تماس فوری

سفارش آنلاین


دومین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم اردیبهشت 1394


در تاریخ ۹۴/۰۳/۲۴ دومین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (اردیبهشت ماه ۹۴) با حضور جناب آقای محمدعلی شایگان عضو هیئت مدیره اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار گردید که نتایج و اسامی برندگان خوش شانس به شرح ذیل می باشد..

ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۳۶۰۲۱۲۴۰۸۳۸خوشبختیحسین۱
۹۱۹***۵۹۶۰۱۲۴۰۸۲۵شجاعیهانی۲
۹۱۲***۳۰۴۵۱۲۴۰۹۷۰رشیدیانحسین۳
۹۱۲***۴۳۹۵۱۲۴۱۱۵۰قدرتمصطفی۴
 –۱۲۴۰۷۷۶ربیعیفاطمه۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۸۷۹۰۱۲۴۱۲۱۴محمدزادهفرزاد۱
۹۱۲***۸۰۶۶۱۲۴۱۱۶۲دیر بازاکرم۲
۹۱۰***۷۲۱۰۱۲۴۱۳۰۱استوارعباس۳
۹۱۲***۴۴۷۴۱۲۴۱۱۴۵مهاجرفرپیمان۴
۹۱۹***۲۴۲۱۱۲۴۱۳۰۲نوروزییحیی۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۰۸۱۲۱۲۴۰۹۰۵روحانینرگس۱
۹۱۲***۷۳۷۹۱۲۴۱۰۳۸حسینپورمجتبی۲
۹۱۲***۱۵۵۵۱۲۴۱۰۶۳روشنیفرامرز۳
۹۱۲***۷۴۵۱۱۲۴۱۲۰۵گنجه فرسهیل۴
۹۱۲***۷۴۶۵۱۲۴۱۳۱۶عظیمیامید۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۸***۵۱۲۰۱۲۴۰۸۴۹ناصریمنصور۱
۹۱۲***۸۲۹۷۱۲۴۰۹۸۰برادریفرامرز۲
۹۱۲***۱۹۰۴۱۲۴۱۲۶۹یثربیسید محمد۳
۹۱۲***۰۶۶۷۱۲۴۱۳۱۵حسینیمریم۴
۹۱۲***۵۲۱۹۱۲۴۱۴۰۳اکبریسیما۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲****۹۳۱۱۲۴۰۸۷۰مفرحیانحسین۱
۹۱۲****۵۶۲۱۲۴۱۱۸۱علیزادهمحمد۲
۹۱۲****۱۱۵۱۲۴۰۸۷۴شیواییمهتاب۳
۹۱۲****۱۰۲۱۲۴۰۷۸۰قدرشناساحسان۴
۹۱۲****۵۹۰۱۲۴۰۹۵۲کمالیمهدیه۵
۹۱۲****۳۴۷۱۲۴۱۰۳۰اسماعیلیعلی اصغر۶
۹۱۲****۳۹۷۱۲۴۱۰۲۷مسطورمینو۷
۹۱۲****۷۲۶۱۲۴۰۹۴۶وحدیسام۸
۹۱۲****۶۳۸۱۲۴۱۰۵۲بصیریتاجی۹
۹۱۲****۲۷۳۱۲۴۱۱۰۴قاضی شعارنهال۱۰
۹۱۲****۸۱۶۱۲۴۱۰۷۰حیدرینرگس۱۱
۹۳۵****۳۱۰۱۲۴۱۰۸۳طلاییعباس۱۲
۹۱۲****۰۸۶۱۲۴۱۱۵۳آرشمریم۱۳
۹۱۲****۲۵۰۱۲۴۱۱۸۶شیرزادقاسم۱۴
۹۳۰****۸۶۱۱۲۴۱۲۳۱شمسالناز۱۵
۹۱۲****۱۷۴۱۲۴۱۲۲۸چاوشیانبهروز۱۶
۱۲۴۱۳۰۰نیک پورشهسوار۱۷
۹۱۲****۲۸۳۱۲۴۱۳۰۵ابراهیمیهوشنگ۱۸
۹۱۲****۱۸۹۱۲۴۱۳۴۲اخوانمنصوره۱۹
۹۱۲****۵۷۴۱۲۴۱۳۶۳عرفانیعلیرضا۲۰
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۲۷۱۳۱۲۴۰۷۱۳نعمتیمژگان۱
۹۱۲***۶۶۹۱۱۲۴۰۹۷۹معیاریسارا۲
۹۱۲***۴۱۳۵۱۲۴۱۰۳۵مروتیحسن۳
۹۱۲***۱۴۵۲۱۲۴۱۰۲۴کامرانیآرزو۴
۹۱۲***۶۴۱۸۱۲۴۱۱۶۸بهروزیمجید۵
۹۱۲***۹۴۶۱۱۲۴۱۱۵۱مدبررامین۶
۹۳۵***۱۲۰۷۱۲۴۱۲۲۷دودانگهفرزانه۷
۹۱۲***۳۵۴۳۱۲۴۱۰۹۹مهدویصادق۸
۹۱۲***۵۳۲۷۱۲۴۱۱۳۱تدینیمصطفی۹
۹۱۲***۵۶۰۲۱۲۴۱۲۰۶سوهانیام لیلا۱۰
۹۱۲***۲۸۹۱۱۲۴۱۲۴۷امیر حسینیعلی۱۱
۹۱۲***۷۶۰۳۱۲۴۱۲۹۳مهرابیاکبر۱۲
۹۱۲***۸۵۱۲۱۲۴۱۳۸۹بیگیبهروز۱۳
۹۱۲***۹۱۴۹۱۲۴۱۲۸۲نیک زادآرزو۱۴
۹۱۲***۹۴۰۶۱۲۴۱۴۴۳صفریسهیلا۱۵
۹۱۲***۲۴۴۱۱۲۴۱۳۶۴جعفریقدرت۱۶
۹۱۲***۷۲۲۴۱۲۴۱۳۴۳نایبیآسف۱۷
 –۱۲۴۱۳۵۹شامیرهادی۱۸
۹۱۹***۱۲۲۵۱۲۴۱۴۹۹کرمیانمریم۱۹
۹۱۲***۴۳۷۳۱۲۴۱۴۳۲جلیلیمریم۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۳۸۷۹۱۲۴۰۷۱۶اشراقیانامیر۱
۹۱۲***۳۵۰۶۱۲۴۰۷۴۶فراهانیاعظم۲
۹۱۲***۸۹۲۶۱۲۴۰۸۵۰تیموریمهشید۳
۹۱۲***۱۸۲۷۱۲۴۰۸۷۵شهریاریعلی۴
۹۳۹***۰۵۰۷۱۲۴۰۹۲۲ذاکریفریبا۵
۹۱۲***۰۲۸۷۱۲۴۱۲۳۲ملکیفیروزه۶
۹۱۲***۰۹۲۰۱۲۴۰۹۷۷نقلیپروانه۷
۹۱۲***۷۹۲۰۵۱۲۴۱۰۵۶بختیاریمعصومه۸
۹۱۲***۰۰۷۰۱۲۴۱۰۴۷زارعحسین۹
۹۱۲***۹۱۸۲۱۲۴۱۰۸۱اعتمادیپوران۱۰
۹۱۲***۷۳۷۷۱۲۴۱۱۰۰خداوردیشعبان۱۱
۹۱۲***۱۳۶۵۱۲۴۱۱۳۵نعمتیپروین۱۲
۹۱۰***۹۴۸۵۱۲۴۱۱۰۷فرقانیطیبه۱۳
۹۱۲***۴۷۸۵۱۲۴۱۲۴۰زارعیناصر۱۴
۹۱۲***۰۳۳۵۱۲۴۱۱۹۶آگاهحسن۱۵
۹۳۵***۲۱۷۴۱۲۴۱۲۴۱شیرازیاکبر۱۶
۹۱۲***۷۰۹۳۱۲۴۱۲۴۶نصرتیرمضانی۱۷
۹۱۲***۹۸۸۶۱۲۴۱۲۹۷چمن دوستزهره۱۸
۹۱۲***۱۹۹۵۱۲۴۱۴۴۲غفاریمهدیه۱۹
۹۱۲***۰۰۵۳۱۲۴۱۵۰۹سرداریحسین۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۱۹۸۵۱۲۴۰۷۵۱جورکاکرم۱
۹۱۲***۸۳۲۱۱۲۴۰۷۸۶خطیبیمهدی۲
۹۱۲***۰۳۸۴۱۲۴۰۸۷۱شاهرودیعباس۳
۹۱۲***۳۶۴۶۱۲۴۰۸۰۳ولمیسید فاضل۴
۹۱۲***۶۲۳۶۱۲۴۰۸۰۷آژیدهیوسف۵
۹۱۲***۸۱۸۷۱۲۴۰۸۴۱نیازیفریدون۶
۹۱۹***۱۵۵۶۱۲۴۰۸۸۵شفادختحمید۷
۹۱۲***۶۱۰۴۱۲۴۰۹۷۸ارفع نکونادیا۸
۹۱۲***۷۵۷۱۱۲۴۰۹۸۷ابراهیمیاکبر۹
۹۱۲***۸۱۶۱۱۲۴۱۰۵۸معینی پورنگار۱۰
۹۱۲***۳۱۹۲۱۲۴۱۱۶۱صوریمصطفی۱۱
۹۳۸***۰۱۳۲۱۲۴۱۱۱۹میرزا لومحبوبه۱۲
۹۱۲***۲۲۴۳۱۲۴۱۲۰۰نیکبختحسین۱۳
۹۱۲***۴۰۹۱۱۲۴۱۱۴۲صدیقیجمال۱۴
۹۱۲***۳۱۴۰۱۲۴۱۲۹۲دهقانیمعصومه۱۵
۹۱۲***۶۹۰۷۱۲۴۱۲۵۹سلطانیعباس۱۶
۹۱۲***۱۴۸۱۱۲۴۱۲۸۱جلال وندملیحه۱۷
۹۱۲***۰۰۷۸۱۲۴۱۳۷۰خدابندهمنصور۱۸
۹۱۲***۵۰۵۴۱۲۴۱۳۶۰فخاریانعلی۱۹
۹۱۲***۲۲۵۴۱۲۴۱۳۸۶سلیمانمرجان۲۰