تماس فوری

سفارش آنلاین


هشتمین دوره قرعه كشي بزرگ فصلي قاليشويي گل ابريشم - تابستان 1395


در تاریخ ۹۵/۰۸/۲۵ هشتمین دوره  قرعه کشی بزرگ فصلی قالیشویی گل ابریشم (تابستان ۹۵) با حضور جناب آقای ناصر آسنجرانی کارشناس اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام  می گردد

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ۹۵/۰۹/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

نتایج قرعه کشی اینترنتی آبان ۹۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۵۷۴۷۱۲۵۸۶۷۷زرینغلامرضا۱
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۲۶***۴۷۶۱۲۵۶۸۶۳عبدالرحیمپروین۱
سفارش اینترنتی قالیشویی
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۶۱۸۲۱۲۶۰۰۶۶متقی طلبمارا۱
۹۱۲***۰۴۹۵۱۲۵۷۵۶۴میرصانعزهره۲
۹۱۲***۰۴۹۶۱۲۵۶۷۴۷صفر زادهعلیرضا۳
۹۱۲***۷۵۳۸۱۲۵۸۸۹۸نباتیسید طیب۴
۹۱۲***۰۹۴۴۱۲۵۷۱۶۶محتشماحمدرضا۵
۹۱۲***۳۰۹۳۱۲۵۸۵۵۸نکو اصل آزادگیتی۶
۹۱۲***۰۱۷۱۱۲۵۹۵۴۲میرزادهسید رسول۷
۹۱۰***۵۵۹۰۱۲۵۸۷۸۰میر شریفیزهره۸
۹۱۲***۳۳۰۶۱۲۵۹۵۴۷شهسواریسودابه۹
۹۱۲***۲۳۴۷۱۲۶۰۰۶۳توکلیمحمدحسن۱۰
۹۱۲***۰۶۴۰۱۲۵۷۱۰۳نوروزیسعید۱۱
۹۱۲***۵۶۹۹۱۲۵۷۴۴۱فراهانیاحمد۱۲
۹۱۲***۵۵۴۱۱۲۵۶۹۳۴خدر نژادناصر۱۳
 ۸۸***۳۵۶۱۲۵۸۸۹۴نژهفریده۱۴
۹۱۹***۴۳۳۵۱۲۵۹۳۲۸کرم بیگیرضا۱۵
۹۱۲***۵۷۳۴۱۲۵۸۶۶۷نقشیمقصود۱۶
۹۱۲***۷۱۵۸۱۲۵۸۸۹۳روستاآزادرضا۱۷
۹۳۵***۴۸۹۱۱۲۵۸۳۰۳عزیز آبادیامیرحسین۱۸
۹۱۲***۸۱۴۱۱۲۵۷۰۰۶شامیریانهرایر۱۹
۹۱۲***۷۹۶۰۱۲۵۸۴۲۴مقدمالهام۲۰
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۵۲۵۵۱۲۵۷۷۷۵جولایی مقدمفرشید۱
۹۱۲***۹۵۲۲۱۲۵۸۱۵۱رضازادهاذر۲
۹۱۲***۶۹۱۶۱۲۵۷۷۳۹فتحعلی پورامین۳
۹۱۰***۰۰۳۰۱۲۵۷۳۲۰امینعزت۴
۹۳۷***۹۹۴۲۱۲۵۸۴۸۷روحیهگلریز۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۰***۷۸۷۵۱۲۵۹۲۱۹صالحسارا۱
۹۱۲***۵۴۸۸۱۲۵۹۹۴۷طوسی زادهزهره۲
۹۱۲***۲۶۹۴۱۲۵۷۷۴۰سوادکوهیساسان۳
۹۱۲***۰۰۶۸۱۲۵۹۶۸۴کریم زادهفاطمه۴
۹۱۲***۶۲۳۳۱۲۵۷۸۲۹میرزاییزینب۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۷۳۷۱۱۲۵۸۴۳۴ملکوتی خواهفریده۱
۹۱۲***۷۶۵۷۱۲۵۸۳۴۵رحم دلعلی۲
۹۱۲***۳۲۹۰۱۲۵۷۷۳۰فرشچیانایمان۳
۹۱۰***۵۴۰۱۱۲۵۷۴۹۲ربیعیزهرا۴
۹۱۲***۹۸۲۰۱۲۵۸۶۶۹سلیمان زادهمجید۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۱۶۷۷۱۲۵۷۴۱۱خیرخواهعباس علی۱
۹۱۲***۹۹۶۲۱۲۵۹۰۵۶فاخرداوود۲
۹۱۲***۸۷۵۹۱۲۶۰۱۷۸یحیی پورمهتاب۳
۹۱۲***۷۹۷۰۱۲۵۶۷۱۲طریحیحجت اله۴
۹۱۲***۷۴۸۶۱۲۵۸۷۸۵حیدریپروانه۵
۹۱۵***۴۱۸۶۱۲۵۷۵۶۱خزائیحسن علی۶
۹۱۲***۹۳۴۴۱۲۵۹۰۰۴فتحیسیاوش۷
۹۱۲***۱۰۱۲۱۲۵۶۷۰۲رجبیاحسان۸
۹۱۲***۱۵۸۵۱۲۵۶۸۴۹التجاعیخلیل۹
۹۱۲***۳۶۲۶۱۲۵۹۲۰۹صدرمریم۱۰
۹۱۲***۴۹۸۸۱۲۵۷۰۳۷میسوریمسعود۱۱
۹۱۲***۸۵۱۲۱۲۵۷۱۳۸گلستانیسعیده۱۲
۹۱۲***۱۹۲۸۱۲۵۹۸۹۸شمسیانسیاوش۱۳
۹۱۲***۷۴۲۰۱۲۵۷۴۲۱نیک اصلمژگان۱۴
۹۱۲***۲۶۹۴۱۲۵۷۴۰۳سوادکوهیساسان۱۵
۹۱۲***۹۱۷۲۱۲۵۸۷۰۴صمغ آبادیابراهیم۱۶
۹۱۲***۸۲۵۰۱۲۵۸۴۸۰کریمیخسرو۱۷
۹۱۲***۹۴۰۶۱۲۵۸۱۹۵حق گوفاطمه۱۸
۹۱۲***۵۷۰۴۱۲۵۸۹۴۹رضا علیمهدی۱۹
۹۱۲***۸۹۰۰۱۲۵۷۲۲۴دلشادعلی رضا۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۷۳۰۸۱۲۵۸۵۴۱سنجریمحمدعلی۱
۹۱۲***۱۸۲۶۱۲۵۷۷۴۳صمدیامیر۲
۹۱۲***۹۱۵۹۱۲۵۸۴۷۴بهرنگبابک۳
۹۱۲***۶۷۱۹۱۲۵۷۶۲۶قاسم نژادپریسا۴
۹۱۲***۳۴۲۹۱۲۵۸۱۶۹رضازادهاسرافیل۵
۹۱۲***۴۵۹۱۱۲۵۸۵۹۰شاه حسینیوحید۶
۹۱۲***۹۹۰۴۱۲۶۰۰۶۸پژمانحسین۷
۹۱۲***۴۱۷۷۱۲۵۹۹۰۱مجیدینازنین۸
۹۱۲***۵۸۹۵۱۲۵۷۸۲۶تیموریعلی۹
۹۱۲***۲۵۱۷۱۲۵۷۶۳۸عاطفیپدرام۱۰
۹۱۲***۰۱۳۲۱۲۵۹۲۰۰علیمردانیسعیده۱۱
۹۱۲***۴۶۴۵۱۲۵۷۷۳۸کهوندفاطمه۱۲
۹۳۵***۲۱۹۵۱۲۵۹۷۲۲ملکی فریوسف۱۳
۹۱۲***۱۹۵۱۱۲۵۶۸۵۹روشن ضمیرمحمد علی۱۴
۹۱۲***۹۰۱۱۱۲۵۶۷۷۱رضاییانمحمد تقی۱۵
۹۱۲***۳۹۳۶۱۲۵۸۳۹۷رحمانیمنوچهر۱۶
۹۱۲***۹۱۵۴۱۲۵۹۶۰۶طلاییمریم۱۷
۷۷***۴۶۸۱۲۵۹۱۴۳قاسمیمحمد۱۸
۹۱۲***۳۴۶۰۱۲۵۷۲۹۲هنرورمحمد۱۹
۹۱۲***۴۵۹۸۱۲۵۸۵۳۸قائمیمرتضی۲۰