تماس فوری

سفارش آنلاین


سومین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم خرداد 1394


در تاریخ ۹۴/۰۵/۰۱ سومین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (خرداد ماه ۹۴) با حضور جناب آقای مجید چیذری رئیس اتحادیه قالیشویان شمیران به صورت کامپیوتری  برگزارگردید که نتایج و اسامی برندگان خوش شانس به شرح ذیل می باشد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۴۱۹۴۸۹۱۹***۴۴۰۶اسنادمرکز۱
۱۲۴۲۰۵۶۹۱۲***۱۰۶۶فیضیاله مراد۲
۱۲۴۲۱۰۲۹۱۲***۲۱۸۱لطفیعباس۳
۱۲۴۲۲۶۲۹۱۲***۶۸۴۸شهریاریشهرام۴
۱۲۴۲۱۸۱۹۱۲***۳۸۸۷قدیمیشراره۵
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۴۱۶۷۲۹۱۲***۴۳۱۳شیرین زادهعلی رضا۱
۱۲۴۱۷۹۰۹۱۲***۲۳۵۹غفاریاناسماعیل۲
۱۲۴۱۹۵۳۹۳۹***۸۶۵۴عابدینیمجید۳
۱۲۴۲۰۹۷۹۱۲***۱۸۰۸تقی پوربهروز۴
۱۲۴۱۴۱۱۹۱۲***۶۵۸۰ماستری فراهانیمحمد۵
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۴۱۶۸۵ –فرقانیعلی اکبر۱
۱۲۴۱۷۵۸۹۱۲***۴۱۰۸عباسچیانحسین۲
۱۲۴۱۷۲۹۹۱۲***۱۷۳۴اسلامی پورمحمد تقی۳
۱۲۴۲۱۹۴۹۱۲***۹۵۶۴خداجوحسین۴
۱۲۴۲۱۰۰۹۱۲***۴۸۷۴کریمیداوود۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۴۱۶۳۶۹۱۲***۵۸۶۵زهیریاحمد۱
۱۲۴۱۹۲۵۹۱۲***۹۹۷۹باقریرویا۲
۱۲۴۲۰۴۰۹۱۲***۱۳۹۷آقازادهمحمد۳
۱۲۴۲۲۹۱۹۱۲***۰۳۳۲شهیدیعبدالرحیم۴
۱۲۴۲۲۲۸۹۱۲***۸۱۱۴یحیاییمهرداد۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۴۱۴۵۳۹۳۶***۰۰۳۱شاه علیانسیه۱
۱۲۴۱۷۰۲ –تفسیریطاهره۲
۱۲۴۱۶۹۵۹۳۵***۸۰۷۴وزیر پوربهرام۳
۱۲۴۱۷۷۰۹۱۲***۳۱۰۳حسینیمهری۴
۱۲۴۱۸۴۸۹۱۲***۲۲۹۸بختیاریعبدالظیم۵
۱۲۴۱۸۳۷۹۱۹***۰۴۶۲حسینیزهرا۶
۱۲۴۱۹۰۱۹۱۲***۹۰۷۲ابراهیمیفرشته۷
۱۲۴۲۱۳۶۹۱۲***۴۴۳۸پاریادمحمدرضا۸
۱۲۴۱۹۲۰۹۱۲***۸۸۲۹هاشمیسارا۹
۱۲۴۲۲۶۰۹۱۲***۴۰۷۵قدمیمعصومه۱۰
۱۲۴۲۱۱۰۹۱۲***۳۳۹۶فلاحسعیده۱۱
۱۲۴۲۰۹۵۹۱۲***۴۵۷۰موسویمحمدجواد۱۲
۱۲۴۱۹۵۹۹۱۲***۳۳۰۶منصوریمحمود۱۳
۱۲۴۱۹۸۶۹۱۰***۶۹۰۳میر آبادیمریم۱۴
۱۲۴۱۹۹۴۹۱۲***۱۱۴۹شادابابراهیم۱۵
۱۲۴۲۰۹۳۹۱۲***۲۰۵۱صفائیکریم۱۶
۱۲۴۲۲۶۹۹۱۲***۱۷۹۶اسکندریعباس۱۷
۱۲۴۲۳۰۲۹۳۹***۱۴۷۱میر قدیمیسید محمود۱۸
۱۲۴۲۳۰۰۹۱۹***۰۴۶۵باغستانیمحمد۱۹
۱۲۴۲۳۰۱۹۳۶***۱۴۶۸افشارناصر۲۰
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۴۲۰۳۷۹۲۰***۷۳۵۳خیاط مهرآناهیتا۱
۱۲۴۱۴۰۵۹۳۶***۸۵۰۲علی پناهمسعود۲
۱۲۴۱۶۲۷۹۱۲***۲۶۱۰تجارتینیکو۳
۱۲۴۱۶۴۶۹۱۲***۴۰۳۷دیریحسن۴
۱۲۴۱۶۵۱۹۱۲***۴۶۴۵کهوندفاطمه۵
۱۲۴۱۷۷۷۹۱۲***۸۴۶۷صادقیمحمد حسین۶
۱۲۴۱۸۴۵۹۳۸***۶۶۹۸نوروزینسرین۷
۱۲۴۱۸۲۵۹۱۲***۴۶۶۹امیراصلانیمیثم۸
۱۲۴۲۲۹۴۹۱۹***۶۷۸۰مرزبانیمرتضی۹
۱۲۴۱۸۷۴۹۱۰***۹۹۵۶چاوشاحمد۱۰
۱۲۴۱۹۲۲۹۱۲***۸۰۰۹تیموریعشرت بانو۱۱
۱۲۴۱۹۷۳۹۱۲***۰۲۴۰غیاثوندنجفعلی۱۲
۱۲۴۲۰۸۷۹۱۲***۲۴۶۷تجویدیسید محمد هادی۱۳
۱۲۴۲۱۲۴۹۱۲***۰۴۲۷قنبریفریبا۱۴
۱۲۴۲۱۶۷۹۱۲***۳۲۹۱حمید وندزهرا۱۵
۱۲۴۲۲۶۸۹۱۲***۷۴۵۹آل یاسینحسین۱۶
۱۲۴۲۲۶۴۹۱۲***۵۵۸۶ساسانیمریم۱۷
۱۲۴۲۲۲۹۹۱۲***۱۹۸۴هادوی نیااسد۱۸
۱۲۴۲۲۹۷۹۱۲***۹۲۰۰حسین زادهمحمود۱۹
۱۲۴۲۲۲۷۹۳۵***۷۱۰۴روشنیفرزین۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۴۱۵۰۷۹۱۲***۱۸۸۰صفاییمریم۱
۱۲۴۱۵۲۰۹۱۲***۵۵۶۵بیهقیابراهیم۲
۱۲۴۱۵۵۵۹۱۹***۱۴۹۷احمدیرحیم۳
۱۲۴۱۶۰۲۹۱۲***۲۸۲۳ابراهیمیمحمود۴
۱۲۴۱۶۲۳۹۱۹***۶۵۶۷شفیعیعلی اصغر۵
۱۲۴۱۶۴۸۹۱۲***۰۸۶۷عزیزیمحمد۶
۱۲۴۱۵۹۰۹۱۲***۳۶۷۶امیریاکرم۷
۱۲۴۱۶۳۵۹۱۲***۵۴۸۱ایلکاعمار۸
۱۲۴۱۷۰۶۹۱۲***۵۸۳۶سلطانیمهرناز۹
۱۲۴۱۷۱۳۹۳۶***۳۰۸۳توسعه صادرات۱۰
۱۲۴۱۸۱۹۹۱۲***۸۷۵۳عربیاسماعیل۱۱
۱۲۴۱۹۰۵۹۱۲***۵۱۴۹شیوائیمیر شجاع۱۲
۱۲۴۱۹۰۷۹۱۲***۴۲۵۱راز افشالیلا۱۳
۱۲۴۱۸۹۸۹۱۲***۴۵۷۴اشکانیحسن رضا۱۴
۱۲۴۲۰۴۴۹۱۲***۶۵۰۲رضاییزهره۱۵
۱۲۴۲۱۶۶۹۱۲***۲۵۳۰نواییامیر۱۶
۱۲۴۲۲۶۶۹۱۲***۳۲۹۲غفاریپرنا۱۷
۱۲۴۲۱۱۹۹۱۲***۳۴۶۸افراشتهمهبد۱۸
۱۲۴۲۲۹۴۹۱۹***۶۷۸۰مرزبانیمرتضی۱۹
۱۲۴۱۸۴۲۹۱۲***۱۲۹۸هراتیزهرا۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۴۱۴۲۰۹۱۲***۳۰۳۹لاجوردیحسن۱
۱۲۴۱۵۱۳۹۱۲***۲۰۸۱اسفندیاریمحمد۲
۱۲۴۱۴۹۵۹۱۲***۹۳۰۵همایونشروین۳
۱۲۴۱۵۸۶۹۱۲***۷۵۳۳پناهندهپیام۴
۱۲۴۱۷۰۰۹۱۲***۳۵۲۷شفاعیشهلا۵
۱۲۴۱۵۶۸۹۱۲***۲۴۶۹کاشانیسهیلا۶
۱۲۴۱۵۸۸۹۱۲***۸۲۵۰سرابیکیانوش۷
۱۲۴۱۵۳۹۹۱۲***۸۷۲۲اسماعیلیمسعود۸
۱۲۴۱۵۴۵۹۱۲***۵۹۱۷حیدر پورعلیرضا۹
۱۲۴۱۵۹۱۹۱۲***۱۴۵۴آقاییآلا۱۰
۱۲۴۲۱۱۱۹۱۲***۶۶۳۵بیگلریمهناز۱۱
۱۲۴۱۶۶۹۹۱۲***۰۴۹۵جعفریزهرا۱۲
۱۲۴۱۶۸۶۹۱۲***۷۳۲۲جهانیاقدس۱۳
۱۲۴۱۷۸۰۹۱۲***۰۷۱۵بخشیفاطمه۱۴
۱۲۴۱۷۷۹۹۱۲***۶۷۳۷یار محمدیاحمد۱۵
۱۲۴۱۶۷۶۹۱۹***۳۵۷۳قاسمیشیلا۱۶
۱۲۴۱۷۷۴۹۱۲***۵۱۸۴زارعمحمدرضا۱۷
۱۲۴۱۷۷۲۹۱۲***۵۹۷۸مظاهریزهرا۱۸
۱۲۴۱۷۴۰۹۱۲***۵۵۰۷یادگارامیر۱۹
۱۲۴۱۸۲۱۹۱۲***۳۶۱۱خلیلیمهدی۲۰