دهمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم آبان 1395


در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۴ هفدهمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (آبان ماه ۹۵) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح زیر اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۶۱۴۵۴ ۹۱۲***۲۱۱۰  نوری  مریم ۱
۱۲۶۰۹۲۰ ۹۱۲***۲۰۸۲  سبحانی  اسماعیل ۲
۱۲۶۱۳۸۳ ۹۱۲***۳۷۸۵ رصافیا آزیتا ۳
۱۲۶۱۹۲۲ ۹۱۲***۳۷۹۸ پاریزی محمد ۴
۱۲۶۱۶۰۰ ۹۱۹***۲۵۸۲ فلاحی شمس اله ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۶۱۰۶۱ ۹۱۲***۱۳۹۲  گوهری  فروغ ۱
۱۲۶۰۹۸۶ ۹۱۲***۱۴۷۵  کامیار  ارمان ۲
۱۲۶۰۹۹۱ ۹۱۲***۵۷۹۷ شاهسوند راحله ۳
۱۲۶۱۲۵۱ ۹۱۲***۷۸۷۴ نادعلی رضا ۴
۱۲۶۱۰۵۳ ۹۱۲***۱۴۲۴ حبیبی گیتا ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۶۲۰۷۴ ۹۱۲***۴۳۱۰  قربانی  رضا ۱
۱۲۶۱۳۵۷ ۹۱۲***۱۸۰۸  تورانی  فضل اله ۲
۱۲۶۱۲۳۴ ۹۱۲***۳۷۱۶ جوینی محمد باقر ۳
۱۲۶۱۴۱۰ ۹۱۲***۴۱۶۹ پرهیزکار مهر علی ۴
۱۲۶۱۹۵۹ عابدی نفیسه ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۶۱۴۲۵ ۹۱۲***۲۱۸۳  شهرابی  مریم ۱
۱۲۶۰۹۰۶ ۹۱۲***۴۵۰۰  وارسته  معصومه ۲
۱۲۶۱۴۷۰ ۹۱۲***۵۰۱۴ نقی زاده قاسم ۳
۱۲۶۱۱۸۳ ۹۱۲***۹۵۸۸ مرادی شکراله ۴
۱۲۶۱۰۲۵ ۹۱۲***۳۳۹۴ خوشنویس هومن ۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۶۱۰۵۰ ۹۱۲***۲۱۰۵  آوان محمد رضا ۱
۱۲۶۱۲۵۹ ۹۱۲***۱۸۹۵  عبدی  حمید ۲
۱۲۶۱۱۷۸ ۹۰۱***۹۵۱۲  سلیمانی  داوود ۳
۱۲۶۱۱۲۷ ۹۱۲***۰۶۹۶ طاعتی زاده مصطفی ۴
۱۲۶۱۹۸۹ ۹۱۲***۸۸۷۵ ابراهیمی وحید ۵
۱۲۶۱۵۱۶ ۹۱۲***۳۶۳۸ سلیمی امیررضا ۶
۱۲۶۱۲۸۷ ۹۱۲***۶۴۵۵ معیری فاضل ۷
۱۲۶۱۰۹۲ ۹۱۲***۵۳۷۹ علیمردانی ریحانه ۸
۱۲۶۱۰۷۷ ۹۱۲***۴۵۵۶ شیرمحمدی طاهره ۹
۱۲۶۱۳۰۴ ۹۱۲***۰۲۰۵ همدانی امیر ۱۰
۱۲۶۱۳۶۳ ۹۳۵***۹۹۵۰ موسوی علی اکبر ۱۱
۱۲۶۱۶۳۷ ۹۱۲***۰۷۴۹ مهرافزا ناهید ۱۲
۱۲۶۱۵۶۳ ۹۱۲***۶۸۲۶ راد شهرام ۱۳
۱۲۶۱۲۱۸ ۹۱۹***۳۶۷۷ خندابی زهرا ۱۴
۱۲۶۱۰۶۲ ۹۱۲***۱۹۴۹ کاشانی حسین ۱۵
۱۲۶۱۸۸۷ ۹۱۲***۶۸۲۷ ظفری محمدایمان ۱۶
۱۲۶۱۶۰۵ ۹۱۲***۶۴۴۵ عباس زاده علی ۱۷
۱۲۶۱۴۰۶ ۹۱۲***۸۹۳۳ خلج فرحناز ۱۸
۱۲۶۱۵۳۶ ۹۱۲***۸۹۳۳ ولی نژاد میکائیل ۱۹
۱۲۶۱۲۳۲ ۹۱۲***۶۸۹۱ قنبرزاده منصور ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۶۱۱۱۵ ۹۱۲***۶۵۹۱  ساسانی  مریم ۱
۱۲۶۱۶۴۰ ۹۱۲***۷۸۷۴  کرمی  احمد ۲
۱۲۶۲۰۷۶ ۹۱۲***۲۸۱۹ ابراهیمی حاجی ۳
۱۲۶۱۲۱۳ ۹۱۲***۱۵۴۲ فضل الهی کبری ۴
۱۲۶۱۲۰۷ ۹۱۲***۷۲۵۲ درخشان امیر حسین ۵
۱۲۶۰۹۴۲ ۹۱۲***۴۳۰۰ اعظمی اسماعیل ۶
۱۲۶۱۹۲۳ ۹۱۲***۰۶۶۸ مسعودی منیر السادات ۷
۱۲۶۱۳۸۱ ۹۱۲***۶۶۸۶ ایمانی جمشید ۸
۱۲۶۱۰۷۶ ۹۳۵***۰۷۷۰ خسروی هوشنگ ۹
۱۲۶۲۱۶۰ ۹۱۳***۲۲۷۴ رحیمی علی ۱۰
۱۲۶۱۲۴۸ ۹۳۶***۷۶۲۶ عاقلی سعید ۱۱
۱۲۶۱۷۳۷ ۹۱۲***۹۶۰۵ فتوحی موسی ۱۲
۱۲۶۱۰۳۶ ۹۱۲***۴۶۱۸ خدارحمی ندا ۱۳
۱۲۶۱۲۳۱ ۹۱۲***۷۵۴۴ درویش فریبا ۱۴
۱۲۶۱۱۲۱ ۹۱۲***۴۶۵۱ اسکندری سرور ۱۵
۱۲۶۰۸۲۱ ۹۱۹***۰۵۷۵ حسینی مهدی ۱۶
۱۲۶۰۹۰۷ ۹۱۲***۳۱۰۰ بابائی فاطمه ۱۷
۱۲۶۱۰۵۹ ۹۱۲***۰۳۱۵ رحیمی علی ۱۸
۱۲۶۱۳۸۷ ۹۱۲***۶۱۱۰ پرهیزکاری بهاره ۱۹
۱۲۶۰۸۶۲ ۹۱۲***۴۶۳۰ بدروستی ژاکلین ۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی
۱۲۶۰۹۹۲ ۹۱۲***۳۸۷۷  سلطانی  فاطمه ۱
۱۲۶۰۹۵۹ ۹۱۲***۷۲۰۵  امینی  زهرا ۲
۱۲۶۰۶۵۸ ۹۱۲***۷۵۳۳  قریشی  سیدحسین ۳
۱۲۶۲۲۵۹ ۹۱۲***۳۸۷۵ رحیمی زهرا ۴
۱۲۶۰۷۰۴ ۹۱۹***۱۹۸۷ ده پروری تقی ۵
۱۲۶۱۴۳۷ ۹۱۲***۰۲۶۵ غمچیلی اشرف ۶
۱۲۶۰۹۱۸ ۹۱۲***۱۴۲۴ جیرودیا احمد ۷
۱۲۶۰۹۶۳ ۹۲۱***۳۲۹۹ ربیعی الهام ۸
۱۲۶۱۵۴۱ ۹۱۲***۲۵۱۱ رضائی حمید رضا ۹
۱۲۶۱۵۱۱ ۹۱۲***۲۷۶۷ آهی احمد ۱۰
۱۲۶۱۴۶۸ ۹۱۲***۴۴۳۷ عبیدی حسین ۱۱
۱۲۶۰۹۵۰ ۹۱۲***۳۳۱۴ تاجیک حسین ۱۲
۱۲۶۱۱۷۳ ۹۱۲***۵۶۳۳ امینی شهریار ۱۳
۱۲۶۱۱۶۵ ۹۱۲***۶۱۴۳ حیدری زهرا ۱۴
۱۲۶۰۷۶۹ ۹۱۹***۴۷۹۰ پیر هادی عباس ۱۵
۱۲۶۰۸۸۷ ۹۱۹***۰۵۰۸ معاونت خدابخش ۱۶
۱۲۶۱۲۵۰ ۹۱۲***۶۹۵۷ محمدی اعظم ۱۷
۱۲۶۱۳۹۶ ۹۱۰***۶۰۸۹ محمدی حمزه ۱۸
۱۲۶۱۴۰۳ ۹۱۲***۰۳۲۹ بهشتیان محمود ۱۹
۱۲۶۱۲۱۵ ۹۱۲***۲۸۳۳ رمضان پور کبری ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره فاکتور شماره موبایل نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۶۰۹۵۲ ۹۱۲***۴۴۹۸  کلهر  مریم ۱
۱۲۶۱۰۱۱ ۹۱۲***۳۶۴۵  اسدیان علی اصغر ۲
۱۲۶۱۰۷۵ ۹۱۲***۹۱۳۱ کاوه هادی ۳
۱۲۶۱۱۷۲ ۹۱۲***۳۱۳۵ کیانی رقیه ۴
۱۲۶۱۱۶۷ ۹۱۲***۷۸۳۲ عادلی مهدی ۵
۱۲۶۱۲۰۲ ۹۱۲***۷۵۸۲ خلفی محمد ۶
۱۲۶۱۳۷۵ ۹۱۲***۶۸۱۲ شریف کیوان ۷
۱۲۶۰۸۸۳ ۹۱۲***۸۱۳۳ کرم خانی شاهپور ۸
۱۲۶۱۱۵۸ ۹۱۲***۰۱۹۸ رفیعی زهرا ۹
۱۲۶۱۱۷۱ ۹۱۹***۲۰۳۹ پورکریمی جمال ۱۰
۱۲۶۱۵۳۲ ۹۱۹***۲۲۱۲ باقری علیرضا ۱۱
۱۲۶۱۰۶۵ ۹۱۲***۳۹۷۱ اشتری سهیل ۱۲
۱۲۶۱۸۹۳ ۹۱۲***۴۴۳۸ احمدی بهناز ۱۳
۱۲۶۲۲۶۵ ۹۱۲***۳۶۸۷ الهی نوید ۱۴
۱۲۶۲۲۲۷ ۹۱۲***۵۸۱۹ زمانی کیا مریم ۱۵
۱۲۶۱۷۹۵ ۹۱۲***۹۴۳۲ عسگری سونیا ۱۶
۱۲۶۱۷۴۰ ۹۱۲***۴۹۰۰ دربندی سکینه ۱۷
۱۲۶۱۷۲۹ ۹۱۲***۶۱۷۷ نویدی میر ناصر ۱۸
۱۲۶۱۶۱۸ ۹۳۶***۹۹۰۵ صمد زاده لطیفه ۱۹
۱۲۶۱۷۴۱ ۹۱۹***۲۲۳۴ ستوده اسماعیل ۲۰
Call Now Button