابمحمد۱۱
۱۲۵۹۰۲۷۹۱۲***۸۰۸۵حسین زادهفهیمه۱۲
۱۲۵۹۳۰۰۹۱۹***۱۲۸۴خرسندفرزهره۱۳
۱۲۵۸۸۹۱۹۱۲***۵۵۴۰شیریملک۱۴
۱۲۵۹۹۲۴۹۱۲***۴۲۹۴طهماسبیعلی۱۵
۱۲۵۸۶۹۲۹۱۲***۳۵۱۲طاهریعلی۱۶
۱۲۵۸۷۲۸۹۱۲***۴۳۶۰اثنی عشریمحمدجواد۱۷
۱۲۵۹۰۲۲۹۱۲***۱۷۶۸صفویمهناز۱۸
۱۲۵۹۶۰۸۹۱۲***۴۸۷۲کفاشیانمنصور۱۹
۱۲۵۹۲۵۰۹۱۲***۱۳۸۴اردلانعلی۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۸۸۹۰۹۱۲***۹۰۰۰قاسم پورامیر۱
۱۲۵۸۶۸۰۹۱۲***۴۲۲۹یارمحمدینرگس۲
۱۲۶۰۱۸۷۹۱۲***۳۴۱۳روحانیفخرالدین۳
۱۲۵۹۱۹۹۹۱۲***۶۲۴۵داوریعلی۴
۱۲۵۹۳۶۸۹۱۹***۱۳۱۰ابراهیم خانیهادی۵
۱۲۵۹۷۴۹۹۱۲***۱۵۱۹اعتماد مقدمکامران۶
۱۲۵۹۱۹۱۹۳۵***۸۱۲۱نیلینگین۷
۱۲۵۹۷۰۵۹۱۲***۸۲۵۱خوشرومهدی۸
۱۲۵۸۶۶۹۹۱۲***۹۸۲۰سلیمان زادهمجید۹
۱۲۵۹۱۵۷۹۱۲***۶۲۴۴نوریاکرم۱۰
۱۲۵۹۰۰۰۹۱۲***۶۸۷۵رحیمیعبدالحسین۱۱
۱۲۵۹۰۳۳۹۱۲***۰۳۴۶باقریرویا۱۲
۱۲۵۹۴۴۹۹۱۲***۰۱۹۲گوهریفرامرز۱۳
۱۲۵۹۲۲۱۹۱۲***۷۱۶۸برهانیسعید۱۴
۱۲۵۹۳۵۳۹۳۶***۹۰۷۲سلطانیزهره۱۵
۱۲۵۹۵۶۸۹۱۲***۰۴۱۹صحراییرضا۱۶
۱۲۵۹۳۲۴۹۱۲***۲۸۶۰خاکساررضا۱۷
۱۲۵۸۸۷۵۹۱۲***۵۷۲۷یوسفیمحمدمهدی۱۸
۱۲۵۹۱۸۰۹۱۲***۹۱۵۱دستجردیداود۱۹
۱۲۵۹۵۴۹۹۱۲***۱۱۲۵سلحشورمعصومه۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۸۶۷۳۹۱۰***۰۲۱۹زاهدیستاره۱
۱۲۵۸۶۶۳۹۱۲***۹۲۰۰رفیعیزهرا۲
۱۲۵۸۷۰۹۹۱۲***۱۴۶۹معمار پورفرخنده۳
۱۲۵۸۷۱۰۹۱۲***۲۹۶۸غزل لومرتضی۴
۱۲۵۸۷۶۲۹۱۲***۴۲۵۹فضلیارشد۵
۱۲۵۸۷۷۴۹۱۲***۱۳۹۱اروانمجید۶
۱۲۵۸۷۷۰۹۱۲***۰۹۸۳اشک بوسیزیور۷
۱۲۵۸۷۶۷۹۱۹***۵۷۵۳آزادهوحید۸
۱۲۵۸۷۸۶۹۱۲***۵۱۱۱قلی زادهزهرا۹
۱۲۵۸۹۵۸۹۱۲***۵۹۱۵امیریسیاوش۱۰
۱۲۵۹۰۵۲۹۱۲***۵۰۵۷فرخیعلی۱۱
۱۲۵۸۸۹۲۹۱۲***۶۴۲۱اعتمادمسعود۱۲
۱۲۵۸۹۰۱۹۱۲***۰۶۶۸تهرانیمهری۱۳
۱۲۵۸۹۰۵۹۱۲***۶۵۷۳اسلامیگل۱۴
۱۲۵۹۰۰۲۹۱۲***۵۵۹۵رحیمی نژاداحمد علی۱۵
۱۲۵۸۹۷۷۹۱۰***۶۱۱۲موسویسید کاظم۱۶
۱۲۵۹۰۵۵۹۱۲***۴۳۹۴ملکشیبا۱۷
۱۲۵۹۱۹۵۹۱۲***۱۳۵۳پور علیمحمد۱۸
۱۲۵۹۲۰۴۹۱۲***۱۵۳۳عسگریانمحمد جواد۱۹
۱۲۵۹۰۶۶۹۱۲***۷۶۲۴مزلقانیعلیرضا۲۰