تماس فوری

سفارش آنلاین


سیزدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم تیر 1395


در تاریخ ۹۵/۰۶/۱۴ سیزدهمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (تیر ماه ۹۵) با حضور جناب آقای محمدعلی شایگان عضو هیئت مدیره اتحادیه قالیشویان تهران به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

نتایج قرعه کشی ماهیانه تیر ۹۵
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۶۸۲۵۹۱۲***۹۸۰۲محمدیعلی۱
۱۲۵۶۶۸۵۹۱۲***۲۶۹۴حیدریسعید۲
۱۲۵۷۴۵۳۹۱۹***۸۵۶۹قربانیعلی۳
۱۲۵۷۰۹۱۹۱۲***۳۹۴۴کاشانیشاهد۴
۱۲۵۶۹۸۸۹۱۲***۳۳۱۸اسکوئیحسین۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۷۵۳۰۹۱۲***۱۸۷۳حسنی پورعلی رضا۱
۱۲۵۶۷۲۷۹۲۱***۸۵۸۵میر حسینیپدرام۲
۱۲۵۶۹۷۲۹۱۲***۳۰۷۰صالحیحسین۳
۱۲۵۷۳۶۱۹۱۲***۲۶۳۰گل محمدیعلیرضا۴
۱۲۵۶۹۱۵۹۱۲***۲۶۷۶آخوندزادهطاهره۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۷۵۰۲۹۱۲***۹۵۶۴رضاییحسین۱
۱۲۵۶۷۳۶۹۱۲***۴۲۳۷طلعتیپروانه۲
۱۲۵۷۳۷۳۹۱۲***۷۵۶۱دلشادحمید۳
۱۲۵۷۴۷۳۹۱۲***۴۷۰۴الهیثریا۴
۱۲۵۷۲۶۶۹۱۲***۳۶۷۶خلجیمحمد۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۷۲۹۱۹۱۲***۷۹۸۳شجاعیعلی۱
۱۲۵۷۳۹۵۹۱۲***۷۲۵۱حاتمیسعید۲
۱۲۵۷۴۱۶۹۱۲***۴۴۵۴غفاریمعصومه۳
۱۲۵۷۲۲۲۹۱۲***۵۷۲۹فراهانیامیر۴
۱۲۵۷۵۷۱۹۱۲***۷۵۱۰تواناییعلی۵
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۶۶۵۴۹۱۲***۷۷۴۰کریمیخدیجه۱
۱۲۵۷۶۷۷۹۳۰***۵۲۳۲رنجورفرنگیس۲
۱۲۵۷۳۰۸۹۱۹***۷۵۲۰سوریامید۳
۱۲۵۷۶۲۱۹۱۲***۲۳۰۰نیکو کلامعلی۴
۱۲۵۷۲۸۰۹۱۲***۳۰۲۱رشیدیسعید۵
۱۲۵۷۴۴۲۹۱۲***۴۳۶۳رضاییماشاله۶
۱۲۵۷۲۸۶۹۱۲***۴۸۲۶هاشمینسرین۷
۱۲۵۶۸۰۹۹۱۰***۷۵۹۳خاکی نهادمهناز۸
۱۲۵۶۹۹۴۹۱۲***۸۵۷۱دادخواهعلی۹
۱۲۵۷۳۲۱۹۱۲***۹۱۸۲روزبهعلی۱۰
۱۲۵۷۲۷۰۹۱۲***۶۴۳۸علیپوراحد۱۱
۱۲۵۷۴۴۷۹۱۲***۳۹۳۷رجبیسعید۱۲
۱۲۵۷۲۲۵۹۳۵***۴۲۰۰عربیانعلی۱۳
۱۲۵۷۵۷۸۹۱۲***۶۳۵۵قاسمیمرتضی۱۴
۱۲۵۶۶۶۹۹۱۲***۹۷۱۴کرمیراضیه۱۵
۱۲۵۷۴۲۸۹۱۲***۳۵۳۰زارعاکرم۱۶
۱۲۵۶۸۱۱۹۱۲***۶۰۴۷حیدریمهدی۱۷
۱۲۵۷۸۷۲۹۱۲***۵۲۵۰کارگرمحمدحسین۱۸
۱۲۵۷۲۳۱۹۱۲***۰۵۸۹حمیدیرضا۱۹
۱۲۵۷۱۷۸۹۱۲***۰۸۸۵فولادوندزهرا۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۶۷۷۵۹۱۲***۷۸۷۴طاهرمرتضی۱
۱۲۵۶۷۷۹۹۱۲***۵۱۹۳کنعانیوسف۲
۱۲۵۷۴۱۵۹۱۲***۰۰۳۰منصوریعلیرضا۳
۱۲۵۷۴۰۲۹۱۰***۰۶۹۵خلعتیرضا۴
۱۲۵۶۹۴۹۹۱۲***۰۸۷۰کاظمعلی۵
۱۲۵۶۸۸۹۹۱۲***۳۷۰۵جلالیسیدمحمد۶
۱۲۵۷۶۲۵۹۱۹***۰۱۸۵مهدی زادهفرزانه۷
۱۲۵۷۰۹۸۹۱۲***۷۲۸۹شجاعیمرتضی۸
۱۲۵۷۷۴۳۹۱۲***۱۸۲۶صمدیامیر۹
۱۲۵۶۶۹۲۶۶***۳۷۶برش نوردجلیل۱۰
۱۲۵۷۷۳۱۹۱۹***۵۲۹۶صفریقاسم۱۱
۱۲۵۶۷۸۰۹۱۲***۳۹۰۳بهرامیسمیه۱۲
۱۲۵۶۸۷۰۹۱۲***۶۲۱۱شادینرویا۱۳
۱۲۵۷۴۱۳۹۱۲***۵۶۱۳شاملومجید۱۴
۱۲۵۷۴۰۰۹۱۲***۶۸۱۶امجدیفریبا۱۵
۱۲۵۶۸۲۴۹۱۳***۵۴۹۳زمانیفاطمه۱۶
۱۲۵۶۹۶۸۹۱۲***۰۶۳۷زعیمحسین۱۷
۱۲۵۷۲۸۲۹۱۲***۳۱۵۳موساییمحمد۱۸
۱۲۵۷۴۵۵۹۱۲***۹۴۰۵نواییهادی۱۹
۱۲۵۷۴۲۰۹۱۲***۷۴۴۹پارسا نژادافشین۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۶۷۰۰۹۱۲***۹۷۰۴فاروغیلیلا۱
۱۲۵۷۳۶۸۹۱۲***۲۴۳۷ملکیدایانا۲
۱۲۵۷۳۱۹۹۱۲***۲۰۸۲شهیدیمینا۳
۱۲۵۶۹۸۱۹۱۲***۸۲۴۳مصدقمیترا۴
۱۲۵۷۱۲۷۹۱۲***۴۵۷۴جواهریلمعان۵
۱۲۵۸۰۰۳۹۱۲***۷۶۶۸قاسمی بختیاریاکبر۶
۱۲۵۷۷۹۰۹۳۰***۰۹۱۴حقیقترهبر۷
۱۲۵۷۰۴۹۹۱۲***۳۶۰۹شریفیاشرف۸
۱۲۵۷۰۶۴۹۱۲***۳۹۶۶نیک پورحسین۹
۱۲۵۷۴۲۴۹۱۲***۲۲۸۸فرخ نژادراضیه۱۰
۱۲۵۶۸۰۴۹۱۲***۵۷۲۰مهربانیسارا۱۱
۱۲۵۶۷۷۶۹۱۲***۷۶۶۵امینیجلال۱۲
۱۲۵۷۳۱۷۹۱۲***۸۷۱۹خدیویپروین۱۳
۱۲۵۷۰۱۷۹۱۲***۶۰۴۶جغرتاییسید علی۱۴
۱۲۵۷۳۶۴۹۱۲***۵۱۴۸زارعیعلی۱۵
۱۲۵۶۷۶۶۹۱۰***۸۴۱۷یاریامیر۱۶
۱۲۵۷۶۷۸۹۱۲***۸۶۵۸مقدسحمید۱۷
۱۲۵۷۱۳۱۹۳۹***۳۶۹۸قربانیفضل اله۱۸
۱۲۵۶۹۹۳۹۱۲***۱۶۳۴جبرعیلیمهدی۱۹
۱۲۵۷۰۹۶۹۱۲***۲۳۷۰هاشمیمحمد رضا۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۵۶۷۴۵۹۱۰***۵۴۰۱ربیعیزهرا۱
۱۲۵۶۷۷۰۹۱۲***۵۱۱۶کاتوزیانافسر۲
۱۲۵۶۷۴۸۹۱۲***۵۵۹۲کلانترناهید۳
۱۲۵۶۷۰۶۹۱۲***۱۰۷۷میرزا محمدیالهام۴
۱۲۵۶۷۳۲۹۱۲***۶۴۱۹عبدالرحیمپروین۵
۱۲۵۶۷۳۳۹۱۲***۳۸۶۷انصارینورالدین۶
۱۲۵۶۸۲۰۹۱۲***۸۷۶۶آقاپوراکرم۷
۱۲۵۶۷۵۲۹۱۲***۳۲۶۸ایرجیبیژن۸
۱۲۵۶۸۱۸۹۱۲***۸۴۴۶طلایینسرین۹
۱۲۵۶۸۶۱۹۱۲***۲۴۷۹مقدمپریسا۱۰
۱۲۵۶۸۹۶۹۱۲***۹۹۶۷طاهرزادهبهزاد۱۱
۱۲۵۶۸۶۴۹۱۲***۱۲۶۸ملکیمرتضی۱۲
۱۲۵۶۸۶۳۹۱۲***۶۴۱۹عبدالرحیمپروین۱۳
۱۲۵۶۸۹۴۹۱۲***۰۹۹۷حسین خانیمحمد۱۴
۱۲۵۶۹۸۴۹۱۲***۵۴۶۵نریمانیسام۱۵
۱۲۵۶۹۷۹۹۱۲***۸۳۸۷شیرافکنمحمدرضا۱۶
۱۲۵۶۹۳۱۹۱۲***۵۵۶۸یوسفیمعصومه۱۷
۱۲۵۶۹۹۰۹۱۲***۸۹۳۹کاظم پورسپیده۱۸
۱۲۵۶۹۷۷۹۱۲***۸۵۴۸پورفتح الهعباس۱۹
۱۲۵۶۹۳۷۹۱۲***۳۹۷۰غفاریسیدسعید۲۰