اولین دوره قرعه كشي بزرگ فصلي قاليشويي گل ابريشم - بهار 1394


در تاریخ ۹۴/۰۵/۰۱ اولین دوره  قرعه کشی بزرگ فصلی قالیشویی گل ابریشم (بهار۹۴) با حضور جناب آقای مجید چیذری رئیس اتحادیه قالیشویان شمیران به صورت کامپیوتری برگزارگردید که نتایج و اسامی برندگان خوش شانس به شرح ذیل می باشد

قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۱۲۴۰۵۸۴ قلی زاده صالح ۱
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۰۹۳۳ ۱۲۴۱۹۱۷ مهرزاد مریم ۱
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۳۵***۰۶۰۶ ۱۲۴۱۸۶۵ صابر محمد ۱
۹۱۲***۲۸۹۵ ۱۲۴۰۴۰۵ گودرزی محمد ۲
۹۱۲***۳۵۴۴ ۱۲۴۰۵۵۱ جامعی بهنام ۳
۹۱۲***۸۹۲۶ ۱۲۴۰۸۵۰ تیموری مهشید ۴
۹۱۲***۵۱۰۱ ۱۲۴۱۸۵۱ میرعباسی افسانه ۵
۹۱۲***۷۲۹۴ ۱۲۴۱۶۸۸ مومنی حمیدرضا ۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۳۰۲۱ ۱۲۴۱۸۴۷ وفادار علیرضا ۱
۹۱۲***۶۷۸۳ ۱۲۴۰۹۴۷ شیبانی حسین علی ۲
۹۱۲***۷۳۷۹ ۱۲۴۲۱۱۸ محجوب منصور ۳
۹۱۲***۱۸۱۶ ۱۲۴۲۱۱۴ قربانی اعظم ۴
۹۱۲***۳۴۶۴ ۱۲۴۲۲۹۵ امین آذر طیبه ۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۰۶۰۶ ۱۲۴۱۹۰۴ باغبان باشی کامیار ۱
۹۱۲***۱۹۸۲ ۱۲۴۱۸۸۷ جمشیدی سوسن ۲
۹۱۲***۸۸۰۱ ۱۲۴۰۶۹۹ شاهدی مهدیار ۳
۹۱۲***۴۱۸۴ ۱۲۴۰۸۶۷ دادبین نیر ۴
۹۱۲***۴۵۷۵ ۱۲۴۰۹۰۳ عزتی اکبر ۵
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۳۹***۱۳۱۶ ۱۲۴۱۹۱۰ حاجی زاده غلامعلی ۱
۹۱۲***۰۲۲۳ ۱۲۴۱۹۱۵ عطاری عباس ۲
۹۱۲***۱۰۳۶ ۱۲۴۱۹۱۸ نظامی سالار ۳
۹۱۲***۰۴۲۰ ۱۲۴۰۸۳۳ مسیح پور فیروز ۴
۹۱۹***۲۹۳۶ ۱۲۴۱۲۱۵ عباسی محمدرضا ۵
۹۱۲۳۸۶۰۹۶۵ ۱۲۴۱۱۶۶ علیخانی پگاه ۶
۹۱۲***۴۳۶۱ ۱۲۴۱۸۴۴ صمدی صدیقه ۷
۹۱۲***۷۵۲۵ ۱۲۴۱۳۲۹ سپهری محمد ۸
 – ۱۲۴۱۸۲۴ زارع شهناز ۹
۹۱۲***۴۳۷۳ ۱۲۴۱۴۳۲ جلیلی مریم ۱۰
۹۳۵***۸۴۵۳ ۱۲۴۱۵۰۱ نصیری شهلا ۱۱
۹۱۲***۹۶۴۳ ۱۲۴۰۸۶۴ حقی مینا ۱۲
۹۱۲***۶۲۷۵ ۱۲۴۱۶۹۱ فرزین پری ۱۳
۹۱۲***۷۴۰۷ ۱۲۴۲۲۵۸ رخام منوچهر ۱۴
۹۱۲***۸۴۱۱ ۱۲۴۱۶۱۲ فتاحی مهدی ۱۵
۹۱۲***۶۷۱۰ ۱۲۴۱۹۱۳ طباطبایی زهرا ۱۶
۹۱۲***۵۸۹۹ ۱۲۴۱۸۳۴ براهویی محمد ۱۷
۹۱۲***۵۷۰۹ ۱۲۴۲۱۰۷ مقدادی فرشته ۱۸
۹۱۲***۷۴۶۵ ۱۲۴۱۸۰۷ کاظمی لیدا ۱۹
۹۱۲***۷۸۷۴ ۱۲۴۲۲۷۱ عادلیان جواد ۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
 – ۱۲۴۱۴۱۹ رجبی زهرا ۱
۹۱۲***۶۲۴۷ ۱۲۴۱۴۸۸ پورصالح علی ۲
۹۱۲***۲۸۷۹ ۱۲۴۱۵۳۵ عامری شیرین ۳
۹۱۲***۹۷۸۲ ۱۲۴۱۵۷۸ کمال آبادی علی ۴
۹۱۹***۷۶۹۸ ۱۲۴۱۵۳۶ مرادپور نرگس ۵
۹۱۲***۱۵۴۹ ۱۲۴۱۰۷۴ خشنودی حمیدرضا ۶
۹۱۹***۷۴۷۶ ۱۲۴۱۵۷۷ بیاتی امیر ۷
۹۱۲***۲۶۴۵ ۱۲۴۱۲۳۳ حبیبی حسین ۸
۹۱۲***۹۲۲۴ ۱۲۴۱۲۳۹ رجو بند حمیدرضا ۹
۹۱۲***۴۱۶۴ ۱۲۴۱۵۵۷ کریمی نژاد اسماعیل ۱۰
۹۱۲***۸۱۸۹ ۱۲۴۱۴۴۱ منوچهری ملیحه ۱۱
۹۳۵***۶۱۲۹ ۱۲۴۲۲۴۸ معماری حامد ۱۲
۹۱۲***۸۵۰۶ ۱۲۴۱۵۴۷ رحیمی مجید ۱۳
۹۱۲***۰۶۹۹ ۱۲۴۲۲۴۵ ناصری محمود ۱۴
۹۱۲***۰۵۷۰ ۱۲۴۲۲۲۶ عطار زاده مجید ۱۵
۹۱۲***۳۶۰۸ ۱۲۴۱۸۴۶ متوسلی میثم ۱۶
۹۱۲***۷۶۷۳ ۱۲۴۱۷۴۹ نصرآبادی عباس ۱۷
۹۱۲***۲۵۲۲ ۱۲۴۲۲۹۳ قربانی کریم ۱۸
۹۱۲***۰۴۷۴ ۱۲۴۱۶۸۹ سعادتی حسین ۱۹
۹۱۲***۴۴۸۲ ۱۲۴۲۲۴۳ نور فرد امیرضا ۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایل شماره فاکتور نام خانوادگی نام ردیف
۹۱۲***۵۵۵۲ ۱۲۴۰۳۴۴ فیروزی فخری ۱
۹۱۲***۹۹۸۶ ۱۲۴۰۳۵۱ عباسپور شیوا ۲
۹۱۲***۰۲۱۴ ۱۲۴۰۵۹۹ نصیری حبیبه ۳
۹۱۲***۹۱۹۵ ۱۲۴۱۴۱۲ میرزائی اکبر ۴
۹۱۲***۰۸۴۵ ۱۲۴۰۶۰۵ خرازی مسعود ۵
۹۱۲***۹۱۱۶ ۱۲۴۱۴۷۷ حسن زاده عباس ۶
۹۱۲***۱۱۰۵ ۱۲۴۰۶۸۸ ثابت زاده ملاحت ۷
۹۱۲***۳۱۷۸ ۱۲۴۰۶۷۴ معیری حمید ۸
۹۱۲***۷۵۹۴ ۱۲۴۰۷۲۷ سالارکیا سمیه ۹
۹۱۲***۷۳۷۹ ۱۲۴۱۰۳۸ حسین پور مجتبی ۱۰
۱۲۴۱۰۵۷ شادان لو رعنا ۱۱
۹۱۹***۰۳۰۸ ۱۲۴۱۴۳۵ اعتمادی صدیقه ۱۲
۹۱۲***۳۸۵۸ ۱۲۴۱۵۱۰ اصغری یوسف ۱۳
۹۱۲***۸۱۷۰ ۱۲۴۱۵۱۱ باب الحوائجی مجید ۱۴
۹۱۲***۳۴۴۸ ۱۲۴۱۵۷۵ سادات سید مهدی ۱۵
۹۱۲***۹۲۸۶ ۱۲۴۱۵۴۱ صفایی شاهرخ ۱۶
۹۱۲***۵۴۳۳ ۱۲۴۱۶۱۵ احمدی مهشید ۱۷
۹۱۲***۰۲۹۷ ۱۲۴۱۷۵۰ عاصی شهین ۱۸
۹۱۲***۶۹۲۰ ۱۲۴۲۱۷۴ هاشمی زهره ۱۹
۹۱۲***۷۹۹۶ ۱۲۴۱۴۲۷ قدیانی احمد ۲۰
Call Now Button