تماس فوری

سفارش آنلاین


بیستمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم اردیبهشت 1396


در تاریخ ۹۶/۰۳/۲۵ بیستمین دوره  قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (اردیبهشت ماه ۹۶) با حضور جناب آقای خسرو ملاکریمی رئیس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

قالیشویی گل ابریشم

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۳,۷۵۰,۰۰۰۹۱۲۴۳**۷۰۸کاظمیعلی۱
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۶,۴۶۳,۰۰۰۹۱۲۹۳**۵۵۰میرکیمیثم۱
۴,۶۹۳,۰۰۰۹۱۲۱۴**۴۲۸شاه محمدیمحمد۲
۳,۵۱۴,۰۰۰۹۱۲۵۲**۲۸۵پردلمحمد۳
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۹,۴۲۴,۰۰۰۹۱۲۴۰**۶۲۴یزدان پرستاسماعیل۱
۲۴,۳۴۷,۰۰۰۹۱۲۱۳**۴۳۴مهاجرفرح۲
۳,۱۲۴,۰۰۰۹۱۲۶۰**۷۶۹بورداردشیر۳
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۴,۰۲۰,۰۰۰۹۱۲۷۲**۲۸۳شفی زادهمرتضی۱
۸,۹۳۰,۰۰۰۹۱۲۱۰**۱۱۶متولیمهریار۲
۸,۹۳۰,۰۰۰۹۱۲۳۴**۰۹۴جنیدیفرح۳
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۶۲۲۶۶۵۰۹۱۲۲۷**۶۴۸منظمیالهه۱
۴۹۳۷۵۰۰۹۱۲۷۹**۰۵۹انسانیافسانه۲
۴۰۱۰۰۰۰۹۱۲۷۱**۹۸۲غیاثیمحبوبه۳
۳۱۳۰۰۰۰۹۱۲۲۲**۲۳۶غیاثوندتیمور۴
۳۶۸۰۰۰۰۹۱۲۲۷**۸۳۹میرزاییعلی۵
۷۸۳۱۸۰۰۹۱۲۳۰**۷۲۷محبینصراله۶
۳۰۱۸۰۰۰۹۱۶۶۰**۴۸۰لیاقتفرناز۷
۴۳۸۱۰۰۰۹۱۲۲۲**۰۵۵طالبیمهران۸
۷۴۰۸۹۰۰۹۱۲۱۱**۱۵۰محمودیولی اله۹
۴۱۷۰۰۰۰۰۹۳۳۷۶**۷۲۲علوی فرسید الهام۱۰