دومین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم اردیبهشت 1394


در تاریخ ۹۴/۰۳/۲۴ دومین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (اردیبهشت ماه ۹۴) با حضور جناب آقای محمدعلی شایگان عضو هیئت مدیره اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار گردید که نتایج و اسامی برندگان خوش شانس به شرح ذیل می باشد..

ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۳۶۰۲ ۱۲۴۰۸۳۸ خوشبختی حسین ۱
۹۱۹***۵۹۶۰ ۱۲۴۰۸۲۵ شجاعی هانی ۲
۹۱۲***۳۰۴۵ ۱۲۴۰۹۷۰ رشیدیان حسین ۳
۹۱۲***۴۳۹۵ ۱۲۴۱۱۵۰ قدرت مصطفی ۴
 – ۱۲۴۰۷۷۶ ربیعی فاطمه ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۸۷۹۰ ۱۲۴۱۲۱۴ محمدزاده فرزاد ۱
۹۱۲***۸۰۶۶ ۱۲۴۱۱۶۲ دیر باز اکرم ۲
۹۱۰***۷۲۱۰ ۱۲۴۱۳۰۱ استوار عباس ۳
۹۱۲***۴۴۷۴ ۱۲۴۱۱۴۵ مهاجرفر پیمان ۴
۹۱۹***۲۴۲۱ ۱۲۴۱۳۰۲ نوروزی یحیی ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۰۸۱۲ ۱۲۴۰۹۰۵ روحانی نرگس ۱
۹۱۲***۷۳۷۹ ۱۲۴۱۰۳۸ حسینپور مجتبی ۲
۹۱۲***۱۵۵۵ ۱۲۴۱۰۶۳ روشنی فرامرز ۳
۹۱۲***۷۴۵۱ ۱۲۴۱۲۰۵ گنجه فر سهیل ۴
۹۱۲***۷۴۶۵ ۱۲۴۱۳۱۶ عظیمی امید ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۸***۵۱۲۰ ۱۲۴۰۸۴۹ ناصری منصور ۱
۹۱۲***۸۲۹۷ ۱۲۴۰۹۸۰ برادری فرامرز ۲
۹۱۲***۱۹۰۴ ۱۲۴۱۲۶۹ یثربی سید محمد ۳
۹۱۲***۰۶۶۷ ۱۲۴۱۳۱۵ حسینی مریم ۴
۹۱۲***۵۲۱۹ ۱۲۴۱۴۰۳ اکبری سیما ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲****۹۳۱ ۱۲۴۰۸۷۰ مفرحیان حسین ۱
۹۱۲****۵۶۲ ۱۲۴۱۱۸۱ علیزاده محمد ۲
۹۱۲****۱۱۵ ۱۲۴۰۸۷۴ شیوایی مهتاب ۳
۹۱۲****۱۰۲ ۱۲۴۰۷۸۰ قدرشناس احسان ۴
۹۱۲****۵۹۰ ۱۲۴۰۹۵۲ کمالی مهدیه ۵
۹۱۲****۳۴۷ ۱۲۴۱۰۳۰ اسماعیلی علی اصغر ۶
۹۱۲****۳۹۷ ۱۲۴۱۰۲۷ مسطور مینو ۷
۹۱۲****۷۲۶ ۱۲۴۰۹۴۶ وحدی سام ۸
۹۱۲****۶۳۸ ۱۲۴۱۰۵۲ بصیری تاجی ۹
۹۱۲****۲۷۳ ۱۲۴۱۱۰۴ قاضی شعار نهال ۱۰
۹۱۲****۸۱۶ ۱۲۴۱۰۷۰ حیدری نرگس ۱۱
۹۳۵****۳۱۰ ۱۲۴۱۰۸۳ طلایی عباس ۱۲
۹۱۲****۰۸۶ ۱۲۴۱۱۵۳ آرش مریم ۱۳
۹۱۲****۲۵۰ ۱۲۴۱۱۸۶ شیرزاد قاسم ۱۴
۹۳۰****۸۶۱ ۱۲۴۱۲۳۱ شمس الناز ۱۵
۹۱۲****۱۷۴ ۱۲۴۱۲۲۸ چاوشیان بهروز ۱۶
۱۲۴۱۳۰۰ نیک پور شهسوار ۱۷
۹۱۲****۲۸۳ ۱۲۴۱۳۰۵ ابراهیمی هوشنگ ۱۸
۹۱۲****۱۸۹ ۱۲۴۱۳۴۲ اخوان منصوره ۱۹
۹۱۲****۵۷۴ ۱۲۴۱۳۶۳ عرفانی علیرضا ۲۰
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۲۷۱۳ ۱۲۴۰۷۱۳ نعمتی مژگان ۱
۹۱۲***۶۶۹۱ ۱۲۴۰۹۷۹ معیاری سارا ۲
۹۱۲***۴۱۳۵ ۱۲۴۱۰۳۵ مروتی حسن ۳
۹۱۲***۱۴۵۲ ۱۲۴۱۰۲۴ کامرانی آرزو ۴
۹۱۲***۶۴۱۸ ۱۲۴۱۱۶۸ بهروزی مجید ۵
۹۱۲***۹۴۶۱ ۱۲۴۱۱۵۱ مدبر رامین ۶
۹۳۵***۱۲۰۷ ۱۲۴۱۲۲۷ دودانگه فرزانه ۷
۹۱۲***۳۵۴۳ ۱۲۴۱۰۹۹ مهدوی صادق ۸
۹۱۲***۵۳۲۷ ۱۲۴۱۱۳۱ تدینی مصطفی ۹
۹۱۲***۵۶۰۲ ۱۲۴۱۲۰۶ سوهانی ام لیلا ۱۰
۹۱۲***۲۸۹۱ ۱۲۴۱۲۴۷ امیر حسینی علی ۱۱
۹۱۲***۷۶۰۳ ۱۲۴۱۲۹۳ مهرابی اکبر ۱۲
۹۱۲***۸۵۱۲ ۱۲۴۱۳۸۹ بیگی بهروز ۱۳
۹۱۲***۹۱۴۹ ۱۲۴۱۲۸۲ نیک زاد آرزو ۱۴
۹۱۲***۹۴۰۶ ۱۲۴۱۴۴۳ صفری سهیلا ۱۵
۹۱۲***۲۴۴۱ ۱۲۴۱۳۶۴ جعفری قدرت ۱۶
۹۱۲***۷۲۲۴ ۱۲۴۱۳۴۳ نایبی آسف ۱۷
 – ۱۲۴۱۳۵۹ شامیر هادی ۱۸
۹۱۹***۱۲۲۵ ۱۲۴۱۴۹۹ کرمیان مریم ۱۹
۹۱۲***۴۳۷۳ ۱۲۴۱۴۳۲ جلیلی مریم ۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۳۸۷۹ ۱۲۴۰۷۱۶ اشراقیان امیر ۱
۹۱۲***۳۵۰۶ ۱۲۴۰۷۴۶ فراهانی اعظم ۲
۹۱۲***۸۹۲۶ ۱۲۴۰۸۵۰ تیموری مهشید ۳
۹۱۲***۱۸۲۷ ۱۲۴۰۸۷۵ شهریاری علی ۴
۹۳۹***۰۵۰۷ ۱۲۴۰۹۲۲ ذاکری فریبا ۵
۹۱۲***۰۲۸۷ ۱۲۴۱۲۳۲ ملکی فیروزه ۶
۹۱۲***۰۹۲۰ ۱۲۴۰۹۷۷ نقلی پروانه ۷
۹۱۲***۷۹۲۰۵ ۱۲۴۱۰۵۶ بختیاری معصومه ۸
۹۱۲***۰۰۷۰ ۱۲۴۱۰۴۷ زارع حسین ۹
۹۱۲***۹۱۸۲ ۱۲۴۱۰۸۱ اعتمادی پوران ۱۰
۹۱۲***۷۳۷۷ ۱۲۴۱۱۰۰ خداوردی شعبان ۱۱
۹۱۲***۱۳۶۵ ۱۲۴۱۱۳۵ نعمتی پروین ۱۲
۹۱۰***۹۴۸۵ ۱۲۴۱۱۰۷ فرقانی طیبه ۱۳
۹۱۲***۴۷۸۵ ۱۲۴۱۲۴۰ زارعی ناصر ۱۴
۹۱۲***۰۳۳۵ ۱۲۴۱۱۹۶ آگاه حسن ۱۵
۹۳۵***۲۱۷۴ ۱۲۴۱۲۴۱ شیرازی اکبر ۱۶
۹۱۲***۷۰۹۳ ۱۲۴۱۲۴۶ نصرتی رمضانی ۱۷
۹۱۲***۹۸۸۶ ۱۲۴۱۲۹۷ چمن دوست زهره ۱۸
۹۱۲***۱۹۹۵ ۱۲۴۱۴۴۲ غفاری مهدیه ۱۹
۹۱۲***۰۰۵۳ ۱۲۴۱۵۰۹ سرداری حسین ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۱۹۸۵ ۱۲۴۰۷۵۱ جورک اکرم ۱
۹۱۲***۸۳۲۱ ۱۲۴۰۷۸۶ خطیبی مهدی ۲
۹۱۲***۰۳۸۴ ۱۲۴۰۸۷۱ شاهرودی عباس ۳
۹۱۲***۳۶۴۶ ۱۲۴۰۸۰۳ ولمی سید فاضل ۴
۹۱۲***۶۲۳۶ ۱۲۴۰۸۰۷ آژیده یوسف ۵
۹۱۲***۸۱۸۷ ۱۲۴۰۸۴۱ نیازی فریدون ۶
۹۱۹***۱۵۵۶ ۱۲۴۰۸۸۵ شفادخت حمید ۷
۹۱۲***۶۱۰۴ ۱۲۴۰۹۷۸ ارفع نکو نادیا ۸
۹۱۲***۷۵۷۱ ۱۲۴۰۹۸۷ ابراهیمی اکبر ۹
۹۱۲***۸۱۶۱ ۱۲۴۱۰۵۸ معینی پور نگار ۱۰
۹۱۲***۳۱۹۲ ۱۲۴۱۱۶۱ صوری مصطفی ۱۱
۹۳۸***۰۱۳۲ ۱۲۴۱۱۱۹ میرزا لو محبوبه ۱۲
۹۱۲***۲۲۴۳ ۱۲۴۱۲۰۰ نیکبخت حسین ۱۳
۹۱۲***۴۰۹۱ ۱۲۴۱۱۴۲ صدیقی جمال ۱۴
۹۱۲***۳۱۴۰ ۱۲۴۱۲۹۲ دهقانی معصومه ۱۵
۹۱۲***۶۹۰۷ ۱۲۴۱۲۵۹ سلطانی عباس ۱۶
۹۱۲***۱۴۸۱ ۱۲۴۱۲۸۱ جلال وند ملیحه ۱۷
۹۱۲***۰۰۷۸ ۱۲۴۱۳۷۰ خدابنده منصور ۱۸
۹۱۲***۵۰۵۴ ۱۲۴۱۳۶۰ فخاریان علی ۱۹
۹۱۲***۲۲۵۴ ۱۲۴۱۳۸۶ سلیمان مرجان ۲۰
Call Now Button