يازدهمين مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم اردیبهشت 1395


در تاریخ ۹۵/۰۴/۱۲ یازدهمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (اردیبهشت ماه ۹۵) با حضور جناب آقای مجتبی صباحتی دبیر اتحادیه قالیشویان تهران به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۶۰۲۸ ۱۲۵۵۴۶۶ شکوری رضا ۱
۹۱۲***۱۷۳۴ ۱۲۵۵۶۳۴ اسلامی پور محمد تقی ۲
۹۱۲***۷۹۹۳ ۱۲۵۵۸۰۰ اویسی مسعود ۳
۹۱۲***۳۵۴۹ ۱۲۵۵۲۵۷ محمدی مهدی ۴
۹۱۲***۶۲۴۹ ۱۲۵۵۷۴۷ سرکیس اوشین ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲**۰۶۳۷ ۱۲۵۵۱۷۵ تهرانی محمد ۱
۹۱۲***۱۷۷۸ ۱۲۵۵۳۶۹ اسلامی هوشنگ ۲
۹۱۲***۸۶۲۶ ۱۲۵۵۳۴۰ شهباز شهره ۳
۹۱۰***۸۷۳۰ ۱۲۵۵۴۸۶ قیاس الدین شهره ۴
۹۱۲***۷۵۴۵ ۱۲۵۵۰۷۵ بیگی فروغ ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۸۸۶۹ ۱۲۵۵۶۳۹ نخکوب اصغر ۱
۹۱۲***۹۶۲۰ ۱۲۵۵۵۲۰ برازنده شهروز ۲
۹۱۲***۰۹۴۹ ۱۲۵۵۱۵۱ فرج زاده محمدرضا ۳
۹۱۲***۴۱۷۴ ۱۲۵۵۴۶۰ مردان بهرام ۴
۹۱۲***۰۵۷۰ ۱۲۵۵۳۳۴ متین خو حسن ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۹***۵۳۲۹ ۱۲۵۵۳۷۲ طیاری صبا ۱
۹۱۲***۹۷۰۹ ۱۲۵۵۳۱۲ تهرانی مهدی ۲
۹۱۲***۱۴۱۰ ۱۲۵۵۱۰۲ تالار صنایع دفاع ۳
۹۱۲***۶۱۴۷ ۱۲۵۵۵۷۳ قائمی فاطمه ۴
۹۱۲***۰۶۲۷ ۱۲۵۵۳۴۸ دوبحری رسول ۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۸۰۲۲ ۱۲۵۵۰۲۵ علی بخشی زهرا ۱
۹۱۲***۰۶۸۱ ۱۲۵۵۴۱۳ آقایی سارا ۲
۹۱۲***۷۳۲۴ ۱۲۵۵۷۴۸ قاضوی فرهاد ۳
۹۱۲***۳۰۲۱ ۱۲۵۵۰۸۹ خسروی حسین ۴
۹۱۹***۷۰۸۵ ۱۲۵۵۳۴۳ گل محمدی امیر ۵
۹۱۲***۷۴۵۰ ۱۲۵۵۵۴۵ صفدری مسعود ۶
۹۱۲***۰۷۳۸ ۱۲۵۵۶۶۶ جلالوند نعمت ۷
۹۱۲***۸۰۱۷ ۱۲۵۵۲۵۹ توکلی شهرام ۸
۹۱۲***۹۲۲۵ ۱۲۵۵۶۱۶ عزیزی عبدالرضا ۹
۹۳۶***۲۴۲۴ ۱۲۵۵۷۷۶ ایمانی اکبر ۱۰
۹۱۲***۹۴۸۶ ۱۲۵۵۵۳۸ زرین باقر ۱۱
۹۱۳***۲۳۸۱ ۱۲۵۵۶۱۵ صادق پور سعید ۱۲
۹۱۲***۲۷۲۵ ۱۲۵۵۵۷۹ حاجی ترخانی رویا ۱۳
۹۱۹***۷۵۹۹ ۱۲۵۵۷۲۸ نصر الهی احمد ۱۴
۹۱۲***۴۹۷۲ ۱۲۵۵۶۷۳ حسینی آزاده ۱۵
۹۱۲***۱۱۳۹ ۱۲۵۵۷۰۳ حسین نژاد رقیه ۱۶
۹۱۲***۵۷۳۳ ۱۲۵۵۷۲۹ نظام آبادی ابوالفضل ۱۷
۹۱۲***۹۲۰۶ ۱۲۵۵۳۸۷ محترم ساسان ۱۸
۹۱۲***۷۹۸۴ ۱۲۵۵۵۵۵ فارسی فرهاد ۱۹
۹۱۲***۲۲۹۳ ۱۲۵۵۶۱۴ نیلی نگین ۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۳۲۴۲ ۱۲۵۵۶۶۵ عزیزی داوود ۱
۹۱۲***۱۰۰۸ ۱۲۵۵۲۱۴ کرمی حجت ۲
۹۱۲***۹۵۳۵ ۱۲۵۵۰۴۵ منتظری نادر ۳
۹۱۲***۵۲۳۲ ۱۲۵۵۰۵۹ یزدانیان داوود ۴
۹۱۲***۷۰۳۸ ۱۲۵۵۱۲۲ صفاجو ناصر ۵
۹۱۲***۱۸۴۷ ۱۲۵۵۱۸۵ آشتیانی محسن ۶
۹۳۷***۵۶۳۶ ۱۲۵۵۶۷۲ امینی محمود ۷
۹۱۲***۱۳۰۹ ۱۲۵۵۵۱۸ هادی کاظم ۸
۹۱۲***۰۳۱۸ ۱۲۵۵۴۱۵ خداشهری فرخ ۹
۹۱۲***۲۹۱۸ ۱۲۵۵۵۶۷ سالک خدیجه ۱۰
۹۱۲***۷۴۲۲ ۱۲۵۵۳۱۶ حاج میرزایی مهین ۱۱
۹۱۲***۸۵۹۹ ۱۲۵۵۵۹۶ پناهی فاطمه ۱۲
۱۲۵۵۳۷۵ جنانی ۱۳
۹۱۲***۷۶۷۸ ۱۲۵۵۶۳۶ شهامت محمدعلی ۱۴
۹۱۲***۳۰۷۸ ۱۲۵۵۲۱۸ ضرغام آرش ۱۵
۹۱۲***۲۸۳۶ ۱۲۵۵۸۵۷ دوانی فرشته ۱۶
۹۱۹***۴۹۴۴ ۱۲۵۵۵۱۴ مقامی منیژه ۱۷
۹۱۲***۷۱۴۰ ۱۲۵۵۴۹۲ زراعت دوست محمد ۱۸
۹۱۲***۱۷۰۴ ۱۲۵۵۲۲۳ زنجانی سودابه ۱۹
۹۱۲***۱۴۱۰ ۱۲۵۵۳۵۶ تالار صنایع دفاع ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۳۹۶۵ ۱۲۵۵۶۱۰ فرهنگی مریم ۱
۹۱۲***۵۰۴۲ ۱۲۵۵۲۵۱ محمدپور حسین ۲
۹۱۲***۴۶۳۷ ۱۲۵۵۱۹۱ همتیان جواد ۳
۹۱۹***۱۱۰۵ ۱۲۵۵۵۲۲ فرهنگ مهر علی ۴
۹۱۲***۵۶۶۹ ۱۲۵۵۴۴۱ باقرزاده محمد ۵
۹۱۲***۷۳۱۹ ۱۲۵۵۵۶۶ دزفولی مژگان ۶
۹۱۲***۱۶۸۵ ۱۲۵۵۳۱۸ زنجانی امیر ۷
۹۳۳***۰۱۲۹ ۱۲۵۵۱۹۹ ثابت ایمان محسن ۸
۹۱۲***۶۸۳۳ ۱۲۵۵۱۴۹ آذر پیکان حمید ۹
۹۱۲***۵۵۲۴ ۱۲۵۵۰۵۸ رشیدی حیدر ۱۰
۹۱۲***۹۲۸۹ ۱۲۵۵۵۴۳ جزایری فخری ۱۱
۹۱۲***۵۷۵۲ ۱۲۵۵۳۲۷ گوهری منصور ۱۲
۹۱۲***۴۰۷۱ ۱۲۵۵۶۸۸ حق گو زینب ۱۳
۹۱۲***۲۶۳۶ ۱۲۵۵۵۸۴ پناهنده محمود ۱۴
۹۱۲***۲۷۵۱ ۱۲۵۵۳۴۲ کاظمی اسماعیل ۱۵
۹۳۹***۱۰۸۰ ۱۲۵۵۳۰۱ حسن بارانی محمد مهدی ۱۶
۹۱۲***۳۳۵۶ ۱۲۵۵۵۴۶ آخوندی حسین ۱۷
۹۱۲***۱۷۶۹ ۱۲۵۵۱۲۱ عسگری نژاد محسن ۱۸
۹۱۲***۲۴۶۱ ۱۲۵۵۱۹۴ شکوری مریم ۱۹
۹۱۲***۰۲۳۰ ۱۲۵۵۴۲۶ نشاطی مهران ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۱۰۱۲ ۱۲۵۵۰۶۷ علی کاهی شهرام ۱
۹۰۱***۳۲۲۵ ۱۲۵۵۱۹۳ گودرزی منوچهر ۲
۹۱۲***۷۵۱۲ ۱۲۵۵۰۶۴ زیار حسین ۳
۹۱۲***۳۷۹۴ ۱۲۵۵۰۹۰ کوه بر عباس ۴
۹۱۲***۹۴۰۰ ۱۲۵۵۰۶۱ موسوی علیرضا ۵
۹۱۲***۱۲۶۰ ۱۲۵۵۱۴۵ جریریان مهشید ۶
۹۱۲***۶۱۱۲ ۱۲۵۵۲۰۰ سعیدی عبداله ۷
۹۱۲***۷۸۲۶ ۱۲۵۵۲۲۰ پورصدری علی ۸
۹۱۲***۶۹۱۰ ۱۲۵۵۲۹۳ رضایی لیلا ۹
۹۱۲***۳۴۴۵ ۱۲۵۵۳۲۶ رحیم زاده حسن ۱۰
۹۱۲***۹۶۷۵ ۱۲۵۵۳۷۳ شافعی بیژن ۱۱
۹۱۲***۰۸۷۵ ۱۲۵۵۶۰۸ فلاح طلایه ۱۲
۹۱۹***۳۵۱۰ ۱۲۵۵۶۱۷ طباطبایی سید محسن ۱۳
۹۱۲***۷۰۵۷ ۱۲۵۵۶۷۰ محمدی حسین ۱۴
۹۱۲***۸۷۷۱ ۱۲۵۵۷۴۵ بختیاری سعید ۱۵
۹۳۶***۴۷۲۱ ۱۲۵۵۹۳۹ سعیدیان(بهادری) رمضان ۱۶
۹۱۲***۹۰۷۶ ۱۲۵۵۸۶۰ بستانی شکوه ۱۷
۹۱۲***۸۱۳۳ ۱۲۵۵۸۱۹ دهقان غلامرضا ۱۸
۹۳۹***۲۶۷۰ ۱۲۵۵۸۲۰ دانش داریوش ۱۹
۹۱۲***۹۳۲۶ ۱۲۵۵۷۳۷ حاجی زاده محمد ۲۰
Call Now Button