چهارمین دوره قرعه كشي بزرگ فصلي قاليشويي گل ابريشم - بهار 1395


در تاریخ ۹۵/۰۵/۱۰ چهارمین دوره  قرعه کشی بزرگ فصلی قالیشویی گل ابریشم (بهار ۹۵) با حضور جناب آقای خسرو ملا کریمی رئیس اتحادیه قالیشویان شهر ری به صورت کامپیوتری برگزار و برندگان خوش شانس به شرح ذیل اعلام می گردد.

از برندگان محترم درخواست می گردد جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن اصل کارت قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۷/۳۰ به دفتر قالیشویی گل ابریشم مراجعه نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر : تلفن چهار رقمی ۸۶۹۴ داخلی ۱۱۰

عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می گردد.

قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۳۵۰۱ ۱۲۵۶۶۱۸ رهایی رضا ۱
نتایج قرعه کشی فصلی بهار ۹۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۶۰۶۷ ۱۲۵۶۴۳۵ سعیدی علی ۱
سفارش آنلاین قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۲۸۴۸ ۱۲۵۶۵۷۴ رحیمی حمیدرضا ۱
۹۱۲***۹۸۷۵ ۱۲۵۵۸۵۹ سرشارزاده بهرام ۲
۹۱۲***۰۰۴۲ ۱۲۵۶۰۶۳ شیخ حسینی امیر ۳
۹۱۲***۹۲۳۸ ۱۲۵۵۹۶۲ محمدی عبدالله ۴
۹۱۲***۳۰۰۶ ۱۲۵۶۴۳۳ ثابتیان فاطمه ۵
۹۱۲***۳۹۱۸ ۱۲۵۶۶۲۹ حسینی الناز ۶
۹۱۲***۲۰۲۲ ۱۲۵۷۳۱۴ احمد فرهادی فرهاد ۷
۹۱۲***۹۰۳۰ ۱۲۵۵۲۲۱ ناطقی حمید ۸
۹۱۲***۶۷۳۴ ۱۲۵۶۳۱۳ حاج میرزا مجید ۹
۹۱۲***۱۵۸۵ ۱۲۵۶۶۳۸ التجاعی خلیل ۱۰
۹۱۲***۰۹۷۲ ۱۲۵۶۳۰۷ احمدی آرمان ۱۱
۹۱۲***۲۴۶۱ ۱۲۵۵۱۹۴ شکوری مریم ۱۲
۹۱۲***۳۸۴۷ ۱۲۵۶۲۶۷ حق شناس قهرمان ۱۳
۹۱۲***۹۷۳۶ ۱۲۵۶۴۱۹ قطب شهرام ۱۴
۹۱۲***۶۳۲۲ ۱۲۵۶۱۶۲ شاکری آرزو ۱۵
۹۳۵***۴۸۵۰ ۱۲۵۵۰۲۲ صلاحی مسعود ۱۶
۹۱۲***۸۵۳۰ ۱۲۵۵۲۲۷ احمدی سید مصطفی ۱۷
۹۱۲***۹۵۰۴ ۱۲۵۶۶۳۲ قنبرزاده عباس ۱۸
۹۱۲***۸۹۴۷ ۱۲۵۵۹۶۱ مجللی پاشا ۱۹
۹۱۲***۱۶۸۵ ۱۲۵۵۳۱۸ زنجانی امیر ۲۰
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۰۴۰۷ ۱۲۵۴۹۹۸ ملی امیر ۱
۹۱۲***۵۵۹۲ ۱۲۵۵۲۱۹ ملکی عبداله ۲
۹۱۲***۸۵۹۱ ۱۲۵۶۶۳۳ شهسواری فهیمه ۳
۹۱۲***۹۱۷۰ ۱۲۵۴۷۹۷ صالحی غلامرضا ۴
۹۱۲***۲۶۲۲ ۱۲۵۶۴۳۱ خدابنده معصومه ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۴۰۵۴ ۱۲۵۶۳۳۴ دهمند کیان دخت ۱
۹۱۲***۷۵۶۱ ۱۲۵۴۹۳۱ سامی الهه ۲
۹۳۵***۳۷۹۹ ۱۲۵۶۳۰۲ کردوانی خانم ۳
۹۱۲***۸۵۵۲ ۱۲۵۶۳۸۰ حافظی فهیمه ۴
۹۱۲***۹۰۷۸ ۱۲۵۶۴۲۹ اسدی یعقوب ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۱۲۰۶ ۱۲۵۴۵۷۹ خارکن محمد ۱
۹۱۲***۳۸۵۴ ۱۲۵۴۶۶۱ آقا میری بهنام ۲
۹۱۲***۱۸۵۱ ۱۲۵۵۲۰۱ صدری مسعود ۳
۹۱۲***۳۳۰۹ ۱۲۵۵۳۲۱ قرائی اکبر ۴
۹۱۲***۲۱۴۲ ۱۲۵۵۳۷۴ رحمانی مژگان ۵
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۳۷۷۸ ۱۲۵۴۷۱۴ افشار فرزانه ۱
۹۱۲***۰۱۹۶ ۱۲۵۶۰۲۴ قویدل محمود ۲
۹۱۲***۱۴۷۵ ۱۲۵۶۴۳۴ کیانی آرش ۳
۹۱۲***۸۹۴۰ ۱۲۵۶۳۱۴ جلیلی مجید ۴
۹۰۱***۱۸۲۸ ۱۲۵۴۸۳۷ سنی محمد ۵
۹۱۲***۷۱۲۳ ۱۲۵۵۰۴۴ ملایری فریده ۶
۹۳۸***۲۶۱۶ ۱۲۵۵۸۹۱ معینی نیره سادات ۷
۹۳۸***۸۰۷۱ ۱۲۵۶۲۵۴ هادی پور عذرا ۸
۹۱۲***۴۰۳۶ ۱۲۵۶۳۰۱ رضازاده علی ۹
۹۱۲***۳۲۵۲ ۱۲۵۶۱۶۵ جواهریان امیرهوشنگ ۱۰
۹۱۲***۶۰۰۲ ۱۲۵۶۰۷۹ دهقانی صفر ۱۱
۹۱۲***۲۷۵۰ ۱۲۵۴۶۶۴ قوام زاده ملیحه ۱۲
۹۱۲***۶۶۸۵ ۱۲۵۶۲۱۸ انصاری صادق ۱۳
۹۱۲***۰۶۰۰ ۱۲۵۵۴۲۰ هاشمی راضیه ۱۴
۹۳۹***۹۲۹۱ ۱۲۵۶۱۹۳ عبداله خانی اسد اله ۱۵
۹۱۲***۲۹۶۴ ۱۲۵۶۳۷۶ گودرزی فاطمه ۱۶
۹۱۲***۹۹۳۹ ۱۲۵۶۳۱۲ کرفسی مصطفی ۱۷
۹۱۲***۲۱۲۸ ۱۲۵۶۴۶۷ بهناز بهزاد ۱۸
۷۷***۹۸۳ ۱۲۵۶۲۴۲ صفایی ابوالقاسم ۱۹
۹۱۲***۵۸۷۹ ۱۲۵۵۹۴۱ آذرنیا مهدی ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۱۴۷۰ ۱۲۵۶۳۷۷ جعفری حسین ۱
۹۱۲***۳۴۴۶ ۱۲۵۶۱۵۱ صادقی صدف ۲
۹۱۲***۰۶۵۰ ۱۲۵۵۲۷۹ علیزاده امید ۳
۹۱۲***۵۰۶۵ ۱۲۵۵۴۹۰ کامران منصور ۴
۹۱۲***۳۱۱۰ ۱۲۵۶۱۴۹ سعیدی رویا ۵
۹۱۲***۲۵۶۴ ۱۲۵۶۶۱۵ بامداد ناصر ۶
۹۱۲***۴۸۴۰ ۱۲۵۶۳۰۳ احمدی وفا حجت ۷
۹۱۲***۵۹۰۵ ۱۲۵۶۶۱۷ منصوری فرزانه ۸
۹۱۲***۶۸۱۳ ۱۲۵۵۹۴۹ فوادیان اسدالله ۹
۹۱۲***۰۸۸۲ ۱۲۵۶۰۵۷ توکلی مجتبی ۱۰
۹۱۲***۴۲۷۸ ۱۲۵۶۱۴۲ عسگری راحله ۱۱
۹۱۲***۹۹۵۳ ۱۲۵۶۲۲۶ قلی زاده زهرا ۱۲
۹۱۲***۳۱۹۱ ۱۲۵۶۰۴۹ نجفی محمد رضا ۱۳
۹۱۲***۵۱۹۵ ۱۲۵۵۳۱۹ عبدالهی احمد ۱۴
۹۱۲***۵۰۸۹ ۱۲۵۵۳۳۲ مسببی غلامعلی ۱۵
۹۱۲***۶۹۲۰ ۱۲۵۵۹۹۲ محجوبی سعید ۱۶
۹۱۲***۹۸۹۵ ۱۲۵۶۵۲۷ نوری پویا ۱۷
۹۱۲***۹۵۷۵ ۱۲۵۵۴۵۷ کرمی رسول ۱۸
۹۱۲***۶۷۷۸ ۱۲۵۵۹۸۷ صالحی ابوالفضل ۱۹
۹۳۹***۲۲۲۵ ۱۲۵۶۱۵۰ میرکیانی زهره ۲۰
Call Now Button