تماس فوری

سفارش آنلاین


دوازدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم خرداد 1395


قالیشویی گل ابریشم

در تاریخ ۹۵/۰۵/۱۰ دوازدهمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (خرداد ماه ۹۵) با حضور جناب آقای خسرو ملا کریمی رئیس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
 شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
 ۱۲۵۶۳۷۷۹۱۲***۱۴۷۰جعفریحسین۱
 ۱۲۵۶۳۲۲۹۱۲***۸۴۷۰رضاییعلی۲
 ۱۲۵۶۵۴۲۹۳۸***۴۰۸۶محمدیشمسی۳
 ۱۲۵۶۱۴۳۹۱۲***۱۰۹۰برخیان پورمعصومه۴
 ۱۲۵۶۶۱۷۹۱۲***۵۹۰۵منصوریفرزانه۵
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایلنام خانوادگینامردیف
 ۱۲۵۶۱۷۶۹۱۲***۲۳۰۸زهریمجید۱
 ۱۲۵۶۵۷۵۹۱۲***۴۹۳۳ذبیحیپروین۲
 ۱۲۵۶۲۲۱۹۱۲***۲۶۰۰رضازادهمسعود۳
 ۱۲۵۵۷۵۰ ۹۱۲***۳۲۷۶قاسمییونس۴
 ۱۲۵۶۵۱۷۹۱۲***۶۴۰۰مختاریمحمدعلی۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
 ۱۲۵۶۲۳۴۹۱۹***۷۲۳۳اسفندیارفریده۱
  ۱۲۵۵۹۶۱۹۱۲***۸۹۴۷مجللیپاشا۲
 ۱۲۵۶۴۶۸۹۳۸***۱۰۷۷دهپاشفاطمه۳
 ۱۲۵۵۷۹۶۹۱۲***۰۸۴۶نجف زادهامیر۴
 ۱۲۵۶۴۳۹۹۱۲***۵۱۶۵حمید زادگانفرخنده۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۶۳۸۰ ۹۱۲***۸۵۵۲حافظیفهیمه۱
۱۲۵۶۵۵۸ ۹۱۹***۱۳۷۴جلالی فربهزاد۲
۱۲۵۶۲۰۰ ۹۱۲***۹۱۸۸پورسمندرمحمد۳
۱۲۵۶۲۸۷ ۹۱۲***۳۶۴۴محمود نژادحسام۴
۱۲۵۵۸۴۹ ۹۱۲***۴۱۵۸ملکیمحمد۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
نتایج قرعه کشی فصلی بهار ۹۵

آقای رضا رهایی برنده همزمان دو جایزه تلویزیون در قرعه کشی فصلی بهار ۹۵ و کارت هدیه نقدی ۱۰۰ هزار تومانی در قرعه کشی ماهیانه خرداد ۹۵

شماره فاکتور شماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۶۱۵۷ ۹۱۲***۲۵۲۷رمضانکبری۱
۱۲۵۶۵۴۰ ۹۱۲***۱۱۲۳کلانتریبهمن۲
۱۲۵۶۴۶۷ ۹۱۲***۲۱۲۸بهنازبهزاد۳
۱۲۵۶۰۳۵ ۹۱۲***۹۷۱۳میرزاییمجید۴
۱۲۵۶۰۷۸ ۹۱۲***۸۸۴۱حسینی ادنانمحمد رضا۵
۱۲۵۶۴۳۱ ۹۱۲***۲۶۲۲خدابندهمعصومه۶
۱۲۵۶۶۳۷ ۹۱۲***۴۴۳۵باتمانیپروانه۷
۱۲۵۶۶۳۵ ۹۱۲***۴۵۴۳زنجانیزری۸
۱۲۵۶۳۴۳ ۹۱۲***۱۷۱۱معصومیسارا۹
۱۲۵۶۶۱۸ ۹۱۲***۳۵۰۱رهاییرضا۱۰
۱۲۵۵۸۶۴ ۹۱۲***۳۹۳۱اقبالیمعصومه۱۱
۱۲۵۵۸۳۵ ۹۱۲***۶۳۵۴حیدریمعصومه۱۲
۱۲۵۶۳۴۵ ۹۱۲***۱۵۹۹سیدصالحیسید مهدی۱۳
۱۲۵۶۵۱۰ ۹۲۰***۸۴۰۰متولیانعلیرضا۱۴
۱۲۵۶۰۶۲ ۹۱۹***۱۷۳۷نجفی مرجانعزیز۱۵
۱۲۵۶۴۰۴ ۹۳۳***۱۱۸۹اختصاصیبهروز۱۶
۱۲۵۶۱۳۹ ۹۱۲***۶۳۹۲حسن لیپروین۱۷
۱۲۵۶۴۹۸ ۹۱۲***۱۲۳۷فیاضیمحسن۱۸
۱۲۵۶۴۲۴ ۹۱۲***۶۹۵۵وثیقیساسان۱۹
۱۲۵۶۴۷۲ ۹۱۲***۹۱۲۳چرم پرورعلیرضا۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۵۹۵۹ ۹۱۲***۰۱۸۷مهیجزین العابدین۱
۱۲۵۶۲۷۵ ۹۱۲***۰۹۳۹برخورداریعلی۲
۱۲۵۶۲۴۲ –صفاییابوالقاسم۳
۱۲۵۶۴۸۹ ۹۳۰***۲۰۷۶دهقانایران۴
۱۲۵۶۳۶۵  ۹۱۲***۷۰۵۲اسفندیاریرجب۵
۱۲۵۶۰۰۹ ۹۱۲***۴۹۳۷لطفی آزادحشمت اله۶
۱۲۵۶۲۳۸ ۹۱۲***۱۶۸۱جعفریاعظم۷
۱۲۵۶۰۳۲ ۹۱۲***۱۳۷۵فضل خانیعلی۸
۱۲۵۵۷۵۶ ۹۱۲***۷۶۱۰شجاعیحسین۹
۱۲۵۶۴۳۲ ۹۱۲***۶۴۲۱بابکبهراد۱۰
۱۲۵۶۲۸۰ ۹۱۲***۹۴۸۸مددیمولود۱۱
۱۲۵۶۵۳۴ ۹۱۲***۷۶۳۰یغماحسین۱۲
۱۲۵۵۷۸۳ ۹۳۹***۸۳۱۸حاج محمدیقاسم۱۳
۱۲۵۶۰۵۴ ۹۱۲***۶۶۱۹نیکخوفریبا۱۴
۱۲۵۶۱۴۸ ۹۱۰***۹۳۵۱سلطانیمحمد۱۵
۱۲۵۶۲۶۷ ۹۱۲***۳۸۴۷حق شناسقهرمان۱۶
۱۲۵۵۹۹۴ ۹۱۲***۴۹۵۷مرادیفریدون۱۷
۱۲۵۶۲۳۷ ۹۱۲***۹۶۶۷ملک محمدیبهرام۱۸
۱۲۵۶۲۵۴ ۹۳۸***۸۰۷۱هادی پورعذرا۱۹
۱۲۵۶۱۰۱ ۹۱۲***۹۱۷۰اسماعیلیمحبوبه۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۶۴۲۶ ۹۱۲***۰۹۲۰شهریاریمحمود۱
۱۲۵۶۴۵۵ ۹۱۲***۲۷۹۹رحیمیمریم۲
۱۲۵۵۸۷۴ ۹۱۲***۰۱۵۲مایلیحسن۳
۱۲۵۶۴۲۰ ۹۱۲***۹۷۶۵نوروزیجعفر۴
۱۲۵۶۰۵۵ ۹۱۲***۹۹۸۱نظر پورعلی محمد۵
۱۲۵۶۱۲۱ ۹۱۲***۶۵۹۰عرب نژادصدیقه۶
۱۲۵۶۳۹۶ ۹۱۲***۳۱۹۵توسلیحسین۷
۱۲۵۶۰۸۵ ۹۱۹***۰۰۹۴شکریمهدی۸
۱۲۵۶۲۷۸ ۹۱۲***۹۸۷۵سرشارزادهبهرام۹
۱۲۵۵۹۸۷ ۹۱۲***۶۷۷۸صالحیابوالفضل۱۰
۱۲۵۶۲۹۵ ۹۱۲***۱۵۵۲خزریانمهناز۱۱
۱۲۵۶۵۰۱ ۹۱۲***۴۲۰۹نقیبی محمود آبادینصرت۱۲
۱۲۵۶۰۶۷ ۹۱۲***۲۷۳۰پیغمبریمحسن۱۳
۱۲۵۶۱۶۱ ۹۱۲***۶۰۹۰نوروزیرضا۱۴
۱۲۵۶۲۶۲ ۹۱۲***۶۲۳۹فراهانیمحمد۱۵
۱۲۵۶۳۰۷ ۹۱۲***۰۹۷۲احمدیآرمان۱۶
۱۲۵۶۴۳۳ ۹۱۲***۳۰۰۶ثابتیانفاطمه۱۷
۱۲۵۵۷۵۱ ۹۱۲***۴۱۲۸جهان دیدهسعید۱۸
۱۲۵۶۳۹۷ ۹۱۲***۷۹۳۱بنی جمالیمهدی۱۹
۱۲۵۶۰۵۹ ۹۱۲***۵۶۳۳فرخیوحید۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۵۷۵۷۹۱۲***۸۰۳۲شمسمحمد۱
۱۲۵۵۹۴۷۹۱۲***۸۹۵۲حکیممحمود۲
۱۲۵۵۹۴۰۹۱۲***۱۴۵۰عبدیحسین۳
۱۲۵۵۸۱۱۹۱۲***۳۳۴۶صادقیجواد۴
۱۲۵۵۹۳۶۹۱۲***۵۸۲۵قادریسیمین۵
۱۲۵۵۸۱۰۹۱۲***۷۳۲۸جعفریزینب۶
۱۲۵۵۹۲۴۹۱۲***۰۱۹۷گلریزمحمد رضا۷
۱۲۵۵۹۶۳۹۱۲***۳۴۹۲فرزامفرید۸
۱۲۵۵۹۴۱۹۱۲***۵۸۷۹آذرنیامهدی۹
۱۲۵۵۹۵۲۹۱۹***۳۵۷۳قاسمیشیلا۱۰
۱۲۵۵۸۰۲۹۱۲***۵۲۳۳معدلیعاطفه۱۱
۱۲۵۵۸۷۸۹۱۲***۴۶۴۲سعیدیمحمود۱۲
۱۲۵۵۹۵۸۹۱۲***۱۶۰۵فرجیپریسا۱۳
۱۲۵۵۹۱۴۹۱۲***۹۳۰۵اسفندیاریقاسم۱۴
۱۲۵۵۹۰۵۹۱۹***۴۴۰۶گودرزیعلی۱۵
۱۲۵۵۹۳۲۹۱۲***۹۶۱۷صمدیمحمود۱۶
۱۲۵۶۱۴۲۹۱۲***۴۲۷۸عسگریراحله۱۷
۱۲۵۶۱۵۵۹۱۲***۸۰۲۴ارسلانمهناز۱۸
۱۲۵۶۰۴۶۹۳۸***۶۲۶۲زمانیقاسم۱۹
۱۲۵۶۰۴۲۹۱۰***۰۲۰۲محمدیحمید۲۰