نهمين مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم آذر 1394


در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۴ نهمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (آذر ماه ۹۴) با حضور جناب آقای منوچهر کامرانی بازرس اتحادیه  قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۵۵۸۶ ۱۲۴۷۳۲۸ درخشی علی ۱
۹۱۲***۶۳۴۰ ۱۲۴۶۹۴۰ پور قاسم فهیمه ۲
۹۳۲***۹۵۷۱ ۱۲۴۷۳۷۳ قلی پور بهرام ۳
۹۱۲***۹۵۸۵ ۱۲۴۷۶۲۲ کاشانی مرتضی ۴
۹۱۲***۴۲۳۸ ۱۲۴۷۴۵۶ منصوری محمدنقی ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۹۴۰۸ ۱۲۴۷۰۴۸ ابراهیمی اکرم ۱
۹۱۹***۴۷۴۴ ۱۲۴۷۶۸۰ قرائی فاطمه ۲
۹۳۸***۷۱۷۵ ۱۲۴۷۱۰۱ معظمی رسول ۳
۹۱۹***۲۸۲۰ ۱۲۴۷۷۴۰ صحرایی شمسی ۴
۹۱۲***۸۲۸۷ ۱۲۴۷۳۲۰ شجاعی سعید ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۵۲۰۰ ۱۲۴۷۰۱۷ اعتمادی داریوش ۱
۹۱۲***۲۹۱۶ ۱۲۴۷۱۳۵ چرخی افسانه ۲
۹۱۲***۴۳۵۹ ۱۲۴۷۵۸۳ اصغری علی ۳
۹۱۲***۷۷۹۷ ۱۲۴۷۳۲۲ تفرشی امیر حسین ۴
۹۱۰***۴۲۹۰ ۱۲۴۷۴۸۸ کریمیان تورج ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۲۶۶۱ ۱۲۴۷۰۴۵ گموری مریم ۱
۹۱۲***۶۴۹۸ ۱۲۴۷۳۳۸ امیر مکری هرمز ۲
۹۱۲***۹۸۹۱ ۱۲۴۷۰۳۶ بلوریان الهه ۳
۹۱۲***۲۴۰۷ ۱۲۴۷۳۰۸ رضائی فرهاد ۴
۹۱۹***۲۶۲۳ ۱۲۴۷۲۸۶ طاهری ها عباس ۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۹***۵۲۴۲ ۱۲۴۷۲۱۶ سمیعی فرد فرهاد ۱
۹۱۲***۵۲۵۷ ۱۲۴۷۵۳۲ فارسی جانی مرتضی ۲
۹۱۲***۸۲۸۸ ۱۲۴۷۶۰۸ سنوری مژگان ۳
۹۱۲***۹۸۳۲ ۱۲۴۷۱۶۱ حیدری سمیه ۴
۹۱۲***۶۱۳۲ ۱۲۴۷۶۲۶ ابراهیمیان بهرام ۵
۹۱۲***۱۷۶۳ ۱۲۴۷۳۲۷ ملکی لیلا ۶
۹۱۲***۹۴۳۸ ۱۲۴۷۵۰۸ ارمغان حمید ۷
۹۱۲***۶۹۴۱ ۱۲۴۶۹۶۶ ستاری معصومه ۸
۹۱۹***۹۷۶۶ ۱۲۴۷۲۷۲ عرفانی نیا داوود ۹
۹۱۲***۱۳۴۷ ۱۲۴۷۴۶۵ خانزاده حبیب ۱۰
۹۱۲***۰۱۲۵ ۱۲۴۷۴۷۹ احمدی یوسف ۱۱
۹۱۲***۹۱۲۸ ۱۲۴۷۵۶۵ شوق آیه ۱۲
۹۱۲***۱۵۸۰ ۱۲۴۷۱۲۸ تیموری شهرام ۱۳
۹۱۲***۴۹۲۸ ۱۲۴۷۶۷۴ مهدی پور نسیم ۱۴
۹۱۲***۲۶۸۵ ۱۲۴۷۴۹۲ نبوی منصور ۱۵
۹۱۲***۷۵۱۶ ۱۲۴۷۱۳۳ مهدوی مهتاب ۱۶
۹۱۲***۱۴۷۶ ۱۲۴۷۰۳۳ رامشک محمد ۱۷
۹۱۲***۵۸۱۱ ۱۲۴۷۰۲۲ ویجویی علی ۱۸
۹۱۲***۹۲۳۱ ۱۲۴۷۰۷۳ نوروز زاده فهیمه ۱۹
۹۱۲***۴۵۶۵ ۱۲۴۷۳۹۳ جهانگیری محمد ۲۰
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۸۹۰۶ ۱۲۴۷۰۳۲ اعلائی گلچین شکوه ۱
۹۱۲***۱۱۲۶ ۱۲۴۷۰۳۷ طاهری صیف اله ۲
۹۱۲***۰۸۲۲ ۱۲۴۷۷۳۵ شهسواری فضل الله ۳
۹۱۲***۸۴۰۷ ۱۲۴۷۱۹۲ فرنام مهر مهدی ۴
۹۱۲***۸۰۵۵ ۱۲۴۷۵۲۷ اکبری غلامرضا ۵
۹۱۰***۴۹۰۲ ۱۲۴۷۸۰۴ نجفی محمد ۶
۹۱۲***۹۶۴۴ ۱۲۴۶۹۹۵ فرحناک محمدرضا ۷
۹۱۲***۱۴۴۶ ۱۲۴۷۰۵۸ ذوالفقاری ذبیح اله ۸
۹۱۲***۶۱۳۴ ۱۲۴۷۱۵۰ اصغری معصومه ۹
۹۱۲***۴۱۳۰ ۱۲۴۷۷۴۳ باقری محسن ۱۰
۹۱۲***۵۴۷۲ ۱۲۴۷۵۸۹ ایمانی مریم ۱۱
 – ۱۲۴۷۶۳۰ زارع شهناز ۱۲
۹۱۲***۱۲۳۱ ۱۲۴۷۲۲۰ یاراحمدی آزیتا ۱۳
۹۱۲***۸۸۲۶ ۱۲۴۷۰۴۷ علوی لیلا ۱۴
۹۱۲***۹۲۷۰ ۱۲۴۷۲۶۹ واحدیان اکبر ۱۵
۹۱۲***۷۶۸۳ ۱۲۴۷۴۰۸ راستی فر محمد ۱۶
۹۱۲***۶۲۵۹ ۱۲۴۷۹۵۴ ریاحی سهیلا ۱۷
۹۱۲***۰۱۸۷ ۱۲۴۷۳۳۱ مقدم فرهنگ ۱۸
۹۱۰***۰۶۶۴ ۱۲۴۷۳۷۱ احمدی نصرت اله ۱۹
۹۱۲***۲۵۱۸ ۱۲۴۷۳۴۲ رمضانی امیر ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۸۶۰۲ ۱۲۴۷۶۲۸ نوری فریبا ۱
۹۱۲***۴۹۹۱ ۱۲۴۷۲۷۳ ساتکین ایراندوخت ۲
۹۱۱***۳۵۶۳ ۱۲۴۷۱۶۸ سراج مرضیه ۳
۹۱۲***۲۷۲۳ ۱۲۴۷۰۹۷ ایزد موسی پرویز ۴
۹۱۲***۴۲۴۶ ۱۲۴۷۵۰۶ نوروزی پدرام ۵
۹۱۲***۸۲۴۵ ۱۲۴۷۰۵۵ مهربان پور محمدرضا ۶
۹۱۹***۹۰۳۵ ۱۲۴۶۹۷۷ حاتمی علمداری نوید ۷
۹۱۲***۷۳۲۱ ۱۲۴۷۱۵۹ وقار ابوطالب ۸
۹۱۲***۷۷۱۲ ۱۲۴۷۰۵۰ مشکینی پیمان ۹
۱۲۴۷۱۷۳ مرزبان گیتی ۱۰
۹۳۷***۰۹۲۷ ۱۲۴۷۱۹۳ صالحی مهدی ۱۱
۹۱۲***۸۷۲۱ ۱۲۴۷۱۵۱ برزویی مریم ۱۲
۹۱۲***۹۱۴۲ ۱۲۴۷۴۷۵ جلالی جاوید ۱۳
۹۱۲***۲۴۰۰ ۱۲۴۷۶۰۲ ممتاز غلامرضا ۱۴
۹۱۲***۲۴۲۶ ۱۲۴۷۴۹۷ اسدی اسماعیل ۱۵
۹۱۲***۸۱۵۶ ۱۲۴۷۵۶۳ فلاحتی زینب ۱۶
۹۱۲***۷۴۰۰ ۱۲۴۷۵۷۱ راز محمد محمدی ۱۷
۹۱۹***۲۵۶۲ ۱۲۴۷۱۱۵ مولایی قاسم ۱۸
۹۱۲***۴۰۶۲ ۱۲۴۷۰۵۲ پناهنده محمد علی ۱۹
۹۳۵***۳۱۳۹ ۱۲۴۷۴۷۳ راز گردانی ملیحه ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
 – ۱۲۴۶۹۸۲ طباطبایی آذر ۱
۹۱۲***۳۱۹۹ ۱۲۴۷۰۳۴ حاجی جعفری آرش ۲
۹۱۲***۴۰۱۵ ۱۲۴۷۰۵۴ تابش شکوه ۳
۹۱۲***۵۶۲۰ ۱۲۴۷۱۳۲ کیمیا بیگی کامیار ۴
۹۱۲***۹۲۶۰ ۱۲۴۷۱۸۹ مطهر محسن ۵
۹۱۹***۴۷۴۴ ۱۲۴۷۰۵۶ قرائی فاطمه ۶
۹۱۲***۹۰۹۴ ۱۲۴۷۱۳۱ فصیح وحید ۷
۹۱۲***۳۵۹۵ ۱۲۴۷۳۷۶ متوسلیان محمد ۸
۹۱۲***۵۵۹۶ ۱۲۴۷۱۰۸ حقیقی اکبر ۹
۹۱۲***۰۳۵۷ ۱۲۴۷۱۹۹ رستمی سعید ۱۰
۹۳۶***۲۷۷۴ ۱۲۴۷۱۹۷ حاجیان مینا ۱۱
۹۱۲***۴۷۸۰ ۱۲۴۷۲۴۹ فرهنگ مهر هرمز ۱۲
۹۱۲***۶۰۶۹ ۱۲۴۷۳۱۳ خلیلی محمد علی ۱۳
۹۱۲***۲۷۰۶ ۱۲۴۷۳۳۲ نامی لیلا ۱۴
۹۱۲***۸۲۵۹ ۱۲۴۷۳۶۹ زرافشان افسانه ۱۵
۹۱۲***۱۶۴۶ ۱۲۴۷۴۷۴ سعیدی سید سیامک ۱۶
۹۱۲***۸۵۸۸ ۱۲۴۷۳۸۲ کاشفیان قاسم ۱۷
۹۱۲***۰۶۴۷ ۱۲۴۷۵۰۲ بحری علی ۱۸
۹۱۲***۴۹۳۳ ۱۲۴۷۶۳۵ مظهری سید فخرالدین ۱۹
۹۱۲***۹۸۷۳ ۱۲۴۷۶۰۱ آقابابایی منوچهر ۲۰
Call Now Button