تماس فوری

سفارش آنلاین


دومين دوره قرعه كشي بزرگ فصلي قاليشويي گل ابريشم - تابستان 1394


در تاریخ ۹۴/۰۷/۳۰ دومین دوره قرعه کشی بزرگ فصلی قالیشویی گل ابریشم (تابستان ۹۴) با حضور جناب آقای ناصر آسنجرانی کارشناس رسمی اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۸۲۴۵۱۲۴۴۴۹۲ذوالقدرزهرا۱
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۳۰***۸۸۰۰۱۲۴۴۱۶۰حبیبی فردحبیب اله۱
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۸۸۳۶۱۲۴۳۱۱۶قدمیپیمان۱
۹۱۲***۸۲۰۳۱۲۴۲۹۵۱آسایشمحمدباقر۲
۹۳۳***۴۳۴۸۱۲۴۲۹۸۶زمانیصغری۳
۹۱۲***۱۹۷۰۱۲۴۲۷۷۲افتخاریفرحناز۴
۹۱۲***۷۰۵۶۱۲۴۳۱۹۴محمدیوسفجواد۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۸۱۶۷۱۲۴۳۳۱۳راثیاسداله۱
۹۳۷***۳۳۱۶۱۲۴۳۱۹۶کریمیمحسن۲
۹۱۲***۸۹۶۳۱۲۴۲۷۲۴خلیلیاسماعیل۳
۹۱۲***۹۵۳۵۱۲۴۴۴۴۹نرگسمهدوی مقدم۴
۹۱۲***۲۴۵۸۱۲۴۴۳۸۷بزازیرضا۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۸۷۳۰۱۲۴۲۵۰۰سجادیحسین۱
۹۱۲***۶۲۵۶۱۲۴۲۹۸۲عسگری شیرازیجمشید۲
۹۱۲***۸۹۷۴۱۲۴۳۲۹۷نعیمیمژگان۳
۹۱۲***۳۱۴۱۱۲۴۳۴۵۳ناظم زادهحامد۴
۹۱۲***۰۳۴۸۱۲۴۲۵۹۶سپهرارسعید۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۳۵***۲۱۲۲۱۲۴۳۰۷۴تویسرکانیلیلا۱
۹۱۸***۳۰۱۸۱۲۴۳۶۰۶صابریعلی۲
۹۱۲***۳۵۵۸۱۲۴۳۱۲۶درویش علیعلی۳
۹۱۲***۰۲۶۸۱۲۴۲۹۹۸یغمائیشهین۴
۹۱۲***۳۴۴۱۱۲۴۴۳۴۰ابراهیمیحبیب اله۵
۹۱۲***۱۷۴۴۱۲۴۲۳۰۷ظفرقندیشیوا۶
۹۱۲***۴۴۹۶۱۲۴۴۷۰۵اخلاقیپروانه۷
۹۱۲***۱۰۳۲۱۲۴۳۱۸۵سلطانیغلامرضا۸
۹۱۲***۵۷۹۹۱۲۴۲۷۴۲حیدریمریم۹
۹۱۲***۷۳۴۷۱۲۴۲۸۴۱قادریمحمد۱۰
۹۳۹***۲۷۰۲۱۲۴۲۷۸۷محرم زادهحسین۱۱
۹۱۲***۰۸۵۰۱۲۴۴۸۴۷سورانیامیر۱۲
۹۳۵***۵۰۹۹۱۲۴۳۹۷۰نایب زادهفاطمه۱۳
۹۱۲***۱۷۹۲۱۲۴۳۷۵۴علی پوراعظم۱۴
۹۱۲***۳۹۶۹۱۲۴۵۲۴۸وجودیداوود۱۵
۹۱۲***۳۷۷۶۱۲۴۴۷۹۳پرویزبهرام۱۶
۹۱۲***۵۲۶۱۱۲۴۳۶۰۰غلامیمحسن۱۷
۹۱۲***۰۳۴۰۱۲۴۲۷۸۱ناظریسوزان۱۸
۹۱۲***۸۲۰۹۱۲۴۲۸۵۶جهانگیریسعید۱۹
۹۱۲***۶۷۸۰۱۲۴۳۳۲۵صادقییوسف۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۹۶۸۲۱۲۴۴۵۷۶رضویسیدعلی۱
۹۱۲***۱۳۲۰۱۲۴۵۱۲۲پاکبازمحمد حسین۲
۹۱۹***۲۸۹۲۱۲۴۴۹۴۶محمدیاکرم۳
۹۱۲***۸۰۷۴۱۲۴۳۴۸۳ثقفینوید۴
۹۱۲***۵۳۷۶۱۲۴۲۵۸۸عباسی زادهمهینه۵
۹۱۲***۶۵۶۲۱۲۴۴۸۰۱بزرگیالهام۶
۹۱۲***۹۳۰۰۱۲۴۲۷۸۹حسن زادهآرش۷
۹۱۲***۴۶۸۳۱۲۴۳۳۶۳آقابیگیعباس۸
۹۱۳***۳۰۵۷۱۲۴۳۷۹۳اله یاریمجید۹
۹۱۲***۳۶۳۹۱۲۴۵۱۲۷والیاکرم۱۰
۹۱۲***۸۵۱۳۱۲۴۳۷۲۸اشراقیرضا۱۱
۹۱۲***۳۳۵۶۱۲۴۲۹۹۴انتظاریشیما۱۲
۹۱۲***۴۷۲۵۱۲۴۴۲۵۰شیرمحمدیمحسن۱۳
۹۱۲***۷۳۲۷۱۲۴۲۹۱۲صادقیپرویز۱۴
۹۱۲***۰۷۰۰۱۲۴۳۷۱۹دهستانینسرین۱۵
۹۱۹***۱۴۱۸۱۲۴۳۰۴۸هوشمندمحمد رضا۱۶
۹۱۲***۲۱۵۰۱۲۴۴۹۴۱معینیابراهیم۱۷
۹۱۲***۳۷۰۰۱۲۴۲۴۶۹محلوجیانعباس۱۸
۹۱۲***۳۹۲۶۱۲۴۳۵۳۰سلبیایرج۱۹
۹۱۲***۹۴۱۰۱۲۴۳۲۸۲کمالیعلی۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۰۹۳۵۱۲۴۴۱۷۲نظیری رادعلی اصغر۱
 –۱۲۴۴۹۴۵عادلیعبدالرضا۲
۹۱۲***۳۹۶۴۱۲۴۳۷۶۴عباسیبهروز۳
۹۱۲***۱۶۲۱۱۲۴۴۰۷۸شریفیهوشمند۴
۹۱۲***۲۸۲۰۱۲۴۲۹۷۱شمشیریحمید۵
۹۱۲***۴۴۱۷۱۲۴۳۴۵۱کاظمیمنصوره۶
۹۱۲***۷۹۷۰۱۲۴۵۲۵۷طریهیحجت اله۷
۹۱۲***۱۷۱۵۱۲۴۳۳۱۹زمانیسکینه۸
۹۱۲***۲۸۳۴۱۲۴۴۶۱۷ایزدی تبارجواد۹
۹۱۲***۰۱۰۴۱۲۴۵۱۳۲ثابت نیاپرویز۱۰
۹۱۲***۴۷۰۱۱۲۴۴۷۹۱حافظیکامران۱۱
۹۱۲***۶۵۳۷۱۲۴۲۳۸۷آبیارناصر۱۲
 –۱۲۴۵۱۲۶علومیجلیل۱۳
۹۱۲***۰۰۹۱۱۲۴۳۶۹۴مرادینبی اله۱۴
۹۱۲***۸۸۷۹۱۲۴۴۹۴۰سعیدیفریبا۱۵
۹۱۲***۹۸۳۸۱۲۴۴۷۰۴اسدپوردکتر۱۶
۹۱۲***۴۵۷۳۱۲۴۳۲۶۴نورییوسف۱۷
۹۱۲***۱۵۳۳۱۲۴۲۷۶۵آهنیزینب۱۸
۹۱۲***۲۸۰۵۱۲۴۳۴۸۱جزایریمسلم۱۹
۹۱۲***۶۸۶۶۱۲۴۴۸۰۴شکرالله زادهمهدی۲۰