تماس فوری

سفارش آنلاین


چهارمین دوره قرعه كشي بزرگ فصلي قاليشويي گل ابريشم - بهار 1395


در تاریخ ۹۵/۰۵/۱۰ چهارمین دوره  قرعه کشی بزرگ فصلی قالیشویی گل ابریشم (بهار ۹۵) با حضور جناب آقای خسرو ملا کریمی رئیس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۷/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۳۵۰۱۱۲۵۶۶۱۸رهاییرضا۱
نتایج قرعه کشی فصلی بهار ۹۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۶۰۶۷۱۲۵۶۴۳۵سعیدیعلی۱
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۲۸۴۸۱۲۵۶۵۷۴رحیمیحمیدرضا۱
۹۱۲***۹۸۷۵۱۲۵۵۸۵۹سرشارزادهبهرام۲
۹۱۲***۰۰۴۲۱۲۵۶۰۶۳شیخ حسینیامیر۳
۹۱۲***۹۲۳۸۱۲۵۵۹۶۲محمدیعبدالله۴
۹۱۲***۳۰۰۶۱۲۵۶۴۳۳ثابتیانفاطمه۵
۹۱۲***۳۹۱۸۱۲۵۶۶۲۹حسینیالناز۶
۹۱۲***۲۰۲۲۱۲۵۷۳۱۴احمد فرهادیفرهاد۷
۹۱۲***۹۰۳۰۱۲۵۵۲۲۱ناطقیحمید۸
۹۱۲***۶۷۳۴۱۲۵۶۳۱۳حاج میرزامجید۹
۹۱۲***۱۵۸۵۱۲۵۶۶۳۸التجاعیخلیل۱۰
۹۱۲***۰۹۷۲۱۲۵۶۳۰۷احمدیآرمان۱۱
۹۱۲***۲۴۶۱۱۲۵۵۱۹۴شکوریمریم۱۲
۹۱۲***۳۸۴۷۱۲۵۶۲۶۷حق شناسقهرمان۱۳
۹۱۲***۹۷۳۶۱۲۵۶۴۱۹قطبشهرام۱۴
۹۱۲***۶۳۲۲۱۲۵۶۱۶۲شاکریآرزو۱۵
۹۳۵***۴۸۵۰۱۲۵۵۰۲۲صلاحیمسعود۱۶
۹۱۲***۸۵۳۰۱۲۵۵۲۲۷احمدیسید مصطفی۱۷
۹۱۲***۹۵۰۴۱۲۵۶۶۳۲قنبرزادهعباس۱۸
۹۱۲***۸۹۴۷۱۲۵۵۹۶۱مجللیپاشا۱۹
۹۱۲***۱۶۸۵۱۲۵۵۳۱۸زنجانیامیر۲۰
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۰۴۰۷۱۲۵۴۹۹۸ملیامیر۱
۹۱۲***۵۵۹۲۱۲۵۵۲۱۹ملکیعبداله۲
۹۱۲***۸۵۹۱۱۲۵۶۶۳۳شهسواریفهیمه۳
۹۱۲***۹۱۷۰۱۲۵۴۷۹۷صالحیغلامرضا۴
۹۱۲***۲۶۲۲۱۲۵۶۴۳۱خدابندهمعصومه۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۴۰۵۴۱۲۵۶۳۳۴دهمندکیان دخت۱
۹۱۲***۷۵۶۱۱۲۵۴۹۳۱سامیالهه۲
۹۳۵***۳۷۹۹۱۲۵۶۳۰۲کردوانیخانم۳
۹۱۲***۸۵۵۲۱۲۵۶۳۸۰حافظیفهیمه۴
۹۱۲***۹۰۷۸۱۲۵۶۴۲۹اسدییعقوب۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۱۲۰۶۱۲۵۴۵۷۹خارکنمحمد۱
۹۱۲***۳۸۵۴۱۲۵۴۶۶۱آقا میریبهنام۲
۹۱۲***۱۸۵۱۱۲۵۵۲۰۱صدریمسعود۳
۹۱۲***۳۳۰۹۱۲۵۵۳۲۱قرائیاکبر۴
۹۱۲***۲۱۴۲۱۲۵۵۳۷۴رحمانیمژگان۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۳۷۷۸۱۲۵۴۷۱۴افشارفرزانه۱
۹۱۲***۰۱۹۶۱۲۵۶۰۲۴قویدلمحمود۲
۹۱۲***۱۴۷۵۱۲۵۶۴۳۴کیانیآرش۳
۹۱۲***۸۹۴۰۱۲۵۶۳۱۴جلیلیمجید۴
۹۰۱***۱۸۲۸۱۲۵۴۸۳۷سنیمحمد۵
۹۱۲***۷۱۲۳۱۲۵۵۰۴۴ملایریفریده۶
۹۳۸***۲۶۱۶۱۲۵۵۸۹۱معینینیره سادات۷
۹۳۸***۸۰۷۱۱۲۵۶۲۵۴هادی پورعذرا۸
۹۱۲***۴۰۳۶۱۲۵۶۳۰۱رضازادهعلی۹
۹۱۲***۳۲۵۲۱۲۵۶۱۶۵جواهریانامیرهوشنگ۱۰
۹۱۲***۶۰۰۲۱۲۵۶۰۷۹دهقانیصفر۱۱
۹۱۲***۲۷۵۰۱۲۵۴۶۶۴قوام زادهملیحه۱۲
۹۱۲***۶۶۸۵۱۲۵۶۲۱۸انصاریصادق۱۳
۹۱۲***۰۶۰۰۱۲۵۵۴۲۰هاشمیراضیه۱۴
۹۳۹***۹۲۹۱۱۲۵۶۱۹۳عبداله خانیاسد اله۱۵
۹۱۲***۲۹۶۴۱۲۵۶۳۷۶گودرزیفاطمه۱۶
۹۱۲***۹۹۳۹۱۲۵۶۳۱۲کرفسیمصطفی۱۷
۹۱۲***۲۱۲۸۱۲۵۶۴۶۷بهنازبهزاد۱۸
۷۷***۹۸۳۱۲۵۶۲۴۲صفاییابوالقاسم۱۹
۹۱۲***۵۸۷۹۱۲۵۵۹۴۱آذرنیامهدی۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۱۴۷۰۱۲۵۶۳۷۷جعفریحسین۱
۹۱۲***۳۴۴۶۱۲۵۶۱۵۱صادقیصدف۲
۹۱۲***۰۶۵۰۱۲۵۵۲۷۹علیزادهامید۳
۹۱۲***۵۰۶۵۱۲۵۵۴۹۰کامرانمنصور۴
۹۱۲***۳۱۱۰۱۲۵۶۱۴۹سعیدیرویا۵
۹۱۲***۲۵۶۴۱۲۵۶۶۱۵بامدادناصر۶
۹۱۲***۴۸۴۰۱۲۵۶۳۰۳احمدی وفاحجت۷
۹۱۲***۵۹۰۵۱۲۵۶۶۱۷منصوریفرزانه۸
۹۱۲***۶۸۱۳۱۲۵۵۹۴۹فوادیاناسدالله۹
۹۱۲***۰۸۸۲۱۲۵۶۰۵۷توکلیمجتبی۱۰
۹۱۲***۴۲۷۸۱۲۵۶۱۴۲عسگریراحله۱۱
۹۱۲***۹۹۵۳۱۲۵۶۲۲۶قلی زادهزهرا۱۲
۹۱۲***۳۱۹۱۱۲۵۶۰۴۹نجفیمحمد رضا۱۳
۹۱۲***۵۱۹۵۱۲۵۵۳۱۹عبدالهیاحمد۱۴
۹۱۲***۵۰۸۹۱۲۵۵۳۳۲مسببیغلامعلی۱۵
۹۱۲***۶۹۲۰۱۲۵۵۹۹۲محجوبیسعید۱۶
۹۱۲***۹۸۹۵۱۲۵۶۵۲۷نوریپویا۱۷
۹۱۲***۹۵۷۵۱۲۵۵۴۵۷کرمیرسول۱۸
۹۱۲***۶۷۷۸۱۲۵۵۹۸۷صالحیابوالفضل۱۹
۹۳۹***۲۲۲۵۱۲۵۶۱۵۰میرکیانیزهره۲۰