تماس فوری

سفارش آنلاین


ششمین دوره قرعه كشي بزرگ فصلي قاليشويي گل ابريشم - پاییز 1395


در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۴ ششمین دوره قرعه کشی بزرگ فصلی قالیشویی گل ابریشم (پاییز ۹۵) با حضور جناب آقای حسن آخوندی دبیر اجرایی اتحادیه قالیشویان شهرری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ۹۵/۰۹/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۴۹۴۴۱۲۶۲۴۳۱ابولحسنیمهدی۱
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۴۵۴۳۱۲۶۰۷۵۵حمیدیزهرا۱
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۴۲۹۳۱۲۶۱۱۱۸طبیبسیما۱
۹۱۲***۱۹۹۰۱۲۶۲۵۰۶رضاییامیرخسرو۲
۹۱۲***۹۹۸۶۱۲۶۲۰۳۷هدایتیقدرت اله۳
۹۱۲***۰۳۸۸۱۲۵۹۷۴۶سجادیسیدحسین۴
۹۱۲***۰۸۰۵۱۲۶۱۹۱۵مرتضاییفرهاد۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۶۷۸۷۱۲۶۱۸۰۴حاجی علیاشرف۱
۹۱۲***۶۷۰۰۱۲۶۰۸۴۰خواجهطاهره۲
۹۱۲***۶۰۵۴۱۲۶۰۶۴۱حیدریزهرا۳
۹۱۲***۶۴۴۳۱۲۵۹۷۹۸عسگریناهید۴
۹۱۲***۳۷۶۴۱۲۶۲۳۵۰مجلسیکیمیا۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۶۱۱۰۱۲۶۱۳۸۷پرهیزکاریبهاره۱
۹۱۲***۹۱۴۶۱۲۵۹۰۵۶مطمئنمیترا۲
۹۱۲***۲۷۷۷۱۲۶۰۵۵۱ابریشم چیمحمدسعید۳
۱۲۶۰۵۰۳رضوانیمریم۴
۹۱۲***۱۸۲۶۱۲۶۰۶۸۴رحمانیهما۵
۹۱۵***۹۶۶۷۱۲۶۱۰۲۴جانسلطان محمدیعلی۶
۹۱۲***۱۷۲۳۱۲۶۲۳۴۹نصیری مهدی۷
۹۱۲***۷۱۱۹۱۲۶۲۵۰۵مدرسیتارا۸
۹۱۲***۳۹۸۷۱۲۶۰۸۲۹بینیلیلا۹
۹۱۲***۹۰۴۹۱۲۶۲۴۹۵جهانیمحمد۱۰
۹۱۲***۸۰۲۲۱۲۶۲۵۰۰پاک نیتزینب۱۱
۹۱۲***۷۳۵۵۱۲۶۲۴۸۰اسفندیاریفرید۱۲
۹۱۲***۳۸۷۵۱۲۶۲۲۵۹رحیمیزهرا۱۳
۹۱۲***۸۸۶۲۱۲۶۲۴۷۴غفوریفاطمه۱۴
۹۱۲***۴۸۵۰۱۲۶۰۸۲۰درودیانمجید۱۵
۹۱۲***۵۴۶۸۱۲۶۱۹۹۴نادرینینا۱۶
۹۱۲***۲۴۸۰۱۲۶۰۷۲۹محمدیحسین۱۷
۹۱۲***۵۵۰۸۱۲۶۱۰۴۳روحانیآزاده۱۸
۹۱۲***۸۰۳۶۱۲۶۲۴۳۸قیاسیانمحترم۱۹
۹۱۲***۳۹۲۳۱۲۶۲۰۷۶پهلوانرعنا۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۲۸۱۹۱۲۶۲۰۷۶ابراهیمیحاجی۱
۹۱۲***۸۹۴۸۱۲۶۲۴۸۳ناظمیپرویز۲
۹۱۲***۱۴۶۵۱۲۶۲۱۹۷نوریحسنا۳
۹۱۲***۹۸۰۱۱۲۶۲۲۹۳نوروزیمحمد۴
۹۱۲***۹۴۵۱۱۲۶۰۹۵۱آقاییفریده۵
۹۱۲***۵۱۷۳۱۲۶۱۵۶۵کنعانیرضا۶
۹۱۲***۲۵۸۴۱۲۶۲۵۰۴بیاتمحسن۷
۹۱۲***۰۵۴۴۱۲۶۰۷۴۹افرنگرضا۸
۹۱۲***۳۱۷۱۱۲۶۲۴۶۶ابراهیمیحمیدرضا۹
۹۱۲***۶۸۳۴۱۲۶۲۳۰۸محمدیمیترا۱۰
۹۱۲***۲۵۱۸۱۲۶۲۲۰۲رمضانیسارا۱۱
۹۱۲***۵۸۰۹۱۲۶۰۳۷۹گلچینفاطمه۱۲
۹۱۲***۹۶۲۲۱۲۶۱۰۶۲کاشانیحسین۱۳
۹۱۲***۰۹۷۳۱۲۶۱۱۰۷ولویمحمدرضا۱۴
۹۱۲***۷۵۰۴۱۲۶۰۶۲۳جوادینیلوفر۱۵
۹۱۲***۳۳۵۰۱۲۶۱۱۰۲ترابیناصر۱۶
۹۱۲***۵۷۵۰۱۲۶۲۶۳۸نصیریجواد۱۷
۹۱۲***۶۴۱۲۱۲۶۲۲۹۲معصومیحامد۱۸
۹۱۲***۱۲۷۰۱۲۶۱۸۹۹عربیانمحمد۱۹
۹۱۲***۶۲۹۹۱۲۶۰۲۶۶اسدالهیعلی۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۰۱۶۰۱۲۶۱۶۶۱سروشعلی۱
۹۱۲***۵۱۶۸۱۲۶۲۱۲۰شکریعلی۲
۹۱۲***۷۸۹۰۱۲۶۰۹۰۹سعیدیمحمد۳
۹۱۲***۰۵۲۸۱۲۶۲۴۷۶حیدریسارا۴
۹۱۲***۰۰۵۳۱۲۶۲۲۸۱نوریموسی۵
۹۱۲***۹۳۱۵۱۲۶۱۲۵۶قلندریعلیرضا۶
۹۱۲***۷۳۳۲۱۲۶۰۳۱۴معیریثریا۷
۹۱۰***۸۶۳۲۱۲۶۲۱۵۳نقاشحسن۸
۹۱۲***۰۷۴۹۱۲۶۱۶۳۷مهرافزاناهید۹
۹۱۲***۸۳۸۷۱۲۶۲۰۶۰تهرانیمنا۱۰
۹۱۲***۱۵۰۵۱۲۶۲۱۷۰حقیقترضا۱۱
۹۱۲***۱۴۸۸۱۲۶۰۸۳۷صهبارحیم۱۲
۹۱۲***۶۱۷۷۱۲۶۱۷۲۹نویدیمیرناصر۱۳
 ۹۱۲***۵۱۱۰۱۲۶۰۶۱۶طلایی
 محمد حسن
۱۴
۹۱۲***۱۵۳۰۱۲۶۲۴۹۴کریمیمرضیه۱۵
۹۱۲***۵۶۳۳۱۲۶۱۷۳۳امینیشهریار۱۶
۹۱۲***۵۶۳۹۱۲۶۱۱۰۸رستمینصرت۱۷
۹۱۲***۰۳۴۰۱۲۶۲۳۷۴ناظریسوزان۱۸
۹۱۲***۵۰۸۱۱۲۶۱۳۸۵سلیمیفضل اله۱۹
۹۱۲***۷۳۳۴۱۲۶۰۱۷۴مقدمزینب۲۰
قالیشویی گل ابریشم

فهمیده

شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۷۴۷۷۱۲۶۱۱۱۷خان آقاییمریم۱
۹۱۲***۳۴۲۳۱۲۶۰۲۱۴فهمیدهناهید ۲
۹۱۲***۲۳۲۷۱۲۶۰۶۰۷نیک خواهقدرت اله۳
۹۱۰***۲۵۲۱۱۲۵۹۹۵۴دیده گهابوالفضل۴
۹۱۲***۵۲۶۶۱۲۶۰۱۹۸رحیمیمریم۵