تماس فوری

سفارش آنلاین


دهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم آبان 1395


در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۴ هفدهمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (آبان ماه ۹۵) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح زیر اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۶۱۴۵۴۹۱۲***۲۱۱۰ نوری مریم۱
۱۲۶۰۹۲۰۹۱۲***۲۰۸۲ سبحانی اسماعیل۲
۱۲۶۱۳۸۳۹۱۲***۳۷۸۵رصافیاآزیتا۳
۱۲۶۱۹۲۲۹۱۲***۳۷۹۸پاریزیمحمد۴
۱۲۶۱۶۰۰۹۱۹***۲۵۸۲فلاحیشمس اله۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۶۱۰۶۱۹۱۲***۱۳۹۲ گوهری فروغ۱
۱۲۶۰۹۸۶۹۱۲***۱۴۷۵ کامیار ارمان۲
۱۲۶۰۹۹۱۹۱۲***۵۷۹۷شاهسوندراحله۳
۱۲۶۱۲۵۱۹۱۲***۷۸۷۴نادعلیرضا۴
۱۲۶۱۰۵۳۹۱۲***۱۴۲۴حبیبیگیتا۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۶۲۰۷۴۹۱۲***۴۳۱۰ قربانی رضا۱
۱۲۶۱۳۵۷۹۱۲***۱۸۰۸ تورانی فضل اله۲
۱۲۶۱۲۳۴۹۱۲***۳۷۱۶جوینیمحمد باقر۳
۱۲۶۱۴۱۰۹۱۲***۴۱۶۹پرهیزکارمهر علی۴
۱۲۶۱۹۵۹عابدینفیسه۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۶۱۴۲۵۹۱۲***۲۱۸۳ شهرابی مریم۱
۱۲۶۰۹۰۶۹۱۲***۴۵۰۰ وارسته معصومه۲
۱۲۶۱۴۷۰۹۱۲***۵۰۱۴نقی زادهقاسم۳
۱۲۶۱۱۸۳۹۱۲***۹۵۸۸مرادیشکراله۴
۱۲۶۱۰۲۵۹۱۲***۳۳۹۴خوشنویسهومن۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۶۱۰۵۰۹۱۲***۲۱۰۵ آوانمحمد رضا۱
۱۲۶۱۲۵۹۹۱۲***۱۸۹۵ عبدی حمید۲
۱۲۶۱۱۷۸۹۰۱***۹۵۱۲ سلیمانی داوود۳
۱۲۶۱۱۲۷۹۱۲***۰۶۹۶طاعتی زادهمصطفی۴
۱۲۶۱۹۸۹۹۱۲***۸۸۷۵ابراهیمیوحید۵
۱۲۶۱۵۱۶۹۱۲***۳۶۳۸سلیمیامیررضا۶
۱۲۶۱۲۸۷۹۱۲***۶۴۵۵معیریفاضل۷
۱۲۶۱۰۹۲۹۱۲***۵۳۷۹علیمردانیریحانه۸
۱۲۶۱۰۷۷۹۱۲***۴۵۵۶شیرمحمدیطاهره۹
۱۲۶۱۳۰۴۹۱۲***۰۲۰۵همدانیامیر۱۰
۱۲۶۱۳۶۳۹۳۵***۹۹۵۰موسویعلی اکبر۱۱
۱۲۶۱۶۳۷۹۱۲***۰۷۴۹مهرافزاناهید۱۲
۱۲۶۱۵۶۳۹۱۲***۶۸۲۶رادشهرام۱۳
۱۲۶۱۲۱۸۹۱۹***۳۶۷۷خندابیزهرا۱۴
۱۲۶۱۰۶۲۹۱۲***۱۹۴۹کاشانیحسین۱۵
۱۲۶۱۸۸۷۹۱۲***۶۸۲۷ظفریمحمدایمان۱۶
۱۲۶۱۶۰۵۹۱۲***۶۴۴۵عباس زادهعلی۱۷
۱۲۶۱۴۰۶۹۱۲***۸۹۳۳خلجفرحناز۱۸
۱۲۶۱۵۳۶۹۱۲***۸۹۳۳ولی نژادمیکائیل۱۹
۱۲۶۱۲۳۲۹۱۲***۶۸۹۱قنبرزادهمنصور۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۶۱۱۱۵۹۱۲***۶۵۹۱ ساسانی مریم۱
۱۲۶۱۶۴۰۹۱۲***۷۸۷۴ کرمی احمد۲
۱۲۶۲۰۷۶۹۱۲***۲۸۱۹ابراهیمیحاجی۳
۱۲۶۱۲۱۳۹۱۲***۱۵۴۲فضل الهیکبری۴
۱۲۶۱۲۰۷۹۱۲***۷۲۵۲درخشانامیر حسین۵
۱۲۶۰۹۴۲۹۱۲***۴۳۰۰اعظمیاسماعیل۶
۱۲۶۱۹۲۳۹۱۲***۰۶۶۸مسعودیمنیر السادات۷
۱۲۶۱۳۸۱۹۱۲***۶۶۸۶ایمانیجمشید۸
۱۲۶۱۰۷۶۹۳۵***۰۷۷۰خسرویهوشنگ۹
۱۲۶۲۱۶۰۹۱۳***۲۲۷۴رحیمیعلی۱۰
۱۲۶۱۲۴۸۹۳۶***۷۶۲۶عاقلیسعید۱۱
۱۲۶۱۷۳۷۹۱۲***۹۶۰۵فتوحیموسی۱۲
۱۲۶۱۰۳۶۹۱۲***۴۶۱۸خدارحمیندا۱۳
۱۲۶۱۲۳۱۹۱۲***۷۵۴۴درویشفریبا۱۴
۱۲۶۱۱۲۱۹۱۲***۴۶۵۱اسکندریسرور۱۵
۱۲۶۰۸۲۱۹۱۹***۰۵۷۵حسینیمهدی۱۶
۱۲۶۰۹۰۷۹۱۲***۳۱۰۰بابائیفاطمه۱۷
۱۲۶۱۰۵۹۹۱۲***۰۳۱۵رحیمیعلی۱۸
۱۲۶۱۳۸۷۹۱۲***۶۱۱۰پرهیزکاریبهاره۱۹
۱۲۶۰۸۶۲۹۱۲***۴۶۳۰بدروستیژاکلین۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی
۱۲۶۰۹۹۲۹۱۲***۳۸۷۷ سلطانی فاطمه۱
۱۲۶۰۹۵۹۹۱۲***۷۲۰۵ امینی زهرا۲
۱۲۶۰۶۵۸۹۱۲***۷۵۳۳ قریشی سیدحسین۳
۱۲۶۲۲۵۹۹۱۲***۳۸۷۵رحیمیزهرا۴
۱۲۶۰۷۰۴۹۱۹***۱۹۸۷ده پروریتقی۵
۱۲۶۱۴۳۷۹۱۲***۰۲۶۵غمچیلیاشرف۶
۱۲۶۰۹۱۸۹۱۲***۱۴۲۴جیرودیااحمد۷
۱۲۶۰۹۶۳۹۲۱***۳۲۹۹ربیعیالهام۸
۱۲۶۱۵۴۱۹۱۲***۲۵۱۱رضائیحمید رضا۹
۱۲۶۱۵۱۱۹۱۲***۲۷۶۷آهیاحمد۱۰
۱۲۶۱۴۶۸۹۱۲***۴۴۳۷عبیدیحسین۱۱
۱۲۶۰۹۵۰۹۱۲***۳۳۱۴تاجیکحسین۱۲
۱۲۶۱۱۷۳۹۱۲***۵۶۳۳امینیشهریار۱۳
۱۲۶۱۱۶۵۹۱۲***۶۱۴۳حیدریزهرا۱۴
۱۲۶۰۷۶۹۹۱۹***۴۷۹۰پیر هادیعباس۱۵
۱۲۶۰۸۸۷۹۱۹***۰۵۰۸معاونتخدابخش۱۶
۱۲۶۱۲۵۰۹۱۲***۶۹۵۷محمدیاعظم۱۷
۱۲۶۱۳۹۶۹۱۰***۶۰۸۹محمدیحمزه۱۸
۱۲۶۱۴۰۳۹۱۲***۰۳۲۹بهشتیانمحمود۱۹
۱۲۶۱۲۱۵۹۱۲***۲۸۳۳رمضان پورکبری۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتورشماره موبایلنام خانوادگینامردیف
۱۲۶۰۹۵۲۹۱۲***۴۴۹۸ کلهر مریم۱
۱۲۶۱۰۱۱۹۱۲***۳۶۴۵ اسدیانعلی اصغر۲
۱۲۶۱۰۷۵۹۱۲***۹۱۳۱کاوههادی۳
۱۲۶۱۱۷۲۹۱۲***۳۱۳۵کیانیرقیه۴
۱۲۶۱۱۶۷۹۱۲***۷۸۳۲عادلیمهدی۵
۱۲۶۱۲۰۲۹۱۲***۷۵۸۲خلفیمحمد۶
۱۲۶۱۳۷۵۹۱۲***۶۸۱۲شریفکیوان۷
۱۲۶۰۸۸۳۹۱۲***۸۱۳۳کرم خانیشاهپور۸
۱۲۶۱۱۵۸۹۱۲***۰۱۹۸رفیعیزهرا۹
۱۲۶۱۱۷۱۹۱۹***۲۰۳۹پورکریمیجمال۱۰
۱۲۶۱۵۳۲۹۱۹***۲۲۱۲باقریعلیرضا۱۱
۱۲۶۱۰۶۵۹۱۲***۳۹۷۱اشتریسهیل۱۲
۱۲۶۱۸۹۳۹۱۲***۴۴۳۸احمدیبهناز۱۳
۱۲۶۲۲۶۵۹۱۲***۳۶۸۷الهینوید۱۴
۱۲۶۲۲۲۷۹۱۲***۵۸۱۹زمانی کیامریم۱۵
۱۲۶۱۷۹۵۹۱۲***۹۴۳۲عسگریسونیا۱۶
۱۲۶۱۷۴۰۹۱۲***۴۹۰۰دربندیسکینه۱۷
۱۲۶۱۷۲۹۹۱۲***۶۱۷۷نویدیمیر ناصر۱۸
۱۲۶۱۶۱۸۹۳۶***۹۹۰۵صمد زادهلطیفه۱۹
۱۲۶۱۷۴۱۹۱۹***۲۲۳۴ستودهاسماعیل۲۰