تماس فوری

سفارش آنلاین


سومين دوره قرعه كشي بزرگ فصلي قاليشويي گل ابريشم - پاييز1394


در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۴ سومین دوره  قرعه کشی بزرگ فصلی قالیشویی گل ابریشم (پاییز ۹۴) با حضور جناب آقای منوچهر کامرانی بازرس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۳***۷۵۱۵۱۲۴۶۳۹۹زمان زادهفریبا۱
نتایج قرعه کشی فصلی پاییز ۹۴
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۵***۶۰۶۴۱۲۴۶۲۲۴عرفانیمهرداد۱
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۷۳۴۹۱۲۴۵۸۶۰تبریزیبیتا۱
۹۱۲***۶۳۰۱۱۲۴۶۳۰۹داوودیپژمان۲
۹۱۲***۷۰۱۸۱۲۴۵۳۴۳حاجی حسن لوحسین۳
۹۳۵***۱۳۰۱۱۲۴۵۲۶۵اسفندیاریمجید۴
۹۱۲***۳۳۷۰۱۲۴۶۳۹۳هادی پورفرانک۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۵۳۸۷۱۲۴۵۳۷۲هاشمیمازیار۱
۹۱۲***۸۹۷۴۱۲۴۵۶۷۲آگاهیماشاله۲
۹۳۳***۶۲۴۹۱۲۴۵۵۹۷نیک کارفاطمه۳
۹۱۲***۸۶۵۶۱۲۴۶۲۷۸شوشتریاشرف۴
۹۱۲***۷۵۱۶۱۲۴۷۱۳۳مهدویمهتاب۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۲۱***۶۳۱۰۱۲۴۷۷۴۱توسلمحمد رضا۱
۹۱۲***۵۹۴۸۱۲۴۷۷۳۹سروشحسن۲
۹۱۲***۹۱۴۵۱۲۴۶۵۳۲لایقیسیما۳
۹۱۲***۴۷۹۲۱۲۴۶۶۳۱ساری خانیامیر۴
۹۱۲***۸۳۱۵۱۲۴۶۰۵۶فرهادیعلی۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۶۵۴۹۱۲۴۶۰۵۰نظریناهید۱
۹۱۲***۲۳۱۷۱۲۴۷۲۶۶نیکبختیانسیمین۲
۹۱۲***۷۱۹۶۱۲۴۶۸۳۳درویشیاننصرت اله۳
۹۱۲***۸۲۴۵۱۲۴۷۰۵۵مهربان پورمحمدرضا۴
۹۱۹***۲۵۳۵۱۲۴۶۸۳۶سرخه حصاریغلامرضا۵
۹۱۹***۵۲۴۲۱۲۴۷۲۱۶سمیعی فردفرهاد۶
۹۱۲***۶۹۳۷۱۲۴۵۸۷۶پور احمدینرگس۷
۹۱۲***۶۵۴۷۱۲۴۶۸۴۴قلی زادهمریم۸
۹۱۲***۹۵۳۵۱۲۴۵۵۲۱منتظرینادر۹
۹۱۲***۹۴۹۳۱۲۴۵۵۲۷ناظمیمحمد۱۰
۹۱۲***۵۰۷۳۱۲۴۶۷۵۴آبادی گرحاجیه۱۱
۹۱۲***۳۳۳۰۱۲۴۷۲۱۸بیگدلیزرین تاج۱۲
۹۱۲***۳۱۴۱۱۲۴۵۵۳۱ناظم زادهعلی۱۳
۹۱۲***۰۰۶۰۱۲۴۶۵۰۱رضاییریحان اله۱۴
۹۱۲***۶۶۲۴۱۲۴۶۰۵۷ملکنوشین۱۵
۹۱۲***۷۳۲۱۱۲۴۷۱۵۹وقارابوطالب۱۶
۹۱۲***۳۵۰۵۱۲۴۷۲۶۸شفاعیبهرام۱۷
۹۱۲***۴۷۱۱۱۲۴۷۰۴۲ابراهیم زادهزکیه۱۸
۹۱۲***۵۵۰۸۱۲۴۶۸۰۹کاوهکیوان۱۹
۹۱۲***۶۵۶۱۱۲۴۵۶۰۸نظریحسین۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۲۴۸۰۱۲۴۵۶۰۵محمدیحسین۱
۹۱۲***۲۹۴۰۱۲۴۸۳۴۵هراتیمریم۲
۹۱۲***۶۱۹۹۱۲۴۶۸۵۸آقا نصیریمجتبی۳
۹۱۲***۸۳۴۱۱۲۴۶۰۰۲صوفی زادهصدیقه۴
۹۳۵***۵۴۰۰۱۲۴۷۴۹۹تربتیمینو۵
۹۱۲***۷۶۱۶۱۲۴۷۱۳۰زاهدیسید محسن۶
۹۱۲***۹۷۱۱۱۲۴۶۱۲۵فیضمحمد جواد۷
۹۱۲***۷۰۷۵۱۲۴۵۶۵۷زمانیعطیه۸
۹۱۲***۱۷۷۳۱۲۴۶۶۲۶کوچکیمهدی۹
۹۳۰***۸۰۵۶۱۲۴۶۱۲۸عجم لومریم۱۰
۹۱۲***۸۱۰۱۱۲۴۷۰۳۹نوروزیمهسا۱۱
۹۱۲***۲۶۵۵۱۲۴۵۵۲۲مجیدیسحر۱۲
۹۱۲***۶۰۱۰۱۲۴۵۷۱۲شفیعیسعید۱۳
۹۱۲***۱۵۹۲۱۲۴۵۹۱۱یزدانیفاطمه۱۴
۹۱۲***۹۸۶۱۱۲۴۷۴۳۱محمدیعباس۱۵
۹۱۲***۶۰۶۶۱۲۴۶۵۵۰زهاکینصراله۱۶
۹۱۲***۴۴۳۱۱۲۴۶۷۴۶گرجیمرتضی۱۷
۹۱۲***۵۲۰۰۱۲۴۷۰۱۷اعتمادیداریوش۱۸
۹۱۲***۷۶۸۳۱۲۴۷۴۰۸راستی فرمحمد۱۹
۹۱۲***۸۸۲۶۱۲۴۵۸۱۸احمدیفاطمه۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۲۹۱۶۱۲۴۷۱۳۵چرخیافسانه۱
۹۱۸***۷۱۲۱۱۲۴۶۲۰۸قرایینونا۲
۹۱۲***۱۷۹۳۱۲۴۶۱۶۲ابراهیم زادهعلی۳
۹۱۲***۵۵۸۶۱۲۴۶۹۳۷اشرفیامیر۴
۹۱۲***۳۷۵۰۱۲۴۶۶۷۲اقبالمحمود۵
۹۱۲***۸۰۱۵۱۲۴۷۳۳۰خوشنودیمحمد۶
۹۱۲***۵۶۷۹۱۲۴۶۸۴۱معالیسید حمید۷
۹۱۹***۰۲۸۰۱۲۴۵۳۶۴براتیبهنام۸
۹۱۲***۱۳۷۰۱۲۴۶۱۱۷ذکایینسرین۹
۹۱۲***۶۵۷۴۱۲۴۶۸۳۵آوینی پورلیلا۱۰
۹۱۲***۰۸۲۵۱۲۴۶۷۴۱صفاری فردعلی۱۱
۹۱۲***۱۸۵۱۱۲۴۶۲۶۳قدسیشهلا۱۲
۹۱۲***۴۱۱۰۱۲۴۶۲۲۷کریمیان رادمحمد۱۳
۹۳۲***۰۶۲۰۱۲۴۶۵۳۴توکلیکبری۱۴
۹۱۲***۴۱۹۵۱۲۴۷۳۲۹حسنیعاطفه۱۵
۹۱۲***۶۷۳۹۱۲۴۷۱۰۲محمودیسید مهدی۱۶
۹۱۲***۲۴۲۶۱۲۴۷۴۹۷اسدیاسماعیل۱۷
۹۱۲***۶۲۰۵۱۲۴۶۰۶۱عزیزی پورامیر۱۸
۹۱۲***۸۹۵۲۱۲۴۶۳۴۹برازندههدی۱۹
۹۳۷***۹۰۲۵۱۲۴۵۴۶۳آریا پورفرامرز۲۰