تماس فوری

سفارش آنلاین


ششمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم شهریور 1394


در تاریخ ۹۴/۰۷/۳۰ ششمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (شهریور ماه ۹۴) با حضور جناب آقای ناصر آسنجرانی کارشناس رسمی اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۵۴۳۸۱۲۴۴۴۱۴درخشندهمعصومه۱
۹۱۲***۸۲۰۸۱۲۴۴۳۰۱اسماعیلیمهدی۲
۹۱۹***۲۲۴۷۱۲۴۴۸۸۹خرمیمحمد رضا۳
۹۱۲***۵۹۷۳۱۲۴۴۵۷۷برهانیانمعصومه۴
۹۱۲***۶۰۱۴۱۲۴۴۴۰۲کریمیفرزانه۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۹***۲۳۳۱۱۲۴۴۵۳۸الفتیعبداله۱
۹۳۸***۲۴۰۱۱۲۴۴۵۲۷رهوریانفرزین۲
۹۱۲***۶۴۳۹۱۲۴۴۷۴۳پور اسماعیلعلی۳
۹۱۲***۰۲۹۰۱۲۴۴۶۶۹رهنوردمهری۴
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۴۳۲۳۱۲۴۴۲۷۹ماهر نیاجلال۱
۹۱۲***۰۹۱۴۱۲۴۴۷۸۵سلیمیمحمد۲
۹۱۲***۵۸۰۸۱۲۴۴۶۰۹عطوفیجمال۳
۹۱۲***۵۰۳۳۱۲۴۵۲۵۶حسین زادهثریا۴
۹۳۶***۳۶۲۲۱۲۴۴۷۱۴عسگریحسین۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۹۹۱۹۱۲۴۵۱۲۳مهامعلی۱
۹۱۲***۱۴۹۶۱۲۴۵۱۳۰اجتهادیمحسن۲
۹۱۲***۲۲۵۳۱۲۴۴۵۰۱آتشیعلی۳
۹۱۲***۳۵۹۴۱۲۴۵۰۶۱دیده بانسمیه۴
۹۱۹***۹۵۴۱۱۲۴۴۶۰۰فراهانیفاطمه۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۱۸۱۵۱۲۴۴۴۸۹میراحمدیانعلیرضا۱
۹۱۲***۶۰۴۲۱۲۴۳۸۹۵بخش علیسعید۲
۹۱۲***۷۷۵۳۱۲۴۴۳۹۶اقبالصغری۳
۹۱۲***۴۷۲۵۱۲۴۴۷۲۶شیرمحمدیمحسن۴
۹۱۲***۴۱۲۲۱۲۴۳۹۴۲فراهانیمحمد۵
۹۱۲***۶۸۴۲۱۲۴۴۱۵۷سرمدفریدون۶
۹۱۲***۲۱۵۰۱۲۴۴۹۴۱معینیابراهیم۷
۹۱۲***۴۰۴۸۱۲۴۴۸۷۷عطاییحسین۸
۹۱۲***۸۳۶۰۱۲۴۴۷۹۸معیریشیما۹
۹۱۲***۳۶۳۹۱۲۴۵۱۲۷والیاکرم۱۰
۹۱۲***۷۸۴۱۱۲۴۴۴۹۴عبدل علیمریم۱۱
۹۱۲***۹۰۴۷۱۲۴۴۴۳۵هاشمیثریا۱۲
۹۱۹***۰۰۹۳۱۲۴۴۵۳۵منتظریاکرم۱۳
۹۱۲***۵۳۷۱۱۲۴۴۹۴۸شفیعی نژادمحمد۱۴
۹۱۲***۴۲۹۷۱۲۴۴۶۲۱محمدیطهماسب۱۵
۹۱۲***۴۳۵۰۱۲۴۴۲۷۳شیرین۱۶
۹۱۲***۴۹۰۹۱۲۴۴۶۵۳عباسیانمحمد۱۷
۹۱۲***۱۸۴۵۱۲۴۵۰۴۰فرزاممنصور۱۸
۹۱۲***۲۰۵۳۱۲۴۴۵۷۱طالببامداد۱۹
۹۱۲***۰۰۱۴۱۲۴۴۰۵۲مهر آورفرانک۲۰
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۱۲۳۳۱۲۴۴۲۳۸زرندیجواد۱
۹۱۲***۲۱۴۲۱۲۴۴۷۶۰شریفیمهدی۲
۹۱۲***۱۷۹۸۱۲۴۴۶۳۱مبینینادر۳
۹۱۲***۶۳۵۵۱۲۴۴۰۱۳قاسمیمرتضی۴
۹۱۲***۹۰۵۱۱۲۴۴۶۵۶نوریمحمد۵
۹۱۲***۰۷۲۲۱۲۴۴۵۹۷زیباییحامد۶
۹۱۹***۴۷۴۴۱۲۴۴۰۷۰محسنیمصطفی۷
۹۱۹***۳۲۵۹۱۲۴۴۳۴۲معصومیسیداکبر۸
۹۱۲***۱۹۴۱۱۲۴۴۹۷۸غفاریپروانه۹
۹۱۲***۴۰۵۱۱۲۴۴۰۸۷توفیقشیرین۱۰
۹۳۳***۱۷۶۵۱۲۴۳۹۳۲جوادیسعیده۱۱
۹۱۲***۲۲۴۶۱۲۴۴۶۶۴امیریرحیم۱۲
۹۱۲***۳۰۶۵۱۲۴۴۴۷۹عیوضیاحمد۱۳
۹۳۵***۳۶۳۱۱۲۴۳۹۵۰امین پورتوکل۱۴
۹۱۰***۵۸۶۲۱۲۴۴۱۰۷عزیزیمجتبی۱۵
۹۱۲****۴۲۰۱۲۴۴۱۵۳شریفییادگار۱۶
۹۱۲***۵۴۳۱۱۲۴۴۴۷۳مسجدالرضامهد قرآن۱۷
۹۱۲***۸۰۸۹۱۲۴۴۴۶۹واصل زادههلن۱۸
۹۱۲***۵۲۷۴۱۲۴۴۹۲۳جهاندارمنصور۱۹
۹۱۲***۹۸۹۱۱۲۴۴۶۱۰لازمیامیر عباس۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۶۵۱۶۱۲۴۴۸۰۷جهان شاهیحسین۱
۹۱۲***۳۹۶۹۱۲۴۵۲۴۸وجودیداوود۲
۹۱۹***۵۹۲۰۱۲۴۴۴۴۲باقریثریا۳
۹۱۲***۱۵۰۱۱۲۴۴۵۹۶ضیاییزهره۴
۹۱۲***۴۷۰۱۱۲۴۴۷۹۱حافظیکامران۵
۹۳۸***۲۷۶۰۱۲۴۴۸۷۹کریمینیره۶
۹۱۲***۹۲۳۸۱۲۴۴۶۵۱لایقیمحمدحسین۷
۹۱۶***۲۸۷۶۱۲۴۴۲۳۵پورمنصوریاشرف۸
۹۱۲***۹۷۰۷۱۲۴۴۹۸۲شریعتیزهرا۹
۹۱۲***۴۲۶۱۱۲۴۴۹۸۰شمس زادهریحانه۱۰
۹۱۹***۰۷۷۴۱۲۴۴۶۱۹دلاورمحمود رضا۱۱
۹۱۹***۲۱۳۷۱۲۴۴۳۹۱طهماسبیمهرداد۱۲
۹۱۲***۹۶۵۳۱۲۴۵۰۵۷پور صالحمنصور۱۳
۹۱۲***۳۶۴۹۱۲۴۴۸۵۷سلیمانیفرناز۱۴
۹۱۲***۶۲۴۵۱۲۴۴۳۲۲شهرانیمحمد۱۵
۹۱۲***۷۴۲۹۱۲۴۴۲۴۴فتحی پورگیتی۱۶
۹۱۲***۶۵۲۳۱۲۴۴۳۹۷پورمیناوحید۱۷
۹۱۲***۲۴۳۶۱۲۴۴۸۹۶نصیریپروانه۱۸
۹۱۹***۸۹۲۳۱۲۴۴۲۴۹شفیع زادهمحمد مهدی۱۹
۹۳۷***۰۹۰۵۱۲۴۵۱۳۸عظیمیفریده۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۰۶۱۳۱۲۴۳۹۲۱صنایینسیم۱
۹۱۲***۷۷۵۷۱۲۴۴۱۶۳باباییقاسم۲
۹۱۲***۶۶۴۰۱۲۴۴۰۴۶تهرانی کیاامیر۳
۹۱۲***۶۳۹۰۱۲۴۳۹۷۷احمدیزهره۴
۹۱۲***۱۰۵۱۱۲۴۴۱۷۰فراهانیعلی۵
۹۱۲***۰۱۹۸۱۲۴۴۰۴۵افضلیسید مصطفی۶
۹۱۲***۸۲۴۵۱۲۴۴۴۹۲ذوالقدرزهرا۷
۹۱۲***۳۱۵۵۱۲۴۴۴۴۳کشاورزنازنین۸
۹۱۲***۰۲۵۶۱۲۴۴۶۲۹تدیننیکو۹
۹۱۲***۷۴۰۲۱۲۴۴۴۹۶هاشمیانیسه۱۰
۹۱۲***۱۶۵۹۱۲۴۴۸۰۳سیاه بندیمجید۱۱
۹۱۲***۷۶۴۴۱۲۴۴۶۹۶اسکندریداوود۱۲
۹۱۶***۷۹۸۹۱۲۴۴۷۵۷نظریمنوچهر۱۳
۹۱۲***۵۲۹۱۱۲۴۴۸۱۱اولیاییرسول۱۴
۹۱۹***۱۹۶۹۱۲۴۴۹۵۲معین زادهمهران۱۵
۹۱۲***۴۴۹۶۱۲۴۴۷۰۵اخلاقیپروانه۱۶
۹۱۲***۳۳۵۲۱۲۴۴۹۰۱نعمت زادهمحمد۱۷
۹۳۳***۴۵۰۵۱۲۴۴۱۶۱ترخانیمتین۱۸
۹۱۲***۹۱۹۳۱۲۴۳۹۰۴رزقیاحمد۱۹
۹۱۹***۷۹۸۹۱۲۴۴۱۷۵افخمیرضا۲۰