تماس فوری

سفارش آنلاین


چهارمين مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم تیر 1394


در تاریخ ۹۴/۰۶/۰۱ چهارمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (تیر ماه ۹۴) با حضور جناب آقای خسروملا کریمی رئیس اتحادیه قالیشویان شهرری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۴۸۶۸۱۲۴۳۰۴۰شانه سازسعاد۱
۹۱۲***۸۰۰۱۱۲۴۲۲۷۷قدرشناسناهید۲
۹۱۲***۹۶۱۰۱۲۴۲۶۰۳قاسم پورمحمود۳
۹۱۲***۸۵۸۳۱۲۴۲۷۴۳فولادگرصیاد۴
۹۱۲***۷۹۳۹۱۲۴۲۸۲۵صمداییفریدون۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۹۵۵۳۱۲۴۲۳۶۷قیومیرسول۱
 –۱۲۴۲۸۲۶حیدرینسرین۲
۹۱۲***۶۴۹۰۱۲۴۲۶۸۱شامیانیحسین۳
۹۱۲***۶۷۳۵۱۲۴۲۸۱۶زیوهاحمد۴
۹۱۲***۷۳۲۷۱۲۴۲۷۷۸صادقیپرویز۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۰۲۱۸۱۲۴۲۸۴۵بزرگیفرهاد۱
۹۱۲***۲۸۵۹۱۲۴۲۳۴۱نوریگیتی۲
۹۱۹***۱۹۸۷۱۲۴۲۷۶۱ده پروریتقی۳
۹۱۲***۷۳۶۰۱۲۴۲۷۸۳سیفیبهزاد۴
۹۱۲***۵۷۹۳۱۲۴۲۶۷۲آقاجانییاس۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۴۶۴۵۱۲۴۲۷۸۰کهوندفاطمه۱
۹۱۲***۳۹۵۶۱۲۴۲۹۸۴اسماعیل زادهسامان۲
۹۱۲***۷۷۰۳۱۲۴۲۳۷۴عالمعلی۳
۹۱۲***۵۰۲۲۱۲۴۳۰۰۲باقریمهدی۴
۹۱۲***۷۷۰۳۱۲۴۲۵۶۶ولی پورحسن۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۱۱۹۸۱۲۴۳۰۳۵رسولیسمیرا سادات۱
۹۱۲***۵۷۹۹۱۲۴۲۵۹۳کاشانیمحسن۲
۹۱۲***۱۷۰۴۱۲۴۲۹۸۷جوهریفاطمه۳
۹۱۲***۶۸۱۵۱۲۴۲۴۹۷امینیمعصومه۴
۹۱۲***۰۱۷۱۱۲۴۲۶۵۰آورعلی۵
۹۱۲***۰۶۵۴۱۲۴۲۵۸۷طباطباییرضا۶
۹۱۲***۰۲۲۲۱۲۴۲۳۴۸گودرزیزینب۷
۹۱۲***۵۵۴۱۱۲۴۲۵۹۲قنبریمحمدرضا۸
۹۱۲***۴۸۶۸۱۲۴۲۵۹۵شانه سازسعاد۹
۹۱۹***۸۹۷۰۱۲۴۲۳۴۴آقامیریفهیمه۱۰
۹۳۵***۷۷۲۳۱۲۴۲۵۶۳تبراییعزت۱۱
۹۱۲***۱۶۹۲۱۲۴۲۶۴۴قلمیعلی۱۲
۹۱۲***۷۷۸۷۱۲۴۲۷۲۱صفریعلیرضا۱۳
۹۱۲***۵۷۶۸۱۲۴۲۲۹۸باباییمرتضی۱۴
۹۱۲***۱۶۷۰۱۲۴۲۷۱۶منصوریسعید۱۵
۹۱۲***۳۱۰۹۱۲۴۲۴۴۶آقائیعلی۱۶
۹۱۲***۹۰۵۵۱۲۴۲۴۸۵مظلومیعلی اصغر۱۷
۹۱۲***۱۴۲۰۱۲۴۲۶۴۲خبازیعلی محمد۱۸
 –۱۲۴۲۴۶۰رئیس جعفریرضا۱۹
۹۱۲***۲۳۲۰۱۲۴۲۶۵۶خانیحسین۲۰
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۷***۲۱۹۳۱۲۴۲۶۶۰شکوهیجمشید۱
۹۱۲***۰۴۹۲۱۲۴۲۹۲۰وجدانیمحمد علی۲
۹۱۲***۸۷۲۱۱۲۴۲۹۹۳فاضلی نژادمحمد تقی۳
۹۱۲***۵۳۹۳۱۲۴۲۵۹۹حسن زادهخیراله۴
۹۱۲***۳۱۴۶۱۲۴۲۷۷۶سلیمانیمهرداد۵
۹۱۲***۲۸۰۰۱۲۴۲۶۰۰سعیدیبنفشه۶
۹۱۲***۷۵۱۷۱۲۴۲۳۹۰رفیعیعلیرضا۷
۹۱۲***۹۸۱۹۱۲۴۲۶۳۳جهانبخشمهدی۸
۹۱۲***۶۵۰۶۱۲۴۲۹۸۸فضلیمجتبی۹
۹۱۲***۷۳۰۷۱۲۴۲۸۸۳حسینیناصر۱۰
۹۱۲***۱۲۰۱۱۲۴۲۶۰۱حیدریمحبوبه۱۱
۹۱۲***۰۵۹۷۱۲۴۲۶۳۹حسنیمرتضی۱۲
۹۱۲***۵۸۱۸۱۲۴۲۸۴۳بلگا۱۳
۹۱۲***۳۷۳۱۱۲۴۲۶۸۳امیریعلی اصغر۱۴
۹۱۲***۳۳۷۰۱۲۴۲۸۱۷واثقیابراهیم۱۵
۹۱۲***۹۰۹۳۱۲۴۲۸۲۰رضا علیحسین۱۶
۹۱۲***۸۹۲۹۱۲۴۲۴۹۱رزقیحاجی۱۷
۹۱۲***۴۸۵۷۱۲۴۲۷۵۳بژوالفاطمه۱۸
۹۱۲***۴۳۷۱۱۲۴۲۷۲۹رامینحسین۱۹
۹۱۲***۴۷۱۷۱۲۴۲۷۵۶کولیوندمهدی۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۸۴۴۷۱۲۴۲۳۴۰بختیاریصباح۱
۹۱۲***۸۹۰۹۱۲۴۲۷۴۴اقتداریمحمد رضا۲
۹۱۰***۲۹۰۴۱۲۴۲۴۸۸محمدیعباس۳
۹۱۲***۸۶۹۹۱۲۴۲۵۹۷رحمان پورملک تاج۴
۹۱۲***۱۰۳۴۱۲۴۲۹۸۱گل محمدیصدیقه۵
۹۱۲***۱۵۳۳۱۲۴۲۷۶۵آهنیزینب۶
۹۱۹***۴۹۸۹۱۲۴۲۵۳۷نادریفاطمه۷
۹۱۲***۷۵۸۲۱۲۴۲۶۷۴خلفیمحمد۸
۹۱۲***۳۲۰۹۱۲۴۲۵۶۴فتوره چیالناز۹
۹۱۲***۷۹۸۷۱۲۴۲۴۲۸حاتمیپروانه۱۰
۹۱۲***۰۸۶۶۱۲۴۲۷۲۶عابدیسعیده۱۱
۹۱۲***۰۴۷۲۱۲۴۲۷۸۴رضاییحمیدرضا۱۲
۹۱۲***۸۷۹۳۱۲۴۲۶۲۱لطفیرحیم۱۳
۹۱۲***۸۰۰۹۱۲۴۲۶۵۲تاجیکامیر۱۴
۹۱۲***۸۲۶۶۱۲۴۲۶۲۵خطیرمحمد حسن۱۵
۹۱۲***۶۸۰۱۱۲۴۲۷۱۱محمدیاسماعیل۱۶
۹۱۹***۰۴۴۸۱۲۴۲۳۱۰کلیوندعزت اله۱۷
۹۱۲***۵۱۰۸۱۲۴۲۶۴۸بختیاریفریده۱۸
۹۱۲***۳۵۷۶۱۲۴۲۷۷۹خزاییناهید۱۹
۹۱۲***۵۸۱۴۱۲۴۲۹۱۶فروهرهوشنگ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۸۷۳۲۱۲۴۲۹۹۷ترکمانابوالفضل۱
۹۱۲***۰۲۰۶۱۲۴۲۴۵۰تهمتنحسین۲
۹۱۲***۰۳۸۳۱۲۴۲۴۹۵مولاییمحمد۳
۹۱۲***۰۸۹۱۱۲۴۲۵۱۰طالبیخشایار۴
۹۱۲***۴۰۶۷۱۲۴۲۵۶۵خرم آراییحنانه۵
۹۱۲***۹۳۰۰۱۲۴۲۳۱۸حسن زادهآرش۶
۹۱۲***۲۶۳۸۱۲۴۲۳۲۱کامرانیکیوان۷
۹۱۲***۱۹۷۰۱۲۴۲۳۳۸فروزانگلناز۸
۹۱۲***۲۰۱۳۱۲۴۲۳۸۸مشفقیعسگر۹
۹۱۲***۶۰۱۰۱۲۴۲۴۳۶شفیعیسعید۱۰
۹۱۲***۷۰۰۱۱۲۴۲۴۳۸خطیبیژاله۱۱
۹۱۲***۶۵۹۵۱۲۴۲۳۵۷حیدریحجت اله۱۲
۹۱۲***۷۷۷۳۱۲۴۲۴۴۳راهپیمامهوش۱۳
۹۱۲***۱۴۸۲۱۲۴۲۴۴۴قومیانفروزان۱۴
۹۱۲***۷۵۹۰۱۲۴۲۳۹۲کوهساریهمایون۱۵
۹۱۲***۴۵۹۴۱۲۴۲۴۵۲حبیبیابوالفضل۱۶
۹۱۲***۴۰۴۱۱۲۴۲۵۹۸مهرگانمهناز۱۷
۹۱۲***۵۷۴۹۱۲۴۲۹۱۷خالد آبادیحسین۱۸
۹۱۲***۹۱۶۲۱۲۴۲۴۷۳سهرابیفاطمه۱۹
۹۱۲***۷۴۱۰۱۲۴۲۵۳۱همراهیناصر۲۰