هشتمین مرحله قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم آبان 1394


در تاریخ ۹۴/۰۹/۲۴ هشتمین دوره قرعه کشی بزرگ ماهیانه قالیشویی گل ابریشم (آبان ماه ۹۴) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام میگردد.

قالیشویی گل ابریشم
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۳۸۳۱ ۱۲۴۶۵۸۱ رحیمی فرناز ۱
۹۱۲***۵۴۷۴ ۱۲۴۶۷۶۳ شیبانی فرامرز ۲
۹۱۲***۹۹۶۸ ۱۲۴۶۴۷۲ صفری حجت ۳
۹۱۲***۶۶۶۰ ۱۲۴۶۷۳۶ لواسانی الهه ۴
۹۱۲***۴۶۳۷ ۱۲۴۶۷۰۷ اسماعیلی ندا ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۷۵۹۴ ۱۲۴۶۹۰۳ سالارکیا سمیه ۱
۹۱۲***۲۲۵۹ ۱۲۴۶۷۲۹ هم نوعی جواد ۲
۹۱۲***۳۸۵۶ ۱۲۴۶۶۵۷ بشیری حسین ۳
۹۱۲***۱۷۷۳ ۱۲۴۶۶۲۶ کوچکی مهدی ۴
۹۱۹***۴۰۲۵ ۱۲۴۶۹۰۲ حسین پور زینت ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۰۵۷۸ ۱۲۴۶۵۵۹ نوپرور حسن ۱
۹۱۲***۹۱۰۰ ۱۲۴۶۹۶۲ کیارستمی آرزو ۲
۹۱۲***۱۱۳۵ ۱۲۴۶۴۳۶ قادری صلاح الدین ۳
۹۳۶۰۱۲۰۴۴۸ ۱۲۴۶۴۵۲ طباخی پور مهدی ۴
۹۱۹***۸۳۵۴ ۱۲۴۶۶۵۹ سمیعی بهزاد ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۴۴۶۷ ۱۲۴۶۸۴۷ امینی زهرا ۱
۹۱۲***۳۵۴۸ ۱۲۴۶۳۲۳ دانائی غلامرضا ۲
۹۱۲***۷۰۳۲ ۱۲۴۶۶۶۴ قیومی رضا ۳
۹۱۲***۸۶۱۲ ۱۲۴۶۶۰۵ نجف پور سیما ۴
۹۱۲***۷۸۵۱ ۱۲۴۶۸۰۸ فهیمی سعیده ۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۳۹۵۴ ۱۲۴۶۷۹۱ دبیر سپهری مهران ۱
۹۳۶***۷۶۴۱ ۱۲۴۶۹۰۱ رضایی هادی ۲
۹۱۲***۲۹۳۶ ۱۲۴۶۸۴۹ فتاحی معصوم سید محمود ۳
۹۱۲***۸۷۴۷ ۱۲۴۶۵۶۲ مرادی عبدالرضا ۴
۹۳۸***۸۴۸۳ ۱۲۴۶۲۸۶ دهقان معصومه ۵
۹۱۲***۱۶۵۷ ۱۲۴۶۳۲۰ چنگیزیان نسرین ۶
۹۱۲***۲۳۲۸ ۱۲۴۶۵۴۹ کامرانی زهرا ۷
۹۱۹***۳۴۳۹ ۱۲۴۶۸۸۰ پرزحمت محمود ۸
۹۱۲***۹۴۵۲ ۱۲۴۶۶۷۴ محمودیان بهروز ۹
۹۱۹***۲۲۷۶ ۱۲۴۶۷۱۹ حاجی آقا بزرگی علی ۱۰
۹۱۲***۸۹۶۵ ۱۲۴۶۶۹۲ آهنگر زهرا ۱۱
۹۱۲***۴۳۸۹ ۱۲۴۶۳۹۲ حیاتی محمدرسول ۱۲
۹۱۵***۶۰۶۴ ۱۲۴۶۲۲۴ عرفانی مهرداد ۱۳
۹۱۹***۸۵۹۲ ۱۲۴۶۳۰۵ دکامی رحمان ۱۴
۹۳۵***۸۳۹۸ ۱۲۴۶۸۵۰ سعیدی محمد ۱۵
۹۱۲***۰۰۴۷ ۱۲۴۶۴۰۳ طباطبایی سینا ۱۶
۹۱۲***۹۷۴۴ ۱۲۴۶۵۴۱ پور مهر علی اکبر ۱۷
۹۱۲***۸۹۱۵ ۱۲۴۶۸۳۴ بکایی شهلا ۱۸
۹۱۲***۵۶۷۹ ۱۲۴۶۸۴۱ معالی سید حمید ۱۹
۹۱۲***۲۲۲۱ ۱۲۴۶۳۶۴ توکلی محمدرضا ۲۰
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۸۹۵۲ ۱۲۴۶۳۴۹ برازنده هدی ۱
۹۱۲***۱۵۷۹ ۱۲۴۶۳۸۸ حسن خانی حسین ۲
۹۱۲***۴۱۷۵ ۱۲۴۶۵۴۵ نوری مهدی ۳
۹۳۳***۳۳۷۰ ۱۲۴۶۴۸۰ علیوند فرانک ۴
۹۱۲***۵۱۰۱ ۱۲۴۶۵۵۳ مسطوری محمدرضا ۵
۹۱۲***۸۹۹۵ ۱۲۴۶۵۵۸ عبدالهی رحمان ۶
۹۳۶***۱۵۰۵ ۱۲۴۶۹۹۳ کوه کن عصمت ۷
۹۱۲***۸۳۰۲ ۱۲۴۶۷۰۴ موسویان عماد ۸
۹۱۲***۳۳۹۳ ۱۲۴۶۲۸۸ حضرت ابوالفضل باب الحوائج ۹
۹۱۸***۷۱۲۱ ۱۲۴۶۲۰۸ قرایی نونا ۱۰
۹۱۲***۰۸۲۵ ۱۲۴۶۷۴۱ صفاری فرد علی ۱۱
۹۱۲***۹۳۶۵ ۱۲۴۶۶۰۳ کاشانی حسین ۱۲
۹۱۲***۱۷۹۳ ۱۲۴۶۱۶۲ ابراهیم زاده علی ۱۳
۹۱۲***۶۱۶۴ ۱۲۴۶۲۶۹ جواهری اعظم ۱۴
۹۱۲***۸۲۹۷ ۱۲۴۶۸۵۲ کنعانی محمود ۱۵
۹۱۲***۱۷۳۷ ۱۲۴۶۹۰۵ صریحی داوود ۱۶
۹۱۲***۳۱۴۳ ۱۲۴۶۶۱۹ فدایی زهرا ۱۷
۹۱۲***۷۲۹۱ ۱۲۴۶۲۴۴ قلی بیگ محسن ۱۸
۹۱۰***۳۲۳۸ ۱۲۴۶۳۴۰ نوری علی ۱۹
۹۱۲***۳۷۵۰ ۱۲۴۶۶۷۲ اقبال محمود ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۶۸۹۳ ۱۲۴۶۷۲۵ نادری علی ۱
۹۱۲***۶۳۰۱ ۱۲۴۶۳۰۹ داوودی پژمان ۲
۹۱۲***۸۱۳۰ ۱۲۴۶۲۴۳ رحمان دوست مجتبی ۳
۹۱۲***۵۴۶۷ ۱۲۴۶۵۵۲ ایزدی امیرحسن ۴
۹۳۵***۶۴۱۲ ۱۲۴۶۴۴۳ فدایی معصومه ۵
۹۱۲***۱۸۶۴ ۱۲۴۶۷۸۵ دلشاد نصرت ۶
۹۱۲***۹۶۶۵ ۱۲۴۶۳۹۰ ارشد آذین ۷
۹۱۹***۴۷۰۶ ۱۲۴۶۵۱۹ اکبری کبری ۸
۹۳۷***۷۴۷۶ ۱۲۴۶۴۱۴ حسن بیگی نعمت اله ۹
۹۱۲***۶۰۳۸ ۱۲۴۶۲۵۸ میرزایی بابک ۱۰
۹۱۲***۲۳۶۰ ۱۲۴۶۸۴۳ عسگری محبوب ۱۱
۹۱۲***۸۱۶۴ ۱۲۴۶۵۳۱ صمیمی سید وحید ۱۲
۹۱۲***۵۴۶۹ ۱۲۴۶۴۷۷ عسگری عباس ۱۳
۹۱۲***۴۱۲۱ ۱۲۴۶۵۳۳ بهمنی عطا اله ۱۴
۹۱۲***۸۷۸۵ ۱۲۴۶۳۹۴ جوادی مهدی ۱۵
۹۱۲***۷۲۹۷ ۱۲۴۶۲۹۰ احسانی محمود ۱۶
۹۱۲***۵۲۲۰ ۱۲۴۶۲۷۰ رسولی مرضیه ۱۷
۹۳۶***۰۸۷۲ ۱۲۴۶۱۶۷ قامت آسیه ۱۸
۹۱۲***۸۱۰۱ ۱۲۴۶۵۹۳ تهرانی مرضیه ۱۹
۹۱۲***۲۵۶۸ ۱۲۴۶۹۱۴ جهان راد امیرحسین ۲۰
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۵۰۵۵ ۱۲۴۶۲۷۴ قوچانی پور حامد ۱
۹۱۲***۶۲۳۸ ۱۲۴۶۲۳۶ توانگر عباس ۲
۹۱۲***۷۲۰۸ ۱۲۴۶۲۷۲ نیاقی فرهاد ۳
۹۱۲***۵۶۲۰ ۱۲۴۶۲۲۹ فیوضات علی ۴
۹۱۲***۰۱۶۰ ۱۲۴۶۲۶۵ کوپال مژگان ۵
۹۱۲***۰۵۲۰ ۱۲۴۶۴۰۶ الهی رضا ۶
۹۱۲***۸۴۴۶ ۱۲۴۶۳۹۶ طلایی نسرین ۷
۹۱۲***۷۹۰۳ ۱۲۴۶۳۴۶ بابایی محمد ۸
۹۱۲***۲۹۳۶ ۱۲۴۶۴۰۰ پازوکی حسین ۹
۹۱۲***۹۸۱۸ ۱۲۴۶۴۰۴ رفیعی مهیار ۱۰
۹۱۲***۷۹۴۵ ۱۲۴۶۳۲۸ یارمحمدی انسیه ۱۱
۹۱۲***۴۰۱۱ ۱۲۴۶۴۵۹ زارعیان ثریا ۱۲
۹۱۲***۷۴۰۲ ۱۲۴۶۴۵۳ محسنی مجتبی ۱۳
۹۱۲***۴۴۴۸ ۱۲۴۶۵۹۲ احمد زاده مجید ۱۴
۹۱۲***۲۰۰۱ ۱۲۴۶۷۰۸ باقری محمود ۱۵
۹۱۲***۶۳۸۶ ۱۲۴۶۶۶۹ امیر هدایی الناز ۱۶
۹۱۲***۵۲۴۸ ۱۲۴۶۷۴۰ شوقی ندا ۱۷
۹۱۲***۱۲۱۹ ۱۲۴۶۷۷۹ فریدنی دارا ۱۸
۹۳۹***۶۳۷۹ ۱۲۴۶۷۸۱ امیری جواد ۱۹
۹۱۲***۵۵۹۶ ۱۲۴۶۸۴۸ حقیقی اکبر ۲۰
Call Now Button