سومين دوره قرعه كشي بزرگ فصلي قاليشويي گل ابريشم - پاييز1394


در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۴ سومین دوره  قرعه کشی بزرگ فصلی قالیشویی گل ابریشم (پاییز ۹۴) با حضور جناب آقای منوچهر کامرانی بازرس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۳***۷۵۱۵ ۱۲۴۶۳۹۹ زمان زاده فریبا ۱
نتایج قرعه کشی فصلی پاییز ۹۴
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۵***۶۰۶۴ ۱۲۴۶۲۲۴ عرفانی مهرداد ۱
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۷۳۴۹ ۱۲۴۵۸۶۰ تبریزی بیتا ۱
۹۱۲***۶۳۰۱ ۱۲۴۶۳۰۹ داوودی پژمان ۲
۹۱۲***۷۰۱۸ ۱۲۴۵۳۴۳ حاجی حسن لو حسین ۳
۹۳۵***۱۳۰۱ ۱۲۴۵۲۶۵ اسفندیاری مجید ۴
۹۱۲***۳۳۷۰ ۱۲۴۶۳۹۳ هادی پور فرانک ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۵۳۸۷ ۱۲۴۵۳۷۲ هاشمی مازیار ۱
۹۱۲***۸۹۷۴ ۱۲۴۵۶۷۲ آگاهی ماشاله ۲
۹۳۳***۶۲۴۹ ۱۲۴۵۵۹۷ نیک کار فاطمه ۳
۹۱۲***۸۶۵۶ ۱۲۴۶۲۷۸ شوشتری اشرف ۴
۹۱۲***۷۵۱۶ ۱۲۴۷۱۳۳ مهدوی مهتاب ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۲۱***۶۳۱۰ ۱۲۴۷۷۴۱ توسل محمد رضا ۱
۹۱۲***۵۹۴۸ ۱۲۴۷۷۳۹ سروش حسن ۲
۹۱۲***۹۱۴۵ ۱۲۴۶۵۳۲ لایقی سیما ۳
۹۱۲***۴۷۹۲ ۱۲۴۶۶۳۱ ساری خانی امیر ۴
۹۱۲***۸۳۱۵ ۱۲۴۶۰۵۶ فرهادی علی ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۶۵۴۹ ۱۲۴۶۰۵۰ نظری ناهید ۱
۹۱۲***۲۳۱۷ ۱۲۴۷۲۶۶ نیکبختیان سیمین ۲
۹۱۲***۷۱۹۶ ۱۲۴۶۸۳۳ درویشیان نصرت اله ۳
۹۱۲***۸۲۴۵ ۱۲۴۷۰۵۵ مهربان پور محمدرضا ۴
۹۱۹***۲۵۳۵ ۱۲۴۶۸۳۶ سرخه حصاری غلامرضا ۵
۹۱۹***۵۲۴۲ ۱۲۴۷۲۱۶ سمیعی فرد فرهاد ۶
۹۱۲***۶۹۳۷ ۱۲۴۵۸۷۶ پور احمدی نرگس ۷
۹۱۲***۶۵۴۷ ۱۲۴۶۸۴۴ قلی زاده مریم ۸
۹۱۲***۹۵۳۵ ۱۲۴۵۵۲۱ منتظری نادر ۹
۹۱۲***۹۴۹۳ ۱۲۴۵۵۲۷ ناظمی محمد ۱۰
۹۱۲***۵۰۷۳ ۱۲۴۶۷۵۴ آبادی گر حاجیه ۱۱
۹۱۲***۳۳۳۰ ۱۲۴۷۲۱۸ بیگدلی زرین تاج ۱۲
۹۱۲***۳۱۴۱ ۱۲۴۵۵۳۱ ناظم زاده علی ۱۳
۹۱۲***۰۰۶۰ ۱۲۴۶۵۰۱ رضایی ریحان اله ۱۴
۹۱۲***۶۶۲۴ ۱۲۴۶۰۵۷ ملک نوشین ۱۵
۹۱۲***۷۳۲۱ ۱۲۴۷۱۵۹ وقار ابوطالب ۱۶
۹۱۲***۳۵۰۵ ۱۲۴۷۲۶۸ شفاعی بهرام ۱۷
۹۱۲***۴۷۱۱ ۱۲۴۷۰۴۲ ابراهیم زاده زکیه ۱۸
۹۱۲***۵۵۰۸ ۱۲۴۶۸۰۹ کاوه کیوان ۱۹
۹۱۲***۶۵۶۱ ۱۲۴۵۶۰۸ نظری حسین ۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۲۴۸۰ ۱۲۴۵۶۰۵ محمدی حسین ۱
۹۱۲***۲۹۴۰ ۱۲۴۸۳۴۵ هراتی مریم ۲
۹۱۲***۶۱۹۹ ۱۲۴۶۸۵۸ آقا نصیری مجتبی ۳
۹۱۲***۸۳۴۱ ۱۲۴۶۰۰۲ صوفی زاده صدیقه ۴
۹۳۵***۵۴۰۰ ۱۲۴۷۴۹۹ تربتی مینو ۵
۹۱۲***۷۶۱۶ ۱۲۴۷۱۳۰ زاهدی سید محسن ۶
۹۱۲***۹۷۱۱ ۱۲۴۶۱۲۵ فیض محمد جواد ۷
۹۱۲***۷۰۷۵ ۱۲۴۵۶۵۷ زمانی عطیه ۸
۹۱۲***۱۷۷۳ ۱۲۴۶۶۲۶ کوچکی مهدی ۹
۹۳۰***۸۰۵۶ ۱۲۴۶۱۲۸ عجم لو مریم ۱۰
۹۱۲***۸۱۰۱ ۱۲۴۷۰۳۹ نوروزی مهسا ۱۱
۹۱۲***۲۶۵۵ ۱۲۴۵۵۲۲ مجیدی سحر ۱۲
۹۱۲***۶۰۱۰ ۱۲۴۵۷۱۲ شفیعی سعید ۱۳
۹۱۲***۱۵۹۲ ۱۲۴۵۹۱۱ یزدانی فاطمه ۱۴
۹۱۲***۹۸۶۱ ۱۲۴۷۴۳۱ محمدی عباس ۱۵
۹۱۲***۶۰۶۶ ۱۲۴۶۵۵۰ زهاکی نصراله ۱۶
۹۱۲***۴۴۳۱ ۱۲۴۶۷۴۶ گرجی مرتضی ۱۷
۹۱۲***۵۲۰۰ ۱۲۴۷۰۱۷ اعتمادی داریوش ۱۸
۹۱۲***۷۶۸۳ ۱۲۴۷۴۰۸ راستی فر محمد ۱۹
۹۱۲***۸۸۲۶ ۱۲۴۵۸۱۸ احمدی فاطمه ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۲۹۱۶ ۱۲۴۷۱۳۵ چرخی افسانه ۱
۹۱۸***۷۱۲۱ ۱۲۴۶۲۰۸ قرایی نونا ۲
۹۱۲***۱۷۹۳ ۱۲۴۶۱۶۲ ابراهیم زاده علی ۳
۹۱۲***۵۵۸۶ ۱۲۴۶۹۳۷ اشرفی امیر ۴
۹۱۲***۳۷۵۰ ۱۲۴۶۶۷۲ اقبال محمود ۵
۹۱۲***۸۰۱۵ ۱۲۴۷۳۳۰ خوشنودی محمد ۶
۹۱۲***۵۶۷۹ ۱۲۴۶۸۴۱ معالی سید حمید ۷
۹۱۹***۰۲۸۰ ۱۲۴۵۳۶۴ براتی بهنام ۸
۹۱۲***۱۳۷۰ ۱۲۴۶۱۱۷ ذکایی نسرین ۹
۹۱۲***۶۵۷۴ ۱۲۴۶۸۳۵ آوینی پور لیلا ۱۰
۹۱۲***۰۸۲۵ ۱۲۴۶۷۴۱ صفاری فرد علی ۱۱
۹۱۲***۱۸۵۱ ۱۲۴۶۲۶۳ قدسی شهلا ۱۲
۹۱۲***۴۱۱۰ ۱۲۴۶۲۲۷ کریمیان راد محمد ۱۳
۹۳۲***۰۶۲۰ ۱۲۴۶۵۳۴ توکلی کبری ۱۴
۹۱۲***۴۱۹۵ ۱۲۴۷۳۲۹ حسنی عاطفه ۱۵
۹۱۲***۶۷۳۹ ۱۲۴۷۱۰۲ محمودی سید مهدی ۱۶
۹۱۲***۲۴۲۶ ۱۲۴۷۴۹۷ اسدی اسماعیل ۱۷
۹۱۲***۶۲۰۵ ۱۲۴۶۰۶۱ عزیزی پور امیر ۱۸
۹۱۲***۸۹۵۲ ۱۲۴۶۳۴۹ برازنده هدی ۱۹
۹۳۷***۹۰۲۵ ۱۲۴۵۴۶۳ آریا پور فرامرز ۲۰
Call Now Button