چهارمين مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم تیر 1394


در تاریخ ۹۴/۰۶/۰۱ چهارمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (تیر ماه ۹۴) با حضور جناب آقای خسروملا کریمی رئیس اتحادیه قالیشویان شهرری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۴۸۶۸ ۱۲۴۳۰۴۰ شانه ساز سعاد ۱
۹۱۲***۸۰۰۱ ۱۲۴۲۲۷۷ قدرشناس ناهید ۲
۹۱۲***۹۶۱۰ ۱۲۴۲۶۰۳ قاسم پور محمود ۳
۹۱۲***۸۵۸۳ ۱۲۴۲۷۴۳ فولادگر صیاد ۴
۹۱۲***۷۹۳۹ ۱۲۴۲۸۲۵ صمدایی فریدون ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۹۵۵۳ ۱۲۴۲۳۶۷ قیومی رسول ۱
 – ۱۲۴۲۸۲۶ حیدری نسرین ۲
۹۱۲***۶۴۹۰ ۱۲۴۲۶۸۱ شامیانی حسین ۳
۹۱۲***۶۷۳۵ ۱۲۴۲۸۱۶ زیوه احمد ۴
۹۱۲***۷۳۲۷ ۱۲۴۲۷۷۸ صادقی پرویز ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۰۲۱۸ ۱۲۴۲۸۴۵ بزرگی فرهاد ۱
۹۱۲***۲۸۵۹ ۱۲۴۲۳۴۱ نوری گیتی ۲
۹۱۹***۱۹۸۷ ۱۲۴۲۷۶۱ ده پروری تقی ۳
۹۱۲***۷۳۶۰ ۱۲۴۲۷۸۳ سیفی بهزاد ۴
۹۱۲***۵۷۹۳ ۱۲۴۲۶۷۲ آقاجانی یاس ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۴۶۴۵ ۱۲۴۲۷۸۰ کهوند فاطمه ۱
۹۱۲***۳۹۵۶ ۱۲۴۲۹۸۴ اسماعیل زاده سامان ۲
۹۱۲***۷۷۰۳ ۱۲۴۲۳۷۴ عالم علی ۳
۹۱۲***۵۰۲۲ ۱۲۴۳۰۰۲ باقری مهدی ۴
۹۱۲***۷۷۰۳ ۱۲۴۲۵۶۶ ولی پور حسن ۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۱۱۹۸ ۱۲۴۳۰۳۵ رسولی سمیرا سادات ۱
۹۱۲***۵۷۹۹ ۱۲۴۲۵۹۳ کاشانی محسن ۲
۹۱۲***۱۷۰۴ ۱۲۴۲۹۸۷ جوهری فاطمه ۳
۹۱۲***۶۸۱۵ ۱۲۴۲۴۹۷ امینی معصومه ۴
۹۱۲***۰۱۷۱ ۱۲۴۲۶۵۰ آور علی ۵
۹۱۲***۰۶۵۴ ۱۲۴۲۵۸۷ طباطبایی رضا ۶
۹۱۲***۰۲۲۲ ۱۲۴۲۳۴۸ گودرزی زینب ۷
۹۱۲***۵۵۴۱ ۱۲۴۲۵۹۲ قنبری محمدرضا ۸
۹۱۲***۴۸۶۸ ۱۲۴۲۵۹۵ شانه ساز سعاد ۹
۹۱۹***۸۹۷۰ ۱۲۴۲۳۴۴ آقامیری فهیمه ۱۰
۹۳۵***۷۷۲۳ ۱۲۴۲۵۶۳ تبرایی عزت ۱۱
۹۱۲***۱۶۹۲ ۱۲۴۲۶۴۴ قلمی علی ۱۲
۹۱۲***۷۷۸۷ ۱۲۴۲۷۲۱ صفری علیرضا ۱۳
۹۱۲***۵۷۶۸ ۱۲۴۲۲۹۸ بابایی مرتضی ۱۴
۹۱۲***۱۶۷۰ ۱۲۴۲۷۱۶ منصوری سعید ۱۵
۹۱۲***۳۱۰۹ ۱۲۴۲۴۴۶ آقائی علی ۱۶
۹۱۲***۹۰۵۵ ۱۲۴۲۴۸۵ مظلومی علی اصغر ۱۷
۹۱۲***۱۴۲۰ ۱۲۴۲۶۴۲ خبازی علی محمد ۱۸
 – ۱۲۴۲۴۶۰ رئیس جعفری رضا ۱۹
۹۱۲***۲۳۲۰ ۱۲۴۲۶۵۶ خانی حسین ۲۰
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۷***۲۱۹۳ ۱۲۴۲۶۶۰ شکوهی جمشید ۱
۹۱۲***۰۴۹۲ ۱۲۴۲۹۲۰ وجدانی محمد علی ۲
۹۱۲***۸۷۲۱ ۱۲۴۲۹۹۳ فاضلی نژاد محمد تقی ۳
۹۱۲***۵۳۹۳ ۱۲۴۲۵۹۹ حسن زاده خیراله ۴
۹۱۲***۳۱۴۶ ۱۲۴۲۷۷۶ سلیمانی مهرداد ۵
۹۱۲***۲۸۰۰ ۱۲۴۲۶۰۰ سعیدی بنفشه ۶
۹۱۲***۷۵۱۷ ۱۲۴۲۳۹۰ رفیعی علیرضا ۷
۹۱۲***۹۸۱۹ ۱۲۴۲۶۳۳ جهانبخش مهدی ۸
۹۱۲***۶۵۰۶ ۱۲۴۲۹۸۸ فضلی مجتبی ۹
۹۱۲***۷۳۰۷ ۱۲۴۲۸۸۳ حسینی ناصر ۱۰
۹۱۲***۱۲۰۱ ۱۲۴۲۶۰۱ حیدری محبوبه ۱۱
۹۱۲***۰۵۹۷ ۱۲۴۲۶۳۹ حسنی مرتضی ۱۲
۹۱۲***۵۸۱۸ ۱۲۴۲۸۴۳ بلگا ۱۳
۹۱۲***۳۷۳۱ ۱۲۴۲۶۸۳ امیری علی اصغر ۱۴
۹۱۲***۳۳۷۰ ۱۲۴۲۸۱۷ واثقی ابراهیم ۱۵
۹۱۲***۹۰۹۳ ۱۲۴۲۸۲۰ رضا علی حسین ۱۶
۹۱۲***۸۹۲۹ ۱۲۴۲۴۹۱ رزقی حاجی ۱۷
۹۱۲***۴۸۵۷ ۱۲۴۲۷۵۳ بژوال فاطمه ۱۸
۹۱۲***۴۳۷۱ ۱۲۴۲۷۲۹ رامین حسین ۱۹
۹۱۲***۴۷۱۷ ۱۲۴۲۷۵۶ کولیوند مهدی ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۸۴۴۷ ۱۲۴۲۳۴۰ بختیاری صباح ۱
۹۱۲***۸۹۰۹ ۱۲۴۲۷۴۴ اقتداری محمد رضا ۲
۹۱۰***۲۹۰۴ ۱۲۴۲۴۸۸ محمدی عباس ۳
۹۱۲***۸۶۹۹ ۱۲۴۲۵۹۷ رحمان پور ملک تاج ۴
۹۱۲***۱۰۳۴ ۱۲۴۲۹۸۱ گل محمدی صدیقه ۵
۹۱۲***۱۵۳۳ ۱۲۴۲۷۶۵ آهنی زینب ۶
۹۱۹***۴۹۸۹ ۱۲۴۲۵۳۷ نادری فاطمه ۷
۹۱۲***۷۵۸۲ ۱۲۴۲۶۷۴ خلفی محمد ۸
۹۱۲***۳۲۰۹ ۱۲۴۲۵۶۴ فتوره چی الناز ۹
۹۱۲***۷۹۸۷ ۱۲۴۲۴۲۸ حاتمی پروانه ۱۰
۹۱۲***۰۸۶۶ ۱۲۴۲۷۲۶ عابدی سعیده ۱۱
۹۱۲***۰۴۷۲ ۱۲۴۲۷۸۴ رضایی حمیدرضا ۱۲
۹۱۲***۸۷۹۳ ۱۲۴۲۶۲۱ لطفی رحیم ۱۳
۹۱۲***۸۰۰۹ ۱۲۴۲۶۵۲ تاجیک امیر ۱۴
۹۱۲***۸۲۶۶ ۱۲۴۲۶۲۵ خطیر محمد حسن ۱۵
۹۱۲***۶۸۰۱ ۱۲۴۲۷۱۱ محمدی اسماعیل ۱۶
۹۱۹***۰۴۴۸ ۱۲۴۲۳۱۰ کلیوند عزت اله ۱۷
۹۱۲***۵۱۰۸ ۱۲۴۲۶۴۸ بختیاری فریده ۱۸
۹۱۲***۳۵۷۶ ۱۲۴۲۷۷۹ خزایی ناهید ۱۹
۹۱۲***۵۸۱۴ ۱۲۴۲۹۱۶ فروهر هوشنگ ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۸۷۳۲ ۱۲۴۲۹۹۷ ترکمان ابوالفضل ۱
۹۱۲***۰۲۰۶ ۱۲۴۲۴۵۰ تهمتن حسین ۲
۹۱۲***۰۳۸۳ ۱۲۴۲۴۹۵ مولایی محمد ۳
۹۱۲***۰۸۹۱ ۱۲۴۲۵۱۰ طالبی خشایار ۴
۹۱۲***۴۰۶۷ ۱۲۴۲۵۶۵ خرم آرایی حنانه ۵
۹۱۲***۹۳۰۰ ۱۲۴۲۳۱۸ حسن زاده آرش ۶
۹۱۲***۲۶۳۸ ۱۲۴۲۳۲۱ کامرانی کیوان ۷
۹۱۲***۱۹۷۰ ۱۲۴۲۳۳۸ فروزان گلناز ۸
۹۱۲***۲۰۱۳ ۱۲۴۲۳۸۸ مشفقی عسگر ۹
۹۱۲***۶۰۱۰ ۱۲۴۲۴۳۶ شفیعی سعید ۱۰
۹۱۲***۷۰۰۱ ۱۲۴۲۴۳۸ خطیبی ژاله ۱۱
۹۱۲***۶۵۹۵ ۱۲۴۲۳۵۷ حیدری حجت اله ۱۲
۹۱۲***۷۷۷۳ ۱۲۴۲۴۴۳ راهپیما مهوش ۱۳
۹۱۲***۱۴۸۲ ۱۲۴۲۴۴۴ قومیان فروزان ۱۴
۹۱۲***۷۵۹۰ ۱۲۴۲۳۹۲ کوهساری همایون ۱۵
۹۱۲***۴۵۹۴ ۱۲۴۲۴۵۲ حبیبی ابوالفضل ۱۶
۹۱۲***۴۰۴۱ ۱۲۴۲۵۹۸ مهرگان مهناز ۱۷
۹۱۲***۵۷۴۹ ۱۲۴۲۹۱۷ خالد آبادی حسین ۱۸
۹۱۲***۹۱۶۲ ۱۲۴۲۴۷۳ سهرابی فاطمه ۱۹
۹۱۲***۷۴۱۰ ۱۲۴۲۵۳۱ همراهی ناصر ۲۰
Call Now Button