سیزدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم تیر 1395


در تاریخ ۹۵/۰۶/۱۴ سیزدهمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (تیر ماه ۹۵) با حضور جناب آقای محمدعلی شایگان عضو هیئت مدیره اتحادیه قالیشویان تهران به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

نتایج قرعه کشی ماهیانه تیر ۹۵
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۶۸۲۵ ۹۱۲***۹۸۰۲ محمدی علی ۱
۱۲۵۶۶۸۵ ۹۱۲***۲۶۹۴ حیدری سعید ۲
۱۲۵۷۴۵۳ ۹۱۹***۸۵۶۹ قربانی علی ۳
۱۲۵۷۰۹۱ ۹۱۲***۳۹۴۴ کاشانی شاهد ۴
۱۲۵۶۹۸۸ ۹۱۲***۳۳۱۸ اسکوئی حسین ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۷۵۳۰ ۹۱۲***۱۸۷۳ حسنی پور علی رضا ۱
۱۲۵۶۷۲۷ ۹۲۱***۸۵۸۵ میر حسینی پدرام ۲
۱۲۵۶۹۷۲ ۹۱۲***۳۰۷۰ صالحی حسین ۳
۱۲۵۷۳۶۱ ۹۱۲***۲۶۳۰ گل محمدی علیرضا ۴
۱۲۵۶۹۱۵ ۹۱۲***۲۶۷۶ آخوندزاده طاهره ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۷۵۰۲ ۹۱۲***۹۵۶۴ رضایی حسین ۱
۱۲۵۶۷۳۶ ۹۱۲***۴۲۳۷ طلعتی پروانه ۲
۱۲۵۷۳۷۳ ۹۱۲***۷۵۶۱ دلشاد حمید ۳
۱۲۵۷۴۷۳ ۹۱۲***۴۷۰۴ الهی ثریا ۴
۱۲۵۷۲۶۶ ۹۱۲***۳۶۷۶ خلجی محمد ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۷۲۹۱ ۹۱۲***۷۹۸۳ شجاعی علی ۱
۱۲۵۷۳۹۵ ۹۱۲***۷۲۵۱ حاتمی سعید ۲
۱۲۵۷۴۱۶ ۹۱۲***۴۴۵۴ غفاری معصومه ۳
۱۲۵۷۲۲۲ ۹۱۲***۵۷۲۹ فراهانی امیر ۴
۱۲۵۷۵۷۱ ۹۱۲***۷۵۱۰ توانایی علی ۵
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۶۶۵۴ ۹۱۲***۷۷۴۰ کریمی خدیجه ۱
۱۲۵۷۶۷۷ ۹۳۰***۵۲۳۲ رنجور فرنگیس ۲
۱۲۵۷۳۰۸ ۹۱۹***۷۵۲۰ سوری امید ۳
۱۲۵۷۶۲۱ ۹۱۲***۲۳۰۰ نیکو کلام علی ۴
۱۲۵۷۲۸۰ ۹۱۲***۳۰۲۱ رشیدی سعید ۵
۱۲۵۷۴۴۲ ۹۱۲***۴۳۶۳ رضایی ماشاله ۶
۱۲۵۷۲۸۶ ۹۱۲***۴۸۲۶ هاشمی نسرین ۷
۱۲۵۶۸۰۹ ۹۱۰***۷۵۹۳ خاکی نهاد مهناز ۸
۱۲۵۶۹۹۴ ۹۱۲***۸۵۷۱ دادخواه علی ۹
۱۲۵۷۳۲۱ ۹۱۲***۹۱۸۲ روزبه علی ۱۰
۱۲۵۷۲۷۰ ۹۱۲***۶۴۳۸ علیپور احد ۱۱
۱۲۵۷۴۴۷ ۹۱۲***۳۹۳۷ رجبی سعید ۱۲
۱۲۵۷۲۲۵ ۹۳۵***۴۲۰۰ عربیان علی ۱۳
۱۲۵۷۵۷۸ ۹۱۲***۶۳۵۵ قاسمی مرتضی ۱۴
۱۲۵۶۶۶۹ ۹۱۲***۹۷۱۴ کرمی راضیه ۱۵
۱۲۵۷۴۲۸ ۹۱۲***۳۵۳۰ زارع اکرم ۱۶
۱۲۵۶۸۱۱ ۹۱۲***۶۰۴۷ حیدری مهدی ۱۷
۱۲۵۷۸۷۲ ۹۱۲***۵۲۵۰ کارگر محمدحسین ۱۸
۱۲۵۷۲۳۱ ۹۱۲***۰۵۸۹ حمیدی رضا ۱۹
۱۲۵۷۱۷۸ ۹۱۲***۰۸۸۵ فولادوند زهرا ۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۶۷۷۵ ۹۱۲***۷۸۷۴ طاهر مرتضی ۱
۱۲۵۶۷۷۹ ۹۱۲***۵۱۹۳ کنعان یوسف ۲
۱۲۵۷۴۱۵ ۹۱۲***۰۰۳۰ منصوری علیرضا ۳
۱۲۵۷۴۰۲ ۹۱۰***۰۶۹۵ خلعتی رضا ۴
۱۲۵۶۹۴۹ ۹۱۲***۰۸۷۰ کاظم علی ۵
۱۲۵۶۸۸۹ ۹۱۲***۳۷۰۵ جلالی سیدمحمد ۶
۱۲۵۷۶۲۵ ۹۱۹***۰۱۸۵ مهدی زاده فرزانه ۷
۱۲۵۷۰۹۸ ۹۱۲***۷۲۸۹ شجاعی مرتضی ۸
۱۲۵۷۷۴۳ ۹۱۲***۱۸۲۶ صمدی امیر ۹
۱۲۵۶۶۹۲ ۶۶***۳۷۶ برش نورد جلیل ۱۰
۱۲۵۷۷۳۱ ۹۱۹***۵۲۹۶ صفری قاسم ۱۱
۱۲۵۶۷۸۰ ۹۱۲***۳۹۰۳ بهرامی سمیه ۱۲
۱۲۵۶۸۷۰ ۹۱۲***۶۲۱۱ شادین رویا ۱۳
۱۲۵۷۴۱۳ ۹۱۲***۵۶۱۳ شاملو مجید ۱۴
۱۲۵۷۴۰۰ ۹۱۲***۶۸۱۶ امجدی فریبا ۱۵
۱۲۵۶۸۲۴ ۹۱۳***۵۴۹۳ زمانی فاطمه ۱۶
۱۲۵۶۹۶۸ ۹۱۲***۰۶۳۷ زعیم حسین ۱۷
۱۲۵۷۲۸۲ ۹۱۲***۳۱۵۳ موسایی محمد ۱۸
۱۲۵۷۴۵۵ ۹۱۲***۹۴۰۵ نوایی هادی ۱۹
۱۲۵۷۴۲۰ ۹۱۲***۷۴۴۹ پارسا نژاد افشین ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۶۷۰۰ ۹۱۲***۹۷۰۴ فاروغی لیلا ۱
۱۲۵۷۳۶۸ ۹۱۲***۲۴۳۷ ملکی دایانا ۲
۱۲۵۷۳۱۹ ۹۱۲***۲۰۸۲ شهیدی مینا ۳
۱۲۵۶۹۸۱ ۹۱۲***۸۲۴۳ مصدق میترا ۴
۱۲۵۷۱۲۷ ۹۱۲***۴۵۷۴ جواهری لمعان ۵
۱۲۵۸۰۰۳ ۹۱۲***۷۶۶۸ قاسمی بختیاری اکبر ۶
۱۲۵۷۷۹۰ ۹۳۰***۰۹۱۴ حقیقت رهبر ۷
۱۲۵۷۰۴۹ ۹۱۲***۳۶۰۹ شریفی اشرف ۸
۱۲۵۷۰۶۴ ۹۱۲***۳۹۶۶ نیک پور حسین ۹
۱۲۵۷۴۲۴ ۹۱۲***۲۲۸۸ فرخ نژاد راضیه ۱۰
۱۲۵۶۸۰۴ ۹۱۲***۵۷۲۰ مهربانی سارا ۱۱
۱۲۵۶۷۷۶ ۹۱۲***۷۶۶۵ امینی جلال ۱۲
۱۲۵۷۳۱۷ ۹۱۲***۸۷۱۹ خدیوی پروین ۱۳
۱۲۵۷۰۱۷ ۹۱۲***۶۰۴۶ جغرتایی سید علی ۱۴
۱۲۵۷۳۶۴ ۹۱۲***۵۱۴۸ زارعی علی ۱۵
۱۲۵۶۷۶۶ ۹۱۰***۸۴۱۷ یاری امیر ۱۶
۱۲۵۷۶۷۸ ۹۱۲***۸۶۵۸ مقدس حمید ۱۷
۱۲۵۷۱۳۱ ۹۳۹***۳۶۹۸ قربانی فضل اله ۱۸
۱۲۵۶۹۹۳ ۹۱۲***۱۶۳۴ جبرعیلی مهدی ۱۹
۱۲۵۷۰۹۶ ۹۱۲***۲۳۷۰ هاشمی محمد رضا ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۵۶۷۴۵ ۹۱۰***۵۴۰۱ ربیعی زهرا ۱
۱۲۵۶۷۷۰ ۹۱۲***۵۱۱۶ کاتوزیان افسر ۲
۱۲۵۶۷۴۸ ۹۱۲***۵۵۹۲ کلانتر ناهید ۳
۱۲۵۶۷۰۶ ۹۱۲***۱۰۷۷ میرزا محمدی الهام ۴
۱۲۵۶۷۳۲ ۹۱۲***۶۴۱۹ عبدالرحیم پروین ۵
۱۲۵۶۷۳۳ ۹۱۲***۳۸۶۷ انصاری نورالدین ۶
۱۲۵۶۸۲۰ ۹۱۲***۸۷۶۶ آقاپور اکرم ۷
۱۲۵۶۷۵۲ ۹۱۲***۳۲۶۸ ایرجی بیژن ۸
۱۲۵۶۸۱۸ ۹۱۲***۸۴۴۶ طلایی نسرین ۹
۱۲۵۶۸۶۱ ۹۱۲***۲۴۷۹ مقدم پریسا ۱۰
۱۲۵۶۸۹۶ ۹۱۲***۹۹۶۷ طاهرزاده بهزاد ۱۱
۱۲۵۶۸۶۴ ۹۱۲***۱۲۶۸ ملکی مرتضی ۱۲
۱۲۵۶۸۶۳ ۹۱۲***۶۴۱۹ عبدالرحیم پروین ۱۳
۱۲۵۶۸۹۴ ۹۱۲***۰۹۹۷ حسین خانی محمد ۱۴
۱۲۵۶۹۸۴ ۹۱۲***۵۴۶۵ نریمانی سام ۱۵
۱۲۵۶۹۷۹ ۹۱۲***۸۳۸۷ شیرافکن محمدرضا ۱۶
۱۲۵۶۹۳۱ ۹۱۲***۵۵۶۸ یوسفی معصومه ۱۷
۱۲۵۶۹۹۰ ۹۱۲***۸۹۳۹ کاظم پور سپیده ۱۸
۱۲۵۶۹۷۷ ۹۱۲***۸۵۴۸ پورفتح اله عباس ۱۹
۱۲۵۶۹۳۷ ۹۱۲***۳۹۷۰ غفاری سیدسعید ۲۰
Call Now Button