تماس فوری

سفارش آنلاین


اولین دوره قرعه كشي بزرگ فصلي قاليشويي گل ابريشم - بهار 1394


در تاریخ ۹۴/۰۵/۰۱ اولین دوره  قرعه کشی بزرگ فصلی قالیشویی گل ابریشم (بهار۹۴) با حضور جناب آقای مجید چیذری رئیس اتحادیه قالیشویان شمیران به صورت کامپیوتری برگزارگردید که نتایج و اسامی برندگان خوش شانس به شرح ذیل می باشد

قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۱۲۴۰۵۸۴قلی زادهصالح۱
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۰۹۳۳۱۲۴۱۹۱۷مهرزادمریم۱
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۳۵***۰۶۰۶۱۲۴۱۸۶۵صابرمحمد۱
۹۱۲***۲۸۹۵۱۲۴۰۴۰۵گودرزیمحمد۲
۹۱۲***۳۵۴۴۱۲۴۰۵۵۱جامعیبهنام۳
۹۱۲***۸۹۲۶۱۲۴۰۸۵۰تیموریمهشید۴
۹۱۲***۵۱۰۱۱۲۴۱۸۵۱میرعباسیافسانه۵
۹۱۲***۷۲۹۴۱۲۴۱۶۸۸مومنیحمیدرضا۵
ناوگان گسترده حمل و نقل قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۳۰۲۱۱۲۴۱۸۴۷وفادارعلیرضا۱
۹۱۲***۶۷۸۳۱۲۴۰۹۴۷شیبانیحسین علی۲
۹۱۲***۷۳۷۹۱۲۴۲۱۱۸محجوبمنصور۳
۹۱۲***۱۸۱۶۱۲۴۲۱۱۴قربانیاعظم۴
۹۱۲***۳۴۶۴۱۲۴۲۲۹۵امین آذرطیبه۵
قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۰۶۰۶۱۲۴۱۹۰۴باغبان باشیکامیار۱
۹۱۲***۱۹۸۲۱۲۴۱۸۸۷جمشیدیسوسن۲
۹۱۲***۸۸۰۱۱۲۴۰۶۹۹شاهدیمهدیار۳
۹۱۲***۴۱۸۴۱۲۴۰۸۶۷دادبیننیر۴
۹۱۲***۴۵۷۵۱۲۴۰۹۰۳عزتیاکبر۵
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۳۹***۱۳۱۶۱۲۴۱۹۱۰حاجی زادهغلامعلی۱
۹۱۲***۰۲۲۳۱۲۴۱۹۱۵عطاریعباس۲
۹۱۲***۱۰۳۶۱۲۴۱۹۱۸نظامیسالار۳
۹۱۲***۰۴۲۰۱۲۴۰۸۳۳مسیح پورفیروز۴
۹۱۹***۲۹۳۶۱۲۴۱۲۱۵عباسیمحمدرضا۵
۹۱۲۳۸۶۰۹۶۵۱۲۴۱۱۶۶علیخانیپگاه۶
۹۱۲***۴۳۶۱۱۲۴۱۸۴۴صمدیصدیقه۷
۹۱۲***۷۵۲۵۱۲۴۱۳۲۹سپهریمحمد۸
 –۱۲۴۱۸۲۴زارعشهناز۹
۹۱۲***۴۳۷۳۱۲۴۱۴۳۲جلیلیمریم۱۰
۹۳۵***۸۴۵۳۱۲۴۱۵۰۱نصیریشهلا۱۱
۹۱۲***۹۶۴۳۱۲۴۰۸۶۴حقیمینا۱۲
۹۱۲***۶۲۷۵۱۲۴۱۶۹۱فرزینپری۱۳
۹۱۲***۷۴۰۷۱۲۴۲۲۵۸رخاممنوچهر۱۴
۹۱۲***۸۴۱۱۱۲۴۱۶۱۲فتاحیمهدی۱۵
۹۱۲***۶۷۱۰۱۲۴۱۹۱۳طباطباییزهرا۱۶
۹۱۲***۵۸۹۹۱۲۴۱۸۳۴براهوییمحمد۱۷
۹۱۲***۵۷۰۹۱۲۴۲۱۰۷مقدادیفرشته۱۸
۹۱۲***۷۴۶۵۱۲۴۱۸۰۷کاظمیلیدا۱۹
۹۱۲***۷۸۷۴۱۲۴۲۲۷۱عادلیانجواد۲۰
سفارش اینترنتی قالیشویی
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
 –۱۲۴۱۴۱۹رجبیزهرا۱
۹۱۲***۶۲۴۷۱۲۴۱۴۸۸پورصالحعلی۲
۹۱۲***۲۸۷۹۱۲۴۱۵۳۵عامریشیرین۳
۹۱۲***۹۷۸۲۱۲۴۱۵۷۸کمال آبادیعلی۴
۹۱۹***۷۶۹۸۱۲۴۱۵۳۶مرادپورنرگس۵
۹۱۲***۱۵۴۹۱۲۴۱۰۷۴خشنودیحمیدرضا۶
۹۱۹***۷۴۷۶۱۲۴۱۵۷۷بیاتیامیر۷
۹۱۲***۲۶۴۵۱۲۴۱۲۳۳حبیبیحسین۸
۹۱۲***۹۲۲۴۱۲۴۱۲۳۹رجو بندحمیدرضا۹
۹۱۲***۴۱۶۴۱۲۴۱۵۵۷کریمی نژاداسماعیل۱۰
۹۱۲***۸۱۸۹۱۲۴۱۴۴۱منوچهریملیحه۱۱
۹۳۵***۶۱۲۹۱۲۴۲۲۴۸معماریحامد۱۲
۹۱۲***۸۵۰۶۱۲۴۱۵۴۷رحیمیمجید۱۳
۹۱۲***۰۶۹۹۱۲۴۲۲۴۵ناصریمحمود۱۴
۹۱۲***۰۵۷۰۱۲۴۲۲۲۶عطار زادهمجید۱۵
۹۱۲***۳۶۰۸۱۲۴۱۸۴۶متوسلیمیثم۱۶
۹۱۲***۷۶۷۳۱۲۴۱۷۴۹نصرآبادیعباس۱۷
۹۱۲***۲۵۲۲۱۲۴۲۲۹۳قربانیکریم۱۸
۹۱۲***۰۴۷۴۱۲۴۱۶۸۹سعادتیحسین۱۹
۹۱۲***۴۴۸۲۱۲۴۲۲۴۳نور فردامیرضا۲۰
سفارش آنلاین قالیشویی گل ابریشم
شماره موبایلشماره فاکتورنام خانوادگینامردیف
۹۱۲***۵۵۵۲۱۲۴۰۳۴۴فیروزیفخری۱
۹۱۲***۹۹۸۶۱۲۴۰۳۵۱عباسپورشیوا۲
۹۱۲***۰۲۱۴۱۲۴۰۵۹۹نصیریحبیبه۳
۹۱۲***۹۱۹۵۱۲۴۱۴۱۲میرزائیاکبر۴
۹۱۲***۰۸۴۵۱۲۴۰۶۰۵خرازیمسعود۵
۹۱۲***۹۱۱۶۱۲۴۱۴۷۷حسن زادهعباس۶
۹۱۲***۱۱۰۵۱۲۴۰۶۸۸ثابت زادهملاحت۷
۹۱۲***۳۱۷۸۱۲۴۰۶۷۴معیریحمید۸
۹۱۲***۷۵۹۴۱۲۴۰۷۲۷سالارکیاسمیه۹
۹۱۲***۷۳۷۹۱۲۴۱۰۳۸حسین پورمجتبی۱۰
۱۲۴۱۰۵۷شادان لورعنا۱۱
۹۱۹***۰۳۰۸۱۲۴۱۴۳۵اعتمادیصدیقه۱۲
۹۱۲***۳۸۵۸۱۲۴۱۵۱۰اصغرییوسف۱۳
۹۱۲***۸۱۷۰۱۲۴۱۵۱۱باب الحوائجیمجید۱۴
۹۱۲***۳۴۴۸۱۲۴۱۵۷۵ساداتسید مهدی۱۵
۹۱۲***۹۲۸۶۱۲۴۱۵۴۱صفاییشاهرخ۱۶
۹۱۲***۵۴۳۳۱۲۴۱۶۱۵احمدیمهشید۱۷
۹۱۲***۰۲۹۷۱۲۴۱۷۵۰عاصیشهین۱۸
۹۱۲***۶۹۲۰۱۲۴۲۱۷۴هاشمیزهره۱۹
۹۱۲***۷۹۹۶۱۲۴۱۴۲۷قدیانیاحمد۲۰