تماس فوری

سفارش آنلاین


شانزدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم آذر 1395


قرعه کشی مربوط به جشنواره #قالی_تکونی_یلدا با حضور سرکار خانم ماهی صفت و سرکار خانم طحانان انجام شد و اسامی برندگان آن بشرح ذیل اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
 ۰۹۱۲***۹۹۳۵۱۵۹۸۵۸پرتویسهراب۱
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
 ۰۹۱۲***۶۱۹۵۱۵۹۱۶۶ مقدم نیازهرا۱
 ۰۹۱۲***۴۷۰۹ ۱۵۹۴۳۶ محمدی شکیب مجید۲
 ۰۹۱۹***۷۴۸۴ ۱۵۹۴۳۸ تهرانچی شهرزاد۳
 ۰۹۳۶***۵۷۳۷ ۱۵۹۴۸۳ صادقی سپیده۴
 ۰۹۱۲***۱۶۳۹ ۱۶۰۰۶۴ احمدی محرم۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۳۹۱۰۱۵۹۶۱۳تیموریاناوا۱
۹۱۲***۹۰۲۹۱۶۰۲۲۴فاضلکوروش۲
۹۱۲***۸۶۳۰۱۵۹۲۰۸امیرانرویا۳
۹۱۲***۹۱۴۳۱۵۸۹۸۲پناهیسعیده۴
۹۱۲***۲۵۱۸۱۵۹۴۲۴جعفرینگین۵
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۷۴۱۶۱۶۰۱۸۵واحدیانمهران۱
۹۱۲***۸۷۱۴۱۵۹۲۰۲فیروزیفخری۲
۹۱۲***۸۸۲۵۱۵۹۳۱۰رضویارسام۳
۹۱۲***۴۱۴۵۱۵۹۸۹۸میلانیسمانه۴
۹۱۹***۷۸۳۳۱۵۹۷۵۳اکبریافسانه۵
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
 ۹۱۲***۵۷۷۴ ۱۶۰۲۷۸ اکبری عسل ۱
 ۹۱۲***۴۷۶۷ ۱۵۹۶۲۴ کمالی سحر۲
 ۹۱۲***۰۰۴۶ ۱۵۹۳۸۳ محمدی الهه۳
 ۹۱۲***۵۳۵۸ ۱۵۹۲۴۳ بیات سعید۴
 ۹۱۲***۹۵۸۸ ۱۶۰۰۳۵ یوسفی علی۵
۹۱۲***۵۴۶۸ ۱۵۹۰۰۰ نادری نینا۶
 ۹۱۲***۴۸۰۸ ۱۵۹۴۸۹ شریف نسرین۷
 ۹۱۲***۶۹۵۷ ۱۵۹۷۶۴ حسن پور معصومه۸
 ۹۳۷***۹۴۳۸ ۱۵۹۲۸۱ ابراهیمی زهرا۹
 ۹۱۲***۳۹۳۷ ۱۵۹۸۵۷ معمر رامیتا۱۰
 ۹۳۷***۲۰۸۵ ۱۵۹۷۳۶ نعمتی نفیسه۱۱
 ۹۱۲***۸۳۶۰ ۱۵۹۵۸۲ نقشینه رضا۱۲
 ۹۱۲***۵۷۷۶۱۵۹۳۵۱ لطفی مهسا۱۳
 ۹۱۲***۷۰۰۴ ۱۵۹۰۷۸ رضا علی مژگان۱۴
 ۹۱۲***۴۲۶۵ ۱۵۹۶۵۸ شکوهی فروغ۱۵
 ۹۱۲***۴۷۶۲ ۱۵۹۴۶۰ جعفری محمد رضا۱۶
 ۹۱۲***۱۵۹۴ ۱۵۹۱۲۰ حنانی هدی۱۷
 ۹۱۲***۶۷۸۷ ۱۵۹۰۲۹ حاجی علی اشرف۱۸
 ۹۱۲***۳۱۹۲ ۱۵۹۵۶۲ توفیقی بلقیس۱۹
 ۹۱۲***۴۶۸۱ ۱۵۸۹۱۴ محبتینادیا۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۲۲۹۵۱۵۹۳۱۲نوبختطاهره۱
۹۱۲***۰۰۹۳۱۵۹۴۷۴اسفریزهرا۲
۹۱۲***۴۰۴۵۱۵۹۴۹۰امیرجلالیفریبا۳
۹۱۳***۱۷۲۳۱۵۹۶۱۹نصیریمهدی۴
۹۱۲***۳۲۲۰۱۵۸۹۶۱دزفولیمهدی۵
۹۰۳***۰۳۷۰۱۵۹۰۲۴شهرمیرزادعلیرضا۶
۹۱۲***۷۰۵۰۱۶۰۰۳۴نادریحسین۷
۹۱۲***۳۵۹۵۱۵۹۰۱۲طاهرزادهسایه۸
۹۱۲***۳۱۸۶۱۵۹۴۰۸کاووسیفرناز۹
۹۱۲***۳۳۸۴۱۵۹۶۵۵ناصریانسیما۱۰
۹۱۲***۲۹۲۸۱۵۹۳۸۱شکرتنرگس۱۱
۹۱۲***۶۵۳۲۱۵۹۴۰۳افشارهدی۱۲
۹۱۲***۷۶۲۱۱۵۹۵۲۵علیخانیسوده۱۳
۹۱۲***۴۸۷۰۱۵۸۸۹۲غفاریعلی۱۴
۹۱۲***۱۲۲۸۱۵۹۷۱۲کاشانیفاطمه۱۵
۹۱۲***۴۷۵۵۱۵۹۸۶۸قدوسیمحمد جواد۱۶
۹۱۲***۲۱۷۵۱۵۹۹۷۷میخچیمونا۱۷
۹۱۲***۸۳۸۷۱۵۹۰۳۷تهرانیمونا۱۸
۹۱۲***۸۷۷۰۱۶۰۰۷۸صدوقی فربهجت۱۹
۹۱۹***۲۳۴۳۱۵۹۳۳۷نیکنامالمیرا۲۰