تماس فوری

سفارش آنلاین


نهمين مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم آذر 1394


در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۴ نهمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (آذر ماه ۹۴) با حضور جناب آقای منوچهر کامرانی بازرس اتحادیه  قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۵۵۸۶۱۲۴۷۳۲۸درخشیعلی۱
۹۱۲***۶۳۴۰۱۲۴۶۹۴۰پور قاسمفهیمه۲
۹۳۲***۹۵۷۱۱۲۴۷۳۷۳قلی پوربهرام۳
۹۱۲***۹۵۸۵۱۲۴۷۶۲۲کاشانیمرتضی۴
۹۱۲***۴۲۳۸۱۲۴۷۴۵۶منصوریمحمدنقی۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۹۴۰۸۱۲۴۷۰۴۸ابراهیمیاکرم۱
۹۱۹***۴۷۴۴۱۲۴۷۶۸۰قرائیفاطمه۲
۹۳۸***۷۱۷۵۱۲۴۷۱۰۱معظمیرسول۳
۹۱۹***۲۸۲۰۱۲۴۷۷۴۰صحراییشمسی۴
۹۱۲***۸۲۸۷۱۲۴۷۳۲۰شجاعیسعید۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۵۲۰۰۱۲۴۷۰۱۷اعتمادیداریوش۱
۹۱۲***۲۹۱۶۱۲۴۷۱۳۵چرخیافسانه۲
۹۱۲***۴۳۵۹۱۲۴۷۵۸۳اصغریعلی۳
۹۱۲***۷۷۹۷۱۲۴۷۳۲۲تفرشیامیر حسین۴
۹۱۰***۴۲۹۰۱۲۴۷۴۸۸کریمیانتورج۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۲۶۶۱۱۲۴۷۰۴۵گموریمریم۱
۹۱۲***۶۴۹۸۱۲۴۷۳۳۸امیر مکریهرمز۲
۹۱۲***۹۸۹۱۱۲۴۷۰۳۶بلوریانالهه۳
۹۱۲***۲۴۰۷۱۲۴۷۳۰۸رضائیفرهاد۴
۹۱۹***۲۶۲۳۱۲۴۷۲۸۶طاهری هاعباس۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۹***۵۲۴۲۱۲۴۷۲۱۶سمیعی فردفرهاد۱
۹۱۲***۵۲۵۷۱۲۴۷۵۳۲فارسی جانیمرتضی۲
۹۱۲***۸۲۸۸۱۲۴۷۶۰۸سنوریمژگان۳
۹۱۲***۹۸۳۲۱۲۴۷۱۶۱حیدریسمیه۴
۹۱۲***۶۱۳۲۱۲۴۷۶۲۶ابراهیمیانبهرام۵
۹۱۲***۱۷۶۳۱۲۴۷۳۲۷ملکیلیلا۶
۹۱۲***۹۴۳۸۱۲۴۷۵۰۸ارمغانحمید۷
۹۱۲***۶۹۴۱۱۲۴۶۹۶۶ستاریمعصومه۸
۹۱۹***۹۷۶۶۱۲۴۷۲۷۲عرفانی نیاداوود۹
۹۱۲***۱۳۴۷۱۲۴۷۴۶۵خانزادهحبیب۱۰
۹۱۲***۰۱۲۵۱۲۴۷۴۷۹احمدییوسف۱۱
۹۱۲***۹۱۲۸۱۲۴۷۵۶۵شوقآیه۱۲
۹۱۲***۱۵۸۰۱۲۴۷۱۲۸تیموریشهرام۱۳
۹۱۲***۴۹۲۸۱۲۴۷۶۷۴مهدی پورنسیم۱۴
۹۱۲***۲۶۸۵۱۲۴۷۴۹۲نبویمنصور۱۵
۹۱۲***۷۵۱۶۱۲۴۷۱۳۳مهدویمهتاب۱۶
۹۱۲***۱۴۷۶۱۲۴۷۰۳۳رامشکمحمد۱۷
۹۱۲***۵۸۱۱۱۲۴۷۰۲۲ویجوییعلی۱۸
۹۱۲***۹۲۳۱۱۲۴۷۰۷۳نوروز زادهفهیمه۱۹
۹۱۲***۴۵۶۵۱۲۴۷۳۹۳جهانگیریمحمد۲۰
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۸۹۰۶۱۲۴۷۰۳۲اعلائی گلچینشکوه۱
۹۱۲***۱۱۲۶۱۲۴۷۰۳۷طاهریصیف اله۲
۹۱۲***۰۸۲۲۱۲۴۷۷۳۵شهسواریفضل الله۳
۹۱۲***۸۴۰۷۱۲۴۷۱۹۲فرنام مهرمهدی۴
۹۱۲***۸۰۵۵۱۲۴۷۵۲۷اکبریغلامرضا۵
۹۱۰***۴۹۰۲۱۲۴۷۸۰۴نجفیمحمد۶
۹۱۲***۹۶۴۴۱۲۴۶۹۹۵فرحناکمحمدرضا۷
۹۱۲***۱۴۴۶۱۲۴۷۰۵۸ذوالفقاریذبیح اله۸
۹۱۲***۶۱۳۴۱۲۴۷۱۵۰اصغریمعصومه۹
۹۱۲***۴۱۳۰۱۲۴۷۷۴۳باقریمحسن۱۰
۹۱۲***۵۴۷۲۱۲۴۷۵۸۹ایمانیمریم۱۱
 –۱۲۴۷۶۳۰زارعشهناز۱۲
۹۱۲***۱۲۳۱۱۲۴۷۲۲۰یاراحمدیآزیتا۱۳
۹۱۲***۸۸۲۶۱۲۴۷۰۴۷علویلیلا۱۴
۹۱۲***۹۲۷۰۱۲۴۷۲۶۹واحدیاناکبر۱۵
۹۱۲***۷۶۸۳۱۲۴۷۴۰۸راستی فرمحمد۱۶
۹۱۲***۶۲۵۹۱۲۴۷۹۵۴ریاحیسهیلا۱۷
۹۱۲***۰۱۸۷۱۲۴۷۳۳۱مقدمفرهنگ۱۸
۹۱۰***۰۶۶۴۱۲۴۷۳۷۱احمدینصرت اله۱۹
۹۱۲***۲۵۱۸۱۲۴۷۳۴۲رمضانیامیر۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۸۶۰۲۱۲۴۷۶۲۸نوریفریبا۱
۹۱۲***۴۹۹۱۱۲۴۷۲۷۳ساتکینایراندوخت۲
۹۱۱***۳۵۶۳۱۲۴۷۱۶۸سراجمرضیه۳
۹۱۲***۲۷۲۳۱۲۴۷۰۹۷ایزد موسیپرویز۴
۹۱۲***۴۲۴۶۱۲۴۷۵۰۶نوروزیپدرام۵
۹۱۲***۸۲۴۵۱۲۴۷۰۵۵مهربان پورمحمدرضا۶
۹۱۹***۹۰۳۵۱۲۴۶۹۷۷حاتمی علمدارینوید۷
۹۱۲***۷۳۲۱۱۲۴۷۱۵۹وقارابوطالب۸
۹۱۲***۷۷۱۲۱۲۴۷۰۵۰مشکینیپیمان۹
۱۲۴۷۱۷۳مرزبانگیتی۱۰
۹۳۷***۰۹۲۷۱۲۴۷۱۹۳صالحیمهدی۱۱
۹۱۲***۸۷۲۱۱۲۴۷۱۵۱برزوییمریم۱۲
۹۱۲***۹۱۴۲۱۲۴۷۴۷۵جلالیجاوید۱۳
۹۱۲***۲۴۰۰۱۲۴۷۶۰۲ممتازغلامرضا۱۴
۹۱۲***۲۴۲۶۱۲۴۷۴۹۷اسدیاسماعیل۱۵
۹۱۲***۸۱۵۶۱۲۴۷۵۶۳فلاحتیزینب۱۶
۹۱۲***۷۴۰۰۱۲۴۷۵۷۱راز محمدمحمدی۱۷
۹۱۹***۲۵۶۲۱۲۴۷۱۱۵مولاییقاسم۱۸
۹۱۲***۴۰۶۲۱۲۴۷۰۵۲پناهندهمحمد علی۱۹
۹۳۵***۳۱۳۹۱۲۴۷۴۷۳راز گردانیملیحه۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
 –۱۲۴۶۹۸۲طباطباییآذر۱
۹۱۲***۳۱۹۹۱۲۴۷۰۳۴حاجی جعفریآرش۲
۹۱۲***۴۰۱۵۱۲۴۷۰۵۴تابششکوه۳
۹۱۲***۵۶۲۰۱۲۴۷۱۳۲کیمیا بیگیکامیار۴
۹۱۲***۹۲۶۰۱۲۴۷۱۸۹مطهرمحسن۵
۹۱۹***۴۷۴۴۱۲۴۷۰۵۶قرائیفاطمه۶
۹۱۲***۹۰۹۴۱۲۴۷۱۳۱فصیحوحید۷
۹۱۲***۳۵۹۵۱۲۴۷۳۷۶متوسلیانمحمد۸
۹۱۲***۵۵۹۶۱۲۴۷۱۰۸حقیقیاکبر۹
۹۱۲***۰۳۵۷۱۲۴۷۱۹۹رستمیسعید۱۰
۹۳۶***۲۷۷۴۱۲۴۷۱۹۷حاجیانمینا۱۱
۹۱۲***۴۷۸۰۱۲۴۷۲۴۹فرهنگ مهرهرمز۱۲
۹۱۲***۶۰۶۹۱۲۴۷۳۱۳خلیلیمحمد علی۱۳
۹۱۲***۲۷۰۶۱۲۴۷۳۳۲نامیلیلا۱۴
۹۱۲***۸۲۵۹۱۲۴۷۳۶۹زرافشانافسانه۱۵
۹۱۲***۱۶۴۶۱۲۴۷۴۷۴سعیدیسید سیامک۱۶
۹۱۲***۸۵۸۸۱۲۴۷۳۸۲کاشفیانقاسم۱۷
۹۱۲***۰۶۴۷۱۲۴۷۵۰۲بحریعلی۱۸
۹۱۲***۴۹۳۳۱۲۴۷۶۳۵مظهریسید فخرالدین۱۹
۹۱۲***۹۸۷۳۱۲۴۷۶۰۱آقاباباییمنوچهر۲۰