هشتمین دوره قرعه كشي بزرگ فصلي قاليشويي گل ابريشم - تابستان 1395


در تاریخ ۹۵/۰۸/۲۵ هشتمین دوره  قرعه کشی بزرگ فصلی قالیشویی گل ابریشم (تابستان ۹۵) با حضور جناب آقای ناصر آسنجرانی کارشناس اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام  می گردد

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ۹۵/۰۹/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

نتایج قرعه کشی اینترنتی آبان ۹۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۵۷۴۷ ۱۲۵۸۶۷۷ زرین غلامرضا ۱
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۲۶***۴۷۶ ۱۲۵۶۸۶۳ عبدالرحیم پروین ۱
سفارش اینترنتی قالیشویی
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۶۱۸۲ ۱۲۶۰۰۶۶ متقی طلب مارا ۱
۹۱۲***۰۴۹۵ ۱۲۵۷۵۶۴ میرصانع زهره ۲
۹۱۲***۰۴۹۶ ۱۲۵۶۷۴۷ صفر زاده علیرضا ۳
۹۱۲***۷۵۳۸ ۱۲۵۸۸۹۸ نباتی سید طیب ۴
۹۱۲***۰۹۴۴ ۱۲۵۷۱۶۶ محتشم احمدرضا ۵
۹۱۲***۳۰۹۳ ۱۲۵۸۵۵۸ نکو اصل آزاد گیتی ۶
۹۱۲***۰۱۷۱ ۱۲۵۹۵۴۲ میرزاده سید رسول ۷
۹۱۰***۵۵۹۰ ۱۲۵۸۷۸۰ میر شریفی زهره ۸
۹۱۲***۳۳۰۶ ۱۲۵۹۵۴۷ شهسواری سودابه ۹
۹۱۲***۲۳۴۷ ۱۲۶۰۰۶۳ توکلی محمدحسن ۱۰
۹۱۲***۰۶۴۰ ۱۲۵۷۱۰۳ نوروزی سعید ۱۱
۹۱۲***۵۶۹۹ ۱۲۵۷۴۴۱ فراهانی احمد ۱۲
۹۱۲***۵۵۴۱ ۱۲۵۶۹۳۴ خدر نژاد ناصر ۱۳
 ۸۸***۳۵۶ ۱۲۵۸۸۹۴ نژه فریده ۱۴
۹۱۹***۴۳۳۵ ۱۲۵۹۳۲۸ کرم بیگی رضا ۱۵
۹۱۲***۵۷۳۴ ۱۲۵۸۶۶۷ نقشی مقصود ۱۶
۹۱۲***۷۱۵۸ ۱۲۵۸۸۹۳ روستاآزاد رضا ۱۷
۹۳۵***۴۸۹۱ ۱۲۵۸۳۰۳ عزیز آبادی امیرحسین ۱۸
۹۱۲***۸۱۴۱ ۱۲۵۷۰۰۶ شامیریان هرایر ۱۹
۹۱۲***۷۹۶۰ ۱۲۵۸۴۲۴ مقدم الهام ۲۰
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۵۲۵۵ ۱۲۵۷۷۷۵ جولایی مقدم فرشید ۱
۹۱۲***۹۵۲۲ ۱۲۵۸۱۵۱ رضازاده اذر ۲
۹۱۲***۶۹۱۶ ۱۲۵۷۷۳۹ فتحعلی پور امین ۳
۹۱۰***۰۰۳۰ ۱۲۵۷۳۲۰ امین عزت ۴
۹۳۷***۹۹۴۲ ۱۲۵۸۴۸۷ روحیه گلریز ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۰***۷۸۷۵ ۱۲۵۹۲۱۹ صالح سارا ۱
۹۱۲***۵۴۸۸ ۱۲۵۹۹۴۷ طوسی زاده زهره ۲
۹۱۲***۲۶۹۴ ۱۲۵۷۷۴۰ سوادکوهی ساسان ۳
۹۱۲***۰۰۶۸ ۱۲۵۹۶۸۴ کریم زاده فاطمه ۴
۹۱۲***۶۲۳۳ ۱۲۵۷۸۲۹ میرزایی زینب ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۷۳۷۱ ۱۲۵۸۴۳۴ ملکوتی خواه فریده ۱
۹۱۲***۷۶۵۷ ۱۲۵۸۳۴۵ رحم دل علی ۲
۹۱۲***۳۲۹۰ ۱۲۵۷۷۳۰ فرشچیان ایمان ۳
۹۱۰***۵۴۰۱ ۱۲۵۷۴۹۲ ربیعی زهرا ۴
۹۱۲***۹۸۲۰ ۱۲۵۸۶۶۹ سلیمان زاده مجید ۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۱۶۷۷ ۱۲۵۷۴۱۱ خیرخواه عباس علی ۱
۹۱۲***۹۹۶۲ ۱۲۵۹۰۵۶ فاخر داوود ۲
۹۱۲***۸۷۵۹ ۱۲۶۰۱۷۸ یحیی پور مهتاب ۳
۹۱۲***۷۹۷۰ ۱۲۵۶۷۱۲ طریحی حجت اله ۴
۹۱۲***۷۴۸۶ ۱۲۵۸۷۸۵ حیدری پروانه ۵
۹۱۵***۴۱۸۶ ۱۲۵۷۵۶۱ خزائی حسن علی ۶
۹۱۲***۹۳۴۴ ۱۲۵۹۰۰۴ فتحی سیاوش ۷
۹۱۲***۱۰۱۲ ۱۲۵۶۷۰۲ رجبی احسان ۸
۹۱۲***۱۵۸۵ ۱۲۵۶۸۴۹ التجاعی خلیل ۹
۹۱۲***۳۶۲۶ ۱۲۵۹۲۰۹ صدر مریم ۱۰
۹۱۲***۴۹۸۸ ۱۲۵۷۰۳۷ میسوری مسعود ۱۱
۹۱۲***۸۵۱۲ ۱۲۵۷۱۳۸ گلستانی سعیده ۱۲
۹۱۲***۱۹۲۸ ۱۲۵۹۸۹۸ شمسیان سیاوش ۱۳
۹۱۲***۷۴۲۰ ۱۲۵۷۴۲۱ نیک اصل مژگان ۱۴
۹۱۲***۲۶۹۴ ۱۲۵۷۴۰۳ سوادکوهی ساسان ۱۵
۹۱۲***۹۱۷۲ ۱۲۵۸۷۰۴ صمغ آبادی ابراهیم ۱۶
۹۱۲***۸۲۵۰ ۱۲۵۸۴۸۰ کریمی خسرو ۱۷
۹۱۲***۹۴۰۶ ۱۲۵۸۱۹۵ حق گو فاطمه ۱۸
۹۱۲***۵۷۰۴ ۱۲۵۸۹۴۹ رضا علی مهدی ۱۹
۹۱۲***۸۹۰۰ ۱۲۵۷۲۲۴ دلشاد علی رضا ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۷۳۰۸ ۱۲۵۸۵۴۱ سنجری محمدعلی ۱
۹۱۲***۱۸۲۶ ۱۲۵۷۷۴۳ صمدی امیر ۲
۹۱۲***۹۱۵۹ ۱۲۵۸۴۷۴ بهرنگ بابک ۳
۹۱۲***۶۷۱۹ ۱۲۵۷۶۲۶ قاسم نژاد پریسا ۴
۹۱۲***۳۴۲۹ ۱۲۵۸۱۶۹ رضازاده اسرافیل ۵
۹۱۲***۴۵۹۱ ۱۲۵۸۵۹۰ شاه حسینی وحید ۶
۹۱۲***۹۹۰۴ ۱۲۶۰۰۶۸ پژمان حسین ۷
۹۱۲***۴۱۷۷ ۱۲۵۹۹۰۱ مجیدی نازنین ۸
۹۱۲***۵۸۹۵ ۱۲۵۷۸۲۶ تیموری علی ۹
۹۱۲***۲۵۱۷ ۱۲۵۷۶۳۸ عاطفی پدرام ۱۰
۹۱۲***۰۱۳۲ ۱۲۵۹۲۰۰ علیمردانی سعیده ۱۱
۹۱۲***۴۶۴۵ ۱۲۵۷۷۳۸ کهوند فاطمه ۱۲
۹۳۵***۲۱۹۵ ۱۲۵۹۷۲۲ ملکی فر یوسف ۱۳
۹۱۲***۱۹۵۱ ۱۲۵۶۸۵۹ روشن ضمیر محمد علی ۱۴
۹۱۲***۹۰۱۱ ۱۲۵۶۷۷۱ رضاییان محمد تقی ۱۵
۹۱۲***۳۹۳۶ ۱۲۵۸۳۹۷ رحمانی منوچهر ۱۶
۹۱۲***۹۱۵۴ ۱۲۵۹۶۰۶ طلایی مریم ۱۷
۷۷***۴۶۸ ۱۲۵۹۱۴۳ قاسمی محمد ۱۸
۹۱۲***۳۴۶۰ ۱۲۵۷۲۹۲ هنرور محمد ۱۹
۹۱۲***۴۵۹۸ ۱۲۵۸۵۳۸ قائمی مرتضی ۲۰
Call Now Button