دوازدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم خرداد 1395


قالیشویی گل ابریشم

در تاریخ ۹۵/۰۵/۱۰ دوازدهمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (خرداد ماه ۹۵) با حضور جناب آقای خسرو ملا کریمی رئیس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
 شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
 ۱۲۵۶۳۷۷ ۹۱۲***۱۴۷۰ جعفری حسین ۱
 ۱۲۵۶۳۲۲ ۹۱۲***۸۴۷۰ رضایی علی ۲
 ۱۲۵۶۵۴۲ ۹۳۸***۴۰۸۶ محمدی شمسی ۳
 ۱۲۵۶۱۴۳ ۹۱۲***۱۰۹۰ برخیان پور معصومه ۴
 ۱۲۵۶۶۱۷ ۹۱۲***۵۹۰۵ منصوری فرزانه ۵
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور  شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
 ۱۲۵۶۱۷۶ ۹۱۲***۲۳۰۸ زهری مجید ۱
 ۱۲۵۶۵۷۵ ۹۱۲***۴۹۳۳ ذبیحی پروین ۲
 ۱۲۵۶۲۲۱ ۹۱۲***۲۶۰۰ رضازاده مسعود ۳
 ۱۲۵۵۷۵۰  ۹۱۲***۳۲۷۶ قاسمی یونس ۴
 ۱۲۵۶۵۱۷ ۹۱۲***۶۴۰۰ مختاری محمدعلی ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
 ۱۲۵۶۲۳۴ ۹۱۹***۷۲۳۳ اسفندیار فریده ۱
  ۱۲۵۵۹۶۱ ۹۱۲***۸۹۴۷ مجللی پاشا ۲
 ۱۲۵۶۴۶۸ ۹۳۸***۱۰۷۷ دهپاش فاطمه ۳
 ۱۲۵۵۷۹۶ ۹۱۲***۰۸۴۶ نجف زاده امیر ۴
 ۱۲۵۶۴۳۹ ۹۱۲***۵۱۶۵ حمید زادگان فرخنده ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۶۳۸۰  ۹۱۲***۸۵۵۲ حافظی فهیمه ۱
۱۲۵۶۵۵۸  ۹۱۹***۱۳۷۴ جلالی فر بهزاد ۲
۱۲۵۶۲۰۰  ۹۱۲***۹۱۸۸ پورسمندر محمد ۳
۱۲۵۶۲۸۷  ۹۱۲***۳۶۴۴ محمود نژاد حسام ۴
۱۲۵۵۸۴۹  ۹۱۲***۴۱۵۸ ملکی محمد ۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
نتایج قرعه کشی فصلی بهار ۹۵

آقای رضا رهایی برنده همزمان دو جایزه تلویزیون در قرعه کشی فصلی بهار ۹۵ و کارت هدیه نقدی ۱۰۰ هزار تومانی در قرعه کشی ماهیانه خرداد ۹۵

شماره فاکتور  شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۶۱۵۷  ۹۱۲***۲۵۲۷ رمضان کبری ۱
۱۲۵۶۵۴۰  ۹۱۲***۱۱۲۳ کلانتری بهمن ۲
۱۲۵۶۴۶۷  ۹۱۲***۲۱۲۸ بهناز بهزاد ۳
۱۲۵۶۰۳۵  ۹۱۲***۹۷۱۳ میرزایی مجید ۴
۱۲۵۶۰۷۸  ۹۱۲***۸۸۴۱ حسینی ادنان محمد رضا ۵
۱۲۵۶۴۳۱  ۹۱۲***۲۶۲۲ خدابنده معصومه ۶
۱۲۵۶۶۳۷  ۹۱۲***۴۴۳۵ باتمانی پروانه ۷
۱۲۵۶۶۳۵  ۹۱۲***۴۵۴۳ زنجانی زری ۸
۱۲۵۶۳۴۳  ۹۱۲***۱۷۱۱ معصومی سارا ۹
۱۲۵۶۶۱۸  ۹۱۲***۳۵۰۱ رهایی رضا ۱۰
۱۲۵۵۸۶۴  ۹۱۲***۳۹۳۱ اقبالی معصومه ۱۱
۱۲۵۵۸۳۵  ۹۱۲***۶۳۵۴ حیدری معصومه ۱۲
۱۲۵۶۳۴۵  ۹۱۲***۱۵۹۹ سیدصالحی سید مهدی ۱۳
۱۲۵۶۵۱۰  ۹۲۰***۸۴۰۰ متولیان علیرضا ۱۴
۱۲۵۶۰۶۲  ۹۱۹***۱۷۳۷ نجفی مرجان عزیز ۱۵
۱۲۵۶۴۰۴  ۹۳۳***۱۱۸۹ اختصاصی بهروز ۱۶
۱۲۵۶۱۳۹  ۹۱۲***۶۳۹۲ حسن لی پروین ۱۷
۱۲۵۶۴۹۸  ۹۱۲***۱۲۳۷ فیاضی محسن ۱۸
۱۲۵۶۴۲۴  ۹۱۲***۶۹۵۵ وثیقی ساسان ۱۹
۱۲۵۶۴۷۲  ۹۱۲***۹۱۲۳ چرم پرور علیرضا ۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتور  شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۵۹۵۹  ۹۱۲***۰۱۸۷ مهیج زین العابدین ۱
۱۲۵۶۲۷۵  ۹۱۲***۰۹۳۹ برخورداری علی ۲
۱۲۵۶۲۴۲  – صفایی ابوالقاسم ۳
۱۲۵۶۴۸۹  ۹۳۰***۲۰۷۶ دهقان ایران ۴
۱۲۵۶۳۶۵   ۹۱۲***۷۰۵۲ اسفندیاری رجب ۵
۱۲۵۶۰۰۹  ۹۱۲***۴۹۳۷ لطفی آزاد حشمت اله ۶
۱۲۵۶۲۳۸  ۹۱۲***۱۶۸۱ جعفری اعظم ۷
۱۲۵۶۰۳۲  ۹۱۲***۱۳۷۵ فضل خانی علی ۸
۱۲۵۵۷۵۶  ۹۱۲***۷۶۱۰ شجاعی حسین ۹
۱۲۵۶۴۳۲  ۹۱۲***۶۴۲۱ بابک بهراد ۱۰
۱۲۵۶۲۸۰  ۹۱۲***۹۴۸۸ مددی مولود ۱۱
۱۲۵۶۵۳۴  ۹۱۲***۷۶۳۰ یغما حسین ۱۲
۱۲۵۵۷۸۳  ۹۳۹***۸۳۱۸ حاج محمدی قاسم ۱۳
۱۲۵۶۰۵۴  ۹۱۲***۶۶۱۹ نیکخو فریبا ۱۴
۱۲۵۶۱۴۸  ۹۱۰***۹۳۵۱ سلطانی محمد ۱۵
۱۲۵۶۲۶۷  ۹۱۲***۳۸۴۷ حق شناس قهرمان ۱۶
۱۲۵۵۹۹۴  ۹۱۲***۴۹۵۷ مرادی فریدون ۱۷
۱۲۵۶۲۳۷  ۹۱۲***۹۶۶۷ ملک محمدی بهرام ۱۸
۱۲۵۶۲۵۴  ۹۳۸***۸۰۷۱ هادی پور عذرا ۱۹
۱۲۵۶۱۰۱  ۹۱۲***۹۱۷۰ اسماعیلی محبوبه ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۶۴۲۶  ۹۱۲***۰۹۲۰ شهریاری محمود ۱
۱۲۵۶۴۵۵  ۹۱۲***۲۷۹۹ رحیمی مریم ۲
۱۲۵۵۸۷۴  ۹۱۲***۰۱۵۲ مایلی حسن ۳
۱۲۵۶۴۲۰  ۹۱۲***۹۷۶۵ نوروزی جعفر ۴
۱۲۵۶۰۵۵  ۹۱۲***۹۹۸۱ نظر پور علی محمد ۵
۱۲۵۶۱۲۱  ۹۱۲***۶۵۹۰ عرب نژاد صدیقه ۶
۱۲۵۶۳۹۶  ۹۱۲***۳۱۹۵ توسلی حسین ۷
۱۲۵۶۰۸۵  ۹۱۹***۰۰۹۴ شکری مهدی ۸
۱۲۵۶۲۷۸  ۹۱۲***۹۸۷۵ سرشارزاده بهرام ۹
۱۲۵۵۹۸۷  ۹۱۲***۶۷۷۸ صالحی ابوالفضل ۱۰
۱۲۵۶۲۹۵  ۹۱۲***۱۵۵۲ خزریان مهناز ۱۱
۱۲۵۶۵۰۱  ۹۱۲***۴۲۰۹ نقیبی محمود آبادی نصرت ۱۲
۱۲۵۶۰۶۷  ۹۱۲***۲۷۳۰ پیغمبری محسن ۱۳
۱۲۵۶۱۶۱  ۹۱۲***۶۰۹۰ نوروزی رضا ۱۴
۱۲۵۶۲۶۲  ۹۱۲***۶۲۳۹ فراهانی محمد ۱۵
۱۲۵۶۳۰۷  ۹۱۲***۰۹۷۲ احمدی آرمان ۱۶
۱۲۵۶۴۳۳  ۹۱۲***۳۰۰۶ ثابتیان فاطمه ۱۷
۱۲۵۵۷۵۱  ۹۱۲***۴۱۲۸ جهان دیده سعید ۱۸
۱۲۵۶۳۹۷  ۹۱۲***۷۹۳۱ بنی جمالی مهدی ۱۹
۱۲۵۶۰۵۹  ۹۱۲***۵۶۳۳ فرخی وحید ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۵۷۵۷ ۹۱۲***۸۰۳۲ شمس محمد ۱
۱۲۵۵۹۴۷ ۹۱۲***۸۹۵۲ حکیم محمود ۲
۱۲۵۵۹۴۰ ۹۱۲***۱۴۵۰ عبدی حسین ۳
۱۲۵۵۸۱۱ ۹۱۲***۳۳۴۶ صادقی جواد ۴
۱۲۵۵۹۳۶ ۹۱۲***۵۸۲۵ قادری سیمین ۵
۱۲۵۵۸۱۰ ۹۱۲***۷۳۲۸ جعفری زینب ۶
۱۲۵۵۹۲۴ ۹۱۲***۰۱۹۷ گلریز محمد رضا ۷
۱۲۵۵۹۶۳ ۹۱۲***۳۴۹۲ فرزام فرید ۸
۱۲۵۵۹۴۱ ۹۱۲***۵۸۷۹ آذرنیا مهدی ۹
۱۲۵۵۹۵۲ ۹۱۹***۳۵۷۳ قاسمی شیلا ۱۰
۱۲۵۵۸۰۲ ۹۱۲***۵۲۳۳ معدلی عاطفه ۱۱
۱۲۵۵۸۷۸ ۹۱۲***۴۶۴۲ سعیدی محمود ۱۲
۱۲۵۵۹۵۸ ۹۱۲***۱۶۰۵ فرجی پریسا ۱۳
۱۲۵۵۹۱۴ ۹۱۲***۹۳۰۵ اسفندیاری قاسم ۱۴
۱۲۵۵۹۰۵ ۹۱۹***۴۴۰۶ گودرزی علی ۱۵
۱۲۵۵۹۳۲ ۹۱۲***۹۶۱۷ صمدی محمود ۱۶
۱۲۵۶۱۴۲ ۹۱۲***۴۲۷۸ عسگری راحله ۱۷
۱۲۵۶۱۵۵ ۹۱۲***۸۰۲۴ ارسلان مهناز ۱۸
۱۲۵۶۰۴۶ ۹۳۸***۶۲۶۲ زمانی قاسم ۱۹
۱۲۵۶۰۴۲ ۹۱۰***۰۲۰۲ محمدی حمید ۲۰
Call Now Button