تماس فوری

سفارش آنلاین


بیستمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم خرداد 1396


در تاریخ ۹۶/۰۴/۲۵ بیست و یکمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (خرداد ماه ۹۶) با حضور جناب آقای خسرو ملاکریمی رئیس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

قالیشویی گل ابریشم

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۳۸۵۶۰۰۰۹۱۲۶***۸۱۸تحصیلیحسین۱
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۳۷۴۷۵۰۰۹۱۲۳***۱۳۰قشلاقیغلامرضا۱
۱۰۲۲۱۲۰۰۹۱۲۵۲**۵۹۳اسفندیاریشیوا۲
۷۸۶۰۰۰۰۹۱۲۱۷**۱۹۲ترابیعلی۳
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۵۴۳۵۴۰۰۹۱۲۶۲**۲۷۱جلالیمحمدرضا۱
۶۹۲۳۶۵۰۹۱۲۱۸**۲۳۴عباسیعلی اکبر۲
۵۲۵۰۱۵۰۹۱۲۳۷**۵۷۵میراب زادهپروانه۳
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۳۲۶۰۰۰۰۹۱۲۷۹**۷۹۰فراهانیمریم۱
۳۳۷۰۰۰۰۹۳۵۸۹**۹۶۸بیگدلیاعظم۲
۵۴۰۰۰۰۰۹۳۵۹۳**۰۰۲طباری اصلبهجت۳
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۶۲۲۶۶۵۰۹۱۲۲۷**۶۴۸منظمیالهه۱
۴۹۳۷۵۰۰۹۱۲۷۹**۰۵۹انسانیافسانه۲
۴۰۱۰۰۰۰۹۱۲۷۱**۹۸۲غیاثیمحبوبه۳
۳۱۳۰۰۰۰۹۱۲۲۲**۲۳۶غیاثوندتیمور۴
۳۶۸۰۰۰۰۹۱۲۲۷**۸۳۹میرزاییعلی۵
۷۸۳۱۸۰۰۹۱۲۳۰**۷۲۷محبینصراله۶
۳۰۱۸۰۰۰۹۱۶۶۰**۴۸۰لیاقتفرناز۷
۴۳۸۱۰۰۰۹۱۲۲۲**۰۵۵طالبیمهران۸
۷۴۰۸۹۰۰۹۱۲۱۱**۱۵۰محمودیولی اله۹
۴۱۷۰۰۰۰۰۹۳۳۷۶**۷۲۲علوی فرسید الهام۱۰