تماس فوری

سفارش آنلاین


يازدهمين مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم اردیبهشت 1395


در تاریخ ۹۵/۰۴/۱۲ یازدهمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (اردیبهشت ماه ۹۵) با حضور جناب آقای مجتبی صباحتی دبیر اتحادیه قالیشویان تهران به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۶۰۲۸۱۲۵۵۴۶۶شکوریرضا۱
۹۱۲***۱۷۳۴۱۲۵۵۶۳۴اسلامی پورمحمد تقی۲
۹۱۲***۷۹۹۳۱۲۵۵۸۰۰اویسیمسعود۳
۹۱۲***۳۵۴۹۱۲۵۵۲۵۷محمدیمهدی۴
۹۱۲***۶۲۴۹۱۲۵۵۷۴۷سرکیساوشین۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲**۰۶۳۷۱۲۵۵۱۷۵تهرانیمحمد۱
۹۱۲***۱۷۷۸۱۲۵۵۳۶۹اسلامیهوشنگ۲
۹۱۲***۸۶۲۶۱۲۵۵۳۴۰شهبازشهره۳
۹۱۰***۸۷۳۰۱۲۵۵۴۸۶قیاس الدینشهره۴
۹۱۲***۷۵۴۵۱۲۵۵۰۷۵بیگیفروغ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۸۸۶۹۱۲۵۵۶۳۹نخکوباصغر۱
۹۱۲***۹۶۲۰۱۲۵۵۵۲۰برازندهشهروز۲
۹۱۲***۰۹۴۹۱۲۵۵۱۵۱فرج زادهمحمدرضا۳
۹۱۲***۴۱۷۴۱۲۵۵۴۶۰مردانبهرام۴
۹۱۲***۰۵۷۰۱۲۵۵۳۳۴متین خوحسن۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۹***۵۳۲۹۱۲۵۵۳۷۲طیاریصبا۱
۹۱۲***۹۷۰۹۱۲۵۵۳۱۲تهرانیمهدی۲
۹۱۲***۱۴۱۰۱۲۵۵۱۰۲تالار صنایع دفاع۳
۹۱۲***۶۱۴۷۱۲۵۵۵۷۳قائمیفاطمه۴
۹۱۲***۰۶۲۷۱۲۵۵۳۴۸دوبحریرسول۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۸۰۲۲۱۲۵۵۰۲۵علی بخشیزهرا۱
۹۱۲***۰۶۸۱۱۲۵۵۴۱۳آقاییسارا۲
۹۱۲***۷۳۲۴۱۲۵۵۷۴۸قاضویفرهاد۳
۹۱۲***۳۰۲۱۱۲۵۵۰۸۹خسرویحسین۴
۹۱۹***۷۰۸۵۱۲۵۵۳۴۳گل محمدیامیر۵
۹۱۲***۷۴۵۰۱۲۵۵۵۴۵صفدریمسعود۶
۹۱۲***۰۷۳۸۱۲۵۵۶۶۶جلالوندنعمت۷
۹۱۲***۸۰۱۷۱۲۵۵۲۵۹توکلیشهرام۸
۹۱۲***۹۲۲۵۱۲۵۵۶۱۶عزیزیعبدالرضا۹
۹۳۶***۲۴۲۴۱۲۵۵۷۷۶ایمانیاکبر۱۰
۹۱۲***۹۴۸۶۱۲۵۵۵۳۸زرینباقر۱۱
۹۱۳***۲۳۸۱۱۲۵۵۶۱۵صادق پورسعید۱۲
۹۱۲***۲۷۲۵۱۲۵۵۵۷۹حاجی ترخانیرویا۱۳
۹۱۹***۷۵۹۹۱۲۵۵۷۲۸نصر الهیاحمد۱۴
۹۱۲***۴۹۷۲۱۲۵۵۶۷۳حسینیآزاده۱۵
۹۱۲***۱۱۳۹۱۲۵۵۷۰۳حسین نژادرقیه۱۶
۹۱۲***۵۷۳۳۱۲۵۵۷۲۹نظام آبادیابوالفضل۱۷
۹۱۲***۹۲۰۶۱۲۵۵۳۸۷محترمساسان۱۸
۹۱۲***۷۹۸۴۱۲۵۵۵۵۵فارسیفرهاد۱۹
۹۱۲***۲۲۹۳۱۲۵۵۶۱۴نیلینگین۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۳۲۴۲۱۲۵۵۶۶۵عزیزیداوود۱
۹۱۲***۱۰۰۸۱۲۵۵۲۱۴کرمیحجت۲
۹۱۲***۹۵۳۵۱۲۵۵۰۴۵منتظرینادر۳
۹۱۲***۵۲۳۲۱۲۵۵۰۵۹یزدانیانداوود۴
۹۱۲***۷۰۳۸۱۲۵۵۱۲۲صفاجوناصر۵
۹۱۲***۱۸۴۷۱۲۵۵۱۸۵آشتیانیمحسن۶
۹۳۷***۵۶۳۶۱۲۵۵۶۷۲امینیمحمود۷
۹۱۲***۱۳۰۹۱۲۵۵۵۱۸هادیکاظم۸
۹۱۲***۰۳۱۸۱۲۵۵۴۱۵خداشهریفرخ۹
۹۱۲***۲۹۱۸۱۲۵۵۵۶۷سالکخدیجه۱۰
۹۱۲***۷۴۲۲۱۲۵۵۳۱۶حاج میرزاییمهین۱۱
۹۱۲***۸۵۹۹۱۲۵۵۵۹۶پناهیفاطمه۱۲
۱۲۵۵۳۷۵جنانی۱۳
۹۱۲***۷۶۷۸۱۲۵۵۶۳۶شهامتمحمدعلی۱۴
۹۱۲***۳۰۷۸۱۲۵۵۲۱۸ضرغامآرش۱۵
۹۱۲***۲۸۳۶۱۲۵۵۸۵۷دوانیفرشته۱۶
۹۱۹***۴۹۴۴۱۲۵۵۵۱۴مقامیمنیژه۱۷
۹۱۲***۷۱۴۰۱۲۵۵۴۹۲زراعت دوستمحمد۱۸
۹۱۲***۱۷۰۴۱۲۵۵۲۲۳زنجانیسودابه۱۹
۹۱۲***۱۴۱۰۱۲۵۵۳۵۶تالار صنایع دفاع۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۳۹۶۵۱۲۵۵۶۱۰فرهنگیمریم۱
۹۱۲***۵۰۴۲۱۲۵۵۲۵۱محمدپورحسین۲
۹۱۲***۴۶۳۷۱۲۵۵۱۹۱همتیانجواد۳
۹۱۹***۱۱۰۵۱۲۵۵۵۲۲فرهنگ مهرعلی۴
۹۱۲***۵۶۶۹۱۲۵۵۴۴۱باقرزادهمحمد۵
۹۱۲***۷۳۱۹۱۲۵۵۵۶۶دزفولیمژگان۶
۹۱۲***۱۶۸۵۱۲۵۵۳۱۸زنجانیامیر۷
۹۳۳***۰۱۲۹۱۲۵۵۱۹۹ثابت ایمانمحسن۸
۹۱۲***۶۸۳۳۱۲۵۵۱۴۹آذر پیکانحمید۹
۹۱۲***۵۵۲۴۱۲۵۵۰۵۸رشیدیحیدر۱۰
۹۱۲***۹۲۸۹۱۲۵۵۵۴۳جزایریفخری۱۱
۹۱۲***۵۷۵۲۱۲۵۵۳۲۷گوهریمنصور۱۲
۹۱۲***۴۰۷۱۱۲۵۵۶۸۸حق گوزینب۱۳
۹۱۲***۲۶۳۶۱۲۵۵۵۸۴پناهندهمحمود۱۴
۹۱۲***۲۷۵۱۱۲۵۵۳۴۲کاظمیاسماعیل۱۵
۹۳۹***۱۰۸۰۱۲۵۵۳۰۱حسن بارانیمحمد مهدی۱۶
۹۱۲***۳۳۵۶۱۲۵۵۵۴۶آخوندیحسین۱۷
۹۱۲***۱۷۶۹۱۲۵۵۱۲۱عسگری نژادمحسن۱۸
۹۱۲***۲۴۶۱۱۲۵۵۱۹۴شکوریمریم۱۹
۹۱۲***۰۲۳۰۱۲۵۵۴۲۶نشاطیمهران۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۱۰۱۲۱۲۵۵۰۶۷علی کاهیشهرام۱
۹۰۱***۳۲۲۵۱۲۵۵۱۹۳گودرزیمنوچهر۲
۹۱۲***۷۵۱۲۱۲۵۵۰۶۴زیارحسین۳
۹۱۲***۳۷۹۴۱۲۵۵۰۹۰کوه برعباس۴
۹۱۲***۹۴۰۰۱۲۵۵۰۶۱موسویعلیرضا۵
۹۱۲***۱۲۶۰۱۲۵۵۱۴۵جریریانمهشید۶
۹۱۲***۶۱۱۲۱۲۵۵۲۰۰سعیدیعبداله۷
۹۱۲***۷۸۲۶۱۲۵۵۲۲۰پورصدریعلی۸
۹۱۲***۶۹۱۰۱۲۵۵۲۹۳رضاییلیلا۹
۹۱۲***۳۴۴۵۱۲۵۵۳۲۶رحیم زادهحسن۱۰
۹۱۲***۹۶۷۵۱۲۵۵۳۷۳شافعیبیژن۱۱
۹۱۲***۰۸۷۵۱۲۵۵۶۰۸فلاحطلایه۱۲
۹۱۹***۳۵۱۰۱۲۵۵۶۱۷طباطباییسید محسن۱۳
۹۱۲***۷۰۵۷۱۲۵۵۶۷۰محمدیحسین۱۴
۹۱۲***۸۷۷۱۱۲۵۵۷۴۵بختیاریسعید۱۵
۹۳۶***۴۷۲۱۱۲۵۵۹۳۹سعیدیان(بهادری)رمضان۱۶
۹۱۲***۹۰۷۶۱۲۵۵۸۶۰بستانیشکوه۱۷
۹۱۲***۸۱۳۳۱۲۵۵۸۱۹دهقانغلامرضا۱۸
۹۳۹***۲۶۷۰۱۲۵۵۸۲۰دانشداریوش۱۹
۹۱۲***۹۳۲۶۱۲۵۵۷۳۷حاجی زادهمحمد۲۰