ششمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم شهریور 1394


در تاریخ ۹۴/۰۷/۳۰ ششمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (شهریور ماه ۹۴) با حضور جناب آقای ناصر آسنجرانی کارشناس رسمی اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۵۴۳۸ ۱۲۴۴۴۱۴ درخشنده معصومه ۱
۹۱۲***۸۲۰۸ ۱۲۴۴۳۰۱ اسماعیلی مهدی ۲
۹۱۹***۲۲۴۷ ۱۲۴۴۸۸۹ خرمی محمد رضا ۳
۹۱۲***۵۹۷۳ ۱۲۴۴۵۷۷ برهانیان معصومه ۴
۹۱۲***۶۰۱۴ ۱۲۴۴۴۰۲ کریمی فرزانه ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۹***۲۳۳۱ ۱۲۴۴۵۳۸ الفتی عبداله ۱
۹۳۸***۲۴۰۱ ۱۲۴۴۵۲۷ رهوریان فرزین ۲
۹۱۲***۶۴۳۹ ۱۲۴۴۷۴۳ پور اسماعیل علی ۳
۹۱۲***۰۲۹۰ ۱۲۴۴۶۶۹ رهنورد مهری ۴
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۴۳۲۳ ۱۲۴۴۲۷۹ ماهر نیا جلال ۱
۹۱۲***۰۹۱۴ ۱۲۴۴۷۸۵ سلیمی محمد ۲
۹۱۲***۵۸۰۸ ۱۲۴۴۶۰۹ عطوفی جمال ۳
۹۱۲***۵۰۳۳ ۱۲۴۵۲۵۶ حسین زاده ثریا ۴
۹۳۶***۳۶۲۲ ۱۲۴۴۷۱۴ عسگری حسین ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۹۹۱۹ ۱۲۴۵۱۲۳ مهام علی ۱
۹۱۲***۱۴۹۶ ۱۲۴۵۱۳۰ اجتهادی محسن ۲
۹۱۲***۲۲۵۳ ۱۲۴۴۵۰۱ آتشی علی ۳
۹۱۲***۳۵۹۴ ۱۲۴۵۰۶۱ دیده بان سمیه ۴
۹۱۹***۹۵۴۱ ۱۲۴۴۶۰۰ فراهانی فاطمه ۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۱۸۱۵ ۱۲۴۴۴۸۹ میراحمدیان علیرضا ۱
۹۱۲***۶۰۴۲ ۱۲۴۳۸۹۵ بخش علی سعید ۲
۹۱۲***۷۷۵۳ ۱۲۴۴۳۹۶ اقبال صغری ۳
۹۱۲***۴۷۲۵ ۱۲۴۴۷۲۶ شیرمحمدی محسن ۴
۹۱۲***۴۱۲۲ ۱۲۴۳۹۴۲ فراهانی محمد ۵
۹۱۲***۶۸۴۲ ۱۲۴۴۱۵۷ سرمد فریدون ۶
۹۱۲***۲۱۵۰ ۱۲۴۴۹۴۱ معینی ابراهیم ۷
۹۱۲***۴۰۴۸ ۱۲۴۴۸۷۷ عطایی حسین ۸
۹۱۲***۸۳۶۰ ۱۲۴۴۷۹۸ معیری شیما ۹
۹۱۲***۳۶۳۹ ۱۲۴۵۱۲۷ والی اکرم ۱۰
۹۱۲***۷۸۴۱ ۱۲۴۴۴۹۴ عبدل علی مریم ۱۱
۹۱۲***۹۰۴۷ ۱۲۴۴۴۳۵ هاشمی ثریا ۱۲
۹۱۹***۰۰۹۳ ۱۲۴۴۵۳۵ منتظری اکرم ۱۳
۹۱۲***۵۳۷۱ ۱۲۴۴۹۴۸ شفیعی نژاد محمد ۱۴
۹۱۲***۴۲۹۷ ۱۲۴۴۶۲۱ محمدی طهماسب ۱۵
۹۱۲***۴۳۵۰ ۱۲۴۴۲۷۳ شیرین ۱۶
۹۱۲***۴۹۰۹ ۱۲۴۴۶۵۳ عباسیان محمد ۱۷
۹۱۲***۱۸۴۵ ۱۲۴۵۰۴۰ فرزام منصور ۱۸
۹۱۲***۲۰۵۳ ۱۲۴۴۵۷۱ طالب بامداد ۱۹
۹۱۲***۰۰۱۴ ۱۲۴۴۰۵۲ مهر آور فرانک ۲۰
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۱۲۳۳ ۱۲۴۴۲۳۸ زرندی جواد ۱
۹۱۲***۲۱۴۲ ۱۲۴۴۷۶۰ شریفی مهدی ۲
۹۱۲***۱۷۹۸ ۱۲۴۴۶۳۱ مبینی نادر ۳
۹۱۲***۶۳۵۵ ۱۲۴۴۰۱۳ قاسمی مرتضی ۴
۹۱۲***۹۰۵۱ ۱۲۴۴۶۵۶ نوری محمد ۵
۹۱۲***۰۷۲۲ ۱۲۴۴۵۹۷ زیبایی حامد ۶
۹۱۹***۴۷۴۴ ۱۲۴۴۰۷۰ محسنی مصطفی ۷
۹۱۹***۳۲۵۹ ۱۲۴۴۳۴۲ معصومی سیداکبر ۸
۹۱۲***۱۹۴۱ ۱۲۴۴۹۷۸ غفاری پروانه ۹
۹۱۲***۴۰۵۱ ۱۲۴۴۰۸۷ توفیق شیرین ۱۰
۹۳۳***۱۷۶۵ ۱۲۴۳۹۳۲ جوادی سعیده ۱۱
۹۱۲***۲۲۴۶ ۱۲۴۴۶۶۴ امیری رحیم ۱۲
۹۱۲***۳۰۶۵ ۱۲۴۴۴۷۹ عیوضی احمد ۱۳
۹۳۵***۳۶۳۱ ۱۲۴۳۹۵۰ امین پور توکل ۱۴
۹۱۰***۵۸۶۲ ۱۲۴۴۱۰۷ عزیزی مجتبی ۱۵
۹۱۲****۴۲۰ ۱۲۴۴۱۵۳ شریفی یادگار ۱۶
۹۱۲***۵۴۳۱ ۱۲۴۴۴۷۳ مسجدالرضا مهد قرآن ۱۷
۹۱۲***۸۰۸۹ ۱۲۴۴۴۶۹ واصل زاده هلن ۱۸
۹۱۲***۵۲۷۴ ۱۲۴۴۹۲۳ جهاندار منصور ۱۹
۹۱۲***۹۸۹۱ ۱۲۴۴۶۱۰ لازمی امیر عباس ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۶۵۱۶ ۱۲۴۴۸۰۷ جهان شاهی حسین ۱
۹۱۲***۳۹۶۹ ۱۲۴۵۲۴۸ وجودی داوود ۲
۹۱۹***۵۹۲۰ ۱۲۴۴۴۴۲ باقری ثریا ۳
۹۱۲***۱۵۰۱ ۱۲۴۴۵۹۶ ضیایی زهره ۴
۹۱۲***۴۷۰۱ ۱۲۴۴۷۹۱ حافظی کامران ۵
۹۳۸***۲۷۶۰ ۱۲۴۴۸۷۹ کریمی نیره ۶
۹۱۲***۹۲۳۸ ۱۲۴۴۶۵۱ لایقی محمدحسین ۷
۹۱۶***۲۸۷۶ ۱۲۴۴۲۳۵ پورمنصوری اشرف ۸
۹۱۲***۹۷۰۷ ۱۲۴۴۹۸۲ شریعتی زهرا ۹
۹۱۲***۴۲۶۱ ۱۲۴۴۹۸۰ شمس زاده ریحانه ۱۰
۹۱۹***۰۷۷۴ ۱۲۴۴۶۱۹ دلاور محمود رضا ۱۱
۹۱۹***۲۱۳۷ ۱۲۴۴۳۹۱ طهماسبی مهرداد ۱۲
۹۱۲***۹۶۵۳ ۱۲۴۵۰۵۷ پور صالح منصور ۱۳
۹۱۲***۳۶۴۹ ۱۲۴۴۸۵۷ سلیمانی فرناز ۱۴
۹۱۲***۶۲۴۵ ۱۲۴۴۳۲۲ شهرانی محمد ۱۵
۹۱۲***۷۴۲۹ ۱۲۴۴۲۴۴ فتحی پور گیتی ۱۶
۹۱۲***۶۵۲۳ ۱۲۴۴۳۹۷ پورمینا وحید ۱۷
۹۱۲***۲۴۳۶ ۱۲۴۴۸۹۶ نصیری پروانه ۱۸
۹۱۹***۸۹۲۳ ۱۲۴۴۲۴۹ شفیع زاده محمد مهدی ۱۹
۹۳۷***۰۹۰۵ ۱۲۴۵۱۳۸ عظیمی فریده ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۰۶۱۳ ۱۲۴۳۹۲۱ صنایی نسیم ۱
۹۱۲***۷۷۵۷ ۱۲۴۴۱۶۳ بابایی قاسم ۲
۹۱۲***۶۶۴۰ ۱۲۴۴۰۴۶ تهرانی کیا امیر ۳
۹۱۲***۶۳۹۰ ۱۲۴۳۹۷۷ احمدی زهره ۴
۹۱۲***۱۰۵۱ ۱۲۴۴۱۷۰ فراهانی علی ۵
۹۱۲***۰۱۹۸ ۱۲۴۴۰۴۵ افضلی سید مصطفی ۶
۹۱۲***۸۲۴۵ ۱۲۴۴۴۹۲ ذوالقدر زهرا ۷
۹۱۲***۳۱۵۵ ۱۲۴۴۴۴۳ کشاورز نازنین ۸
۹۱۲***۰۲۵۶ ۱۲۴۴۶۲۹ تدین نیکو ۹
۹۱۲***۷۴۰۲ ۱۲۴۴۴۹۶ هاشمی انیسه ۱۰
۹۱۲***۱۶۵۹ ۱۲۴۴۸۰۳ سیاه بندی مجید ۱۱
۹۱۲***۷۶۴۴ ۱۲۴۴۶۹۶ اسکندری داوود ۱۲
۹۱۶***۷۹۸۹ ۱۲۴۴۷۵۷ نظری منوچهر ۱۳
۹۱۲***۵۲۹۱ ۱۲۴۴۸۱۱ اولیایی رسول ۱۴
۹۱۹***۱۹۶۹ ۱۲۴۴۹۵۲ معین زاده مهران ۱۵
۹۱۲***۴۴۹۶ ۱۲۴۴۷۰۵ اخلاقی پروانه ۱۶
۹۱۲***۳۳۵۲ ۱۲۴۴۹۰۱ نعمت زاده محمد ۱۷
۹۳۳***۴۵۰۵ ۱۲۴۴۱۶۱ ترخانی متین ۱۸
۹۱۲***۹۱۹۳ ۱۲۴۳۹۰۴ رزقی احمد ۱۹
۹۱۹***۷۹۸۹ ۱۲۴۴۱۷۵ افخمی رضا ۲۰
Call Now Button