تماس فوری

سفارش آنلاین


هشتمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم آبان 1394


در تاریخ ۹۴/۰۹/۲۴ هشتمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (آبان ماه ۹۴) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام میگردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۳۸۳۱۱۲۴۶۵۸۱رحیمیفرناز۱
۹۱۲***۵۴۷۴۱۲۴۶۷۶۳شیبانیفرامرز۲
۹۱۲***۹۹۶۸۱۲۴۶۴۷۲صفریحجت۳
۹۱۲***۶۶۶۰۱۲۴۶۷۳۶لواسانیالهه۴
۹۱۲***۴۶۳۷۱۲۴۶۷۰۷اسماعیلیندا۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۷۵۹۴۱۲۴۶۹۰۳سالارکیاسمیه۱
۹۱۲***۲۲۵۹۱۲۴۶۷۲۹هم نوعیجواد۲
۹۱۲***۳۸۵۶۱۲۴۶۶۵۷بشیریحسین۳
۹۱۲***۱۷۷۳۱۲۴۶۶۲۶کوچکیمهدی۴
۹۱۹***۴۰۲۵۱۲۴۶۹۰۲حسین پورزینت۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۰۵۷۸۱۲۴۶۵۵۹نوپرورحسن۱
۹۱۲***۹۱۰۰۱۲۴۶۹۶۲کیارستمیآرزو۲
۹۱۲***۱۱۳۵۱۲۴۶۴۳۶قادریصلاح الدین۳
۹۳۶۰۱۲۰۴۴۸۱۲۴۶۴۵۲طباخی پورمهدی۴
۹۱۹***۸۳۵۴۱۲۴۶۶۵۹سمیعیبهزاد۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۴۴۶۷۱۲۴۶۸۴۷امینیزهرا۱
۹۱۲***۳۵۴۸۱۲۴۶۳۲۳دانائیغلامرضا۲
۹۱۲***۷۰۳۲۱۲۴۶۶۶۴قیومیرضا۳
۹۱۲***۸۶۱۲۱۲۴۶۶۰۵نجف پورسیما۴
۹۱۲***۷۸۵۱۱۲۴۶۸۰۸فهیمیسعیده۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۳۹۵۴۱۲۴۶۷۹۱دبیر سپهریمهران۱
۹۳۶***۷۶۴۱۱۲۴۶۹۰۱رضاییهادی۲
۹۱۲***۲۹۳۶۱۲۴۶۸۴۹فتاحی معصومسید محمود۳
۹۱۲***۸۷۴۷۱۲۴۶۵۶۲مرادیعبدالرضا۴
۹۳۸***۸۴۸۳۱۲۴۶۲۸۶دهقانمعصومه۵
۹۱۲***۱۶۵۷۱۲۴۶۳۲۰چنگیزیاننسرین۶
۹۱۲***۲۳۲۸۱۲۴۶۵۴۹کامرانیزهرا۷
۹۱۹***۳۴۳۹۱۲۴۶۸۸۰پرزحمتمحمود۸
۹۱۲***۹۴۵۲۱۲۴۶۶۷۴محمودیانبهروز۹
۹۱۹***۲۲۷۶۱۲۴۶۷۱۹حاجی آقا بزرگیعلی۱۰
۹۱۲***۸۹۶۵۱۲۴۶۶۹۲آهنگرزهرا۱۱
۹۱۲***۴۳۸۹۱۲۴۶۳۹۲حیاتیمحمدرسول۱۲
۹۱۵***۶۰۶۴۱۲۴۶۲۲۴عرفانیمهرداد۱۳
۹۱۹***۸۵۹۲۱۲۴۶۳۰۵دکامیرحمان۱۴
۹۳۵***۸۳۹۸۱۲۴۶۸۵۰سعیدیمحمد۱۵
۹۱۲***۰۰۴۷۱۲۴۶۴۰۳طباطباییسینا۱۶
۹۱۲***۹۷۴۴۱۲۴۶۵۴۱پور مهرعلی اکبر۱۷
۹۱۲***۸۹۱۵۱۲۴۶۸۳۴بکاییشهلا۱۸
۹۱۲***۵۶۷۹۱۲۴۶۸۴۱معالیسید حمید۱۹
۹۱۲***۲۲۲۱۱۲۴۶۳۶۴توکلیمحمدرضا۲۰
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۸۹۵۲۱۲۴۶۳۴۹برازندههدی۱
۹۱۲***۱۵۷۹۱۲۴۶۳۸۸حسن خانیحسین۲
۹۱۲***۴۱۷۵۱۲۴۶۵۴۵نوریمهدی۳
۹۳۳***۳۳۷۰۱۲۴۶۴۸۰علیوندفرانک۴
۹۱۲***۵۱۰۱۱۲۴۶۵۵۳مسطوریمحمدرضا۵
۹۱۲***۸۹۹۵۱۲۴۶۵۵۸عبدالهیرحمان۶
۹۳۶***۱۵۰۵۱۲۴۶۹۹۳کوه کنعصمت۷
۹۱۲***۸۳۰۲۱۲۴۶۷۰۴موسویانعماد۸
۹۱۲***۳۳۹۳۱۲۴۶۲۸۸حضرت ابوالفضلباب الحوائج۹
۹۱۸***۷۱۲۱۱۲۴۶۲۰۸قرایینونا۱۰
۹۱۲***۰۸۲۵۱۲۴۶۷۴۱صفاری فردعلی۱۱
۹۱۲***۹۳۶۵۱۲۴۶۶۰۳کاشانیحسین۱۲
۹۱۲***۱۷۹۳۱۲۴۶۱۶۲ابراهیم زادهعلی۱۳
۹۱۲***۶۱۶۴۱۲۴۶۲۶۹جواهریاعظم۱۴
۹۱۲***۸۲۹۷۱۲۴۶۸۵۲کنعانیمحمود۱۵
۹۱۲***۱۷۳۷۱۲۴۶۹۰۵صریحیداوود۱۶
۹۱۲***۳۱۴۳۱۲۴۶۶۱۹فداییزهرا۱۷
۹۱۲***۷۲۹۱۱۲۴۶۲۴۴قلی بیگمحسن۱۸
۹۱۰***۳۲۳۸۱۲۴۶۳۴۰نوریعلی۱۹
۹۱۲***۳۷۵۰۱۲۴۶۶۷۲اقبالمحمود۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۶۸۹۳۱۲۴۶۷۲۵نادریعلی۱
۹۱۲***۶۳۰۱۱۲۴۶۳۰۹داوودیپژمان۲
۹۱۲***۸۱۳۰۱۲۴۶۲۴۳رحمان دوستمجتبی۳
۹۱۲***۵۴۶۷۱۲۴۶۵۵۲ایزدیامیرحسن۴
۹۳۵***۶۴۱۲۱۲۴۶۴۴۳فداییمعصومه۵
۹۱۲***۱۸۶۴۱۲۴۶۷۸۵دلشادنصرت۶
۹۱۲***۹۶۶۵۱۲۴۶۳۹۰ارشدآذین۷
۹۱۹***۴۷۰۶۱۲۴۶۵۱۹اکبریکبری۸
۹۳۷***۷۴۷۶۱۲۴۶۴۱۴حسن بیگینعمت اله۹
۹۱۲***۶۰۳۸۱۲۴۶۲۵۸میرزاییبابک۱۰
۹۱۲***۲۳۶۰۱۲۴۶۸۴۳عسگریمحبوب۱۱
۹۱۲***۸۱۶۴۱۲۴۶۵۳۱صمیمیسید وحید۱۲
۹۱۲***۵۴۶۹۱۲۴۶۴۷۷عسگریعباس۱۳
۹۱۲***۴۱۲۱۱۲۴۶۵۳۳بهمنیعطا اله۱۴
۹۱۲***۸۷۸۵۱۲۴۶۳۹۴جوادیمهدی۱۵
۹۱۲***۷۲۹۷۱۲۴۶۲۹۰احسانیمحمود۱۶
۹۱۲***۵۲۲۰۱۲۴۶۲۷۰رسولیمرضیه۱۷
۹۳۶***۰۸۷۲۱۲۴۶۱۶۷قامتآسیه۱۸
۹۱۲***۸۱۰۱۱۲۴۶۵۹۳تهرانیمرضیه۱۹
۹۱۲***۲۵۶۸۱۲۴۶۹۱۴جهان رادامیرحسین۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۵۰۵۵۱۲۴۶۲۷۴قوچانی پورحامد۱
۹۱۲***۶۲۳۸۱۲۴۶۲۳۶توانگرعباس۲
۹۱۲***۷۲۰۸۱۲۴۶۲۷۲نیاقیفرهاد۳
۹۱۲***۵۶۲۰۱۲۴۶۲۲۹فیوضاتعلی۴
۹۱۲***۰۱۶۰۱۲۴۶۲۶۵کوپالمژگان۵
۹۱۲***۰۵۲۰۱۲۴۶۴۰۶الهیرضا۶
۹۱۲***۸۴۴۶۱۲۴۶۳۹۶طلایینسرین۷
۹۱۲***۷۹۰۳۱۲۴۶۳۴۶باباییمحمد۸
۹۱۲***۲۹۳۶۱۲۴۶۴۰۰پازوکیحسین۹
۹۱۲***۹۸۱۸۱۲۴۶۴۰۴رفیعیمهیار۱۰
۹۱۲***۷۹۴۵۱۲۴۶۳۲۸یارمحمدیانسیه۱۱
۹۱۲***۴۰۱۱۱۲۴۶۴۵۹زارعیانثریا۱۲
۹۱۲***۷۴۰۲۱۲۴۶۴۵۳محسنیمجتبی۱۳
۹۱۲***۴۴۴۸۱۲۴۶۵۹۲احمد زادهمجید۱۴
۹۱۲***۲۰۰۱۱۲۴۶۷۰۸باقریمحمود۱۵
۹۱۲***۶۳۸۶۱۲۴۶۶۶۹امیر هداییالناز۱۶
۹۱۲***۵۲۴۸۱۲۴۶۷۴۰شوقیندا۱۷
۹۱۲***۱۲۱۹۱۲۴۶۷۷۹فریدنیدارا۱۸
۹۳۹***۶۳۷۹۱۲۴۶۷۸۱امیریجواد۱۹
۹۱۲***۵۵۹۶۱۲۴۶۸۴۸حقیقیاکبر۲۰