تماس فوری

سفارش آنلاین


شانزدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم مهر 1395


در تاریخ ۹۵/۰۸/۲۵ شانزدهمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (مهر ماه ۹۵) با حضور جناب آقای ناصر آسنجرانی کارشناس اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

نتایج قرعه کشی اینترنتی آبان ۹۵
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۱
۲
۳
۴
۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۹۵۹۰۱۲۵۹۸۶۸موسویمیرعلی۱
۹۱۲***۳۵۷۱۱۲۵۹۹۶۰کاتبیمهناز۲
۰۹۱۲***۳۷۶۲۱۲۶۰۵۶۳گوهریعبداله۳
۹۱۲***۵۰۳۶۱۲۵۹۹۸۲شانه سازمحسن۴
۹۱۲***۰۴۴۶۱۲۶۰۵۴۳احمدیامین۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
 ۰۹۱۲***۵۰۸۱۱۲۶۱۳۸۵سلیمیفضل اله۱
۹۱۲***۱۴۱۸۱۲۶۰۰۹۲بنفشهمجید۲
۰۹۱۲***۲۸۳۱۱۲۶۰۵۸۵احمدیسیامک۳
۹۱۲***۵۸۰۹۱۲۶۰۰۵۸گلچینفاطمه۴
۹۱۲***۵۰۰۹۱۲۶۰۴۹۸صابر نیاوحید۵
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۰۹۱۲***۰۰۳۸۱۲۶۱۱۰۱احمدیامیر۱
۹۱۲***۸۹۱۶۱۲۶۰۴۰۸اشتریجواد۲
۹۱۲۲۴۷۴۲۳۶۱۲۶۰۴۹۱سهرابیمراد۳
۹۱۲***۱۱۹۸۱۲۶۰۶۲۱اشتریاعظم۴
۹۱۲***۰۴۱۱۱۲۶۰۰۹۰شهریاریعلی اصغر۵
۹۱۲***۹۱۵۱۱۲۶۰۳۶۱تاریخیبهرنگ۶
۹۱۲۱۹۶۹۴۰۰۱۲۵۹۹۳۸محمدیعباس۷
۹۱۲***۳۸۷۵۱۲۶۰۶۴۰رحیمیزهرا۸
۹۱۲***۰۸۴۸۱۲۶۰۳۹۹*توسعه مسکن ایران۹
۹۱۹***۲۰۹۵۱۲۵۹۸۱۸هاشمیفرح۱۰
۹۱۲***۷۴۲۹۱۲۶۰۳۹۰قاسمی زادهحمید۱۱
۰۹۱۹***۲۱۶۴۱۲۶۰۵۲۹خانزادهاحترام ملوک۱۲
۹۱۲***۲۶۷۹۱۲۶۰۹۵۵کیاییحسین۱۳
۰۹۱۲***۴۲۸۹۱۲۶۰۶۴۸شریففریور۱۴
۹۱۲***۱۸۹۹۱۲۶۰۲۸۴دلاوریمقصود۱۵
۹۱۲***۶۳۲۵۱۲۶۰۷۲۷احمدیرحیم۱۶
۹۱۲***۳۹۵۵۱۲۶۰۴۲۱رمضانیحمید۱۷
۰۹۱۲***۷۸۳۰۱۲۶۰۵۱۷رهاییمحمد حسین۱۸
۸۸***۲۱۷۱۲۶۰۳۵۷دیوانیپدیده۱۹
۹۱۲***۱۶۱۳۱۲۶۰۳۰۱کمالوندمهدی۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۸۳۴۹۱۲۶۰۰۰۳رنجبرمحسن۱
 ۰۹۱۲***۴۲۴۶۱۲۶۱۱۰۶باباییعلی۲
۹۱۲***۵۶۳۳۱۲۶۰۸۷۶امینیشهریار۳
۹۱۲***۲۳۰۶۱۲۵۹۹۳۶موسویفرشته۴
۹۱۲***۰۲۷۵۱۲۵۹۸۰۲کیاامین۵
۹۱۲***۴۴۹۰۱۲۵۹۹۲۷میرزاییمجتبی۶
۰۹۱۲***۹۷۵۲۱۲۶۱۰۲۱امامیمحمدعلی۷
۹۱۲***۸۶۱۶۱۲۶۰۳۵۱رحمانیاحمد۸
۹۱۲***۵۶۳۲۱۲۶۰۱۱۹شهیدیمحمود رضا۹
۰۹۱۲***۴۲۴۶۱۲۶۰۳۷۸جدیابولقاسم۱۰
۹۱۲***۴۰۹۰۱۲۵۹۷۹۹محمدزادهداریوش۱۱
۹۱۲***۳۵۳۲۱۲۶۰۲۹۲میراحمدیپروانه۱۲
۹۱۲***۲۴۲۹۱۲۶۰۳۱۰ابراهیمیفاطمه۱۳
۰۹۱۲***۳۱۷۳۱۲۶۱۲۵۳شمیانامید۱۴
 ۰۹۱۲***۳۰۷۸۱۲۶۰۵۳۷افشارعهدیه۱۵
۹۱۲***۵۷۹۹۱۲۶۰۰۴۷کاشانیمحسن۱۶
۹۱۲***۹۲۳۵۱۲۵۹۹۸۰مومی وندمجتبی۱۷
۰۹۱۲***۱۷۸۹۱۲۶۰۸۰۸قائداحمد۱۸
۰۹۱۲***۱۸۲۶۱۲۶۰۶۸۴رحمانیهما۱۹
۹۱۲***۹۷۷۰۱۲۶۰۶۱۱رضاپورحافظ۲۰
۹۱۹***۷۷۸۳۱۲۶۰۱۴۱قاسمیحسین۲۱
 ۰۹۱۲***۸۱۸۷۱۲۶۰۶۴۳دیلیحسین۲۲
۹۱۲***۲۸۰۹۱۲۶۰۲۱۶باقریفرشید۲۳
۹۱۲***۲۵۲۱۱۲۵۹۹۵۴دیده گهابوالفضل۲۴
۰۹۱۲***۸۳۶۴۱۲۶۰۵۳۵گودرزیکیوان۲۵
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۸۵۴۷۱۲۶۰۵۳۰کریمیمعصومه۱
۹۱۲***۹۵۹۷۱۲۶۰۴۱۸بختیاریانعلیرضا۲
۹۱۲***۹۴۴۶۱۲۶۰۰۰۹سعادتالهام۳
۹۱۲***۵۰۱۱۱۲۶۰۶۷۰موسویمحمدسعید۴
۹۱۲***۰۶۶۵۱۲۵۹۸۷۰پرهیزکارحافظ۵
۹۱۲***۶۰۵۴۱۲۶۰۶۴۱حیدریزهرا۶
۹۱۲***۴۹۵۲۱۲۶۰۲۵۱طیبیتقی۷
 ۰۹۱۲***۸۹۵۷۱۲۶۰۸۱۹ابدالیمحمود۸
۹۱۲***۵۷۵۱۱۲۶۰۰۳۰براتیرضا۹
۹۱۹***۴۶۴۳۱۲۶۰۱۶۶نصیریسیامک۱۰
 ۰۹۱۲***۹۷۴۶۱۲۶۰۹۶۰نوبختسعید۱۱
۰۹۱۹***۰۷۰۳۱۲۶۰۸۷۵صابریمریم۱۲
۹۱۲***۰۳۴۴۱۲۶۰۱۸۹اقبالیفیروز۱۳
۹۱۸***۲۴۱۳۱۲۵۹۹۰۶کاظم پورپری۱۴
۹۱۲***۰۷۲۹۱۲۶۰۳۵۵نصابیپرنیاز۱۵
۹۱۲***۶۴۱۴۱۲۶۰۶۷۲توکلمریم۱۶
 ۰۹۱۲***۲۱۹۸۱۲۶۰۸۱۱افتاده حالسکینه۱۷
۹۱۲***۲۲۲۸۱۲۶۰۳۵۹خرمیمریم۱۸
 ۰۹۱۹***۸۹۵۱۱۲۶۰۶۳۷منفردسعید۱۹
۹۱۲***۵۴۷۶۱۲۶۰۲۹۴علویحشمت۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۲۷۷۹۱۲۶۱۰۳۸حداوندمرتضی۱
۹۱۲***۲۸۱۶۱۲۵۹۸۶۴حیدرینرگس۲
۹۱۲***۳۴۲۳۱۲۶۰۲۱۴فهمیدهناهید۳
۹۱۳***۸۷۲۳۱۲۵۹۹۴۰انصاریبدری۴
۹۱۲***۵۳۸۴۱۲۵۹۹۶۱مهاجرزینب۵
۹۰۳***۴۳۶۹۱۲۶۰۲۲۴طالب پورجمال۶
۹۱۲***۷۲۵۴۱۲۶۰۴۲۳سینکیمحمود۷
۹۱۲***۳۳۶۸۱۲۶۰۸۸۵ترابینیکی۸
۹۱۲***۵۱۰۱۱۲۶۰۴۶۱دزفولیمائده۹
۹۱۲***۱۴۹۷۱۲۶۰۸۲۷فاطمیعلیرضا۱۰
۹۱۲***۸۵۸۹۱۲۶۱۰۷۰رحیمیسعید۱۱
۹۱۲***۷۵۰۴۱۲۶۰۶۲۳جوادینیلوفر۱۲
۹۱۲***۶۲۹۹۱۲۶۰۲۶۶اسد الهیعلی۱۳
۹۱۲***۱۵۹۳۱۲۶۰۴۷۰قره داغیبیتا۱۴
۹۱۲***۳۱۳۶۱۲۶۰۸۴۳بختیاریمهسا۱۵
۹۱۲***۹۱۶۹۱۲۶۰۳۳۲خدایاریعبدالحسین۱۶
۹۱۲***۵۱۱۰۱۲۶۰۶۱۶طلاییمحمد حسن۱۷
۹۱۲***۷۸۰۱۱۲۶۰۶۰۹عاملیرضا۱۸
۹۱۲***۵۹۵۱۱۲۶۰۶۱۵قربانیحسین۱۹
۹۱۹***۰۱۸۷۱۲۶۰۶۳۹فرحینازیلا۲۰