دومين دوره قرعه كشي بزرگ فصلي قاليشويي گل ابريشم - تابستان 1394


در تاریخ ۹۴/۰۷/۳۰ دومین دوره قرعه کشی بزرگ فصلی قالیشویی گل ابریشم (تابستان ۹۴) با حضور جناب آقای ناصر آسنجرانی کارشناس رسمی اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۸۲۴۵ ۱۲۴۴۴۹۲ ذوالقدر زهرا ۱
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۳۰***۸۸۰۰ ۱۲۴۴۱۶۰ حبیبی فرد حبیب اله ۱
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۸۸۳۶ ۱۲۴۳۱۱۶ قدمی پیمان ۱
۹۱۲***۸۲۰۳ ۱۲۴۲۹۵۱ آسایش محمدباقر ۲
۹۳۳***۴۳۴۸ ۱۲۴۲۹۸۶ زمانی صغری ۳
۹۱۲***۱۹۷۰ ۱۲۴۲۷۷۲ افتخاری فرحناز ۴
۹۱۲***۷۰۵۶ ۱۲۴۳۱۹۴ محمدیوسف جواد ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۸۱۶۷ ۱۲۴۳۳۱۳ راثی اسداله ۱
۹۳۷***۳۳۱۶ ۱۲۴۳۱۹۶ کریمی محسن ۲
۹۱۲***۸۹۶۳ ۱۲۴۲۷۲۴ خلیلی اسماعیل ۳
۹۱۲***۹۵۳۵ ۱۲۴۴۴۴۹ نرگس مهدوی مقدم ۴
۹۱۲***۲۴۵۸ ۱۲۴۴۳۸۷ بزازی رضا ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۸۷۳۰ ۱۲۴۲۵۰۰ سجادی حسین ۱
۹۱۲***۶۲۵۶ ۱۲۴۲۹۸۲ عسگری شیرازی جمشید ۲
۹۱۲***۸۹۷۴ ۱۲۴۳۲۹۷ نعیمی مژگان ۳
۹۱۲***۳۱۴۱ ۱۲۴۳۴۵۳ ناظم زاده حامد ۴
۹۱۲***۰۳۴۸ ۱۲۴۲۵۹۶ سپهرار سعید ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۳۵***۲۱۲۲ ۱۲۴۳۰۷۴ تویسرکانی لیلا ۱
۹۱۸***۳۰۱۸ ۱۲۴۳۶۰۶ صابری علی ۲
۹۱۲***۳۵۵۸ ۱۲۴۳۱۲۶ درویش علی علی ۳
۹۱۲***۰۲۶۸ ۱۲۴۲۹۹۸ یغمائی شهین ۴
۹۱۲***۳۴۴۱ ۱۲۴۴۳۴۰ ابراهیمی حبیب اله ۵
۹۱۲***۱۷۴۴ ۱۲۴۲۳۰۷ ظفرقندی شیوا ۶
۹۱۲***۴۴۹۶ ۱۲۴۴۷۰۵ اخلاقی پروانه ۷
۹۱۲***۱۰۳۲ ۱۲۴۳۱۸۵ سلطانی غلامرضا ۸
۹۱۲***۵۷۹۹ ۱۲۴۲۷۴۲ حیدری مریم ۹
۹۱۲***۷۳۴۷ ۱۲۴۲۸۴۱ قادری محمد ۱۰
۹۳۹***۲۷۰۲ ۱۲۴۲۷۸۷ محرم زاده حسین ۱۱
۹۱۲***۰۸۵۰ ۱۲۴۴۸۴۷ سورانی امیر ۱۲
۹۳۵***۵۰۹۹ ۱۲۴۳۹۷۰ نایب زاده فاطمه ۱۳
۹۱۲***۱۷۹۲ ۱۲۴۳۷۵۴ علی پور اعظم ۱۴
۹۱۲***۳۹۶۹ ۱۲۴۵۲۴۸ وجودی داوود ۱۵
۹۱۲***۳۷۷۶ ۱۲۴۴۷۹۳ پرویز بهرام ۱۶
۹۱۲***۵۲۶۱ ۱۲۴۳۶۰۰ غلامی محسن ۱۷
۹۱۲***۰۳۴۰ ۱۲۴۲۷۸۱ ناظری سوزان ۱۸
۹۱۲***۸۲۰۹ ۱۲۴۲۸۵۶ جهانگیری سعید ۱۹
۹۱۲***۶۷۸۰ ۱۲۴۳۳۲۵ صادقی یوسف ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۹۶۸۲ ۱۲۴۴۵۷۶ رضوی سیدعلی ۱
۹۱۲***۱۳۲۰ ۱۲۴۵۱۲۲ پاکباز محمد حسین ۲
۹۱۹***۲۸۹۲ ۱۲۴۴۹۴۶ محمدی اکرم ۳
۹۱۲***۸۰۷۴ ۱۲۴۳۴۸۳ ثقفی نوید ۴
۹۱۲***۵۳۷۶ ۱۲۴۲۵۸۸ عباسی زاده مهینه ۵
۹۱۲***۶۵۶۲ ۱۲۴۴۸۰۱ بزرگی الهام ۶
۹۱۲***۹۳۰۰ ۱۲۴۲۷۸۹ حسن زاده آرش ۷
۹۱۲***۴۶۸۳ ۱۲۴۳۳۶۳ آقابیگی عباس ۸
۹۱۳***۳۰۵۷ ۱۲۴۳۷۹۳ اله یاری مجید ۹
۹۱۲***۳۶۳۹ ۱۲۴۵۱۲۷ والی اکرم ۱۰
۹۱۲***۸۵۱۳ ۱۲۴۳۷۲۸ اشراقی رضا ۱۱
۹۱۲***۳۳۵۶ ۱۲۴۲۹۹۴ انتظاری شیما ۱۲
۹۱۲***۴۷۲۵ ۱۲۴۴۲۵۰ شیرمحمدی محسن ۱۳
۹۱۲***۷۳۲۷ ۱۲۴۲۹۱۲ صادقی پرویز ۱۴
۹۱۲***۰۷۰۰ ۱۲۴۳۷۱۹ دهستانی نسرین ۱۵
۹۱۹***۱۴۱۸ ۱۲۴۳۰۴۸ هوشمند محمد رضا ۱۶
۹۱۲***۲۱۵۰ ۱۲۴۴۹۴۱ معینی ابراهیم ۱۷
۹۱۲***۳۷۰۰ ۱۲۴۲۴۶۹ محلوجیان عباس ۱۸
۹۱۲***۳۹۲۶ ۱۲۴۳۵۳۰ سلبی ایرج ۱۹
۹۱۲***۹۴۱۰ ۱۲۴۳۲۸۲ کمالی علی ۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۰۹۳۵ ۱۲۴۴۱۷۲ نظیری راد علی اصغر ۱
 – ۱۲۴۴۹۴۵ عادلی عبدالرضا ۲
۹۱۲***۳۹۶۴ ۱۲۴۳۷۶۴ عباسی بهروز ۳
۹۱۲***۱۶۲۱ ۱۲۴۴۰۷۸ شریفی هوشمند ۴
۹۱۲***۲۸۲۰ ۱۲۴۲۹۷۱ شمشیری حمید ۵
۹۱۲***۴۴۱۷ ۱۲۴۳۴۵۱ کاظمی منصوره ۶
۹۱۲***۷۹۷۰ ۱۲۴۵۲۵۷ طریهی حجت اله ۷
۹۱۲***۱۷۱۵ ۱۲۴۳۳۱۹ زمانی سکینه ۸
۹۱۲***۲۸۳۴ ۱۲۴۴۶۱۷ ایزدی تبار جواد ۹
۹۱۲***۰۱۰۴ ۱۲۴۵۱۳۲ ثابت نیا پرویز ۱۰
۹۱۲***۴۷۰۱ ۱۲۴۴۷۹۱ حافظی کامران ۱۱
۹۱۲***۶۵۳۷ ۱۲۴۲۳۸۷ آبیار ناصر ۱۲
 – ۱۲۴۵۱۲۶ علومی جلیل ۱۳
۹۱۲***۰۰۹۱ ۱۲۴۳۶۹۴ مرادی نبی اله ۱۴
۹۱۲***۸۸۷۹ ۱۲۴۴۹۴۰ سعیدی فریبا ۱۵
۹۱۲***۹۸۳۸ ۱۲۴۴۷۰۴ اسدپور دکتر ۱۶
۹۱۲***۴۵۷۳ ۱۲۴۳۲۶۴ نوری یوسف ۱۷
۹۱۲***۱۵۳۳ ۱۲۴۲۷۶۵ آهنی زینب ۱۸
۹۱۲***۲۸۰۵ ۱۲۴۳۴۸۱ جزایری مسلم ۱۹
۹۱۲***۶۸۶۶ ۱۲۴۴۸۰۴ شکرالله زاده مهدی ۲۰
Call Now Button